Successfully reported this slideshow.

สนามของแรง

11,641 views

Published on

 • Be the first to comment

สนามของแรง

 1. 1. สนามของแรง จัดทำโดย นางสาวจริญญา สันตตินบีวงศ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเดชะปัตตานยานุกูล จังหวัดปัตตานี
 2. 2. สนามของแรง  สนามแม่เหล็ก 1. ผลของสนามแม่เหล็กต่อการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า 2. ผลของสนามแม่เหล็กต่อการเคลื่อนที่ของตัวนำที่มีกระแส ไฟฟ้าผ่าน 3. สนามแม่เหล็กโลก  สนามไฟฟ้า  สนามโน้มถ่วง 1. การเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วง เรื่อง
 3. 3. สนามของแรง เมื่อนำวัสดุที่ทำด้วยเหล็ก เช่น ลวดหนีบกระดาษ หรือเข็มหมุด ไปวางใกล้แม่เหล็ก แม่เหล็กจะดูดวัสดุ เหล่านั้น หรือเมื่อนำเข็มทิศมาวาง ก็จะมีแรงมากระทำ ให้เข็มทิศเบนไป นอกจากวัสดุที่ทำด้วยเหล็ก แม่เหล็ก ยังดูดนิกเกิล และ โคบอลต์ด้วย บริเวณที่มีแรงแม่เหล็ก กระทำเรียกว่า สนามแม่เหล็ก  สนามแม่เหล็ก
 4. 4. สนามของแรง สนามแม่เหล็กสามารถดูดและผลักวัสดุขนาดใหญ่ได้ถ้าเป็นกรณี อนุภาคขนาดเล็กที่เป็นองค์ประกอบของอะตอม เช่น อิเล็กตรอน 1. ผลของสนามแม่เหล็กต่อการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า 2. ผลของสนามแม่เหล็กต่อการเคลื่อนที่ของตัวนำที่มีกระแส ไฟฟ้าผ่าน กระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำเกิดจากเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน จะเห็นว่าเมื่อ อิเล็กตรอนเคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กจะมีแรงมาเหล็กกระทำ ส่งผลให้แนว ทางการเคลื่อนที่เปลี่ยนไป ถ้านำลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านไปวางในสนาม เหล็กจะมีการเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้น
 5. 5. สนามของแรง 2. ผลของสนามแม่เหล็กต่อการเคลื่อนที่ของตัวนำที่มีกระแส ไฟฟ้าผ่าน ( ต่อ ) เมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านตัวนำซึ่งวางตัดกับสนามแม่เหล็กจะมีแรงแม่เหล็ก กระทำต่อลวดตัวนำ มีผลให้ลวดตัวนำเคลื่อนที่ ทิศทางของแม่เหล็กขึ้นอยู่กับทิศ ของกระแสไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก หลักการนี้นำไปใช้ประโยชน์ในการสร้าง มอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องวัดไฟฟ้าต่าง ๆ
 6. 6. สนามของแรง ความสามารถในการหมุนของขดลวดขณะอยู่ในสนามแม่เหล็กดังกล่าวนี้นำไปใช้สร้างมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลในเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายอย่างๆด้วย เช่น พัดลม เครื่องดูดฝุ่น เครื่องผสมอาหาร และสว่านไฟฟ้า เป็นต้น 2. ผลของสนามแม่เหล็กต่อการเคลื่อนที่ของตัวนำที่มีกระแส ไฟฟ้าผ่าน ( ต่อ )
 7. 7. สนามของแรง 3. สนามแม่เหล็กโลก สนามแม่เหล็กโลกมีประโยชน์สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ เป็นโล่ป้องกัน อันตรายจาก ลมสุริยะ ซึ่งเป็นกระแสอนุภาคที่มีประจุ ส่วนใหญ่เป็นโปรตรอน และอิเล็กตรอนที่ถูกขับออกจากดวงอาทิตย์ โดยสนามแม่เหล็กโลกจะป้องกันไม่ ให้อนุภาคเหล่านั้นทำลายชั้นบรรยากาศ ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย บนโลก
 8. 8. สนามของแรง  สนามไฟฟ้า แรงดูดนี้เป็น แรงไฟฟ้า ที่ทำให้เกิดแรงดูดนี้ทีประจุไฟฟ้าเรียกสั้น ๆ ว่า ประจุ ซึ่งมีทั่งประจุบวกและประจุลบ ประจุไฟฟ้าจะมีสนามไฟฟ้า แผ่กระจายโดยรอบ สนามไฟฟ้าของประจุ ไฟฟ้ามีลักษณะ
 9. 9. สนามของแรง เมื่อปล่อยวัตถุ วัตถุจะตกสู้พื้นที่โลกเสมอ เนื่องจากโลกมีสนาม โน้มถ่วง อยู่รอบโลก สนามโน้มถ่วงทำให้เกิดแรงดึงดูดกระทำต่อมวลของ วัตถุทั้งหลายแรงดึงดูดนี้เรียกว่า แรงโน้มถ่วง ดาวฤกษ์ โลก ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์อื่น ๆ และ บริวารของ ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ รวมทั้งสรรพวัตถุทั้งหลาย ก็มีสนามโน้มถ่วง รอบตัวเองเช่นกัน โดยสนามโน้มถ่วงเหล่านี้มีค่าต่างกันไป  สนามโน้มถ่วง
 10. 10. สนามของแรง 1. การเคลื่อนที่ของวัตถุในสนามโน้มถ่วง วัตถุที่อยู่ในสนามโน้มถ่วงของโลกจะถูกโลกดึงดูด ดังนั้น เมื่อปล่อยวัตถุ ให้ตกบริเวณใกล้ผิวโลก แรงดึงดูดของโลกจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่เร็วขึ้น นั่นคือ วัตถุที่มีความเร่ง
 11. 11. จบการนำเสนอ

×