ใชไอทีอยางไรใหเปนประโยชน เหมาะสมและปลอดภัย    ผศ. ดร. กานดา รุณนะพงศา สายแกว   รองผูอำนวยการฝายบริหาร ศูนยคอ...
หัวขอที่จะพูด  •  ใชไอทีอยางไรใหเปนประโยชน  •  ใชไอทีอยางไรใหเหมาะสม  •  ใชไอทีอยางไรใหปลอดภัย  •  สรุป
ใชไอทีอยางไรใหเปนประโยชน  •  ติดตามและคนหาขอมูล  •  ติดตามและคนหาวิดีโอ  •  เก็บและแบงปนไฟลหรือบันทึกตางๆ  ...
ติดตามและคนหาขอมูล  •  Twitter – micro-sharing site  •  Google Search –search engine  •  Wikipedia –collaborative encycl...
ใช Twitter ในการเรียนภาษาอังกฤษ   http://twitter.com/andrewbiggs •  Twitter – micro-sharing site  •  Wikipedia –colla...
ใช Google Search ในการคนหาขอมูล   สามารถพิมพ์คําค้น ในช่องที่อยู่ของ Google Chrome
ใช Wikipedia ในการอางอิงขอมูล •  แหล่งข้อมูลที่ปราศจากนามของผู้เขียน คุณควรจะระมัดระวัง  และพิสูจน์ยืนยันความถูกต้องขอ...
ขอควรพิจารณาในการใชวิกิพีเดียเพื่ออางอิงเชิงวิชาการ  •   การใช้แหล่งข้อมูลอิสระหลายแห่ง •   การตรวจสอบประวัติของบทควา...
ใชหนาที่ลิงกมาเพื่ออางอิง 
ใชหนาสำหรับพิมพ 
การอางอิงบทความ 
รูปแบบของการอางอิงบทความ 
การติดตามความรูและเทคโนโลยีที่มีการอัปเดตตลอดเวลา  http://www.google.com/reader
ติดตามและคนหาวิดีโอ  •  YouTube – video-sharing tool  •  TED Talks – inspirational videos    
การใช YouTube เพื่อการศึกษา  http://www.youtube.com/education
การใช TED เพื่อสรางแรงบันดาลใจ   http://www.ted.com
เก็บและแบงปนไฟล  •  Google Drive – collaboration suite   •  Dropbox – file synching software  •  SugarSync – password...
Google Drive  Pricing: 25GB for $2.49/month; 100GB for $4.99/month;         200GB for $9.99/month;
Dropbox  Pricing: 50GB for $9.99/month ($99.99/year); 100GB      for $19.99/month ($199.99/year).
SugarSync Pricing: 30GB for $4.99/month ($49.99/year); 60GB for $9.99/month ($99.99/year); 100GB for $14.99/month     ...
SkyDrive additional 20GB for $10/year; additional 50GB for $25/year;       additonal 100GB for $50/year
ติดตอและติดตามเพื่อน  •  Facebook – the largest social network   •  LinkedIn - the worlds largest professional network ...
Facebook  
Linkedin  
Google+ 
Skype 
สรางไฟลรูปแบบตางๆ  •  Prezi – presentation software  •  WordPress – blog tool used by 60 million people   •  Slidesh...
Prezi 
WordPress 
Slideshare 
Evernote 
Audacity 
ใชอยางไรใหเหมาะสม  •  ใชใหเหมาะสมกับเวลา   •  ใชในเวลาพอควร ไมนานเกินไป  •  ใชใหเหมาะสมกับสุขภาพ   •  ใชแล...
ออกกำลังกายหนาจอ   http://www.doctor.or.th/node/9293
ออกกำลังกายหนาจอ   http://www.doctor.or.th/node/9293
ใชอยางไรใหปลอดภัย  •  ตั้งรหัสผานที่ดีและไมแจงใหคนอื่นทราบ  •  ใชเว็บไซตผานการเชื่อมตออยางปลอดภัย (https)  •  ...
ตั้งรหัสผานที่ด         ี   http://password.kku.ac.th     
ใชการเชื่อมตออยางปลอดภัย  ใชที่อยูเว็บที่ขึ้นตนดวย https:// สำหรับเว็บการเงินหรือเว็บสำคัญอื่นๆ 
ติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส   ใช Microsoft Security Essentials 
ตรวจสอบไฟลวามีไวรัสไหม   http://www.virustotal.com    
ดูที่อยูของเว็บไซต ระวังเว็บไซตปลอม 
สรุป   •  ใช้ไอทีอย่างไรให้เป็นประโยชน์    •  ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และการทํางาน  •  ใช้ไอทีอย่างไรให...
อางอิง  •  http://www.boxoftricks.net/internet-resouces-for-   education/  •  http://c4lpt.co.uk/top-100-tools-for-le...
Thank you!Asst. Prof. Dr. Kanda Runapongsa SaikaewEmail: krunapon@kku.ac.thHomepage: http://gear.kku.ac.th/~krunaponGoogle...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ใช้ไอทีอย่างไรให้เป็นประโยชน์ เหมาะสม และปลอดภัย

2,311 views

Published on

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
2,311
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
47
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใช้ไอทีอย่างไรให้เป็นประโยชน์ เหมาะสม และปลอดภัย

 1. 1. ใชไอทีอยางไรใหเปนประโยชน เหมาะสมและปลอดภัย ผศ. ดร. กานดา รุณนะพงศา สายแกว  รองผูอำนวยการฝายบริหาร ศูนยคอมพิวเตอร  อาจารยประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร   มหาวิทยาลัยขอนแกน
 2. 2. หัวขอที่จะพูด  •  ใชไอทีอยางไรใหเปนประโยชน  •  ใชไอทีอยางไรใหเหมาะสม  •  ใชไอทีอยางไรใหปลอดภัย  •  สรุป
 3. 3. ใชไอทีอยางไรใหเปนประโยชน  •  ติดตามและคนหาขอมูล  •  ติดตามและคนหาวิดีโอ  •  เก็บและแบงปนไฟลหรือบันทึกตางๆ  •  ติดตอและติดตามเพื่อน  •  เขียนและแบงปนบันทึก ไฟลภาพ ไฟลเสียง และสไลด   
 4. 4. ติดตามและคนหาขอมูล  •  Twitter – micro-sharing site  •  Google Search –search engine  •  Wikipedia –collaborative encyclopedia  •  Google Reader – RSS reader   
 5. 5. ใช Twitter ในการเรียนภาษาอังกฤษ  http://twitter.com/andrewbiggs •  Twitter – micro-sharing site  •  Wikipedia –collaborative encyclopedia  •  Google Search –search engine  •  Google Reader – RSS reader   
 6. 6. ใช Google Search ในการคนหาขอมูล  สามารถพิมพ์คําค้น ในช่องที่อยู่ของ Google Chrome
 7. 7. ใช Wikipedia ในการอางอิงขอมูล •  แหล่งข้อมูลที่ปราศจากนามของผู้เขียน คุณควรจะระมัดระวัง และพิสูจน์ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลบนวิกิพีเดียด้วยตัวคุณ เองหากเป็นไปได้•  พึงระลึกไว้เสมอว่าวิกิพีเดียเป็นวิกิ ซึ่งหมายความว่า ทุกคนบน โลกสามารถแก้ไขบทความได้ รวมถึงสามารถลบข้อมูลที่ถูก ต้องแม่นยําหรือเพิ่มข้อมูลที่ผิดพลาด ซึ่งผู้อ่านอาจไม่สามารถ รับรู้ได้•  ในรูปแบบวิกิ บทความทั้งหมดจะไม่มีวัน "เสร็จสมบูรณ" เพราะ ์ บทความมีการแก้ไขและปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา
 8. 8. ขอควรพิจารณาในการใชวิกิพีเดียเพื่ออางอิงเชิงวิชาการ  •  การใช้แหล่งข้อมูลอิสระหลายแห่ง •  การตรวจสอบประวัติของบทความ •  ใช้ประโยชน์จาก “หน้าที่ลิงก์มา” •  ใช้ประโยชน์จาก “หน้าสําหรับพิมพ์” •  การอ้างอิงถึงวิกิพีเดีย
 9. 9. ใชหนาที่ลิงกมาเพื่ออางอิง 
 10. 10. ใชหนาสำหรับพิมพ 
 11. 11. การอางอิงบทความ 
 12. 12. รูปแบบของการอางอิงบทความ 
 13. 13. การติดตามความรูและเทคโนโลยีที่มีการอัปเดตตลอดเวลา  http://www.google.com/reader
 14. 14. ติดตามและคนหาวิดีโอ  •  YouTube – video-sharing tool  •  TED Talks – inspirational videos   
 15. 15. การใช YouTube เพื่อการศึกษา  http://www.youtube.com/education
 16. 16. การใช TED เพื่อสรางแรงบันดาลใจ  http://www.ted.com
 17. 17. เก็บและแบงปนไฟล  •  Google Drive – collaboration suite   •  Dropbox – file synching software  •  SugarSync – password-protected files  •  SkyDrive – offering 7 GB of free storeage 
 18. 18. Google Drive  Pricing: 25GB for $2.49/month; 100GB for $4.99/month; 200GB for $9.99/month;
 19. 19. Dropbox  Pricing: 50GB for $9.99/month ($99.99/year); 100GB for $19.99/month ($199.99/year).
 20. 20. SugarSync Pricing: 30GB for $4.99/month ($49.99/year); 60GB for $9.99/month ($99.99/year); 100GB for $14.99/month ($149.99/year).
 21. 21. SkyDrive additional 20GB for $10/year; additional 50GB for $25/year; additonal 100GB for $50/year
 22. 22. ติดตอและติดตามเพื่อน  •  Facebook – the largest social network   •  LinkedIn - the worlds largest professional network with over 120 million members   •  Google+ - allow you to hang out with others  •  Skype – free call to others who are online 
 23. 23. Facebook  
 24. 24. Linkedin  
 25. 25. Google+ 
 26. 26. Skype 
 27. 27. สรางไฟลรูปแบบตางๆ  •  Prezi – presentation software  •  WordPress – blog tool used by 60 million people   •  Slideshare – share slides and documents  •  Evernote - access notes from all devices  •  Audacity - recording and editing sounds 
 28. 28. Prezi 
 29. 29. WordPress 
 30. 30. Slideshare 
 31. 31. Evernote 
 32. 32. Audacity 
 33. 33. ใชอยางไรใหเหมาะสม  •  ใชใหเหมาะสมกับเวลา  •  ใชในเวลาพอควร ไมนานเกินไป  •  ใชใหเหมาะสมกับสุขภาพ  •  ใชแลวพักสายตาหรือบริหารรางกายไปดวย  •  ใชคำพูดที่เหมาะสม  •  ไมพูดพาดพิงหรือกลาววาผูอื่น 
 34. 34. ออกกำลังกายหนาจอ  http://www.doctor.or.th/node/9293
 35. 35. ออกกำลังกายหนาจอ  http://www.doctor.or.th/node/9293
 36. 36. ใชอยางไรใหปลอดภัย  •  ตั้งรหัสผานที่ดีและไมแจงใหคนอื่นทราบ  •  ใชเว็บไซตผานการเชื่อมตออยางปลอดภัย (https)  •  ติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส  •  ไมดาวนโหลดไฟลที่ไมนาเชื่อถือ  •  ดูชื่อเว็บไซตอยางระมัดระวัง  
 37. 37. ตั้งรหัสผานที่ด  ี http://password.kku.ac.th   
 38. 38. ใชการเชื่อมตออยางปลอดภัย  ใชที่อยูเว็บที่ขึ้นตนดวย https:// สำหรับเว็บการเงินหรือเว็บสำคัญอื่นๆ 
 39. 39. ติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส  ใช Microsoft Security Essentials 
 40. 40. ตรวจสอบไฟลวามีไวรัสไหม  http://www.virustotal.com   
 41. 41. ดูที่อยูของเว็บไซต ระวังเว็บไซตปลอม 
 42. 42. สรุป  •  ใช้ไอทีอย่างไรให้เป็นประโยชน์ •  ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และการทํางาน •  ใช้ไอทีอย่างไรให้เหมาะสม •  ใช้ให้เหมาะสมกับเวลา บุคคล และสถานการณ์ •  ใช้ไอทีอย่างไรให้ปลอดภัย •  มีรหัสผ่านที่ดีและใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส
 43. 43. อางอิง  •  http://www.boxoftricks.net/internet-resouces-for- education/  •  http://c4lpt.co.uk/top-100-tools-for-learning-2011/  •  http://www.theverge.com/2012/4/24/2954960/google- drive-dropbox-skydrive-sugarsync-cloud-storage- competition   
 44. 44. Thank you!Asst. Prof. Dr. Kanda Runapongsa SaikaewEmail: krunapon@kku.ac.thHomepage: http://gear.kku.ac.th/~krunaponGoogle+: http://bit.ly/kandagplusFacebook: http://www.facebook.com/kanda.saikaewSlideshare: http://www.slideshare.net/krunapon

×