Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
เว็บไซต  สําหรับการเรียนการสอน     ภาษาอังกฤษ(Websites for English Language  Learning and Teaching)        ...
Websites for English Language Learning and Teaching                     2       เว็บไซตสําหรั...
Websites for English Language Learning and Teaching                      3        การใชภาษาอ...
Websites for English Language Learning and Teaching                    47. วัฒนธรรม และการเดินทาง (Cult...
Websites for English Language Learning and Teaching                   5http://www.homestead.com/ESLflow/...
Websites for English Language Learning and Teaching                   6http://www.opiniongroup.comInform...
Websites for English Language Learning and Teaching            7http://lc.ust.hk/~learn/e_listen.htmlTV/radio ...
Websites for English Language Learning and Teaching                    8http://www.smartghost.comFor se...
Websites for English Language Learning and Teaching                9http://thegrammarsurgery.cityu.edu.hkIm...
Websites for English Language Learning and Teaching                   10http://busboy.sped.ukons.edu/~a...
Websites for English Language Learning and Teaching                11http://www.infoplease.comOnline dictio...
Websites for English Language Learning and Teaching                    12http://www.screamdesign.comLat...
Websites for English Language Learning and Teaching                  13http://www.newscientist.com/Featu...
Websites for English Language Learning and Teaching        14http://www.nationalgeographic.com/grimm/Great kids’ s...
Websites for English Language Learning and Teaching              15http:///www.scrabble.comTips to polish yo...
Websites for English Language Learning and Teaching                     16http://www.asiasource.orgCul...
Websites for English Language Learning and Teaching                   17http://www.coopsjokes.com/amz/a...
Websites for English Language Learning and Teaching                   18http://www.thaiparty.comSolution...
Websites for English Language Learning and Teaching                 19http://l.ust.hk/~teach/tresources.ht...
Websites for English Language Learning and Teaching                 20http://www.thai.net/pdlConsultation ...
Websites for English Language Learning and Teaching                       21        ทายนี้...
Websites for English Language Learning and Teaching                    22               ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การสอนภาษาอังกฤษ

1,953 views

Published on

 • Be the first to like this

การสอนภาษาอังกฤษ

 1. 1. เว็บไซต สําหรับการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ(Websites for English Language Learning and Teaching) ดร. ประพนธ จุนทวิเทศ สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
 2. 2. Websites for English Language Learning and Teaching 2 เว็บไซตสําหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Websites for English Language Learning and Teaching) ดร. ประพนธ จุนทวิเทศ สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ปจจุบันสังคมโลกไดเปลียนแปลงไปอยางรวดเร็ว อันเนื่องมาจากความกาวหนาทาง ่วิทยาการ ระบบสื่อสาร และการคมนาคม จนเกิดกระแสโลกาภิวัตนที่เชื่อมโยงสวนตาง ๆ ของโลกเขาเปนหนึ่งเดียว ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวดการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหความสําคัญแกผูเรียน (Leaner-Centered) โดยครูเปนผูใหการสนับสนุน เพื่อใหผูเรียนทราบความสนใจ ความตองการ และปญหาทางการเรียนของตนเอง ตระหนักถึงความสําคัญที่ฝกฝนตนเอง และเปนสิ่งเสริมแรงใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการแสวงหาความรู จากแหลงวิทยาการตาง ๆ และสนองความตองการของบุคคลโดยเลือกใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ(Information Technology – IT) จากเครือขายอินเตอรเน็ต (Internet Network) เพื่อปลูกฝงใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตตามสังคมแหงการเรียนรู ภาษาอังกฤษจึงนับวามีความจําเปนอยางยิ่งในโลกปจจุบัน โดยเขามามีบทบาทสําคัญทั้งในแวดวงการศึกษา การวิจัย การทํางาน การประกอบอาชีพ และในชีวิตประจําวัน ดังนั้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ใหเกิดผล โดยมุงใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพภาพนั้น จึงเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง การเรียนการการสอนภาษาอังกฤษเพื่อใหเกิดผลนั้น ตองไมจํากัดวงแคบอยูแตในเฉพาะหองเรียน แตการเรียนการสอนจะตองเสริมดวยการสรางระบบและสิ่งแวดลอมที่สามารถเปดโอกาสใหผูเรียนฝกฝนทักษะการใชภาษาตาง ๆ เพิ่มเติมไดมากที่สุด ตามความสนใจ ตามระดับความสามารถ และตามความตองการของผูเรียน
 3. 3. Websites for English Language Learning and Teaching 3 การใชภาษาอังกฤษในทักษะตาง ๆ ไมวาจะเปน การฟง (Listening) การพูด(Speaking) การอาน (Reading) และการเขียน (Writing) หรือในเรื่องอื่น ๆ ไดแก คําศัพท(Vocabulary) ไวยากรณ (Grammar) การออกเสียง (Pronunciation) หรือแมแตในเรื่องของวัฒนธรรม (Culture) เกมสและปริศนาตาง ๆ (Games & Puzzles) หรือเพลง (Songs) ก็ตามปจจุบันสามารถเรียนรูไดจากเว็บไซต (websites) ตาง ๆ ที่นําเสนอไวในเครือขายอินเตอรเน็ต ซึ่งนับวาเปนวิถีทางหนึ่งที่จะชวยใหการพัฒนาตนเองของผูเรียนในการปฏิบติจริง และเปดโอกาสให ัผูเรียนไดฝกฝนทางภาษา โดยสามารถเลือกเรื่อง หัวขอ ทักษะ และรูปแบบกิจกรรมที่มีอยูอยางหลากหลายไดตามความ สนใจและความตองการ รายชื่อเว็บไซตที่นําเสนอในที่นี้นํามาจากแหลงขอมูลสําคัญหลายแหลงดวยกัน ที่พิจารณาแลวเห็นวานาจะเปนประโยชนทั้งครู-อาจารยผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ รวมทั้งนักเรียนหรือผูที่สนใจในการพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเอง โดยเว็บไซตเหลานี้สามารถใชเปนแหลงขอมูลอยางดีสําหรับครู-อาจารยผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ในการจัดเตรียมบทเรียนหรือกิจกรรมการเรียนการสอนภาษา อังกฤษ ทั้งในชั้นเรียนปกติ (Classroom) และที่ใชสําหรับศูนยการเรียนรูภาษาดวยตนเอง (Self-Access Language Learning Center หรือ SALL Center) ที่กําลังเปนนโยบายสําคัญประการหนึ่งของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาตาง ๆ ในสังกัด เพื่อพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนนักศึกษาของ สอศ.ตลอดจนบุคลากรอื่นในสังกัดดวย ตอไปนี้เปนเว็บไซตที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พรอมขอมูลยอ ๆที่เกี่ยวของ ซึ่งแบงเปนหัวขอตาง ๆ 10 หัวขอ ตามความสนใจ ดังนี้1. แหลงขอมูลสําหรับผูสอน และการพัฒนาครู (Teacher Resources and Development)2. ทักษะการฟง พูด อาน และเขียน (Listening, Speaking, Reading, and Writing Skills)3. ศัพท ไวยากรณ และการแปล (Vocabulary, Grammar and Translation)4. พจนานุกรม และสารานุกรม (Dictionaries & Encyclopedias)5. ขาว บันเทิง และเทคโนโลยี (News, Entertainment and Technology)6. เพลง ปริศนา เกม ขําขัน และเรื่องตาง ๆ (Songs, Puzzles, Games, Jokes and Stories)
 4. 4. Websites for English Language Learning and Teaching 47. วัฒนธรรม และการเดินทาง (Culture and Travel)8. ความรูทั่วไป และความสนใจอื่น ๆ (General Knowledge and other Interests)9. การเรียนรูดวยตนเอง และศูนยการเรียนรูดวยตนเอง (Self-Access Learning and Self-  Access Center -SAC)10. การศึกษาตอตางประเทศ (Study Aboard)1. แหลงขอมูลสําหรับผูสอน และการพัฒนาครู (Teacher Resources and Development)http://www.britishcouncil.org.hk/english/eltsites.htmTeacher and student resources, authentic materials, lesson plans, and quizzeshttp://www.english-forum.com/teaching.htmlLesson plans, teaching organizations, jobs, online lessons and exerciseshttp://member.aol.com/eskathy/esl.htmPronunciation, listening, vocabulary, games and newshttp://eleaston.com/index.htmlAuthentic material, lesson plans and other informationhttp://www.english-forum.com/Variety of resources and research toolshttp://www.eduplace.com/main.htmlResources for English, Math, Science, Social Studies including sites for students’ toolhttp://www.english-to-go.com/Reuters’ online news, a free lesson every week with subscriptionhttp://www.tesol.com/English Zone for everything from reference materials to resources to chathttp://www.iteslj.org/links/Links from planning lessons, to web authoringhttp://www.etanewsletter.com/index.shtmlLesson resources and articles
 5. 5. Websites for English Language Learning and Teaching 5http://www.homestead.com/ESLflow/Index.htmlSite for 3 levels: elementary, pre-intermediate and intermediatehttp://www.smic.be/smic5022/teacherhandouts.htmWorksheets of vocabulary, grammar and dictation at intermediate level and abovehttp://www.eslnotes.com/Movie lessons for ESL classeshttp://www.esl.about.com/homework/esl/mbody.htmResource for everything from grammar, TOEFL to cliparthttp://www.toweroflondontour.com/kids/kidsquiz.htmlUseful exercises and quizzes for kidshttp://members.home.com/veeceet/index.htmlLots of quizzes and activities for ELT classeshttp://www.teflfarm.com/index.htmlResources for young learners with stories, poems and quizzeshttp://www.bbc.co.uk/education/dynamo/lab/quiz/quizla.htmGeneral knowledge of quizzeshttp://www.ncrtec.ory/tools/camp/lessons.htmLesson plans and helpful advice incorporating pictures in your lessonshttp://www.pacificient.net/~sperling/eslcafe.htmlVariety of fun resources for studentshttp://www.freeskills.com/Online training courses with training materialshttp://www.thaispy.comPowerful search engine for websites in Thailand and overseas both in English and Thaihttp://www.englighguiz.virtualave.net/Exercises and quizzes for English improvement
 6. 6. Websites for English Language Learning and Teaching 6http://www.opiniongroup.comInformation about postgraduate studies in Thailand at both state and private universitieshttp://siam.to.eduproUseful information for Master’s courses of Thai universities with their calendarshttp://www.school.net.th/aliceCollection of materials for English classes2. ทักษะการฟง พูด อาน และเขียน (Listening, Speaking, Reading, and Writing Skills)http://members.tripod.com/~towerofenglish/For English learners with plenty of links to other siteshttp://www.hio.ft.hanze.nl/thar/listen.htmExcellent listening exercises in real audio with activitieshttp://www.tqjunior.advanced.org/5115/s_writing.htmAll the stages for effective writinghttp://www.tqjunior.thinkquest.org/5115/s_writing.htmHelp with story writinghttp://www.hio.ft.hanze.nl/thar/listen.htmActivities to practice all skills, excellent sitehttp://www.englishpeak.comCollection of exercises of English speaking skills for EFL studentshttp://www.englishtown.comEnglish exercises of a range of skills and levelshttp://www.eslcafe.comUseful activities and exercises for an improvement of communication skillshttp://www.freeenglish.comLearn free ENGLISH with online ESL resource available today
 7. 7. Websites for English Language Learning and Teaching 7http://lc.ust.hk/~learn/e_listen.htmlTV/radio on the WWW plus English Listening Loungehttp://lc.ust.hk/~sac/test/materials/listencont.htmKinds of listening and conversation materials with the advice pageshttp://www.city.edu.hk/elc/sacList of highly recommended resources for listening practicehttp://www.ehq.com/li/book/Online oral English exerciseshttp://www.missouri.edu/~writeryOnline lessons for writing skillshttp://www.English4us.comEnglish lessons for writing practicehttp://www.owl.english.comCollections of materials for improvement of writing skillshttp://www.enterprise.powerup.com.au/html/pu/emailhow.htmWacky Web Tales for reading practicehttp://www.hss.nu.ac.th/thai-englishEnglish conversation practice with computerhttp://www.yindii.comLinks to online English exercises and tests from around the worldhttp://how.to/learnenglishPractice English skills for everyday communicationhttp://chaichan.go.toOnline exercises and practices for English usehttp://www.v-thailand.com/Vbrain/streettalk.htmlStreet talk, English conversation in general practice with some glossary
 8. 8. Websites for English Language Learning and Teaching 8http://www.smartghost.comFor searching principles of English use and other knowledge3. ศัพท ไวยากรณ และการแปล (Vocabulary, Grammar and Translation)http://www.links.nectec.or.th/services/parsit/Translation service on the web by IT Research and Development Group of NECTEChttp://www.Learnenglish.org.uk/welcome_english.htmlGames, poems and grammar for children, teens and adults at a range of levelshttp://www.fis.edu/eslweb/esl/grammar/index.htmUseful multi-choice and gap-fills with rules and explanations for grammatical exerciseshttp://members.home.net/englishzone/Grammar, vocabulary, idioms, jokes, self-access materials and activities for teachershttp://www.englishclub.net/homework/index.htmGap-fills and exercises for various grammar pointshttp://www.english-forum.com/interactive/Grammar, vocabulary and idioms for a range of levelshttp://www.educationalsoftware.co.uk/Grammar page, EFL games, tips for teachers, especially useful for self-access learninghttp://www.englishclub.net/homework/index.htmSimple activities about grammar for intermediate levelhttp://www.members.home.net/englishzone/Jokes, idioms, grammar and vocabulary for intermediate levelhttp://member.mweb.co.th/eforyou/index.htmlGrammar, vocabulary and other knowledgehttp://www.hut.fi/~rvilmi/Langhelp/Grammar/Exercises for grammar and vocabulary
 9. 9. Websites for English Language Learning and Teaching 9http://thegrammarsurgery.cityu.edu.hkImprovement of English through a grammar lessonhttp://www.English4us.comCollection of exercises for grammar and other skillshttp://www.cita.ou.ca/citaopening3.htmMore exercises about grammar and othershttp://www.homeworkhigh.com/english/frame.htmlAnswers all problems with grammar, also help with other school subjectshttp://www.bbc.co.uk/education/lookandread/lar/index.htmListening and grammar activities, a very attractive and exciting sitehttp://http://sahay.hypermart.netTips and techniques for Photoshop, Perl and HTML, also English grammar lessonshttp://www.travlang.com/languages/Vocabulary, sound files with pronunciation and online quizzes for travelershttp://www.edunet.com/english/grammar/English grammar, all of the usual terms and definitions with homework questionshttp://www.cita.on/ca/citaopening3.htmSlang and informal expressionshttp://www.thesaurus.com/thesaurus/Roget’s Internet thesaurushttp://www.m-w.com/cgi-bin/thesaurusWebster online thesaurushttp://www.pacificnet.net/~sperling/quiz/Online exercises and quizzes about idiomshttp://thegrammmarsurgery.cityu.edu.hkGrammar surgery for grammar improvement
 10. 10. Websites for English Language Learning and Teaching 10http://busboy.sped.ukons.edu/~allenq/netgrammar Net grammar with exercises and practiceshttp://www.thaienglish.homestead.com/Translation service from English to Thaihttp://www.marryexpress.comTranslation service for a range of languages and types of documenthttp://www.geocities.com/siwat-kTeaching Thai language for foreigners4. พจนานุกรม และสารานุกรม (Dictionaries & Encyclopedias)http://www.awl-elt.com/dictionaries/index.htmlLongman online interactive dictionary with lots of activities and ideas for all levelshttp://www.dictionary.camridge.org/Cambridge University Press dictionaries onlinehttp://www.dictionary.com/Different dictionaries and directories, thesaurus, and language discussion forumshttp://www.microsoft.com/education/lesson/tag/encarta98.aspUse of Encarta for English classeshttp://www.voycabulary.com/Desktop dictionary for checking meaning of words whilst surfing the nethttp://www.links.mectec.or.th/lexit/Online Thai-English and English-Thai dictionary for everyonehttp://www.britannica.comBritannica, the world’s most respected encyclopediahttp://www.yourdictionary.comMost comprehensive, widest and deepest set of dictionaries on the web
 11. 11. Websites for English Language Learning and Teaching 11http://www.infoplease.comOnline dictionary, encyclopedia, and almanachttp://www.encarta.msn.comAn all-encompassing encyclopedia, the online version of Encarta5. ขาว บันเทิง และเทคโนโลยี (News, Entertainment and Technology)http://www.consortia.mhsweb.mhs.uk/Nerspap3.htmLinks for British newspapershttp://www.thepaperboy.co.uk/Links for newspapers from all over the worldhttp://www.bbc.co.uk/worldservice/leamingenglish/index.shtmlOnline courses, an e-mail discussion forum, and news stories sectionhttp://www.guardianunlimited.co.ukNewspaper site with a search facility for articleshttp://www.eonline.comOnline movie, TV and music, news, information, gossip, reviews, and gameshttp://www.thenewspaper.org.uk/news/index.php3Online newspaper featuring sports, news, and music for teenshttp://www.thehistorynet.comMultimedia history of well-known persons, World War ll, cultures, and much morehttp://www.whatis.comKnowledge exploration about information technology, the Internet and Computershttp://www.library.thinkquest.ory/10021/index2.shtmlLearning the basics of HTML design and authoringhttp://www.ntvthai.comLatest news, lyrics and pictures of your favorite singer
 12. 12. Websites for English Language Learning and Teaching 12http://www.screamdesign.comLatest innovations in the web design worldhttp://www.e-cards.comCollection of e-cardshttp://www.microsoft.com/windowsmeLatest news and information about Windows Mehttp://www.pctuneup.hypermart.netTips and techniques for PC beginnerhttp://www.thaiwbi.com/Many interesting online computer courses with certificates of completionhttp://www.diamsrealm.com/Resources for web page designers of all experience levelshttp://www.wn.comInternational news with an amazing collection of specialized knowledgehttp://www.ugo.com/Entertainment, shopping, playing games, listening to music, watching video clipshttp://www.siamstreet.com/cards4thai/A lot of e-cards for everybody together with your own design e-cardshttp://www.bhs.com/All information about Windows NThttp://www.screensaver.comMany categories of free screensaverhttp://www.ikazz.com/Entertainment in Thailand with latest news, films, gossips, song charts, and Box Officehttp://www.thepaperboy.com/News sources from all over the world and main international headlines in details
 13. 13. Websites for English Language Learning and Teaching 13http://www.newscientist.com/Features and news stories with sections for subscribers and for further informationhttp://www.thereelsite.com/Film review site and some speculative news on the film businesshttp://www.laisenn.com/Introduction to drawing cartoon with details of cartoon clubs and gallerieshttp://www.mtv.comInformation and entertainment from MTVhttp://www16.brinkster.com/thaitips/tips & techniques related to computer and Internethttp://www.com-th.net/A wide variety of news, product reviews and downloadable software6. เพลง ปริศนา เกม ขําขัน และเรื่องตาง ๆ (Songs, Puzzles, Games, Jokes and Stories)http://www.kidcrosswords.com/Just as it says, and other puzzleshttp://www.puzzlemaker.com/Every kind of puzzle you can imaginehttp://www.manythings.org/Random collection of activities and puzzleshttp://www.eslpartyland.com/teachers/nov/music.htmUsing music and songs in classhttp://www.kissthisguy.com/An amusing site devoted to misheard song lyricshttp://www.lyrics.comLearn the words to your favourite songs
 14. 14. Websites for English Language Learning and Teaching 14http://www.nationalgeographic.com/grimm/Great kids’ site with the Grimm fairy taleshttp://www.storyarts.org/classroom/index.htmlLesson plans and methodology and a great story libraryhttp://www.leamenglish.org.uk/kid_frame.htmlListen to and read stories and poems by young learnershttp://www.alfy.com/Stories and theme-related activities for young kidshttp://www.billibear.comBilli Bear’s kids site with the Muzzy series of books and videoshttp://www.bbc.co.uk/education/wordsandpictures/phonice.shtmlBBC phonics pagehttp://www.askmytutor.co.uk/Online help, advice, cartons, and idiomshttp://allaboutfrogs.org/froglnd.shtmlGames, puzzles and facts all about frogshttp://syndicate.com/Collection of puzzles, comic strips, word games and morehttp://funbrain.com/Online games for kidshttp://www.preschoolrainbow.orgResource of rhymes and activities with young oneshttp://www.rede.com/eslgames/index.htmTESOL game paradisehttp://www.elol.comFree joke service based on your personal tastes
 15. 15. Websites for English Language Learning and Teaching 15http:///www.scrabble.comTips to polish your skills or games to battle online in a war of wordshttp://www.yimpan.com/songsite/Many lyrics from past till present and favorite songshttp://www.mercigod.cjb.net/Thai and International MP3 songs, including MP3 playershttp://englishquiz.virtualave.netPractice English through games including crossword and hangman7. วัฒนธรรม และการเดินทาง (Culture and Travel)http://www.englishculture.miningco.com/culture/englishculture/msubcastle.htmAll sorts of information about English culture, from politics to paganismhttp://www.library.thinkquest.org/2834/Travel through time with Dr Klaus from the big bang onwards.http://www.eduplace.com/tales/index.htmlCamping Trip, the Box, and other thrilling storieshttp://www.etour.comDiscovery of the best places to visithttp://www.koolmap.com/Interactive maps of Bangkok, Pattaya and Hua-Hin in both Thai and Englishhttp://www.upcomingmovies.com/Information about tomorrow’s movies with their previews and commentaryhttp://www.shoppingthai.com/Online shopping and information about travelling in Thailand and Thai foodhttp://www.tourthai.com/picture/Collection of tourist spots and pictures, good places in Thailand to visit
 16. 16. Websites for English Language Learning and Teaching 16http://www.asiasource.orgCultural, economic, social, historical, and political dimensions of Asiahttp://www.anurakthai.com/The right knowledge about Thai culturehttp://www.timeout.comHuge amounts of information about the world’s greatest citieshttp://www.muangthai.comInformation about food, places, culture and other interesting things in Thailandhttp://www.htaiger.com/Information of interesting provinces and travel spotshttp://www.world1travel.com/Worldwide travel directory, check for updates and useful tips or informationhttp://www.tourismthailand.org/Advice for the visitors, planning a trip, festivals and events, Thai Food, province guide8. ความรูทั่วไป และความสนใจอื่น ๆ (General Knowledge and other Interests)http://www.thegoodbookguide.com/Bookstore and lots of reviewshttp://www.itools.com/research-it/One-stop reference desk including dictionary, geography, foreing exchangehttp://home.about.com/aboutuk/index.htmU.S.-based mine of information on British culturehttp://zebu.cvm.msu.edu/~dawsonbr/welcome.htmA collection of animal triviahttp://www.nationalgeographic.com/media/world/amfacts/Natural history trivia
 17. 17. Websites for English Language Learning and Teaching 17http://www.coopsjokes.com/amz/amzindex.htmGeneral trivia from Bill Gates to Spamhttp://www.yahooligans.com/A search engine that provides for ‘safe surfing’http://www.trace.ntu.ac.uk/kotn/gokids.htmAll sorts of links and ideas for kidshttp://www.kids.mysterynet.com/Stories to read and mysteries to solve, as well as scary stories and magic trickshttp://esl.about.com/library/lessons/bl_younglearners _dictation.htmImprovement of spelling through musical dictationhttp://www.apps.comLinks to business and personal finance tools, e-mail, calculators, and gameshttp://www.kinnaree.com/An on-flight magazine for the Thai Airways International Public Co., Ltd.http://www.thaipun.com/Comprehensive overview of herbs and details of various herbs for healing modalitieshttp://www.108sara.com/Literatures and knowledge of the world history or archive personshttp://www.viboon.com/Many literatures and knowledge of the world history and archive person shttp://www.ehow.comFinding answers to all of awkward questionshttp://www.ditto.comCollection of pictures of pop stars, animals, cars and many other interesting pictureshttp://www.better-english.com/exerciselist.htmlCollections of business English exercises
 18. 18. Websites for English Language Learning and Teaching 18http://www.thaiparty.comSolutions and test guidance of entrance examination for Thai and foreign institutionshttp://www.geocities.com/budsbaEnglish lessons, homepage making, useful chat room with voice through the Internethttp://www.geocities.com/XiahouDun2001English idioms in daily life and some other interesting linkshttp://www.arts.chula.ac.th/miscell/it-course.htmTraining and courses in English and other foreign languages at Faculty of Arts, CU9. การเรียนรูดวยตนเอง และศูนยการเรียนรูดวยตนเอง (Self-Access Learning and Self- Access Center -SAC)http://ec.hku.hk/automony/centres.htmlSelf-Access Center at Hong Kong Universityhttp://lc.ust.hk/~sac/Self-Access Center at the University of Science and Technology, Hong Konghttp://wed.unic.ca/hrd/hrd/halfbaked/Hot Potatoes suit for creation of interactive exercises for the World Wide Webhttp://lc.byuh.edu/CNNN/CNN-N/htmlCNN Newsroom & Worldview for ESL with learning materials for teachershttp://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/index.shtmlBBC World Service, useful resources and learning materials for studentshttp://www.aitech.ac.jp/~iteslj/quizzes/Self-study English quizzes for ESL studentshttp://www.thai2k.com/english/Materials for self-access students with English skillshttp://lc.ust.hk/~sac/test/materials/listencont.htmAdvice sheets from Self-Access Center (SAC)
 19. 19. Websites for English Language Learning and Teaching 19http://l.ust.hk/~teach/tresources.htmlLinks to other SACs in HK and the world, online magazines and lesson planshttp://www.eviews.netSelection of listening lessons for self-access learninghttp://lc.ust.hk/~sac/advice/L1.htmLearning strategies for successful EFL students10. การศึกษาตอตางประเทศ (Study Aboard)http://www.tutorthai.com/Thai lessons for foreignershttp://www.gmath.comInformation and sample tests for GMathhttp://www.istudentcity.com/Information about study in U.S., from selecting a school to landing in the countryhttp://www.ice-interexchange.comApply for Thai-American exchange students to study at high schools/colleges in U.S.A.http://education.mweb.co.th/Some useful advice for students to study aboardhttp://education.mweb.co.th/study/study.htmlRecommendations for higher education in overseashttp://www.aiesectu.netClub of exchange students under a Thammasart University Projecthttp://www.educationlink.th.com/Information center and guidance for oversea studieshttp://www.entranceinter.comInformation for the study of all levels in Australia, U.S., England, and New Zealand
 20. 20. Websites for English Language Learning and Teaching 20http://www.thai.net/pdlConsultation service for oversea study and institute selectionhttp://www.eliteinter.homestead.comStudy in U.S., England, Canada, Australia, New Zealand and other European countrieshttp://www.adanac-education.comGuidance for oversea studieshttp://www.Studygroupintl.com/thailandlSuggestion of courses offered in foreign universitieshttp://vakom-edu.comStudy in Australia with English courseshttp://www.iStudentCity.comInformation for study in U.S., chat board with Thai students in UShttp://www.riannok.comInformation for the study in Australia, U.S., Canada and othershttp://marcoth.comStudy in Australia, New Zealand, England, U.S., and Canadahttp://www.geocities.com/StudyInNewZealandStudy in NZ for high school, vocational education, undergraduate & postgraduate levelshttp://www.geocities.com/siwat-kStudy in foreign countries and visa applicationhttp://www.providence-edu.comAdvice for English language learning and teaching of all levels, oversea study
 21. 21. Websites for English Language Learning and Teaching 21 ทายนี้หวังวาเว็บไซตที่รวบรวมไวขางตน จะสามารถนําไปใชใหเปนประโยชนในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี และขอฝากขอคิดประการหนึ่งไววาไมมีสื่อใดหรือแมแตแนววิธีสอนใดที่ดีที่สุด เพียงแตวาเราจะเลือกสิ่งใดใชใหเหมาะสมกับเนื้อหา เหตุการณสภาพผูเรียน (ในที่นี้ไดแก ระดับความสามารถ ความสนใจ และความตองการ เปนตน) รวมทั้งสภาพแวดลอมในการเรียนการสอนดวย ดังนั้นจึงขอเสนอแนะวิธีที่เรียกวา eclectic approach คือวิธีผสมผสาน กลาวคือการเลือกใชในสิ่งที่เหมาะสมที่สุดในแตละสถานการณ อยางไรก็ตามในเรื่องสื่อที่ใชนั้น ผูเรียนในปจจุบันมักนึกถึงการใชสอที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแปลกใหมอยูเสมอ โดย ื่คาดหวังที่จะไดใช ไดเรียน ไดลอง ไดเห็น ไดสัมผัส หรือไดฝกปฏิบัติ โดยเฉพาะสื่อที่เปนนวัตกรรมใหม ๆ ไมซ้ําซากจําเจอยูแตรูปแบบเดิม ๆ ที่ไมนาสนใจ ดังนั้นสื่อที่คัดเลือกหรือนํามาจากเว็บไซตตาง ๆ เหลานี้ นาจะเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่จะชวยสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนเปนอยางดี ดวยความหวังที่วาวันหนึ่งจะไดเห็นนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาของเรา มีความสนใจในการเรียน และมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น
 22. 22. Websites for English Language Learning and Teaching 22 บรรณานุกรมIT Corner: Useful ELT Websites. Thai TESOL Newsletter. Vol. 14 No. 2 July 2001, pp. 44-79.สุรพล แยมอุทัย. 2544. เซียนทองเว็บ: ดัชนีรวมเว็บที่มากที่สุดที่มีมาในเมืองไทย. Vol. 2. กรุงเทพ ฯ: สํานักพิมพทัชมีเดีย.วารสาร Loxinfo Family เพื่อสมาชิกผูใชอินเทอรเน็ตของล็อกอินโฟ. ปที่ 1 (2543) ฉบับที่ 4-8 และปที่ 2 (2544) ฉบับที่ 9-14 .Hong Kong University of Science and Technology (HKUST). WWW Resources for Self- Access Listening.City University of Hong Kong. Self-Access Center. The User’s Guide for Students. -------------------

×