โครงการ ๑ ช่ว ย ๙โรงเรีย นกัล ยาณวัต ร จัง หวัด ขอนแก่น        โดย    โรงเรียนกัลยาณวัติร     จังหวัดขอนแก่น
ที่ม าของ  โครงการสำานักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)       คัด      เลือก         ...
การประเมิน ความ สำา เร็จ ในการพัฒ นาสถานศึก ษาในเครือ ข่า ย ให้ม ผ ลการประเมิน    ีภายนอกรอบสาม (พ .ศ .๒๕๕๔ -๒๕๕๘ ) ดี...
๑. เพื่อ มุง ให้ม ีก ารพัฒ นาคุณ ภาพและ        ่มาตรฐานการศึก ษาของสถานศึก ษาให้ม ี         คุณ ภาพดีย ิ่ง ...
แนวคิด : คุณ ภาพการศึก ษา      ของสถานศึก ษา        สมศ. : เชื่อว่า          คนดี        คุณภ...
แนวคิดการประกัน จุดมุง   ่      คุณภาพการศึกษา หมาย                       คน        ...
■การประเมิน คุณ ภาพภายนอกรอบสาม    พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ ■ ■สมศ. : แนวคิด และหลัก การในการ  ประเมิน คุณ ภาพนอก■ ■ มุ่ง เน้น ค...
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งการประกัน คุณ ภาพ         ภายใน  และการประเมิน คุณ ภาพภายนอก               ...
จุด ประสงค์ข องการประเมิน คุณ ภาพ    ภายนอก : รอบสามวัต ถุป ระสงค์ท ั่ว ไป :๑. เพื่อให้ทราบระดับคุณภาพของสถานศึกษา๒. เ...
จุด ประสงค์ข องการประเมิน คุณ ภาพ    ภายนอก : รอบสามวัต ถุป ระสงค์เ ฉพาะ :๑. เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริง๒. ให้ได้ข้อมูล...
การเปรีย บเทีย บการประเมิน    คุณ ภาพภายนอก  : รอบสองและรอบสามวิธ ก ารตรวจสอบข้อ มูล รอบสอง รอบสาม มี  ี ๓ วิธ ี ค...
การประเมิน โดยวิธ ีก าร /ข้อ มูล       รอบสอง : ประเมิน เชิง ปริม าณ และเชิง คุณ ภาพรอบสาม : ประเมิน เชิง ปริม าณ ...
การใช้ม าตรฐานการศึก ษา  พื้น ฐาน เพื่อ การประกัน  คุณ ภาพภายในของสถาน       ศึก ษารอบสอง : ใช้ ๑๘ มาตรฐาน + ๖๘...
การประเมิน คุณ ภาพภาย   นอกฯ รอบสอง พิจ ารณาจากเกณฑ์ :๑. การประเมิน อิง เกณฑ์ : ตามมาตรฐานที่ สมศ.กำา หนด๒. การประเม...
การประเมิน คุณ ภาพภาย   นอกฯ รอบสาม พิจ ารณาการให้ก ารรับ รองมาตรฐานคุณ ภาพ สถานศึก ษา ๒ แนวทางคือ๑. การรับ รองมาตรฐ...
การประเมิน แบบโดดเด่น“๑ ช่ว ย ๙ ” (๑ สถานศึก ษา ช่ว ย ๙ สถาน ศึก ษา) เงื่อ นไข๑. สถานศึก ษาเป็น ผู้ข อรับ การประเมิน เอง๒...
ขั้น ตอนการดำา เนิน งานตาม   โครงการ “๑ ช่ว ย ๙”สถานศึก ษา    จัด ทำา ข้อ เสนอ แกนนำา     โครงการยื่น ต่อ สมศ  ...
ห่ว งโซ่ค ุณ ภาพทางการศึก ษาของ    สถานศึก ษาแกนนำาแต่ง ตั้ง คณะกรรมการ   ดำา เนิน งาน  คัด สรรสถานศึก ษาเครือ   ...
บทบาทของสถานศึก ษาในเครือ ข่า ยการ      พัฒ นาจัด ตั้ง คณะกรรมการขับ  เคลื่อ นโครงการฯ  ประสาน ร.ร.แกนนำา เพื่อ ...
โครงการหนึ่งช่วยเก้า
โครงการหนึ่งช่วยเก้า
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โครงการหนึ่งช่วยเก้า

346 views

Published on

โครงการหนึ่งช่วยเก้า โรงเรียนกัลยาณวัตร

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
346
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • บรรยายโดย รศ . สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ 08:44 AM
 • บรรยายโดย รศ . สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ 08:44 AM
 • บรรยายโดย รศ . สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ 08:44 AM
 • โครงการหนึ่งช่วยเก้า

  1. 1. โครงการ ๑ ช่ว ย ๙โรงเรีย นกัล ยาณวัต ร จัง หวัด ขอนแก่น โดย โรงเรียนกัลยาณวัติร จังหวัดขอนแก่น
  2. 2. ที่ม าของ โครงการสำานักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) คัด เลือก โรงเรียน กัลยาณวัตร โรงเรียนแกนนำาในการพัฒนาเครือ ข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาใน ระดับโรงเรียนตามโครงการ 1 ช่วย 9
  3. 3. การประเมิน ความ สำา เร็จ ในการพัฒ นาสถานศึก ษาในเครือ ข่า ย ให้ม ผ ลการประเมิน ีภายนอกรอบสาม (พ .ศ .๒๕๕๔ -๒๕๕๘ ) ดีข ึ้น กว่าผลการประเมิน คุณ ภาพภายนอกรอบสอง (พ .ศ . ๒๕๔๙ -๒๕๕๓ )
  4. 4. ๑. เพื่อ มุง ให้ม ีก ารพัฒ นาคุณ ภาพและ ่มาตรฐานการศึก ษาของสถานศึก ษาให้ม ี คุณ ภาพดีย ิ่ง ขึ้น ๒. เพื่อ พัฒ นาระบบประกัน คุณ ภาพการศึก ษา โดยร่ว มดำา เนิน การพัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษาในลัก ษณะ “๑ ช่ว ย ๙” คือ ๑สถานศึก ษา ช่ว ยเหลือ สถานศึก ษาอีก ไม่ น้อ ยกว่า ๙ แห่ง ให้พ ัฒ นาคุณ ภาพตาม แนวทางวงจรคุณ ภาพ (PDCA)
  5. 5. แนวคิด : คุณ ภาพการศึก ษา ของสถานศึก ษา สมศ. : เชื่อว่า คนดี คุณภาพของการ คนเก่ง ศึกษา ผลสัมฤทธิ์ คุณภาพ มีคุณภาพ มีความสุขทางการเรียน ของผู้เรียน ดี การเรียนรู้ สูง ตลอดชีวิต พ่อแม่ ผู้ ระบบการ ระบบการปกครอง และ บริหารทีได้ ่ เรียนการสอน ชุมชน รับมาตรฐาน ที่มคุณภาพ ี
  6. 6. แนวคิดการประกัน จุดมุง ่ คุณภาพการศึกษา หมาย คน พ.ร.บ. การศึกษาฯหลักการ พ.ศ.๒๕๔๒ ดี แนวการ คน และ๒๕๔๕ จัดการ เก่ง ศึกษา เน้นการเรียนรู้เพื่อ มีความ พัฒนาผู้เรียน สุข การบริหารทำางานเป็น การจัดการเรียน จัดการ ระบบ การสอนที่เน้นผู้ การทำางานเน้น เรียนเป็นสำาคัญ โปร่งใส คุณภาพตรวจสอบ มีการประกัน ได้ คุณภาพภายใน อย่างต่อเนื่องตลอด เวลา
  7. 7. ■การประเมิน คุณ ภาพภายนอกรอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ ■ ■สมศ. : แนวคิด และหลัก การในการ ประเมิน คุณ ภาพนอก■ ■ มุ่ง เน้น คุณ ภาพของผู้เรียนเป็นหลัก ■ - เพื่อ ให้ม ั่น ใจว่า ผู้เรียนจะได้รับการ ศึกษาที่มคุณภาพใกล้เคียงกัน ไม่ว่าจะอยู่ ี ท้องถิ่นใดก็ตาม - โดยมีระบบการประกันคุณภาพเป็นเครื่อง มือในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา อย่างต่อเนื่อง
  8. 8. ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งการประกัน คุณ ภาพ ภายใน และการประเมิน คุณ ภาพภายนอก 8
  9. 9. จุด ประสงค์ข องการประเมิน คุณ ภาพ ภายนอก : รอบสามวัต ถุป ระสงค์ท ั่ว ไป :๑. เพื่อให้ทราบระดับคุณภาพของสถานศึกษา๒. เพื่อให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างต่อเนื่อง๓. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของการพัฒนา คุณภาพการศึกษา๔. เพื่อรายงานระดับคุณภาพและพัฒนาการใน ด้านคุณภาพและมาตรฐาน
  10. 10. จุด ประสงค์ข องการประเมิน คุณ ภาพ ภายนอก : รอบสามวัต ถุป ระสงค์เ ฉพาะ :๑. เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริง๒. ให้ได้ข้อมูลช่วยสะท้อนให้เห็นจุดเด่นจุดด้อย๓. เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ๔. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพ และประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง๕. เพื่อรายงานการประเมินคุณภาพ/มาตรฐานการ ศึกษา
  11. 11. การเปรีย บเทีย บการประเมิน คุณ ภาพภายนอก : รอบสองและรอบสามวิธ ก ารตรวจสอบข้อ มูล รอบสอง รอบสาม มี ี ๓ วิธ ี คือ๑. การศึก ษาวิเ คราะห์เ อกสาร หลัก ฐาน ข้อ มูล สถิต ิ๒. การสัง เกต๓. การสัม ภาษณ์
  12. 12. การประเมิน โดยวิธ ีก าร /ข้อ มูล รอบสอง : ประเมิน เชิง ปริม าณ และเชิง คุณ ภาพรอบสาม : ประเมิน เชิง ปริม าณ เชิง คุณ ภาพ และเชิง พัฒ นาการ
  13. 13. การใช้ม าตรฐานการศึก ษา พื้น ฐาน เพื่อ การประกัน คุณ ภาพภายในของสถาน ศึก ษารอบสอง : ใช้ ๑๘ มาตรฐาน + ๖๘ ตัว บ่ง ชี้ (ถึง ๒๕๕๔)รอบสาม : ใช้ ๑๕ มาตรฐาน + ๖๕ ตัว บ่ง ชี้ (เริ่ม ๒๕๕๕)
  14. 14. การประเมิน คุณ ภาพภาย นอกฯ รอบสอง พิจ ารณาจากเกณฑ์ :๑. การประเมิน อิง เกณฑ์ : ตามมาตรฐานที่ สมศ.กำา หนด๒. การประเมิน อิง สถานศึก ษา : พิจ ารณา พัฒ นาการของคุณ ภาพการศึก ษา และ บรรลุม าตรฐาน/เป้า หมาย
  15. 15. การประเมิน คุณ ภาพภาย นอกฯ รอบสาม พิจ ารณาการให้ก ารรับ รองมาตรฐานคุณ ภาพ สถานศึก ษา ๒ แนวทางคือ๑. การรับ รองมาตรฐานระดับ การศึก ษาขั้น พื้น ฐาน๒. การประเมิน แบบโดดเด่น คือ “๑ ช่ว ย ๙”
  16. 16. การประเมิน แบบโดดเด่น“๑ ช่ว ย ๙ ” (๑ สถานศึก ษา ช่ว ย ๙ สถาน ศึก ษา) เงื่อ นไข๑. สถานศึก ษาเป็น ผู้ข อรับ การประเมิน เอง๒. การประเมิน คุณ ภาพภายนอกรอบสองมีผ ลการประเมิน ในภาพรวม ระดับ ดีม ากเท่า นั้น๓. สถานศึก ษาที่อ ยู่ใ นเครือ ข่า ยต้อ งมีผ ลการประเมิน ฯ รอบสองใน ระดับ ควรปรับ ปรุง หรือ ระดับ พอใช้ หรือ ระดับ ดีเ ท่า นั้น๔. สถานศึก ษา จำา นวน ๙ แห่ง ซึ่ง จะต้อ งมีผ ลการประเมิน คุณ ภาพภายนอก รอบสามเพิ่ม ขึ้น ครบทั้ง ๙ แห่ง
  17. 17. ขั้น ตอนการดำา เนิน งานตาม โครงการ “๑ ช่ว ย ๙”สถานศึก ษา จัด ทำา ข้อ เสนอ แกนนำา โครงการยื่น ต่อ สมศ เห็น ชอบและแจ้ง ผล ให้ สมศ . สถานศึก ษาทราบ ดำา เนิน งานตามสถานศึก ษา แผน /โครงการที่ไ ด้ร ับ ความเห็น ชอบจาก แกนนำา สมศ . ดำา เนิน การประเมิน สมศ . คุณ ภาพภายนอก รอบสาม ประเมิน ผลสำา เร็จ สมศ . “ โครงการ ๑ ช่ว ย ๙” สมศ . มอบรางวัล ต้น แบบ ประติม ากรรมคุณ ภาพ
  18. 18. ห่ว งโซ่ค ุณ ภาพทางการศึก ษาของ สถานศึก ษาแกนนำาแต่ง ตั้ง คณะกรรมการ ดำา เนิน งาน คัด สรรสถานศึก ษาเครือ ข่า ยพัฒ นา จัด ทำา แผนพัฒ นาสถานศึก ษา เครือ ข่า ยและส่ง ให้ สมศ . ลงนามในบัน ทึก ความเข้า ใจ กับ สถานศึก ษาเครือ ข่า ย ดำา เนิน งานตามแผน ติด ตามประเมิน ผลสถาน ศึก ษาเครือ ข่า ย รายงานความก้า วหน้า /การ ดำา เนิน งานต่อ สมศ.
  19. 19. บทบาทของสถานศึก ษาในเครือ ข่า ยการ พัฒ นาจัด ตั้ง คณะกรรมการขับ เคลื่อ นโครงการฯ ประสาน ร.ร.แกนนำา เพื่อ เข้า ร่ว มโครงการฯ จัด ทำา แผนพัฒ นาสถานศึก ษา เครือ ข่า ยและส่ง ให้ สมศ . ลงนามในบัน ทึก ความเข้า ใจ กับ สถานศึก ษาแกนนำา ดำา เนิน งานตามแผน (PDCA) สรุป รายงาน การดำา เนิน งาน ต่อ ร.ร. แกนนำา

  ×