วิธีสมัคร ทวิตเตอร1. เขาที่เว็บ http://www.twitter.com2. คลิกที่ปุม Sign up now3. ใสรายละเอียดผูสมัคร        ...
Full name = เปนชื่อของผูสมัคร (สามารถเปลี่ยนแปลงภายหลังได)Username = ชื่อทวิตเตอรของเรา และเปนสวนที่สําคัญที่สุดครับ...
5. ขั้นตอนสุดทายทวิตเตอร อยากจะแนะนําเพื่อนใหเราไปติดตาม (follow) อานขอความที่เคาโพสตไว แตดูยังไงก็ไมคุนหนา ถ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

วิธีสมัคร-ทวิตเตอร์

33,397 views

Published on

ขั้นตอนการสมัครทวิตเตอร์

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
33,397
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
32,159
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

วิธีสมัคร-ทวิตเตอร์

 1. 1. วิธีสมัคร ทวิตเตอร1. เขาที่เว็บ http://www.twitter.com2. คลิกที่ปุม Sign up now3. ใสรายละเอียดผูสมัคร ครูขนิษฐา วทัญู โรงเรียนเมืองใหม(ชลอราษฎรรังสฤษฏ) สพท.ลบ 1 krukanidtalopburi541@gmail.com
 2. 2. Full name = เปนชื่อของผูสมัคร (สามารถเปลี่ยนแปลงภายหลังได)Username = ชื่อทวิตเตอรของเรา และเปนสวนที่สําคัญที่สุดครับ แมเราจะสามารถ เปลี่ยนแปลงภายหลังไดแตก็ไมควรเปลี่ยนบอยๆ เพราะจะทําใหเพื่อนๆจํา เราไมได ชื่อทวิตเตอร ควรตั้งชื่อ สั้นๆ ใหคนอื่นจําไดงายๆ เชน iwhale , xza , iThA , maritey , JeyPan ,Oaddybeing , DearAnnie เปนตนPassword = ตั้งรหัสผาน ตั้งยากๆแตจํางาย ควรมีตัวอักษรและตัวเลขผสมกัน เชน nana2009 , we20ar09 , 1234good เปนตนครับ(ใหคิดเองตั้งเอง อยาเอาตาม ตัวอยาง เดี๋ยวโดนขโมยแอคเคาททวิตเตอรไป ไมรูดวยนะ :-P)Email = ใสอีเมลของเรา (ขอเปนอีเมลที่ใชงานไดจริง)Type the words above = ใหใสคําที่เรามองเห็นจากดานบน (ซึ่งจะเห็นวามีการเวน วรรคดวย) เมื่อสมัครเสร็จเรียบรอยก็อยาลืมคลิกตรงคําวาCreate my account ดวย4. ขั้นตอนนี้ระบบจะใหเราเชิญชวนเพื่อนๆที่อยูบัญชีรายชื่ออีเมล (Address book) ของเราครับ ตรงนี้ให คลิกที่ Skip this step ขามไปกอน ครูขนิษฐา วทัญู โรงเรียนเมืองใหม(ชลอราษฎรรังสฤษฏ) สพท.ลบ 1 krukanidtalopburi541@gmail.com
 3. 3. 5. ขั้นตอนสุดทายทวิตเตอร อยากจะแนะนําเพื่อนใหเราไปติดตาม (follow) อานขอความที่เคาโพสตไว แตดูยังไงก็ไมคุนหนา ถาเชนนั้นเรานาจะขามขั้นตอนนี้ไปกอนเอาเครื่องหมายถูกออกจาก Select All แลวคลิก Finish ขั้นตอนการสมัครก็เปนอันเสร็จสมบรูณ สมัคร Twitter ไดแลว .... ตามไปดูวิธีใช Twitter กัน ดีกวา ขอบคุณแหลงขอมูล http://www.twitter.kapook.com/intro.php ครูขนิษฐา วทัญู โรงเรียนเมืองใหม(ชลอราษฎรรังสฤษฏ) สพท.ลบ 1 krukanidtalopburi541@gmail.com

×