Dictionary

14,780 views

Published on

การใช้ พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
14,780
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
53
Actions
Shares
0
Downloads
147
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dictionary

 1. 1. 1 คํานํา ความต้องการของนักเรี ยนในการเปิ ดพจนานุกรม ก็เพือหาความหมายของคําศัพท์เพียงเท่านั!น โดยเฉพาะอย่างยิงนักเรี ยนนิยมใช้ พจนานุกรมอังกฤษ-ไทยเพราะง่ายต่อการหาความหมาย ซึงพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย มักจะไม่ค่อยมีรายละเอียดมากนัก ต่างกับพจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษทีให้รายละเอียดมากถึง 8 หัวข้อใหญ่ ดังนั!นจึงมีความจําเป็ นทีนักเรี ยนควรจะศึกษาถึงวิธีใช้พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ อย่าง ละเอียด เพือประโยชน์ในการนําไปใช้ ผูสอนจึงได้จดทําบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื องการใช้พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ ้ ัโดยการอธิบายรายละเอียดต่างๆ เพือให้นกเรี ยนนําความรู้ทีได้ใช้เป็ นประโยชน์ต่อ ัการศึกษาในระดับสูงต่อไป
 2. 2. 2 คําแนะนําในการใช้ บทเรียนสํ าเร็จรู ป บทเรี ยนสําเร็ จรู ปนี!จดทําขึ!นเพือให้นกเรี ยนระดับชั!นมัธยมศึกษาตอนปลายใช้ ั ัประกอบการเรี ยนวิชา อ 025 (ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน) โดยศึกษาด้วยตนเอง และให้ปฏิบติตามคําแนะนําดังนี! ั 1. ก่อนศึกษาบทเรี ยนนี!ให้นกเรี ยนทําแบบประเมินผลตนเองก่อนเรี ยนในภาคผนวก ั 2. นักเรี ยนจะต้องอ่านเนื!อเรื องไปตามลําดับ ตั!งแต่กรอบที 1 ไปจนถึงกรอบสุดท้าย โดยไม่ เว้ นหน้ า ห้ ามเปิ ดข้ ามกรอบ3. ถ้ามีคาสัง หรื อคําถามอย่างไรต้องปฏิบติตาม ํ ั4. บทเรี ยนนี!เสนอเนื!อหาเป็ นกรอบ บางกรอบจะมีคาถามให้นกเรี ยนตอบ เมือตอบแล้วจึง ํ ั ่ ตรวจสอบกับคําเฉลย ซึงมีอยูในกรอบถัดไป โปรดซื"อสั ตย์ ต่อตนเองอย่ าเปิ ดคําเฉลยก่อนที" นักเรียนจะใช้ ความรู้ ความสามารถตอบคําถามด้ วยตนเอง5. ถ้าตอบถูกแสดงว่านักเรี ยนเข้าใจเนื!อหาในกรอบนั!นแล้ว ให้นกเรี ยนศึกษาเนื!อหาในกรอบ ั ต่อไป ถ้าตอบผิดนักเรี ยนจะต้องย้อนกลับไปศึกษาในกรอบเดิมอีกครั!งหนึง6. เมือศึกษาด้วยตนเองจนครบทุกกรอบแล้ว ให้นกเรี ยนทําแบบประเมินผลตนเองหลังเรี ยนอีก ั ครั!ง7. ถ้านักเรี ยนสงสัยหรื อไม่เข้าใจเนื!อหาใด ให้อ่านทบทวนใหม่อีกครั!งหนึง ถ้ายังไม่เข้าใจให้ ข้ามไปศึกษาในกรอบถัดไป แล้วค่อยสอบถามกรอบทีไม่เข้าใจในภายหลังจากผูรู้ ้ ขอให้นกเรี ยนศึกษาด้วยตนเองด้วยความซือสัตย์ ั
 3. 3. 3 จุดประสงค์ การเรียนรู้ ของบทเรียนสํ าเร็จรู ปจุดประสงค์ปลายทางนักเรี ยนสามารถใช้พจนานุกรม อังกฤษ-อังกฤษทีเหมาะสมกับระดับชั!นได้จุดประสงค์นําทาง 1. นักเรี ยนสามารถจัดเรี ยงลําดับคําในพจนานุกรมได้ 2. นักเรี ยนสามารถอธิบายความหมายของ entry ได้ 3. นักเรี ยนสามารถระบุส่วนประกอบต่างๆของ entry ได้ 4. นักเรี ยนบอกความหมายและหน้าทีของศัพท์ได้
 4. 4. 4 กรอบนํา พจนานุ กรมเป็ นหนังสื อที ให้ประโยชน์ และเป็ นสิ งจําเป็ นต่อผูเ้ รี ยนภาษาต่างประเทศอย่างมาก เราใช้พจนานุกรมในการหาข้อมูลต่างๆ เกียวกับคํา เช่น การออกเสี ยง การสะกดคําทีมาของคํา ความหมายของคํา หรื อวิธีใช้คานั!นๆ พจนานุกรมถูกจัดให้เป็ นหนังสื ออ้างอิง ํประเภทหนึ ง ซึ งเราสามารถใช้คนคว้า อ้างอิงเพือหาข้อมูลคําตอบ เมือเวลาทีเรามีปัญหาติดขัด ้พจนานุกรมไม่ใช่หนังสื อทีเราใช้อ่านในลักษณะเดียวกับหนังสื อทัวๆ ไปทีเราอ่านอยูเ่ ป็ นประจํา ดังนั!นจึ งมี ความจําเป็ นที เราควรจะเรี ยนรู้ วิธีใช้พจนานุ กรมให้ถูกต้อง และถ้านักเรี ยนต้องการจะใช้ พจนานุกรม อังกฤษ-อังกฤษ ให้เกิดความชํานาญ และใช้ได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็ ว นักเรี ยนจะต้องมีความรู้พ!นฐานบางประการ ในเรื องต่างๆทีจะกล่าวต่อไปนี! ื ่อยูพอสมควร
 5. 5. 5 กรอบที" 1 วิธีหาคําศัพท์ ให้ พบได้ เร็ว ่ การค้นหาคําศัพท์ให้พบได้เร็ วนั!น จําเป็ นต้องรู้วาการเรี ยงคําในพจนานุกรมนั!นเป็ นอย่างไร ่ เมือเปิ ดพจนานุกรมเล่มไหนก็ตามจะเห็นได้วา พจนานุกรมได้บรรจุคาต่างๆ ไว้เป็ นจํานวน ํ มาก คําต่างๆเหล่านั!น จะเรี ยบเรี ยงในลักษณะเรี ยงลําดับคําตามตัวอักษร จาก A จนถึง Z โดย เริ มจากอักษรตัวแรก ตามด้วยตัวที 2 และที 3 ตามลําดับ ซึงการเรี ยงคําในลักษณะนี! ใน ภาษาอังกฤษเรี ยกว่า Alphabetical Order ให้นกเรี ยนสังเกตคําทั!ง 10 คําต่อไปนี! ั polish insure envy forget loyal slur wise dawn utility nasalถ้าจะเรี ยงคําเหล่านี!ตาม alphabetical order จะเรี ยงได้ดงนี!คือ ั 1. dawn 6. nasal 2. envy 7. polish 3. forget 8. slur 4. insure 9. utility 5. loyal 10. wiseจากตัวอย่างข้างต้นนี! เป็ นตัวอย่างของคําทีขึ!นต้นด้วยตัวอักษรต่างกัน คําถาม Alphabetical order คือการเรี ยงคําแบบไหน ?
 6. 6. 6 เฉลยคําตอบ เป็ นการเรี ยงลําดับคําตามตัวอักษรโดยเริ มจาก A จนถึง Z กรอบที 2 ถ้าเป็ นคําทีขึ!นต้นด้วยตัวอักษรเดียวกัน เราก็ยงคงใช้วิธีเดิม คือ เรี ยงลําดับ ั ตามตัวอักษร แต่ในกรณี น! ี จะต้องใช้ตวอักษรตัวที 2 ของแต่ละคํา เป็ นหลัก ั ในการเรี ยงลําดับ แทนทีจะใช้อกษรตัวแรกอย่างกรณี ตวอย่างข้างต้น ั ั ตัวอย่าง เช่น grap gentle guy garden gossip glory โดยวิธีดงกล่าว พจนานุกรม จะเรี ยงลําดับคําได้ดงนี! ั ั 1. garden 4. gossip 2. gentle 5. grab 3. glory 6. guy ่ ัถ้าอักษรสองตัวแรกหรื อสามตัวแรกเหมือนกันก็ให้ดูอกษรตัวทีอยูถดไปเป็ นหลัก ั ในการเรี ยงลําดับตัวอักษร เช่น 1. drove 1. kink 1. legible 2. drum 2. kinship 2. legion ่ สังเกตได้วา การเรี ยงลําดับคําในพจนานุกรมนั!น จะเป็ นไปตามตัวอักษร โดยเริ มจากอักษรตัวที 1, ที 2, ที 3 , ที 4 เรื อยไป คําถาม ในกรณี ทีอักษรตัวที หนึง สอง หรื อ สาม เหมือนกัน จะมีวิธีเรี ยงลําดับได้อย่างไร
 7. 7. 7 เฉลยคําตอบ ่ ั ให้พิจารณาตัวอักษรทีอยูถดไปเป็ นหลัก กรอบที 3 วิธีการหาคําศัพท์ได้เร็วขึ!น นอกจากวิธีเรี ยงลําดับตัวอักษรแล้ว การดูคาจาก ํguide words ( คําศัพท์นา) ก็ เป็ นอีกวิธีหนึงทีจะช่วยให้หาศัพท์ได้ง่ายขึ!น ํ ่guide words หรื อคําศัพท์นานี! จะอยูตรงมุมบนสุดด้านซ้ายและขวาของหน้า ํ ่กระดาษ กล่าวคือ guide words ทีอยูมุมบนซ้าย จะเป็ นคําศัพท์ตวแรกของหน้า ั ่นั!นส่วน guide words ทีอยูมุมบนขวา จะเป็ นคําศัพท์ตวสุดท้ายของหน้านั!น บนทุกๆ ั ํหน้าจะมี guide words พิมพ์กากับไว้ท! งนี!เพือช่วยให้เราสามารถค้นหาคําศัพท์ที ั ่ต้องการได้เร็ วขึ!น โดยสังเกตว่าคําทีเราต้องการหานั!น จะปรากฎอยูระหว่าง guidewords ทั!ง 2 คําทีพิมพ์ไว้ตอนบน ของแต่ละหน้าหรื อไม่ nick nine niece niff night nimble ่ คําศัพท์ท! ง 4 คํานี! เป็ นคําทีอยูระหว่าง guide words nick และ nine ั คําถาม guide words มีความสําคัญอย่างไรในการเปิ ดพจนานุกรม
 8. 8. 8 เฉลยคําตอบ ่ เราสามารถหาคําศัพท์ได้อย่างรวดเร็วโดยการสํารวจดูวาคําศัพท์ ่ นั!นอยูระหว่าง guide words หรื อไม่ กรอบที 4 เมือเราเปิ ดพจนานุกรมเล่มใดก็ตาม จะพบว่าในคําศัพท์คาหนึงนั!นได้ให้ขอมูล ํ ้หลายๆอย่างเกียวกับคําศัพท์ เช่น ตัวสะกด การออกเสี ยง ชนิดของคํา ทีมาของคํา สํานวน ความหมาย และบางครั!งอาจจะมีตวอย่างของการใช้คาในแต่ละความ ั ํหมาย เพือให้ง่ายต่อการเข้าใจ และการนําไปใช้ headword article gor.man.dize / go:mondaiz/ vi eat ,devour ,greedily for pleasure. entry จากตัวอย่างคําศัพท์ขางบนนี! พบว่าพจนานุกรมได้ให้ขอมูลหลายอย่างเกียวกับคํา ้ ้ ซึงเราสามารถแยกแยะส่วนต่างๆได้ดงนี!ั คําว่า gormandize เรี ยกว่า headword ข้อมูลทีพจนานุกรมได้ให้ไว้เกียวกับคํา เรี ยกว่า article ทั!ง headword และ article รวมกันเรี ยกว่า entry
 9. 9. 9สรุ ปแล้ว headword ก็คือ คําศัพท์หลักทีเราต้องการทราบความหมาย article ก็คือ คําอธิบายเกียวกับคําศัพท์น! นๆ เช่น วิธีการใช้การสะกด ั การออกเสี ยง ความหมาย ทีมาของคํา เป็ นต้น entry ก็คือ ส่วนทีประกอบด้วย headword 1 คํา กับข้อมูล (article) ในรายละเอียดของ headword แต่ละคํานั!นๆ คําถาม ให้นกเรี ยนแจกแจงรายละเอียดของคําศัพท์ต่อไปนี!วาส่วนไหนคือ ั ่ headword, article และ entry goody / gudi / n ( colloq ) sweetmeat ; desirable thing.
 10. 10. 10เฉลยคําตอบ headword article goody / gudi / n ( colloq) sweetmeat ; desirable thing. entry กรอบที 5 ในการหาเปิ ดพจนานุกรม เพือดูคาศัพท์แต่ละคํานั!น เราต้องคํานึงถึงองค์ประกอบต่างๆ ํ ต่อไปนี! 1. Spelling ตัวสะกด 2. Pronunciation การออกเสี ยง 3. Parts of Speech ลักษณะของคํา เช่น noun, verb, adjective etc. 4. Meaning คําอธิบายความหมายของคํา 5. Word Origin ทีมาของคํา 6. Usage Labels การใช้คาให้ถกต้องตามทีระบุไว้ ํ ู 7. Idiom and Expression สํานวน และ วลี 8. Derivative คําศัพท์ทีสร้างขึ!นมาจาก headword กับ prefix และ suffix ต่างๆ กรอบนี!ง่ายๆ ไม่ตองถามนะ แต่ตองจําให้ข! ึนใจว่า ในแต่ละ entry ้ ้ ให้ขอมูลเรื องอะไรบ้าง ถ้าใครจําได้แล้ว อ่านกรอบต่อไปได้เลย ้
 11. 11. 11 เมือไม่มีคาถาม ก็ไม่มีคาตอบนะจ๊ะ ํ ํ ขอให้ต! งใจศึกษากรอบต่อไป ั กรอบที 6 Spelling การสะกดมีความสําคัญมาก เพราะถ้าสะกดผิด ก็จะทําให้ความหมายเปลียนไปหรื ออาจจะสื อความหมายไม่ได้เลย เมือนักเรี ยนไม่แน่ใจว่าตัวเองเขียนคําศัพท์ได้ถกูต้องหรื อไม่ นักเรี ยนสามารถหาคําตอบได้จากพจนานุกรม โดยการสังเกตในสิ งดังต่อไปนี! 1. การขึ!นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่ เช่น Dutch William 2. คําผสม เช่น blackboard , football , life – jacket , cable car 3. ตัวสะกดทีต่างกันในคําๆ เดียว เช่น colour กับ color gasoline กับ gasolene doctor กับ docter 4. ตัวสะกดพหูพจน์ เช่น loaf ( pl. loaves) gas ( pl. gases ) fury ( pl. furies ) 5. การแบ่งพยางค์ เช่น chop / stick ถือเป็ น 1 คํา 2 พยางค์ ( โดยการใช้ เครื องหมาย / ในการแบ่งคํา ) es . cap . a . ble ถือว่าเป็ น 1 คํา 4 พยางค์ (โดยการใช้เครื องหมาย .ในการแบ่งคํา ) คําถาม การสะกดมีความจําเป็ นอย่างไรในการใช้ พจนานุกรม?
 12. 12. 12 เฉลยคําตอบ เราสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ของคําศัพท์ ในเรื องของการสะกดคํา ลักษณะของคําผสมว่า เขียนติดกัน หรื อ แยกคํา หรื อตรวจสอบในเรื องของ คําว่ามีกีพยางค์ เหล่านี!เป็ นต้น กรอบที 7Pronunciation ั ํ ่ การออกเสี ยง จะใช้สญลักษณ์สาหรับถ่ายเสี ยงอยูภายในระหว่างเครื องหมาย / / ซึงสัญลักษณ์สาหรับถ่ายเสี ยงนี! จะเป็ นการบอกให้เราทราบว่า คําๆ ํนี! เปล่งเสี ยงออกมาว่าอย่างไร เช่น คําว่า “ examine” จะมีสญลักษณ์ถ่ายเสี ยง ัว่า / ig . zam . in / และการทีเราจะอ่านคําได้ถกต้องนั!น เราก็จะต้องรู้จก สัญลักษณ์ ู ัแทนเสี ยงเสี ยก่อน ซึงในภาษาอังกฤษเรี ยกว่า Phonetic Symbol นอกจากการออกเสี ยงให้ถกต้องแล้ว ในเรื องของ pronunciation ยังได้บอก เกียวกับการลงเสี ยง ูหนัก เบา ของคําศัพท์แต่ละคําไว้ดวย ้ ดังตัวอย่างต่อไปนี!leopard / lep d / n. a large African and Asian animal of the cat family…/ lepวd / เป็ นสัญลักษณ์ทีบอกว่าควรออกเสี ยงอย่างไร และเครื องหมาย ทีอยู่ หน้าคํา ทําให้ทราบว่าต้องลงเสี ยงหนักที พยางค์แรก คําถาม leopard คําศัพท์ตวนี! อ่านออกเสี ยงอย่างไร และนักเรี ยนมีวิธีตรวจสอบ ั ความถูกต้อง ของการออกเสี ยงได้อย่างไร
 13. 13. 13 เฉลยคําตอบ เราสามารถตรวจสอบเรื องของการออกเสี ยงคําศัพท์ได้โดยดูจาก ่ pronunciation ซึงอยูหลัง head word เช่น leop.ard / lepวd / อ่านว่า เลพ-เอิด กรอบที 8 Parts of Speech ลักษณะของคํา เป็ นเรื องทีนักเรี ยนควรจะให้ความสําคัญอย่างมาก เพราะการทีนักเรี ยน ทราบลักษณะของคํา ว่าเป็ นคําประเภทไหนแล้ว นักเรี ยนก็จะสามารถนําคําๆนั!นไปใช้ให้ถกต้องได้มากขึ!น พจนานุกรมส่วนมาก จะใช้ตวย่อ ของ parts of speech ู ัดังนี! 1. n. หมายถึง คํานาม Noun 2. pron. หมายถึง คําสรรพนาม Pronoun 3. v. หมายถึง คํากริ ยา Verb 4. adj. หมายถึง คําคุณศัพท์ Adjective 5. adv. หมายถึง คํากริ ยาวิเศษณ์ Adverb 6. prep, หมายถึง คําบุรพบท Preposition 7. conj. หมายถึง คําสันธาน Conjunction 8. int. หมายถึง คําอุทาน Interjection ในบางครั!ง เราจะพบว่า คําแต่ละคําในพจนานุกรมนั!น อาจจะมีลกษณะ ัของคํา ( Parts of Speech ) เพียงอย่างเดียว เช่น mountainside /mauntวnsaid / n the side or slope of a mountain คําว่า mountainside ใช้เป็ นคํานามเพียงอย่างเดียวเท่านั!น
 14. 14. 14 และในคําบางคํา ก็อาจจะมี parts of speech ได้มากกว่า 1 อย่าง เช่น dandy / d ndi / n 1. a man who cares too much about his clothes and appearance 2. adj. very good, excellent จากตัวอย่างของ คําว่า dandy พบว่า เป็ นได้ท! ง noun และ adjective ั เมือ dandy เป็ น คํานาม จะมีความหมายว่า ผูชายทีสํารวย , ขี!โอ่ ้ เมือ dandy เป็ น คําคุณศัพท์ จะมีความหมายว่า ดีเยียม , อันดับหนึง ดังนั!นในการหาความหมายของคําศัพท์ จึงมีความจําเป็ นทีเราจะต้องดูลกษณะ ั ของคําด้วย เพือทีจะได้นาคําศัพท์ไปใช้ให้ถกต้อง ตามความหมาย และให้สอดคล้อง ํ ู กับโครงสร้างของ ภาษา คําถาม คําว่า gash มี parts of speech กีประเภท ? gash / g / n. 1. a long deep cut or wound 2. to make a gash insomething
 15. 15. 15 เฉลยคําตอบ คําว่า gash มี parts of speech อยู่ 2 ประเภท คือ เป็ นคํานาม แปลว่า แผลลึก , แผลเหวอะหวะ เมือเป็ นคํากริ ยา แปลว่า เฉื อน หรื อ ชําแหละ กรอบที 9 Meaning ความหมายของคําศัพท์ ่ ในบางครั!งจะ สังเกตเห็นได้วา คําบางคําจะมีความหมายเพียงความหมายเดียว เช่น dandruff / d ndr f / n. small pieces of dead skin from the top of the head. ในกรณี เช่นนี! นักเรี ยนสามารถนําความหมายไปใช้ได้อย่าง สะดวก แต่ ในบางครั!ง คําหนึงคํา อาจจะมีได้หลายความหมาย ซึงพจนานุกรม ก็จะจัดลําดับของ ความหมายไว้เป็ นอย่างๆ ไป เช่น ความหมายที 1 คือ อะไร ความหมายที 2, 3 และ 4 คือ อะไร ต่อไปเป็ นลําดับ เช่น groom /gru:m/ n. 1 person in charge of horses. 2 bridegroom v. 3 prepare (sb for a career ) groom เป็ นคํานาม ความหมายที 1 คือ คนเลี!ยงม้า ความหมายที 2 คือ เจ้าบ่าว แต่เมือเป็ น คํากริ ยา ในความหมายที 3 จะมีความหมายว่า ฝึ กงาน เมือนักเรี ยนพบว่าคํา ๆ นั!นมีหลายความหมาย ก็เป็ นหน้าทีของนักเรี ยนทีจะเลือกใช้ ความหมายให้ถกต้องตามวัตถุประสงค์ ู กรอบนี!ไม่มีคาถาม แต่ขอเตือนหน่อยว่า ก่อนจะนําความหมายไปใช้ ให้สงเกตดู ํ ัชนิดของคํา หรื อ parts of speech ด้วย เพราะถ้าไม่ดูให้รอบคอบ จะทําให้นกเรี ยนแปล ัประโยคผิด
 16. 16. 16 กรอบที 10Word Origin ทีมาของคํา คําในภาษาอังกฤษบางคําจะเป็ นคําทียืมมาจากภาษาอืนๆ ดังนั!นพจนานุกรมบางเล่มจะบอกให้ทราบถึงทีมาของคํา เพือประโยชน์ในการศึกษาคํานักเรี ยนลองสังเกตดูตวอย่างคําต่อไปนี! ั noo/dle ( nu: dl ) n. a mixture of flour and water , or flour and eggs , likemacaroni , but made in flat strips [ < German Nudel ] คําว่า noodle เป็ นคําทีมาจากภาษา German คําเดิม คือ nudel เครื องหมายทีใช้ คือ < มีความหมายว่า “มาจาก” และตามหลังด้วยทีมาของคํา ่ว่ามาจากภาษาเดิมอะไร ซึงจะอยูในวงเล็บ [ ] อีกทีหนึง ดังตัวอย่างข้างต้น ในการบอกทีมาของคํา ว่ามาจากภาษาเดิมอะไร ในพจนานุกรมบางเล่มจะไม่ใช้คาเต็ม แต่จะใช้ตวย่อ เช่น Gr. , Of. Sp. It. เหล่านี!เป็ นต้น ํ ัในกรณี เช่นนี! นักเรี ยนสามารถทีจะเปิ ดดูคาเต็มของคําเหล่านี!ได้ จากคําอธิบายวิธีใช้ ํ ่พจนานุกรม ซึงจะอยูตอนต้น หรื อ ตอนท้ายของพจนานุกรม คําถาม headword ตัวนี!เป็ นคําทียืมมาจากภาษาอะไรจ๊ะ ? DJ / di: d eI / abbr 1. ( Brit infml ) dinner - jacket. 2 disc jockey.
 17. 17. 17เฉลยคําตอบ นักเรี ยนสังเกตเห็น คําว่า ( Brit infml ) ในส่วนทีเรี ยกว่า article หรื อเปล่า นันละคือทีมาของคําว่า DJ หมายความว่ามันเป็ นภาษาทีไม่เป็ นทางการของชาวอังกฤษ กรอบที 11 Cross – reference ในการอธิบายความหมายของคําในพจนานุกรม ซึงได้อธิบายอย่าง ละเอียด และยังมีคาอีกหลายๆคําทีมีความหมายเช่นเดียวกับคําทีได้อธิบายไปแล้ว ํ ในกรณี เช่นนี! จะมีการอ้างถึงคําที อธิบายไปแล้ว ทั!งนี!เพราะพจนานุกรมจะไม่อธิบาย ซํ!า ในสิ งทีได้อธิบายไปอย่างละเอียดแล้ว เพือเป็ นการประหยัดเนื!อที ตัวอย่าง เช่น hurtle / h : tl / ( see hurt ) หมายความว่า ถ้านักเรี ยนต้องการทราบความหมายของคําว่า hurtle นักเรี ยนจะ ต้องไป ดูทีคําว่า hurt เพราะได้อธิบายความหมายของคําว่า hurt และ hurtle ไป พร้อม ๆ กันแล้ว และ ในพจนานุกรมบางเล่ม จะใช้เครื องหมาย แทนคําว่า see go . losh n. galosh หมายความว่า ให้ไปดูที galosh เพราะได้อธิบายไว้อย่างละเอียดแล้ว gor.illa / gว rilว / n. man – sized, tree –climbing African ape. theillustration at ape. ให้ดูภาพประกอบที ape แล้วจะทราบว่า gorilla คืออะไร หน้าตาเป็ นอย่างไร คําถาม Cross reference คืออะไร ?
 18. 18. 18 เฉลยคําตอบ คือการอ้างถึงคําทีได้อธิบายไปแล้วอย่างละเอียด ถ้าต้องการทราบความหมาย ่ก็ให้ไปดู คําทีอยูหลังเครื องหมาย และหลังคําว่า see กรอบที 12 Usage labels Usage labels เป็ นการพูดถึง ความเหมาะสมในการใช้คาให้ถกต้องตาม ํ ู สถานการณ์ กล่าวคือ คําศัพท์บางคําอาจจะใช้ได้หลายโอกาส หรื ออาจจะเป็ นคําทีใช้ใน บทประพันธ์เท่านั!น เป็ นคําโบราณ หรื อเป็ นคําทีใช้ในภาษาพูด เป็ นต้น ในกรณี เช่นนี! เราจะต้องเลือกใช้คาให้ถกต้องเหมาะสม ตามสถานการณ์น! นๆ เช่น ํ ู ั chop.per / t opวr / n. ( colloq ) helicopter จากตัวอย่างนี! จะใช้ตวย่อ colloq. ซึงมาจากคําว่า colloquial บอกให้เราทราบว่า ั chopper หมายถึง เฮลิคอปเตอร์ แต่เป็ นคําทีใช้ในภาษาพูดเท่านั!น ไม่ใช้ในภาษาเขียน พจนานุกรมบางเล่มใช้ ( infml ) แทน nob / nob / n. (sl ) head sl เป็ นตัวย่อของ slang ในทีนี! nob เป็ นคําสะแลง ซึงมีความหมายว่า ศีรษะ slang เป็ นคําทีไม่สมควรใช้ในภาษาเขียนทีเป็ นทางการ และเป็ นคําทีสามารถใช้ได้ กับบุคคลบางประเภท และบางโอกาสเท่านั!น prithee / prI I / int. ( archaic ) I pray thee ; please. bourn / buวn / n. ( old use ) boundary ; limit ; goal archaic และ old use ถือเป็ นคําโบราณ กล่าวคือ เป็ นคําทีไม่ค่อยพบเห็นใน ภาษาปัจจุบน แต่จะพบในข้อเขียนสมัยก่อนๆ ั ดังนั!นจึงเป็ นความจําเป็ นทีนักเรี ยนควรจะรู้จก Usage Labels ของคําศัพท์ดวย ั ้ คําถาม Usage Labels หมายถึงอะไร และมีความสําคัญอย่างไร ?
 19. 19. 19 เฉลยคําตอบ หมายถึงการใช้คาให้ถกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์ ทั!งนี!เพราะคําศัพท์ ํ ู บางคําเป็ นภาษาพูดซึงไม่สมควรนําไปใช้ในภาษาเขียนทีเป็ นทางการ กรอบที 13 Idiom and Expression ถ้านักเรี ยนสังเกตดูทีตอนท้ายของ entry ของคําบางคํา จะพบว่าในบางครั!ง ่ จะมี idiom และ expression ใส่เข้ามาเพือให้รู้วา ความหมายทีปรากฏใช้น! น เป็ น ั ความหมายทีแตกต่างไปจากความหมายเดิม ของ headword และทําให้รู้วาศัพท์ตวนั!น ่ ั มีการใช้ออกไปมากกว่าเดิมอย่างไร และแตกออกเป็ นสํานวนอะไรได้บาง เช่น ้ cart / ka:t / n. two-wheeled vehicle pulled by a horse .put the ~ before the horse do or put things in the wrong order. ่ นักเรี ยนจะสังเกตเห็นได้วา cart มีความหมายว่า รถม้า แต่เมือทําให้เป็ นสํานวน put the cart before the horse ก็จะทําให้ความหมายของคําเปลียนไปจากเดิม โดยมี ความหมายว่า การทํางานทีผิดขั!นตอน headword บางคํา ใช้เป็ น idiom ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั!น กล่าวคือ มันจะไม่มี ความหมายอืนใด นอกจากจะถูกนําไปใช้ เป็ น idiom เช่น hookey / huki / n. IDM play hookey ( sl esp. US ) to stay away from school without permission hookey ใช้เป็ นสํานวน play hookey แปลว่า หนีเรี ยน ( sl esp. US ) - sl หมายถึง slang เป็ นคําแสลง หรื อคําทีใช้ในภาษาพูดไม่ใช้ ั ในภาษาเขียน play hookey เป็ นสํานวนทีใช้กบชาวอเมริ กน ั คําถาม ให้หา idiom จากคําต่อไปนี! shoestring / t u:strin / n a shoelace IDM on a shoestring using very littlemoney
 20. 20. 20 เฉลยคําตอบ idiom ทีพบคือ on a shoestring มีความหมายว่า ใช้เงินน้อย กรอบที 14 Derivative การสร้างคําขึ!นมาใหม่ โดยการเติม prefix หรื อ suffix ไปที root ของคํา ็โดยคําทีสร้างขึ!นมาใหม่น! ีเราเรี ยกว่า derivative และคําทีสร้างใหม่กจะเปลียน partof speech ตามไปด้วย ตัวอย่างของวิธีการสร้างคําจากพจนานุกรม เช่น mu.table / mju:tวbl / adj liable to change ; likely to change. mu.ta.bil.ity n. ca.ress / kว res / n 1 loving or affectionate touch or light stroke. v give a or - es to. –.ing adj showing love. -- ing.ly adv จากตัวอย่าง นักเรี ยนคงจะตอบได้แล้วว่า derivative ของคํา mutable คือ mutability ของคํา caress คือ caressing และ caressingly ่ จะสังเกตเห็นได้วา derivative จะพิมพ์ดวยหมึกสี ดา เห็นได้ชดเจน และในบางครั!ง ้ ํ ั พจนานุกรมบางเล่ม จะใช้เครื องหมาย - แทน headword หรื อ รากศัพท์ ขอให้ นักเรี ยนสังเกตจากคํา caress ไชโย จบแล้วจ้า
 21. 21. 21 แบบทดสอบก่อนเรียน- หลังเรียน บทเรียนสํ าเร็จรู ป เรื"อง การใช้ พจนานุกรม อังกฤษ – อังกฤษ คําชี0แจง ให้นกเรี ยนเลือกคําตอบทีถูกต้องทีสุดในแต่ละข้อ ( 6 คะแนน : ข้อละ 1 คะแนน) ั1. Which one of the following lists is in alphabetical order ? a. decision deface digest digress dresses b. meat mayor mead mind mile c. splash splay spiel spigot spice d. vex via vale viz visecross / kros US : kr :s / adj. 1. (colloq) bad-tempered : easily or quickly showing anger. 2. ( of wind ) controry . ~ ly adv, ~ ness n.2. Don’t be cross with the child for being late . “ cross” is ………….. in this sentence. a. slang b. expression c. derivative d. colloquialchoc.olate / t okl t / n. 1. Substance made from the crushed seeds of the cocao tree. 2. The colour of this substance, dark brown3. There are ………syllables ( พยางค์) in chocolate . a. one b. two c. three d. four
 22. 22. 22fi.ance / f nse / n. [ < Fr ] man ( woman) to whom one is engaged to be married.4. What language does “ fiance “ come from ? a. French b. Latin c. Greek d. Englishmean / mi:n / adj.1 wanting to keep everything for yourself 2. Unkind ; unfriendly ~ness n. v. 3. say something in different words 4. want or plan to do something, intend 5. ~ something to somebody, be of important or value .ให้หาความหมายทีเหมาะสมของคําว่า mean ทีใช้ในแต่ละประโยค5. " I didnt mean to hurt you ." a. definition 1 b. definition 2 c. definition 3 d. definition 46. Dont be so mean to the poor. a. definition 5 b. definition 3 c. definition 2 d. definition 1
 23. 23. 23 Fill in the blank with the given words in each ให้นาข้อมูลทีกําหนดให้เติมในช่อง ํ ( 4 คะแนน : ข้อละ ½ คะแนน ) word origin , cross-reference , idiom , pronunciation meaning , headword , usage label parts of speechlark / la:k / n. a small brown bird with a pleasant song IDM get up with the lark to get out of bed very early in the morning skylarklycee / l :sei / n. ( French ) a state secondary school in France. jailbird / dzeil b : d / n. ( dated infml ) a person who is often sent to prison.
 24. 24. 24 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน เรื อง การใช้พจนานุกรม อังกฤษ - อังกฤษ1. a 2. d 3. b 4. a 5. d 6. c pronunciation parts of speech idiom lark / la:k / n. a small brown bird with a pleasant song IDM get up with the lark to get out of bed very early in the morning skylark word origin cross-reference lycee / l :sei / n. ( French ) a state secondary school in France. meaning headword jailbird / dzeil b :d / n. ( dated infml ) a person who is often sent to prison. usage label
 25. 25. 25 บรรณานุกรมวัฒนาพร ระงับทุกข์ และ สมพิศ ป. สัตยารักษ์ . Concentrate of Critical Reading . กรุ งเทพฯ : วัฒนาพานิชสําราญราษฎร์, 2539 Hornby , A.S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary . London : Oxford Press University , 1995. Peter Collin . Everyday Dictionary Workbook . กรุ งเทพ ฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2532. Smith , Sue , Robins, John and others . Dictionary Skills Book 1 . กรุ งเทพ ฯ : อักษรเจริ ญทัศน์ , 1993 Terry Fredrickson and Paul Wedel . English by Newspaper . Bangkok : Allied Printers , 1993
 26. 26. 26 บรรณานุกรมไกรคุง อนัคฆกุล, กรรณิ การ์ อนัคฆกุล. Comprehensive English for Entrance . กรุ งเทพฯ : ภูมิบณฑิต, 2532 ัไกรคุง อนัคฆกุล, กรรณิ การ์ อนัคฆกุล. เทคนิคพิชิตการอ่าน . กรุ งเทพฯ : ภูมิ บัณฑิต, ม.ป.ป.เพลินพิศ ฉายจรรยา และคณะ . พัฒนาทักษะการอ่าน . ม.ป.ท. , 2530เศรษฐวิทย์. อ่านภาษาอังกฤษอย่างไรให้ได้ผล . กรุ งเทพ ฯ : โรงพิมพ์มายด์ พับลิชชิง จํากัด , 2539สุรัตน์ กุลศรี . ชุดฝึ กการเขียนบทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบเส้นตรง , หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา , 2541
 27. 27. 27 บทเรียนสํ าเร็จรู ป เรื"อง การใช้ พจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ apple he that cab where cozy we top who me me โดย นางนัทธีรา ยังยืน " กลุ่มสาระวิชาภาษาต่ างประเทศโรงเรียนดอกคําใต้ วทยาคม จังหวัดพะเยา ิ
 28. 28. 28

×