การใช้เฟซบุ๊กอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์

14,058 views

Published on

โซเชียลมีเดียคืออะไร
เฟซบุ๊กคืออะไร
สถิติการใช้เฟซบุ๊กของคนไทย
ข้อควรปฏิบัติเมื่อใช้เฟซบุ๊ก
ใช้อย่างปลอดภัย
ใช้อย่างรักษาความเป็นส่วนตัว
ใช้อย่างสุภาพ
ใช้อย่างมีประโยชน์
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

Published in: Technology, Business

การใช้เฟซบุ๊กอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์

 1. 1. การใช้เฟซบุ๊ก อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผศ. ดร. กานดา รุณนะพงศา สายแก้วอาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์รองผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. 2. สิ่งที่จะพูด•  โซเชียลมีเดียคืออะไร•  เฟซบุ๊กคืออะไร•  สถิติการใช้เฟซบุ๊ก•  ข้อควรปฏิบัติเมื่อใช้เฟซบุ๊ก•  สรุป
 3. 3. โซเชียลมีเดียคืออะไร•  มีเดีย (“Media”) หมายถึงสื่อหรือเครื่องมือที่ใช้เพื่อการ สื่อสาร•  โซเชียล (“Social”) หมายถึงสังคมในบริบทของโซเชียลมี เดีย โซเชียลหมายถึงการแบ่งปันใน สังคม ซึ่งอาจจะ เป็นการแบ่งปันเนื้อหา (ไฟล์, รสนิยม ความเห็น รูป วิดีโอ) หรือปฏิสัมพันธ์ในสังคม (การรวมกับเป็นกลุ่ม)•  โซเชียลมีเดียในที่นี้หมายถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทําให้ผู้ใช้ แสดง ความเป็นตัวตนของตนเองเพื่อที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับ หรือแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลอื่น
 4. 4. ตัวอย่างโซเชียลมีเดีย
 5. 5. ผู้สร้างเฟซบุ๊ก Mark Zuckerberg
 6. 6. สถิติการใช้เฟซบุ๊กทั่วโลก
 7. 7. สถิติการใช้เฟซบุ๊กทั่วโลก
 8. 8. สถิตการใช้เฟซบุ๊กทั่วโลก
 9. 9. สถิติการใช้เฟซบุ๊กของคนไทย
 10. 10. เฟซบุ๊กแบรนด์ที่มีคนคลิก like มากที่สุด
 11. 11. ช่วงอายุและเพศของคนไทยที่ใช้เฟซบุ๊ก
 12. 12. สถิติคนที่ใช้เฟซบุ๊กตามช่วงอายุ
 13. 13. บัญญัติ 10 ประการ ของการใช้อินเทอร์เน็ต (1/2)1.  ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทําร้าย หรือ ละเมิดผู้อื่น2.  ต้องไม่รบกวนการทํางานของผูอื่น3.  ต้องไม่สอดแนม แก้ไข หรือ เปิดดูแฟ้มข้อมูลของผูอื่น4.  ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร5.  ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ
 14. 14. บัญญัติ 10 ประการ ของการใช้อินเทอร์เน็ต (2/2)6.  ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมของผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์7.  ต้องไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ โดยที่ตนเอง ไม่มีสิทธิ์8.  ต้องไม่นําเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน9.  ต้องคํานึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคม ที่เกิดจากการกระ ทําของท่าน10. ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบ กติกา และมี มารยาท
 15. 15. ข้อควรปฏิบัติเมื่อใช้เฟซบุ๊ก•  ใช้อย่างปลอดภัย•  ใช้อย่างรักษาความเป็นส่วนตัว•  ใช้อย่างสุภาพ•  ใช้อย่างมีประโยชน์•  ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
 16. 16. ใช้เฟซบุ๊กอย่างไรให้ปลอดภัย•  ตั้งรหัสผ่านที่ดีและเข้มงวด•  ตั้งค่าให้คอมพิวเตอร์ส่วนรวมไม่จํารหัสผ่าน•  ใช้การเชื่อมต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบ https•  ตั้งค่าให้มีการแจ้งให้ทราบเมื่อคอมพิวเตอร์หรือ อุปกรณ์โมบายใหม่เข้ามาใช้บัญชีเฟซบุ๊กของเรา•  ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ควรเป็นความลับบนเฟซบุ๊ก•  ระมัดระวังการใช้เว็บไซต์ที่คล้ายกับเฟซบุ๊ก แต่ไม่ใช่ เป็นเว็บไซต์เฟซบุ๊กที่แท้จริง (Facebook Phishing)
 17. 17. วิธีการตั้งรหัสผ่านที่ดี•  ไม่เป็นคําที่หาได้จากพจนานุกรมใดๆ•  มีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร•  มีตัวอักขระที่ไม่ใช่ตัวอักษรปะปน เช่น * , - ? & $•  มีการใช้ตัวอักษรผสมตัวเลข•  มีทั้งตัวอักษรตัวใหญ่และตัวเล็ก•  คนอื่นเดาได้ยากแต่ตัวเองจําได้ง่าย•  ทดสอบระดับคะแนนของรหัสผ่านของตนเองได้ที่ http:// www.passwordmeter.com/•  ตัวอย่างของรหัสผ่านที่ดี o  MeeSatiSaNgob*RakSiam7 (Score 100%) o  RakTherNaKrub?KhonDee4 (Score 100%)•  ตัวอย่างของรหัสผ่านที่ไม่ดี o  myfacebook (Score 10%) o  lovemomdad (Score 10%)
 18. 18. ตั้งค่าให้คอมพิวเตอร์ส่วนรวมไม่จํารหัสผ่าน•  ไม่เลือกช่อง Keep me logged in เมื่อใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่คน อื่นสามารถใช้งานได้•  เลือก Never remember password for this site กับเว็บเบราว์ เซอร์ที่ถามว่าต้องการให้จํารหัสผ่านสําหรับไซต์นี้ตลอดไปหรือไม่
 19. 19. ใช้การเชื่อมต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบ https•  ถ้าเราติดต่อเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบใช้ที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ขึ้นต้นด้วย http ผู้อื่นอาจจะดักจับดูข้อความที่เราส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์ได้•  ตัวอย่างของที่อยู่ของเฟซบุ๊กทั้งแบบใช้ http และ https•  วิธีการตั้งค่าให้เราใช้ https เท่านั้นเวลาเราใช้เฟซบุ๊ก o  ใช้ Firefox plugin "HTTPS Everywhere" o  กําหนดการตั้งค่าให้ใช้ https เท่านั้นในบัญชีเฟซบุ๊กของเรา
 20. 20. การใช้ Firefox Plugin HTTPS Everywhere​ (1/2)•  เปิดเบราว์เซอร์ Firefox ไปที่เว็บไซต์ http://www.eff.org/https- everywhere แล้วคลิก Clicking here เพื่อดาวน์โหลดปลั๊กอิน
 21. 21. การใช้ Firefox Plugin HTTPS Everywhere​ (2/2)•  Firefox จะขออนุญาตเราว่าในการติดตั้งปลั๊กอินตัวนี้ ให้คลิก Allow (อนุญาต)•  จากนั้นให้คลิก Install Now
 22. 22. การตั้งค่าความปลอดภัยในการใช้บัญชีเฟซบุ๊ก (1/2)1. ไปที่แถบเมนูขวาบน คลิกที่ลูกศรข้างเมนู หน้าแรก แล้วเลือกตั้งค่าบัญชีผู้ใช้
 23. 23. กําหนดการตั้งค่าให้ใช้ https เท่านั้นในบัญชีเฟซบุ๊ก2. ไปที่ การตั้งค่าความปลอดภัย แล้วเลือกเมนู แก้ไข3. คลิกเลือกใช้ https แล3. คลิกที่ช่อง เรียกดู Facebook บนการเชื่อต่อที่ปลอดภัย
 24. 24. ข้อมูลเหล่านี้ไม่ควรเปิดเผยบนเฟซบุ๊ก•  วันเดือนปีเกิดเพราะมิจฉาชีพอาจจะนําข้อมูลนี้ไปอ้างอิงกับธนาคาร บริษัทเครดิต หรือหน่วยงานที่ต้องการจะยืนยันความเป็นตัวตนของ เราโดยการอ้างอิงวันเดือนปีเกิด•  ชื่อ นามสกุล อายุของลูก และโรงเรียนของลูก เพราะมิจฉาชีพอาจจะ อ้างตัวว่าตัวเองเป็นผู้ปกครองของลูกและลักพาตัวลูกไป•  ที่อยู่ อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ของตนเอง เพราะมิจฉาชีพอาจนํ ข้อมูลนี้ไปอ้างว่าเป็นตัวคุณกับหน่วยงานอื่น หรืออาจจะโทรมา รบกวนคุณ หรืออาจส่งอีเมลมารบกวน•  แผนการท่องเที่ยว หรือการเดินทางไปที่อื่น ไม่ควรบอกล่วงหน้า เพราะมิจฉาชีพอาจฉวยโอกาสนี้มาขโมยสิ่งของของที่บ้านคุณได้
 25. 25. ตัวอย่างของบัญชีเฟซบุ๊กที่ไม่ปลอดภัย
 26. 26. การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว•  หากต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว•  ไปที่เมนู เกียวกับ
 27. 27. การแก้ไขข้อมูลวันเกิดในเฟซบุ๊ก•  ไม่ควรแสดงวันเกิดแบบเต็ม
 28. 28. การซ่อนเบอร์โทรศัพท์ของตนในเฟซบุ๊ก
 29. 29. ระมัดระวังอย่าใช้เฟซบุ๊กปลอม•  หน้าตาและเนื้อหาดูเหมือนจะเป็นของเฟซบุ๊ก แต่ไม่ใช่•  ขอให้สังเกตดูที่ที่อยู่ของเว็บ จะเห็นว่าโดเมนคือ view- facebookprofiles.com ไม่ใช่ facebook.com
 30. 30. ข้อควรปฏิบัติเมื่อใช้เฟซบุ๊ก•  ใช้อย่างปลอดภัย•  ใช้อย่างรักษาความเป็นส่วนตัว•  ใช้อย่างสุภาพ•  ใช้อย่างมีประโยชน์•  ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
 31. 31. ใช้อย่างไรให้รักษาความเป็นส่วนตัว•  คนทั่วไปไม่สามารถค้นพบบัญชีเฟซบุ๊กเราจากเสิรช์เอ็นจินได้ (Public search)•  ไม่รับคนแปลกหน้าเป็นเพื่อน•  เลือกกลุ่มเพื่อนที่ให้ดูข้อความหรือไม่ให้ดูข้อความได้•  ไม่เปิดเผยว่าชอบอะไรให้กับเพื่อนทราบทันทีหรือโดยอัตโนมัติจาก กิจกรรมที่เราทําในเว็บไซต์พันธมิตร (Instant personalization)
 32. 32. การตั้งค่ากําหนดความเป็นส่วนตัวของบัญชีเฟซบุ๊ก•  คลิกที่ลูกศรข้าง หน้าแรก และเลือก ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
 33. 33. การตั้งค่าไม่ให้เสิรช์เอ็นจินค้นพบบัญชีเฟซบุ๊กของเรา (1/2)•  ไปที่ โฆษณา แอพ และเว็บไซต์ แล้วคลิกที่ แก้ไขการตั้งค่า
 34. 34. การตั้งค่าไม่ให้เสิรช์เอ็นจินค้นพบบัญชีเฟซบุ๊กของเรา (2/2)•  ไปที่ส่วน การค้นหาสาธารณะ แล้วคลิก แก้ไขการตั้งค่า•  ไม่เลือกช่อง เปิดใช้การค้นหาสาธารณะ
 35. 35. ตัวอย่างของบัญชีเฟซบุ๊กที่คนอื่นดูไม่ได้•  คนที่ไม่ใช่เพื่อนดูข้อมูลไม่ได้
 36. 36. ผลของการค้นหาชื่อในกูเกิล•  ไม่พบการอ้างอิงถึงบัญชีเฟซบุ๊กของเรา
 37. 37. การไม่รับคนแปลกหน้าเป็นเพื่อน•  หากไม่รู้จักคนที่ขอเป็นเพื่อน เพื่อความปลอดภัยควรจะเพิกเฉยการ ร้องขอเป็นเพื่อนของเขา โดยการคลิกปุ่ม Not Now
 38. 38. การลบคําร้องขอจากคนที่เราไม่รับเป็นเพื่อน•  คลิกที่เมนู Request ทางด้านซ้ายมือบน•  คลิก Delete Request ที่เพื่อนที่เราไม่รับ
 39. 39. การเลือกผู้ที่จะเราจะให้ดูสิ่งที่เราโพสต์ได้•  การจัดรายการเพื่อนบนเฟซบุ๊ก o  ทําได้โดยการคลิกที่เมนูเพื่อน o  สร้างรายการที่เราต้องการ o  จัดให้เพื่อนบนเฟซบุ๊กอยู่ในรายการ•  การตั้งค่าในสิ่งที่เราโพสต์ว่าจะให้เฉพาะเพื่อนหรือรายการเพื่อนดู o  หากเป็นโพสต์ รูปภาพ หรือวิดีโอ ให้คลิก เพื่อน ที่ใต้สิ่งที่เรา จะโพสต์ o  หากเป็นอัลบั้ม ให้เข้าไปแก้ไขที่ข้อมูลของอัลบั้ม•  การเลือกกลุ่มคนที่จะให้ดูข้อมูล เฟซบุ๊กจะมีเมนูให้เลือก o  สาธารณะ o  เพื่อน o  แค่ฉัน o  ปรับปรุงให้เหมาะสม o  รายการเพื่อนต่าง ๆ
 40. 40. การจัดลิสต์ของคนที่เป็นเพื่อนบนเฟซบุ๊ก (1/3)•  ไปทีโปรไฟล์ของเรา โดยคลิกไปที่ชื่อของเจ้าของโปรไฟล์ ใน ่ คอลัมน์ด้านซ้ายมือ ในส่วน เพื่อน ให้คลิก เพิ่มเติม ด้านขวามือ ใน ส่วนเพื่อน
 41. 41. การสร้างลิสต์เพื่อนใหม่•  คลิกที่เมนู Create List
 42. 42. การสร้างรายการเพื่อนใหม่
 43. 43. การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของโพสต์ (1/3)•  คลิกที่เมนูเพื่อน เพื่อกําหนดค่าความเป็นส่วนตัวของโพสต์ให้เฉพาะ รายการเพื่อนบางคน
 44. 44. การตั้งค่าปลอดภัยของโพสต์ (2/3)•  คลิกเลือก กําหนดบุคคลหรือรายการ...•  จากนั้นให้คลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง
 45. 45. การตั้งค่าปลอดภัยของโพสต์ (3/3)•  พิมพ์ชื่อหรือคนที่ต้องการให้ดูข้อความแล้ว•  จากนั้นให้คลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง
 46. 46. ข้อควรปฏิบัติเมื่อใช้เฟซบุ๊ก•  ใช้อย่างปลอดภัย•  ใช้อย่างรักษาความเป็นส่วนตัว•  ใช้อย่างสุภาพ•  ใช้อย่างมีประโยชน์•  ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
 47. 47. ใช้เฟซบุ๊กอย่างไรให้สุภาพ•  จงระลึกเสมอว่าสิ่งที่เราโพสต์นั้น เพื่อนทุกคนสามารถเห็นได้ หรือ อาจจะ capture screen เก็บไว้ นอกจากเราจะตั้งความปลอดภัยให้ เพื่อนบางคนเห็น หรือตั้งความปลอดภัยไม่ให้เพื่อนบางคนเห็น•  จงระลึกว่าคนที่เห็นสิ่งที่เขาโพสต์ อาจจะพิจารณารับคุณทํางานหรือ เลื่อนตําแหน่งให้คุณ•  คําพูดที่สุภาพคือคําที่ถ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฟังเราพูดแล้วไม่เสียใจ ถ้าคําพูดไหนที่ท่านฟังแล้วเสียใจ แสดงว่าคําพูดนั้นคงไม่สุภาพ หรือ คําพูดไหนที่ถ้าเราพูดให้ลูกเราได้ยิน แล้วเราอาย คําพูดนั้นก็คงไม่ สุภาพ•  เวลาเขียนตอบผู้ใหญ่ ควรจะมีการใช้คําว่า ครับ หรือ ค่ะ ด้วย•  หากท่านถามให้อธิบาย ก็ควรจะอธิบาย ไม่ใช่ตอบสั้นๆ แล้วให้ท่าน ถามแล้วถามอีก
 48. 48. ใช้เฟซบุ๊กอย่างไรให้มีประโยชน์•  มีเพื่อนดีบนเฟซบุ๊ก o  เพื่อนที่ให้ข้อคิดดีๆ § Achara Klinsuwan http://www.facebook.com/ acharaklinsuwan § Vajiramedhi http://www.facebook.com/vajiramedhi § Phra Paisal Visalo http://www.facebook.com/profile.php?id=819251623 § Worapat Phuchaoren http://www.facebook.com/ profile.php?id=569934653 o  เพื่อนที่ให้ความรู้ดีๆ § English Breakfast http://www.facebook.com/ebgang § Thai Health Promotion Foundation http:// www.facebook.com/thaihealth § นมแม่ http://www.facebook.com/thaibreastfeeding
 49. 49. ใช้เฟซบุ๊กอย่างไรไม่ให้เกิดโทษ•  ใช้โดยไม่เปลืองเวลา เสียสุขภาพ หรือเป็นอันตราย o  หลีกเลี่ยงการเล่นเกมนานๆ o  หลีกเลี่ยงการเล่นเกมบ่อยๆ o  หลีกเลี่ยงการใช้เฟซบุ๊กเมื่ออินเทอร์เน็ตช้า o  ควรจะมีการจับเวลาพิจารณาว่าแต่ละวัน เราใช้เวลาบน เฟซบุ๊กมากเกิน ไปโดยไม่จําเป็นหรือไม่ o  หลีกเลี่ยงการใช้เฟซบุ๊กบนอุปกรณ์โมบายในระหว่างขับรถหรือทําอะไรที่ ต้องใช้สมาธิเพียงอย่างเดียว•  ใช้โดยไม่เสียสัมพันธภาพกับคนใกล้ชิด o  หากเพื่อนอยู่ใกล้ๆ ก็เข้าไปคุยกับเพื่อน ไม่ควรเข้าไปตอบโต้กับ เพื่อ นบนเฟซบุ๊ก o  หลีกเลี่ยงการใช้เฟซบุ๊กในเวลาที่ควรให้กับเพื่อนที่นั่งข้างๆ หรือสมาชิกใน ครอบครัว
 50. 50. ใช้เฟซบุ๊กอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ•  ไม่เป็นเพื่อนกับคนที่ขายของ เพราะทําให้เปลืองเวลาอ่านสิ่งที่เขา โพสต์•  บล็อกไม่ให้เห็นการร้องขอการมีส่วนร่วมในการเล่นเกมหรือใช้ แอปพลิเคชันที่เพื่อนใช้•  บล็อกไม่ให้เห็นกิจกรรมการเล่นเกมของเพื่อน•  จัดกลุ่มและติดตามการอัปเดตเฉพาะกลุ่มคนที่เราสนใจ•  สร้างกลุ่มและเฟซบุ๊กเพจเพื่อการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับองค์กร หรือผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการของเรา•  การจัดอีเมลที่มาจากเฟซบุ๊กไม่ให้ปะปันกับเมลอื่นในกล่องรับเมล
 51. 51. การบล็อกผู้ใช้และแอปพลิเคชัน (1/3)•  คลิกที่ลูกศรข้าง หน้าแรก และเลือก ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
 52. 52. การบล็อกผู้ใช้และแอปพลิเคชัน (2/3)•  บล็อกผู้ใช้บางคนและการเชิญชวนใช้แอปจากผู้ใช้
 53. 53. การบล็อกผู้ใช้และแอปพลิเคชัน (3/3)
 54. 54. การป้องกันการแท็กหรือโพสต์จากโฆษณา (1/3)•  คลิกที่ลูกศรข้าง หน้าแรก และเลือก ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
 55. 55. การป้องกันการแท็กจากโฆษณา (2/3)•  ในส่วน ไทม์ไลน์และการแท็ก เลือก แก้ไขการตั้งค่า
 56. 56. การป้องกันการแท็กจากโฆษณา (3/3)•  ในส่วน ไทม์ไลน์และการแท็ก เลือก แก้ไขการตั้งค่า
 57. 57. การเพิ่มข้อมูลและการดูรายการโปรด
 58. 58. ผลของการดูอัปเดตของรายการเพื่อน
 59. 59. การใช้กลุ่มเพื่อสื่อสารเฉพาะภายในกลุ่ม
 60. 60. การใช้เพจเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้คนทั่วไป
 61. 61. การกรองอีเมลที่มาจากเฟซบุ๊กในกูเกิลเมล (1/3)
 62. 62. การกรองอีเมลที่มาจากเฟซบุ๊กในกูเกิลเมล (2/3)
 63. 63. การกรองอีเมลที่มาจากเฟซบุ๊กในกูเกิลเมล (3/3)
 64. 64. สรุป•  เฟซบุ๊กเป็นโซเชียลมีเดียที่คนทั่วโลกและคนไทยนิยมใช้มากที่สุด•  เราสามารถใช้เฟซบุ๊กได้อย่างปลอดภัย o  ตั้งรหัสผ่านให้ดี o  ใช้ https ตลอด o  ตั้งค่าไม่ให้เว็บเสิร์ชเอ็นจินค้นพบบัญชีเฟซบุ๊กเรา o  ตั้งค่าไม่ให้คนทั่วไปเข้ามาดูข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีเฟซบุ๊กเรา o  ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับเพื่อนที่ไม่ใช่เพื่อนสนิท o  ไม่โพสต์หรือเขียนข้อคิดเห็นในสิ่งที่จะทําให้เสียใจภายหลัง•  เราสามารถใช้เฟซบุ๊กได้อย่างสร้างสรรค์ o  มีเพื่อนดีๆ และแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กับคนอื่น o  ใช้กลุ่มเพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้คนเฉพาะในกลุ่ม หรือใช้เพื่อการ เรียนการสอน o  ใช้เพจเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับคนทั่วไป
 65. 65. แหล่งข้อมูลอ้างอิง (1/2)•  SocialBakers.com, "Thailand Facebook Statistics", [online] 2011 [cited 2011 Mar 1] Available from http://www.socialbakers.com/ facebook-statistics/thailand.•  InsideFacebook.com, "Thailand May Be Facebooks Next Big Asian Market", [online] 2010 [cited 2011 Mar 1]•  http://www.facebook.com/pages/Aum-Patcharapa-Chaichuea/ 72245723182•  http://www.facebook.com/Abhisit.M.Vejjajiva•  http://www.facebook.com/pages/Korn-Chatikavanij/71254499739•  http://www.facebook.com/boyd.kosiyabong•  ConsumerReports.org, "7 Things to Stop Doing Now on Facebook", [online] 2010 [cited 2011 Mar 1] Available from http:// www.consumerreports.org/cro/magazine-archive/2010/june/ electronics-computers/social-insecurity/7-things-to-stop-doing-on- facebook/index.htm
 66. 66. แหล่งข้อมูลอ้างอิง (2/2)•  Facebook Phishing Scam Awareness http://www.facebook.com/ photo.php?fbid=555263879800&set=o. 9874388706&theater& pid=37395173&id=22919593•  http://adkoillusion.com/wp-content/uploads/2010/09/ facebooknotnow.png•  http://www.dreamgrow.com/facebook-statistics-2012-taking-over-the- world/•  http://tonyahn.com/2012/02/2012-facebook-statistics-new-data- revealed-ipo-filing/•  http://www.trendhunter.com/trends/facebook-2012-infographic
 67. 67. ขอบคุณค่ะ•  อีเมล krunapon@kku.ac.th•  ข้อมูลอื่นๆและสไลด์อื่นๆ ของวิทยากร o  http://gear.kku.ac.th/~krunapon o  http://gotoknow.org/blog/krunapon o  http://twitter.com/krunapon o  http://www.slideshare.net/krunapon

×