Math6 2554

910 views

Published on

 • Be the first to comment

Math6 2554

 1. 1. แบบทดสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ประจําป พ.ศ. 2554 (แบบทดสอบฉบับที่ 1) วิชาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สอบวันเสารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 – 11.00 น. 31. จงหาจํานวนนับสามหลักที่มากที่สุดที่หารดวย 6 และ 7 ลงตัว2. ถา a และ b เปนตัวประกอบเฉพาะบวกที่มีคานอยที่สุดและมากที่สุดของ 1,485 ตามลําดับ แลว (b – a) 2 มีคาเทากับเทาใด3. กําหนดให m เปนจํานวนนับที่หารดวย 4, 6 และ 9 ลงตัว แต m หารดวย 15 จะเหลือเศษ 6 จงหาคาของ m ที่ใกลเคียงกับ 150 มากที่สุด4. รานมณีและรานหลวงเทพขายลูกชิ้นไกและลูกชินปลาอยางละ 1,500 ลูก รานมณีขาย ้ ลูกชิ้นไก 5 ลูก ในราคา 7 บาท และขายลูกชิ้นปลา 3 ลูก ในราคา 5 บาท รานหลวงเทพ ขายลูกชิ้นไกและลูกชิ้นปลาคละกันโดยขาย 4 ลูก ในราคา 6 บาท เมื่อทั้งสองรานขาย ลูกชิ้นหมดจะไดเงินตางกันกี่บาท5. จากการตรวจสอบนมสดชนิดหนึ่งในปริมาณ 1,000 มิลลิลิตร พบวามีไขมัน 36 กรัม และโปรตีน 32 กรัม ไขมันใหพลังงาน 9 กิโลแคลอรีตอกรัม และโปรตีนใหพลังงาน 4 กิโลแคลอรีตอกรัม หลังจากนองจอยดื่มนม 750 มิลลิลิตร จะไดรับพลังงานจาก ไขมันและโปรตีนรวมกีกิโลแคลอรี ่แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร ชั้น ป.6 ฉบับที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2554 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 2. 2. 26. จากการสํารวจกิจกรรมยามวางของนักเรียนชั้นป. 6 จํานวน 1,500 คน ไดผลดังตาราง กิจกรรมยามวาง เปอรเซ็นต (%) อานหนังสือ 20 เลนเกม 15 เลนกีฬา 40 ดูโทรทัศน 10 ฟงเพลง 15 กีฬาที่นักเรียนชอบเลนมี 2 ประเภทคือ วายน้ําและบาสเกตบอล ถาจํานวนนักเรียนที่ชอบวายน้ําคิดเปนสามในหาของจํานวนนักเรียนที่เลนกีฬา นักเรียนที่ชอบเลนบาสเกตบอลมีกี่คน 37. พีทใชเงิน 4 ของเงินที่มีอยูไปซื้อกีตาร หลังจากนั้นซื้อโทรศัพทมือถือในราคา 7,000 บาท ซึ่งคิดเปน 1 ของเงินที่เหลือ จงหาวา 1.5 % ของเงินที่มีอยูกอนซื้อกีตารเปนกี่บาท 28. สูตรการทําขนมเคก 1 กอน ตองใชแปงเคก 100 กรัม น้ําตาลไอซิ่ง 140 กรัม เนย 150 กรัม ไขไก 3 ฟอง วานิลลา 1 ชอนชา ผงฟู 1 ชอนชา และเกลือ 1 ชอนชา ถาโรสมีแปง เคกอยู 1,320 กรัม มีน้ําตาลไอซิ่ง 2,000 กรัม มีเนย 1,850 กรัม โดยมีไขไก วานิลลา ผงฟู และเกลือไมจํากัด โรสจะทําขนมเคกตามสูตรนี้ไดอยางมากที่สุดกี่กอน9. นักจัดรายการวิทยุมีเวลาเปดเพลง 2 ชัวโมง โดยจะเวน 10 วินาที กอนเปดเพลงถัดไป ่ ถาเขาเปดเพลงที่ใชเวลา 5 นาทีไปแลว 13 เพลง และเพลงที่จะเปดตอๆ ไปใชเวลาตั้งแต 3 ถึง 5 นาที นักจัดรายการวิทยุสามารถเปดเพลงไดมากที่สุดกี่เพลง10. สวนผสมในการทําน้ําผลไมรวม ประกอบดวย น้ําสม 28 สวน น้ําสับปะรด 11 สวน และน้ําแตงโม 1 สวน ถาตองการทําน้ําผลไมรวม 120 ขวด ขวดละ 500 มิลลิลิตรตอง ใชน้ําสมกีลตร ่ิแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร ชั้น ป.6 ฉบับที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2554 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 3. 3. 311. นองชมพู นองฟา และนองสม ไดรับวิตามินซีชนิดเม็ดจากคุณแม โดยนองฟาและ นองสมไดรับวิตามินซีรวมกันเปน 3 เทาของจํานวนวิตามินซีที่นองชมพูไดรับ จํานวน 3 วิตามินซีที่นองชมพูไดรับเปน 7 ของจํานวนวิตามินซีที่นองสมไดรับ ถานองชมพู และนองสมมีวิตามินซีรวมกันเปน 310 เม็ด จงหาวาคุณแมใหวิตามินซีนองฟากี่เม็ด12. นักวิทยาศาสตรพบธาตุกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งปริมาณ 1.125 กรัม เมื่อนํามาวิเคราะห พบวา ธาตุกัมมันตรังสีนี้มีอายุ 405 ป ถาธาตุกัมมันตรังสีนี้สลายตัวไปครึ่งหนึ่งใน ทุก ๆ 45 ป จงหาวาเมื่อ 405 ปที่แลวมีปริมาณธาตุกัมมันตรังสีนี้อยูกี่กรัม13. ทหาร 12 นาย เตรียมอาหารจํานวนหนึ่งสําหรับเดินปา 8 วัน ในวันที่เริ่มเดินทางมี นักขาวมาเขารวมเดินปาดวย 4 คน โดยไมนําอาหารมาเลย หากตองการใหทั้ง 16 คน รับประทานอาหารได 8 วัน ทหารแตละคนจะไดปริมาณอาหารลดลงกี่เปอรเซ็นต (ในแตละมือทุกคนไดรับอาหารเทากัน) ้14. กําหนดตารางจํานวนดังตอไปนี้ จากนั้นดําเนินการ 57 ตามเงื่อนไขไดดังนี้ 22 35 8 21 14 3 5 9 12 2 1 4 5 7 2 1 4 5 7 หรืออาจจัดเรียงตัวเลขแบบอื่นไดอีก เชน 2 1 4 5 7 เมื่อสลับตําแหนงเลขโดด 2, 1, 4, 5 และ 7 ในแถวลางใหม แลวดําเนินการตามเงื่อนไข ที่กําหนด จํานวนในแถวบนสุดที่มีคามากที่สุดคือจํานวนใดแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร ชั้น ป.6 ฉบับที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2554 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 4. 4. 415. ปอ ปาน แปง และปุก แขงขันวิ่ง 200 เมตรโดยเริ่มจากจุดเริ่มตนเดียวกัน เมื่อปอวิ่งได ระยะทาง 80 เมตร ปาน แปง และปุกจะวิ่งได 84, 96 และ 100 เมตรตามลําดับ ถาทุกคนวิ่งเร็วคงที่ ในขณะที่ปอวิ่งไดระยะทาง 100 เมตร แลวแปงกับปุกวิ่งได ระยะทางตางกันกี่เมตร16. 70 เซนติเมตร รูปดานบนประกอบดวย รูปครึ่งวงกลมที่มีขนาดเทากัน 3 รูป รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดเทากัน 2 รูป รูปสี่เหลี่ยมผืนผาที่ไมซอนทับกันและมีขนาดเทากัน 4 รูป สวนที่แรเงามีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร17. จงหาความยาวของเสนรอบรูปขางลางนี้ในหนวยเซนติเมตร กําหนดให   22 7 14 เซนติเมตร 7เซนติเมตรแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร ชั้น ป.6 ฉบับที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2554 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 5. 5. 518. กลองปดที่เกิดจากการพับกระดาษ ดังรูป มีปริมาตรมากที่สุดกี่ลูกบาศกเซนติเมตร 6 ซม. 1 ซม. 3 ซม. 3 ซม. 5 ซม. 1 ซม. 6 ซม.19. นํากระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 5050 ตารางเซนติเมตร ปูภายในบริเวณพื้น รูปสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งมีดานประกอบมุมฉากยาวดานละ 20 เมตร โดยปูเรียงติดกันไป และไมหักกระเบื้อง จงหาวามีพื้นซึ่งไมสามารถปูกระเบื้องนอยที่สุดกี่ตารางเมตร20. กลองทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใบหนึ่ง มีพื้นที่ดานขางสามดานคือ 8, 16 และ 32 ตารางนิ้ว ปริมาตรของกลองนี้เทากับกี่ลูกบาศกนิ้ว21. จากรูป รูปสามเหลี่ยม ACE มีพื้นที่ 1 ตารางหนวย รูปสามเหลี่ยม BDF มีพื้นที่ 2 ตารางหนวย ถา BD ยาว 20 หนวย แลว CE ยาวกี่หนวย C E D F A B22. โนบิตะตองการขยายรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาด 57 ตารางเซนติเมตร โดยใชเครื่อง ถายเอกสารที่มีกําลังขยายเปน 400 เทาของพื้นที่รูปเดิม รูปที่ไดจากการถายเอกสาร มีความยาวรอบรูปกี่เซนติเมตรแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร ชั้น ป.6 ฉบับที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2554 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 6. 6. 623. สุจินตและสุรัชนมีลวดคนละเสนซึ่งมีความยาวเทากันและเปนจํานวนนับ สุรัชนขดลวด ทั้งเสนเปนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีพื้นที่ 168 ตารางเซนติเมตร สุจินตขดลวดเปนรูป สามเหลี่ยมหนาจั่วที่มีฐานยาวเทากับความกวางของรูปสี่เหลี่ยม โดยที่ความยาวแตละ ดานของรูปที่สรางขึ้นเปนจํานวนนับ เมื่อทั้งสองคนนํารูปมาประกอบกัน ไดดังรูปที่ 2 A B รูปสี่เหลี่ยมของสุรัชน พื้นที่ 168 ตารางเซนติเมตร C E D รูปที่ 1 รูปที่แตละคนสราง รูปที่ 2 รูปที่สรางขึ้นมาใหม ความยาวรอบรูปที่มากที่สุดของรูปABCDE เปนกี่เซนติเมตร24. เพลิงตองการปูพรมหองนั่งเลนซึ่งมีพื้นที่เปนรูปวงกลมรัศมี 7 เมตร โดยเวนไมปูพรม บริเวณที่แรเงา ดังรูป 2 เมตร 2 เมตร ถาบริษัทคิดราคาพรม ดังนี้ ราคาตารางเมตรที่ 1 ถึง 100 คิดตารางเมตรละ 600 บาท ราคาตารางเมตรที่ 101 ถึง 150 คิดตารางเมตรละ 550 บาท ราคาตารางเมตรที่ 151 ถึง 200 คิดตารางเมตรละ 500 บาท ราคาตารางเมตรที่ 201 เปนตนไป คิดตารางเมตรละ 450 บาท โดยตองจายคาแรงคนงานคิดเปน 1% ของราคาพรมที่ปู จงหาวาเพลิงตองจายคาแรง คนงานในการปูพรมหองนั่งเลนทั้งหมดเทาใด เมื่อกําหนดให   22 7แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร ชั้น ป.6 ฉบับที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2554 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 7. 7. 725. กําหนดให รูปสี่เหลี่ยม ABCD เปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส จงหาวาสามเทาของพื้นที่สวนที่แรเงาคิดเปนกี่เทาของพื้นที่สวนที่ไมแรเงา A B D C26. จากรูป กําหนดให A, B และ C เปนจุดยอดของรูปหาเหลี่ยมดานเทามุมเทา และ     GE // DF ถามุม GAB มีขนาดเปนสามเทาของมุม BCD แลวมุม BCD มีขนาดกี่องศา F E C a A D B G27. กระดาษรูปสามเหลี่ยม ABC ถูกพับตามรอยเสนประ ดังรูป ถา a + b = 70 องศา แลวคา a เทากับกี่องศา B C 52 b a 60 Aแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร ชั้น ป.6 ฉบับที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2554 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 8. 8. 828. จากรูปกําหนดให ABC เปนรูปสามเหลี่ยมหนาจั่ว และ BEC เปนรูปสามเหลี่ยมดานเทา จงหาขนาดของมุม AFG C A G F B E29. A E D B C จากรูป ABC เปนรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก โดยที่ AB  9 หนวย BC  12 หนวย และ DE  8 หนวย รูปสามเหลี่ยม ADE มีพื้นที่กี่ตารางหนวย ความรูเพิ่มเติม d e a b c f เมื่อรูปสามเหลี่ยมสองรูปใด ๆ คลายกันแลว จะได d  e  fc a b30. ตั้งแตเวลา 15.00 น. เข็มชั่วโมงตั้งฉากกับเข็มนาทีอีกครั้งหลังจากผานไปอยางนอยที่สุด กี่นาทีแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร ชั้น ป.6 ฉบับที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2554 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 9. 9. 931. พิจารณาแบบรูปของจํานวนตอไปนี้ แบบรูปที่หนึ่ง 1, 4, 9, 16, 25, 36,… แบบรูปที่สอง 15, 21, 27, 33, 39, 45,… จงหาจํานวนที่นอยที่สุดที่อยูในแบบรูปทั้งสอง32. กําหนดให a  b  2  a  b โดยที่ a และ b เปนจํานวนนับ    จงหาคาของ 30  a  20  b   a  b  b a  b4 33. กําหนดให a  b    a 3  a  เมื่อ c เปน ห.ร.ม. ของ 10, 25 และ 45 และ d เปน ค.ร.น. ของ 9, 36 และ 81 จงหา c  d34. ภาษาอังกฤษมีตัวอักษรทั้งหมด 26 ตัว คือ A, B, C, D, E, …, W, X, Y, Z กําหนดให Z=1 Y=2 X=4 W=7 V = 11 … เปนเชนนี้ไปจนถึง A จงหาคาของ A – B + C – D + E –  + W– X + Y – Z35. ในสวน มีตนไม x ตน มีดักแดผีเสื้อ y ตัว ตนไมแตละตนมีดักแดผีเสื้อเกาะอยู 3 ตัว และดักแดผีเสื้ออีก 2 ตัว อยูที่พื้นดิน เมื่อเวลาผานไป 1 สัปดาห ดักแดกลายเปนผีเสื้อ 12 ตัว และทําใหบนตนไมแตละตนมีดักแดเหลืออยูตนละ 2 ตัว จงหาวาเดิมในสวนนี้มี ดักแดผีเสื้ออยางนอยที่สุดกี่ตัวแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร ชั้น ป.6 ฉบับที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2554 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 10. 10. 1036. เมื่อใชคูปองสวนลดราคาสินคา 20% ฟาใชเงิน 1,500 บาท ซื้อสินคาชนิดหนึ่งได เพิ่มขึ้น 5 ชิน ถาฝนใชเงิน 3,750 บาท ซื้อสินคาชนิดเดียวกันแตไมมีคูปองสวนลด ้ ฝนจะซื้อสินคาชนิดนี้ไดกี่ชิ้น37. ขอสอบวิชาคณิตศาสตรมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ผลการสอบของนักเรียนจํานวน 3 หอง เปนดังนี้ หอง จํานวนนักเรียน (คน) คะแนนเฉลี่ย (คะแนน) ป. 6/1 45 85 ป. 6/2 40 ? ป. 6/3 40 90 ถาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้ง 3 หองเปน 85 คะแนน จงหาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน หอง ป.6/238. ในการแขงขันฟุตบอลระหวางทีม A และทีม B เมื่อจบการแขงขันทีม A ชนะทีม B ดวยผลการยิงประตู 4 ตอ 2 ผูที่ไมไดดูการแขงขันสามารถคาดเดาผลการยิงประตูที่ ทั้งสองทีมยิงไดเมื่อจบเวลาครึ่งแรกไดกี่แบบที่แตกตางกัน39. ผลการสํารวจนักเรียน 440 คน เกี่ยวกับสีที่นักเรียนชอบมากที่สุดเพียงสีเดียว พบวา นักเรียนชอบสีฟา 77 คน นักเรียนชอบสีขาว 66 คน นักเรียนชอบสีเขียว 121 คน นักเรียนชอบสีมวง 66 คน นักเรียนชอบสีชมพู 110 คน พิจารณาแผนภูมิรูปวงกลม แสดงผลการสํารวจนี้ สีชมพู สีฟา y สีขาว x สีมวง สีเ ขียว x  y มีขนาดกี่องศาแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร ชั้น ป.6 ฉบับที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2554 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 11. 11. 1140. ขอมูลประชากรของประเทศหนึ่งเปนดังนี้ แผนภูมิแทงแสดงจํานวนประชากรตั้งแต พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2554 จํานวนประชากร (ลานคน) 58 58 56 56 54 54 52 52 50 50 พ.ศ. 2550 2551 2552 2553 2554 แผนภูมิรูปวงกลมแสดงรอยละของประชากรจําแนกตามชวงอายุใน พ.ศ. 2552 21 ถึ ง 40 ป 1 ถึ ง 20 ป 30% 20% 61 ถึ ง 100 ป 41 ถึ ง 60 ป 10% 40% ถารอยละของจํานวนประชากรจําแนกตามชวงอายุตาง ๆ ใน พ.ศ. 2554 เหมือนกับ พ.ศ. 2552 แลวจํานวนประชากรในชวงอายุตั้งแต 21 ถึง 40 ป ใน พ.ศ. 2554 มีจํานวนเพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2552 กี่แสนคนแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร ชั้น ป.6 ฉบับที่ 1 ประจําป พ.ศ. 2554 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

×