เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศฟรีที่น่าใช้

12,314 views

Published on

เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศฟรีที่น่าใช้

Published in: Technology, Business
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • กราบขออภัยผศ.ดร. กานดา รุณระพงศา เป็นอย่างมากนะครับ ที่นำข้อมูลไปแต่ไม่ได้อ้างอิง ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
12,314
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,955
Actions
Shares
0
Downloads
211
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศฟรีที่น่าใช้

 1. 1. เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ที่น่าใช้ ผศ. ดร. กานดา รุณนะพงศา สายแก้วอาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์รองผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. 2. หัวข้อ–  เครื่องมือเพื่อใช้ในการแบ่งปันเอกสาร •  Google Docs •  Dropbox–  เครื่องมือเพื่อใช้ในการรับส่งอีเมล •  Gmail–  เครื่องมือเพื่อใช้ในการจัดตารางกิจกรรม •  Google Calendar–  เครื่องมือเพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูล •  Google Search–  เครื่องมือที่น่าใช้ร่วมกับเว็บเบราว์เซอร์ •  Firefox Add-on •  Google Chrome Extension
 3. 3. Google Docs คืออะไร•  โปรแกรมจัดการเอกสารออนไลน์ของ •  ลักษณะการใช้งานจะคล้ายกับการใช้โปรแกรมใน ชุด •  ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเอกสารแบบออนไลน์ได้ผ่าน การใช้เว็บเบราว์เซอร์เช่น เป็นต้น
 4. 4. ทําไม Google Docs จึงน่าใช้•  ไมตองติดตั้งโปรแกรม แคเปดเบราวเซอรไปใชที่ http://docs.google.com> –  หากใครไมมี Google account เชน Gmail account, จะตองสมัครใชงาน Google Docs ดวย>•  ใชงานงาย เหมือนใชชุดโปรแกรมออฟฟสบนเครื่องคอมพิวเตอร>•  แลกเปลี่ยนเอกสารได โดยไมตองสงเอกสารไปทางอีเมลหรือคัดลอก ใส ยูเอสบีแฟลชไดรฟ (USB Flash Drive)>•  ทำงานบนเอกสารเดียวกัน ขณะเดียวกันไดครั้งละหลายคน ซึ่งแตละ คนสามารถเห็นวาอีกฝายกำลังพิมพอะไรอยู>
 5. 5. จุดเด่นของ Google Docs•  ผู้ใช้หลายคนสามารถแก้ไขเอกสารเดียวกันพร้อม กันได้ •  ผู้ใช้ที่ต้องการมีแบบฟอร์มเพื่อรับลงทะเบียนหรือ เพื่อสอบถามความคิดเห็นสามารถใช้ Google Docs Form เพื่อทําแบบฟอร์ม –  โดยไม่ต้องติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ –  โดยไม่ต้องติดตั้งฐานข้อมูล –  โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม
 6. 6. หนาหลักของเอกสาร Google Docs> 6
 7. 7. การใชงาน Google Docs>•  การสรางเอกสาร>•  การคนหาเอกสาร>•  การแบงปนเอกสาร>•  การแบงปนคอลเล็กชัน>•  การสรางแบบฟอรม>•  การดูขอมูลของแบบฟอรม>•  การคำนวณขอมูลในผลลัพธของแบบฟอรมโดยอัตโนมัติ>•  การแบงปนขอมูลบางสวนในผลลัพธของแบบฟอรม> 7
 8. 8. การสรางเอกสารใหม>•  ไปที่คอลัมนทางดานซายมือ แลวคลิกเมนู “สรางใหม”>•  จากนั้นคลิกประเภทของเอกสารที่ตองการจะสราง>•  ประเภทของเอกสารที่สรางได> –  เอกสาร> –  งานนำเสนอ> –  สเปรตชีต> –  แบบฟอรม> –  ภาพวาด> –  คอลเล็กชัน> 8
 9. 9. การคนหาเอกสารเพื่อที่จะดูหรือแกไข>•  การคนหาเอกสารนั้นทำไดโดยการใชชองคนหาเอกสาร ซึ่งเราไมจำเปนตอง พิมพชื่อเอกสารหรือโฟลเดอรทั้งหมด หากพบเอกสารที่ตองการใหคลิกที เอกสารดังกลาว>> 9
 10. 10. การแบงปนเอกสารรวมกับผูอื่น>•  เราแบงปนเอกสารรวมกับผูอื่นสามารถทำผานเมนูแบงปน > การตั้งคาเพื่อ แบงปน…>•  ซึ่งจะมีเมนูยอยที่ทำใหมีการ> –  รับลิงกเพื่อแบงปน> –  เชิญบุคคลอื่น> –  สงอีเมลเปนไฟลแนบ> 10
 11. 11. การเลือกวิธีการแบงปนเอกสาร>•  สามารถกำหนดใหผูใชผูอื่นดูไดอยางเดียว (รูปแบบที่กำหนดไวให อยูแลว) หรือใหแกไขดวย (ตองคลิกเมนูเปลี่ยน)>> 11
 12. 12. การกำหนดสิทธิ์ของผูอื่นที่เขาถึงเอกสา>•  คลิกที่ชื่อบุคคลนั้น แลวคลิกเมนูสิทธิ์ที่เขามีอยูปจจุบัน สามารถเปลี่ยนเปน อยางอื่นได>> 12
 13. 13. การสรางคอลเล็กชัน>•  หากมีเอกสารหลายเอกสารที่อยูในประเภทเดียวกัน ควรจะสรางคอลเล็กชันเพื่อ เก็บเอกสารนั้นใหอยูในที่เดียวกัน>•  คลิกที่เมนู “สรางใหม” แลวเลือก “คอลเล็กชัน”> 13
 14. 14. การจัดไฟลไวในคอลเล็กชันที่ตองการ (1/2)>•  คลิกที่เอกสารนั้น แลวคลิกที่เมนู จัดระเบียบ> 14
 15. 15. การจัดไฟลไวในคอลเล็กชันที่ตองการ (2/2)>•  เลือกคอลเล็กชันที่ตองการ(1) และคลิกใชในการเปลี่ยนแปลง (2)> 15
 16. 16. การแบงปนคอลเล็กชันใหกับผูอื่น>•  ในรายชื่อของโฟสเดอรทางดานขวามือ ใหคลิกขวาที่ชื่อ คอลเล็กชันที่ตองการแบงปน แลวเลือกเมนูแบงปน > การตั้งคา การแบงปน>> 16
 17. 17. ขอดีและขอเสียของไฟลนำเสนอ Google Docs>•  ขอดี> – เราไมตองอัปโหลดไฟลที่แกไขลาสุด ผูใชจะเห็นไฟลลาสุด ของเราโดยอัตโนมัติ>•  ขอเสีย> – ผูอื่นสามารถดาวนโหลดไฟลนำไปดัดแปลงหรือใชตอ เสมือนวาเขาเปนคนสรางไฟลนำเสนอไดงาย> 17
 18. 18. วิธีการแบงปนไฟลนำเสนอ>•  คลิกที่เมนูเผยแพร่/รวม •  แจ้งให้ผู้อื่นทราบเกี่ยวกับ ลิงก์ที่ได้รับ 18
 19. 19. การสรางฟอรม >> สรางใหม>1) ไปที่เมนู “สรางใหม” แลวเลือก “แบบฟอรม”> 19
 20. 20. การสรางฟอรม >> ใสชื่อฟอรม>2) ใสชื่อฟอรม (1) และวัตถุประสงคของฟอรม (2)>> 20
 21. 21. การสรางฟอรม >> สรางรายการขอมูล>3) สรางและแกไขรายการขอมูลในแตละหัวขอของแบบฟอรม โดยใชเมนูดาน ขวามือ>>> โดยปกติแลวเมนูที่รายการอยูในตอนแรกก็คือเมนูแกไข ซึ่งทำใหสามารถ แกไขรายการโดยการเขียนขอมูลลงไปรายการนั้นได>>>> 21
 22. 22. การสรางฟอรม >> แกไขรายการขอมูล>4) จากนั้นใหกรอกหัวขอคำถาม หากมีขอความชวยเหลือ ก็ สามารถกรอกไดเชนกัน หากเปนคำถามที่บังคับใหตอบ ให คลิกเลือก กำหนดใหเปนคำถามที่ตองตอบ แลวคลิกปุม เสร็จ สิ้น>> > 22
 23. 23. การสรางฟอรม >> กำหนดคำถามที่ตองตอบ>•  จากนั้นหากตองการจะใหผูกรอกฟอรมตองตอบคำถามนี้ก็คลิกตรง Make this a required question>•  จากนั้นคลิก Done เพื่อบอกวาแกไขคำถามนี้เสร็จแลว>•  หลังจากคลิก Done จะเห็นคำถามที่พรอมใช>>>> 23
 24. 24. การสรางฟอรม >> เพิ่มรายการ>5) หากตองการสรางรายการหรือคำถามเพิ่ม ไปที่เมนู “เพิ่มรายการ” แลวเลือก ประเภทของขอมูลที่ตองการใหผูใชฟอรมกรอก>> > 24
 25. 25. การสรางฟอรม >> การแบงปนลิงกฟอรม>6) หลังจากกรอกทุกคำถามที่ตองการในฟอรมแลว ก็ดูที่อยูของฟอรมเพื่อแจง ใหผูที่เราตองการใหกรอกฟอรมทราบ>•  ที่อยูของฟอรมจะอยูขางลางสุดของฟอรม ตัวอยางของที่อยูแสดงในรูป>>> 25
 26. 26. การดูขอมูลที่ถูกกรอกแลวในฟอรม>•  ขอมูลที่ถูกกรอกในฟอรมจะถูกเก็บไวในไฟลสเปรตชีตใน Google Docs ซึ่ง เราสามารถคลิกดูไดเลยและจัดการฟอรมผานเมนู “แบบฟอรม” ในตัวอยาง นี้มีคนตอบแลว 41 คน>> 26
 27. 27. การทำใหสูตรอัปเดตโดยอัตโนมัติ>•  บอยครั้งที่ฟอรมจะมีการใชสูตรคำนวณ เชน ฟอรมในการสั่งซื้อ หนังสือ จะมีการคำนวณคาหนังสื อและคาสงจากจำนวนหนังสือที่ ผูกรอกฟอรมระบุ>•  หากตองการใหผลการคำนวณโดยใชสูตรปรากฎโดยอัตโนมัติโดยที่ ไมตองคัดลอกสูตรในแตละแถวลงมา สามารถทำไดโดยใช arrayformula >•  ตัวอยาง: หากสูตรคือ =A2*100 ก็เปลี่ยนใหใช =arrayformula (A2:A*100)> 27
 28. 28. ตัวอยางการใชงานการอัปเดตสูตรคำนวณ> 28
 29. 29. การแสดงขอมูลบางสวนจากฟอรมที่กรอก>•  =importrange(“DocumentKey”, “SheetName”)>•  =importrange("tvymrDU-rrLQ0c6g7ivMV5Q","Sheet1! A1:A50")>•  ตัวอยางการใชงาน> – ใชเพื่อแสดงผลขอมูลบางสวนใหกับผูใชทั่วไปหรือผูใช บางกลุม> 29
 30. 30. ตัวอยางการแสดงขอมูลบางสวน>•  แบบฟอรมออนไลนที่ใหผูใชกรอก>•  ไฟสสเปรตชีตที่เฉพาะเราเห็น>•  ไฟลสเปรตชีตที่เราอนุญาตใหผูอื่นเห็น> 30
 31. 31. แบบฟอรมออนไลนที่ใหผูใชกรอก> 31
 32. 32. ไฟลสเปรตชีตที่เปนผลลัพธ>เฉพาะเราเห็น 32เลือกข้อมูลบางส่วนให้คนอื่นเห็น
 33. 33. สรุป Google Docs>•  Google Docs มีประโยชนมากในการทำงานรวมกับผูอื่นโดยใช เอกสารรวมกัน > –  ทำใหสามารถเห็นขอมูลที่คนอื่นแกไขไดอยางรวดเร็ว> –  ทำใหประหยัดเวลาในการสงอีเมลแนบไฟลหลายครั้ง> –  ทำใหประหยัดพื้นที่ในการเก็บเอกสารหลายเวอรชัน>•  การสรางฟอรมและรับขอมูลที่กรอกในฟอรมโดยใช Google Docs เปนวิธีที่คนทั่วไปสามารถนำไปใชไดงาย> 33
 34. 34. หัวข้อ–  เครื่องมือเพื่อใช้ในการแบ่งปันเอกสาร •  Google Docs •  Dropbox–  เครื่องมือเพื่อใช้ในการรับส่งอีเมล •  Gmail–  เครื่องมือเพื่อใช้ในการจัดตารางกิจกรรม •  Google Calendar–  เครื่องมือเพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูล •  Google Search–  เครื่องมือที่น่าใช้ร่วมกับเว็บเบราว์เซอร์ •  Firefox Add-on •  Google Chrome Extension
 35. 35. Dropbox คืออะไร•  เป็นการบริการที่ทําให้ไฟล์ที่ใช้ร่วมกันมีข้อมูลตรงกันและมี การสํารองข้อมูล•  มีการใช้งานที่สะดวก o  ไม่ต้องอัปโหลดหรือดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุด o  ไม่ต้องพกพา thumb drive หรือเขียนข้อมูลลงไปใน CD/DVD o  เวอร์ชันล่าสุดของไฟล์จะอัปเดตโดยอัตโนมัติที่เครื่องที่ เราใช้•  สามารถกู้คืนไฟล์ที่ไม่ได้ตั้งใจลบ•  สามารถเก็บและเลือกเวอร์ชันที่เคยแก้ไขก่อนหน้านี้•  สามารถเก็บรูปและแสดงรูปเหล่านั้นในลักษณะสไลด์โชว์•  สามารถแบ่งปันไฟล์และโฟลเดอร์ให้กับบุคคลอื่นซึ่ง สามารถสร้างไฟล์ ลบไฟล์ และแก้ไขไฟล์ได้•  สามารถแบ่งปันให้ผู้อื่นโดยทั่วไปดูไฟล์ได้
 36. 36. การใช้งาน Dropbox•  สามารถใช้งานในลักษณะเว็บแอปพลิเคชันซึ่งสามารถ เข้าไป ใช้งานได้ที่ http://www.dropbox.com•  สามารถใช้งานในลักษณะเป็นแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป บนระบบปฏิบัติการทั้ง Windows, Mac OS X, และ Linux o  ทําให้สามารถเปิดโปรแกรม Microsoft Words แล้ว บันทึกลงไปในโฟลเดอร์ที่แบ่งปันให้กับผู้อื่น และทําให้ ไม่ต้องเสียเวลาอัปโหลดไฟล์ o  หากมีคนอัปเดตเอกสารที่เราแบ่งปันให้คนอื่นหรือคนอื่น แบ่งปันให้เรา จะมีการแจ้งเตือนที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ เดสก์ท็อป•  สามารถใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ o  มีเวอร์ชันที่ทํางานบน iPhone, iPod touch, และ iPad, Android, Windows Phone 7, Blackberry
 37. 37. การเข้าถึงเมนูงาน Dropbox ที่สะดวก•  ติดตั้ง Dropbox ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตนเอง o  เครื่อง Mac OS X ที่มี Dropbox ติดตั้งแล้ว § เมนูของ Dropbox เข้าถึงได้จากการคลิกไอคอนแรกทางด้าน ขวามือข้างบน o  เครื่อง Windows 7 ที่มี Dropbox ติดตั้งแล้ว § เมนูของ Dropbox เข้าถึงได้จากแถบบาร์ข้างล่างด้านขวามือ
 38. 38. วิธีการใช้ Dropbox•  การดาวน์โหลด Dropbox•  การจัดการไฟล์ไว้ที่ Dropbox•  การแบ่งปันไฟล์ที่ Dropbox•  การเก็บและเลือกเวอร์ชันที่เคยแก้ไขก่อนหน้านี้•  การกู้คืนไฟล์•  การเก็บรูปและแสดงรูปเหล่านั้นในลักษณะสไลด์โชว์
 39. 39. การดาวน์โหลด Dropbox•  ไปที่เว็บไซต์ http://www.dropbox.com แล้ว ดาวน์โหลดเวอร์ชันที่ต้องการและเหมาะสมกับระบบปฏิบัติการ เวอร์ชันนี้จะเป็นการทํางานบนเดสก์ท็อป•  คลิกเมนู Download Dropbox
 40. 40. หากมีเพื่อนส่งอีเมลเชิญให้ใช้ Dropbox•  ให้คลิก Get started here. ซึ่งจะทําใหตนเองได้พืนที่เพิ่ม 250 MB ้ และเพื่อนได้พื้นที่ใน Dropbox เพิ่มขึ้น 500 MB
 41. 41. การจัดการไฟล์ที่ Dropbox•  ไปที่โฟลเดอร์ที่ Dropbox ซึ่งเราสามารถทํางานเสมือน Dropbox เป็นโฟลเดอร์อื่นๆ o  สามารถสร้างและลบ ไฟล์และโฟลเดอร์ได้ o  สามารถแก้ไขชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ได้•  แต่การบันทึกไฟล์หรือโฟลเดอร์ใน Dropbox จะแตกต่างจากการ บันทึกไฟล์หรือโฟล์เดอร์ทั่วไปตรงที่จะมีการแจ้งให้คนอื่นที่เราแบ่ง ปันโฟลเดอร์ใน Dropbox ทราบทันทีที่เราสร้าง ลบ หรือแก้ไขไฟล์ใน Dropbox
 42. 42. การจัดการไฟล์โดยการสร้างโฟลเดอร์•  สร้างโฟลเดอร์ใน Dropbox ขึ้นมาเพื่อจะแบ่งปันการใช้ไฟล์หลาย ไฟล์ภายในโฟลเดอร์นั้นให้กับคนอื่น•  ในที่นี้ได้ทดลองสร้างโฟล์เดอร์ Facebook ขึ้นมา
 43. 43. การบันทึกไฟล์ลงไปในโฟลเดอร์
 44. 44. การแบ่งปันไฟล์ให้กับบุคคลทั่วไป•  ให้คัดลอกไฟล์ไปไว้ที่โฟลเดอร์ public•  แล้วเลือกเมนู Dropbox แล้วเลือกเมนูย่อย Copy Public Link
 45. 45. บุคคลทั่วไปสามารถใช้ลิงก์ในการเปิดเอกสาร
 46. 46. การแบ่งปันไฟล์ให้เฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง•  ไปที่เมนู Sharing แล้วคลิก Share a folder
 47. 47. การเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการแบ่งปัน
 48. 48. การระบุอีเมลของคนที่ต้องการแบ่งปันให้
 49. 49. โฟลเดอร์ที่แบ่งปันของเครื่อง 2 เครื่อง
 50. 50. ประวัติของการแก้ไขไฟล์ในโฟลเดอร์•  คลิกที่เมนู Events
 51. 51. การแก้ไขให้ไฟล์ใช้เวอร์ชันก่อนหน้านี้•  เลือกไฟล์ต้องการจะเปลี่ยนแล้วที่คลิกลูกศรที่ชี้ลงมาด้านล่าง•  จากนั้นให้คลิกที่ Previous Version
 52. 52. การเลือกเวอร์ชันของไฟล์ที่ต้องการใช้•  เลือกเวอร์ชันของไฟล์ที่ต้องการกู้คืน•  คลิกปุ่ม Restore เพื่อใช้เวอร์ชันก่อนหน้านี้
 53. 53. หากมีการลบไฟล์ที่ต้องการเอากลับมา•  สมมุติว่าคุณ chanapat.airplane@gmail.comลบไฟล์ test.txt ในขณะที่คุณ tata.saikaew8@gmail.comต้องการจะใช้ไฟล์นั้น
 54. 54. การกู้คืนไฟล์ที่ถูกลบไปแล้ว•  คลิกเมนู Show deleted files
 55. 55. การกู้คืนไฟล์ที่เคยลบแล้ว•  เลือกไฟล์แล้วเลือกเมนู Undelete
 56. 56. สามารถใช้เวอร์ชันก่อนหน้าของไฟล์ที่เคยลบ•  ไปที่ไฟล์แล้วเลือก previous revisions ซึ่งจะแสดงประวัติของการ สร้าง แก้ไข ลบและกู้คืนของไฟล์นี้
 57. 57. การเก็บรูปและแสดงรูปเหล่านั้นในลักษณะสไลด์โชว์•  ให้เก็บรูปที่ต้องการในลักษณะสไลด์โชว์ไว้ในโฟล์เดอร์ Photos•  หลังจากนั้นเมื่อเปิดรูปใดรูปหนึ่ง จะมีโปรแกรมที่ให้เริ่มรัน สไลด์โชว์จากรูปนั้น
 58. 58. สรุป•  Dropbox ใช้งานได้ง่าย สามารถเข้าถึงได้ทั้งในลักษณะเว็บแอปพลิ เคชัน เดสก์ท๊อปแอปพลิเคชัน และโมบายแอปพลิเคชัน•  Dropbox มีคุณสมบัติพิเศษอย่างอื่นมากกว่าบริการการเก็บและ จัดการไฟล์ที่ใช้ร่วมกัน กล่าวคือ o  สามารถเลือกเอาไฟล์เวอร์ชันก่อนหน้านี้ o  สามารถกู้คืนไฟล์ที่เคยลบไปแล้วได้ o  สามารถแสดงรูปภาพในลักษณะสไลด์โชว์ได้
 59. 59. หัวข้อ–  เครื่องมือเพื่อใช้ในการแบ่งปันเอกสาร •  Google Docs •  Dropbox–  เครื่องมือเพื่อใช้ในการรับส่งอีเมล •  Gmail–  เครื่องมือเพื่อใช้ในการจัดตารางกิจกรรม •  Google Calendar–  เครื่องมือเพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูล •  Google Search–  เครื่องมือที่น่าใช้ร่วมกับเว็บเบราว์เซอร์ •  Firefox Add-on •  Google Chrome Extension
 60. 60. Gmail คืออะไร•  Gmail คือบริการรับส่งอีเมลโดย Google •  ทําไมจึงใช้ Gmail –  มีขนาดพื้นที่เพิ่มเรื่อยๆ ปัจจุบันขนาดพื้นที่อีเมลฟรีคือ 7.59 GB –  สามารถค้นหาอีเมลได้อย่างรวดเร็ว –  จัดกลุ่มอีเมลที่โต้ตอบกันไปมาไว้ในชุดเดียวกัน –  เก็บอีเมลไว้ในหลายป้าย (label) ได้ –  กรองและจัดการอีเมลโดยอัตโนมัติแทนผู้ใช้ –  ไม่มีสแปมเมลหรือมีสแปมเมลน้อยมาก
 61. 61. หน้าตาโดยรวมของ Gmail
 62. 62. ขนาดพนทของ Gmail ทีเพิมขึนเรือยๆ ้ื ่ี ่ ่ ้ ่
 63. 63. ค้นหาอีเมลได้อย่างรวดเร็ว
 64. 64. จัดกลุ่มอีเมลที่การตอบไว้ในที่เดียวกัน
 65. 65. เก็บอีเมลไว้ในหลายป้ายได้
 66. 66. กรองและจัดการอีเมลโดยอัตโนมัติ
 67. 67. หัวข้อ–  เครื่องมือเพื่อใช้ในการแบ่งปันเอกสาร •  Google Docs •  Dropbox–  เครื่องมือเพื่อใช้ในการรับส่งอีเมล •  Gmail–  เครื่องมือเพื่อใช้ในการจัดตารางกิจกรรม •  Google Calendar–  เครื่องมือเพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูล •  Google Search–  เครื่องมือที่น่าใช้ร่วมกับเว็บเบราว์เซอร์ •  Firefox Add-on •  Google Chrome Extension
 68. 68. Google Calendar คืออะไร•  Google Calendar คือโปรแกรมการจัดการตาราง กิจกรรม •  ข้อดีของ Google Calendar –  สามารถดูตารางเวลาที่เราและเพื่อนว่างตรงกัน –  สามารถเชิญให้คนอื่นเข้าร่วมกิจกรรม –  สามารถแจ้งเตือนกิจกรรมผ่าน SMS ฟรี –  สามารถแสดงตารางเวลาของกิจกรรมให้ผู้อื่นเปิดเผย ได้ในลักษณะเว็บเพจ
 69. 69. การแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมผ่าน SMS
 70. 70. ตารางกิจกรรมเปิดเผยกับสาธารณะ
 71. 71. หัวข้อ–  เครื่องมือเพื่อใช้ในการแบ่งปันเอกสาร •  Google Docs •  Dropbox–  เครื่องมือเพื่อใช้ในการรับส่งอีเมล •  Gmail–  เครื่องมือเพื่อใช้ในการจัดตารางกิจกรรม •  Google Calendar–  เครื่องมือเพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูล •  Google Search–  เครื่องมือที่น่าใช้ร่วมกับเว็บเบราว์เซอร์ •  Firefox Add-on •  Google Chrome Extension
 72. 72. เทคนิค Google Search•  สามารถคลิกค้นหาในช่องที่อยู่ใน Google Chrome•  สามารถเป็นเครื่องคิดเลขได้ •  สามารถคํานวณเงินในสกุลต่างกันได้ •  สามารถค้นหาข้อมูลตามชนิดไฟล์ได้ •  สามารถแสดงผลพยากรณ์อากาศได้
 73. 73. คํานวณเลขและคํานวณเงิน
 74. 74. การค้นหาข้อมูลตามชนิดของไฟล์
 75. 75. ผลพยากรณ์อากาศ
 76. 76. Awesome Screenshot•  มีทั้งที่เป็น Firefox Add-on และ Chrome Extension•  เป็น สําหรับบันทึกภาพเว็บที่แสดงบน เบราว์เซอร์ –  สามารถเลือกบันทึกเฉพาะพื้นที่ที่ต้องการ, เฉพาะที่ แสดงอยู่ขณะนั้นและหน้าเว็บทั้งหน้า –  มีเครื่องมือสําหรับ crop ภาพ, เขียนข้อความประกอบ, เครื่องมือวาดวงกลมสี่เหลี่ยม เส้น ลูกศร –  เลือกสีได้ และเครื่องมือเบลอภาพ
 77. 77. Awesome Screenshot Samples
 78. 78. Video DownloadHelper•  Firefox add-on•  เป็น add-on สําหรับดาวน์โหลดวิดีโอ –  สามารถนําไปใช้เพื่อดาวน์โหลดวิดีโอจากเว็บ http://www.youtube.com –  สามารถบันทึกไฟล์วิดีโอในรูปแบบไฟล์ .flv หรือ .mp4
 79. 79. ขอบคุณค่ะ•  สามารถส่งคําถามและข้อแนะนํ ไปได้ที่ krunapon@kku.ac.th•  ข้อมูลอื่นๆและสไลด์อื่นๆ ของวิทยากร o  http://gear.kku.ac.th/~krunapon o  http://gotoknow.org/krunapon o  http://twitter.com/krunapon o  http://www.slideshare.net/krunapon o  http://scribd.com/ksaikaew

×