การเขียนโครงการ

2,170 views

Published on

ทดลอง UPLOAD Slidsh

2 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
2,170
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
2
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การเขียนโครงการ

 1. 1. การเขียนแผนและโครงการละมุล รื่นรวยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
 2. 2. ความหมายของโครงการ• โครงการคือ การวางแผนล่วงหน้าที่จัดขึ้นอย่างมีระบบ• โครงการคือ กิจกรรมหรือแผนงานที่มีการวางแผนและนาไปปฏิบัติโดยมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่มีระยะเวลาที่แน่นอน• โครงการ เป็นส่วนสาคัญส่วนหนึ่งของการวางแผนที่จะทาให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้ าหมาย
 3. 3. ลักษณะของโครงการที่ดี• สามารถแก้ปัญหาขององค์กรหรือหน่วยงานนั้น ๆ ได้– มีรายละเอียด วัตถุประสงค์เป้ าหมายต่าง ๆ ชัดเจน มีความเป็นไปได้– รายละเอียดของโครงการต่อเนื่องสอดคล้องสัมพันธ์กัน– ตอบสนองความต้องการของผู้เขียนโครงการ หรือ องค์กร– ปฏิบัติแล้วสอดคล้องกับแผนงานหลักขององค์กร– กาหนดขึ้นอย่างมีข้อมูลความจริง– ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารทุกด้าน– มีระยะเวลาในการดาเนินงานแน่นอน– สามารถประเมินผลได้
 4. 4. เทคนิคในการเขียนโครงการ• วิเคราะห์ปัญหา หรือ ความต้องการ* ค้นหาปัญหา* กาหนดสภาพปัญหา* กาหนดแนวทางแก้ไข
 5. 5. ขั้นตอนของการเขียนโครงการ• ก่อนลงมือเขียนโครงการต้องตั้งคาถามและตอบคาถาม 5 ข้อ ดังนี้1. จะต้องทาอะไร2. ใครจะเป็นคนทา3. จะทาที่ไหน4. ทาเมื่อใด5. ต้องทาอย่างไร
 6. 6. ส่วนประกอบและขั้นตอนการเขียนโครงการ1. ชื่อโครงการ (จะทาอะไร)โครงการที่จะดาเนินการชื่ออะไร2. หลักการและเหตุผล (ทาไมถึงต้องการทา)ให้ระบุหลักการ ความเป็นมา ความสาคัญของการดาเนินโครงการ ตลอดจนปัญหาและความจาเป็นที่ต้องดาเนินโครงการ
 7. 7. ส่วนประกอบและขั้นตอนการเขียนโครงการ3. วัตถุประสงค์โครงการ (ทาเพื่ออะไร)ชัดเจน เข้าใจง่าย ปฏิบัติได้ วัดประเมินผลได้4. เป้ าหมาย (จะทาเท่าไร, แค่ไหน)- เชิงคุณภาพ (ความรู้ ความสามารถ)- เชิงปริมาณ (จานวนเท่าไร)
 8. 8. ส่วนประกอบและขั้นตอนการเขียนโครงการ5. ระยะเวลาในการดาเนินงาน (จะทาเมื่อไร)ระบุ วัน เดือน ปี ที่ดาเนินโครงการ6. วิธีดาเนินการ (จะทาอย่างไร)อธิบายให้เห็นถึงวิธีการและขั้นตอนการการดาเนินโครงการ
 9. 9. ส่วนประกอบและขั้นตอนการเขียนโครงการ7. สถานที่ดาเนินงาน (จะทาที่ไหน)ระบุ สถานที่ ที่ดาเนินโครงการ8. ผู้รับผิดชอบโครงการ (ใครจะทา)ระบุบุคคล องค์กรที่ทาโครงการ
 10. 10. ส่วนประกอบและขั้นตอนการเขียนโครงการ9. งบประมาณ (จะใช้เงินเท่าไร, จากไหน )ระบุ จานวนเงิน รายละเอียดของค่าใช้จ่ายแต่ละกิจกรรมที่ทา10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (จะได้อะไรจากการทาโครงการ)ระบุผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น / จะได้เมื่อได้ดาเนินโครงการ
 11. 11. ส่วนประกอบและขั้นตอนการเขียนโครงการ11. การติดตามประเมินผล(จะวัดผล / ประเมินผล อย่างไร)ระบุ กิจกรรมการประเมินโครงการเพื่อให้ทราบผลการดาเนินงาน

×