คําแนะนําในการเรียน    บทเรียนนี้เปนบทเรียนโปรแกรม จัดทําขึนเพื่อใหนกเรียนศึกษาดวยตนเอง              ...
๒       สาระสําคัญ         หนังสือในหองสมุด  มีเปนจํานวนมาก และมีจํานวนเพิ่มขึ้น   เรื่อย ๆ จึงตองจัด...
๓             แบบทดสอบกอนเรียน             เรื่อง การจัดหมูหนังสือ คําชี้แจง ใหนักเรียนใสเครื่...
๔เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน เรื่องการจัดหมูหนังสือ  ขอ     คําตอบ   ๑  ๒       X  ๓  ๔  ๕       ...
๕ ผลการเรียนรูทคาดหวัง        ี่  นักเรียนมีความรูความเขาใจ   เรื่องการจัดหมูหนังสือ   ระบบทศนิยมของดิว...
๖          การจัดหมูหนังสือ               กรอบที่ ๑                    สวัสดีหน...
๗กรอบที่ ๒               ออ ไดสิ เราใสถุงเทากอน           เธอก็กลับไปหยิบกระเปานักเรียนมาไ...
๘กรอบที่ ๓              เอาละ เธอตั้งใจฟงใหดีนะ การจัดหมูหนังสือ คือ                   ...
๙             เฉลยกรอบที่ ๓    การจัดหมูหนังสือ คือ การจัดหนังสือ              ที่มีเนื้อเรื...
๑๐กรอบที่ ๔                      เมื่อเธอรูความหมายการจัดหมู                   ...
๑๑กรอบที่ ๕  ตอไปเราจะพูดถึงเรื่อง ระบบการจัดหมูหนังสือนะ             พูดชา ๆ นะ   ฟงตามใหทันนะจะ...
๑๒           เฉลยกรอบที่ ๕               เอ ! ระบบไหนนะ ระบบทศนิยม              ของด...
๑๓กรอบที่ ๖ตั้งใจฟงนะจะตอม                     เราพรอมแลว เริ่มไดเลยครับ            ...
๑๔         เฉลยกรอบที่ ๖นองแกละครับ คําถามนี้งายมาก ๆ             เลยครับ ก็ใชเลขอารบิก สิครับ  ...
๑๕กรอบที่ ๗                     เราเดินไปคุยไปนะ ไมตองเครียด ชมกันเกินไปแลวละนองแกละ       ...
๑๖กรอบที่ ๘                 เรามาแบงครังที่ ๒ กันเลยไหม                       ้ ...
๑๗กรอบที่ ๙ ใกลจะรูแลวนะวาภาษาไทยอยูใน   หมวดไหน เราจะมาดูกน   ั ในการแบงหมูครั้งที่ ๓ นี่แหละคะ      ...
๑๘             เฉลยกรอบที่ ๙               เรารูแลว ขอตอบเลยไดไหมจะนองแกละ        ...
๑๙กรอบที่ ๑๐                         เบื่อหรือยังละตอม                     ...
๒๐กรอบที่ ๑๑   ใกลจบแลวนะจะตอม   การแบงหมูครั้งที่ ๕ จะ เปนการแบงหมูยอยอยางละเอียด  โดยใชทศนิยมสองตํา...
๒๑กรอบที่ ๑๒    ตอมแบงครั้งที่ ๖            วา ! ทําไมเร็วจัง    นี่สุดทายแลวละ          ...
๒๒          เฉลยกรอบที่ ๑๒ขอนึกสัก ๒ นาทีนะครับ เอ!หลักภาษาไทย เปนไวยากรณ ใชแลว คือ เลขหมู 495.915     ...
๒๓ กรอบที่ ๑๓                        ไดเลย เราก็อยากรูเหมือนกันวาเรามาทบทวนเนื้อหาทังหมดกันดีกว...
๒๔            เฉลยกรอบที่ ๑๓                คิดวานาจะทําได แตไมมั่นใจนะ          ...
๒๕               แบบทดสอบหลังเรียน              เรื่อง การจัดหมูหนังสือคําชี้แจง ใหนักเรียนใ...
๒๖เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน เรื่องการจัดหมูหนังสือ   ขอ     คําตอบ   ๑   ๒       X   ๓   ๔   ๕  ...
๒๗                   บรรณานุกรมกรมวิชาการ. คูมือการดําเนินงานหองสมุดโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา. พิมพครั...
๒๘               บรรณานุกรม (ตอ)อาภากร ธาตุโลหะ. ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการคนควา. ชลบุรี: พี.เค.กราฟฟค พริ...
จัดหมู่หนังสือเนื้อหา
จัดหมู่หนังสือเนื้อหา
จัดหมู่หนังสือเนื้อหา
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

จัดหมู่หนังสือเนื้อหา

2,344 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,344
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
183
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

จัดหมู่หนังสือเนื้อหา

 1. 1. คําแนะนําในการเรียน บทเรียนนี้เปนบทเรียนโปรแกรม จัดทําขึนเพื่อใหนกเรียนศึกษาดวยตนเอง ้ ัโปรดอานคําแนะนํากอนศึกษาบทเรียน ดังตอไปนี้ ๑. บทเรียนนี้เปนบทเรียนสําเร็จรูปมีทั้งหมด ๑๓ กรอบ ใชเวลาในการเรียน๑ ชัวโมง ่ ๒. ศึกษาจุดประสงคการเรียนรู แลวนักเรียนจะทราบวา เมือเรียนจบแลวนักเรียนจะไดความรูอะไร ่ ๓. ทําแบบทดสอบกอนเรียนตามความเขาใจของนักเรียน ตอบผิดไมเปนอะไร เพราะถาศึกษาเอกสารตอไปจะตอบไดถูกตองในภายหลัง ๔. บทเรียนนี้ไมใชขอทดสอบ ไมตองกังวลใจทําไปชา ๆ ทีละกรอบ นักเรียนจะไดรับความรู ไดทําแบบฝกหัดและไดทํากิจกรรมตาง ๆ ดวยตัวเอง ๕. ขณะศึกษาบทเรียนและปฏิบัติกิจกรรมไมดเฉลย เมื่อตอบผิดใหกลับไปศึกษาเนื้อหาในกรอบ ูเดิมแลวลองตอบคําถามใหม ๖. เมื่อศึกษาครบทุกกรอบแลวใหทา ํแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดความเขาใจอีกครั้งหนึ่ง ๗. เมื่อเขาใจดีแลวศึกษาบทเรียนไดเลย
 2. 2. ๒ สาระสําคัญ หนังสือในหองสมุด มีเปนจํานวนมาก และมีจํานวนเพิ่มขึ้น เรื่อย ๆ จึงตองจัดเก็บใหเปนระเบียบ โดยการแยกออกเปนหมูตามเนือหา ้ หนังสือที่มีเนื้อหาคลายคลึงกันไวดวยกันการจัดหมูหนังสือจะทําใหสามารถคนหาหนังสือ เลมที่ตองการใชไดอยางรวดเร็ว เพราะหนังสือจะอยูเปนหมวดหมู
 3. 3. ๓ แบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง การจัดหมูหนังสือ คําชี้แจง ใหนักเรียนใสเครื่องหมาย หนาขอความที่ถูก และเครื่องหมาย X หนาขอความที่เห็นวาผิด ………. ๑. ผูที่คิดคนการจัดหมูหนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้คือ เมลวิล ดิวอี้ ………. ๒. การจัดหมูหนังสือระบบทศนิยมของดิวอีตองใชเลขไทยเปนสัญลักษณจึงถูกตอง  ้  ………. ๓. การจัดหมูหนังสือคือการจัดใหหนังสือที่มีเนื้อหาเหมือนกันไวดวยกัน  ………. ๔. การจัดหมูหนังสือระบบทศนิยมของดิวอีแบงเนื้อหาออกเปน ๑๐ หมวดใหญ  ้ ………. ๕. หนังสือ “การใชภาษาไทย” จะคนหาไดจากหมวด 300คําสั่ง ใหนกเรียนใสแผนทีงหมาย จากหมวด 900 ่ถูก และเครื่องหมาย X หนาขอความ ………. ๖. หนังสือเครื่อ จะคนหาได หนาขอความที ั ่ ที่เห็นวาผิด ………. ๗. นักเรียนจะหาหนังสือเกียวกับคอมพิวเตอรจะตองไปทีหมวด 000 ่ ่………. ๑.๘.ผูเราตองการหนังสือสารนิงเสือระบบทศนิยมของดิวอี้คือเมลวิล ดิ่หมวด 200 ………. ที่คิดคนการจัดหมูหนั ทศกับหองสมุดเพื่อทํารายงานตองไปหาที วอี้………. ๒.๙.การจัดหมูหนังสือระบบทศนิยมของดิี่เวอี้ใชยงไดถกตองตามหลักษณ ………. 495.911 495.917 495.918 เลขหมูท ห็นเรี เลขไทยเปนสัญลั กเกณฑ  ู………. ๓. หอกเรียดโรงเรียนสุธวิทสือเกีดหมูบพระอภัโดยใชะตองไปทีสภาอเมริกัน ……… ๑๐. นังสมุ นตองการหาหนัง ยาจั ่ยวกั หนังสือ ยมณีจระบบรัฐ ่หมวด 800 ี………. ๔. การจัดหมูหนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้แบงครั้งที่แบงเนื้อหาออกเปน ๑๐ หมวดใหญ………. ๕. หมวด 400 คือหมวดภาษาศาสตร………. ๖. การแบงครั้งที่ ๒ ใชเลขหลักสิบเปนตัวแบง………. ๗. การแบงครั้งที่ ๓ ใชเลขหลักหนวยเปนตัวแบง………. ๘. ตัวเลขที่แทนสัญลักษณนี้ใชตัวเลข ๔ หลัก………. ๙. ตัวเลขหลังจุดทศนิยมจะใสกี่ตําแหนงก็ได……… ๑๐. ภาษาไทยจัดอยูในเลข 495
 4. 4. ๔เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน เรื่องการจัดหมูหนังสือ ขอ คําตอบ ๑ ๒ X ๓ ๔ ๕ X ๖ ๗ ๘ X ๙ ๑๐
 5. 5. ๕ ผลการเรียนรูทคาดหวัง  ี่ นักเรียนมีความรูความเขาใจ เรื่องการจัดหมูหนังสือ ระบบทศนิยมของดิวอี้ จุดประสงคการเรียนรู๑. นักเรียนบอกประโยชนของ การจัดหมูหนังสือได๒. นักเรียนบอกวิธีการจัดหมูหนังสือได
 6. 6. ๖ การจัดหมูหนังสือ  กรอบที่ ๑ สวัสดีหนูแกละ กําลังทําอะไรอยูครับ กําลังรดน้ําตนไมอยูจะ มีอะไรหรือเปลา ดูรีบรอนจังเลย อาว นี่สายแลวนะ ยังไมไปโรงเรียนอีกหรือ เราคิดวาจะใหเธอชวยอธิบาย เรื่อง เลขหมูใหเราฟงหนอยนะ
 7. 7. ๗กรอบที่ ๒ ออ ไดสิ เราใสถุงเทากอน เธอก็กลับไปหยิบกระเปานักเรียนมาไดเลย เธอกลับมาเราก็เสร็จพอดีจะ มาแลวครับหนูแกละ เราไปโรงเรียนพรอมกันเลยนะ แลวคาบเรียนที่ ๗ เราจะอธิบาย ใหเธอฟงนะจะ
 8. 8. ๘กรอบที่ ๓ เอาละ เธอตั้งใจฟงใหดีนะ การจัดหมูหนังสือ คือ  การจัดหนังสือที่มีเนื้อเรื่องเดียวกันจัดเอาไว ดวยกัน และเนื้อหาใกลเคียงกันจะอยูใกลกัน แลวใชสัญลักษณแทนเนื้อหา ซึงอาจเปนตัวเลข ่ ตัวอักษร หรือทั้งตัวเลขและตัวอักษรผสมกันก็ได อือม ! เนื้อเรื่องเดียวกัน เนื้อหาใกลเคียงกัน ใชตวเลข ตัวอักษร ั เขาใจนิดหนอยจะ เพื่อความเขาใจยิ่งขึ้น เธอลองตอบ คําถามดูนะ การจัดหมูหนังสือ คือ  …………………………………… เราคิดวาเธอตอบไดแน ๆ จะ
 9. 9. ๙ เฉลยกรอบที่ ๓ การจัดหมูหนังสือ คือ การจัดหนังสือ  ที่มีเนื้อเรื่องเดียวกันจะจัดเอาไวดวยกัน และเนื้อหาใกลเคียงกันจะอยูใกลกัน แลวใหสัญลักษณแทนเนื้อหา ซึ่งอาจเปนตัวเลข ตัวอักษร หรือทังตัวเลขและตัวอักษรผสมกัน ้ หนูแกละชวยดูคําตอบใหดวยนะวาถูกไหมครับ โอโฮ ! ถูกตองจะ เธอเกงมากเลยนะ ตามเราไปกรอบตอไปเลยนะจะ
 10. 10. ๑๐กรอบที่ ๔ เมื่อเธอรูความหมายการจัดหมู หนังสือแลว แลวรูไหมจะไมรูเลย ชวยบอกเราดวยสิ วามีประโยชนอยางไร เราอยากรูไดสิ ประโยชนของการจัดหมูมีดังนี้จะ  ๑. ชวยใหผูใชสามารถคนหาหนังสือที่ตองการไดสะดวก รวดเร็ว ๒. ชวยใหผูใชไดมโอกาสเลือกหนังสือ เนื้อเรื่องที่ตองการไดหลายเลม ี ๓. ชวยใหผูใชเห็นหนังสือเลมอื่น ๆ สาขาเดียวกันที่หองสมุดมีอยู๔. ชวยใหผูใชสามารถศึกษาเรื่องราวทีตอเนื่องกันไดสะดวก ่ ๕. ชวยใหผูใชทราบวาหองสมุดมีหนังสือแตละสาขาวิชามากนอยเทาใด
 11. 11. ๑๑กรอบที่ ๕ ตอไปเราจะพูดถึงเรื่อง ระบบการจัดหมูหนังสือนะ พูดชา ๆ นะ ฟงตามใหทันนะจะ เรื่องหาความรูใสตัว  เราสูอยูแลว ระบบการจัดหมวดหมูหนังสือที่นิยมใชกนอยางแพรหลายมี ๒ ระบบจะ  ั ๑. ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน เรียกยอวา ระบบ L.C. ๒. ระบบทศนิยมของดิวอี้ เรียกยอวา ระบบ D.C. เธอคิดวาหองสมุดโรงเรียนของเรา ใชระบบไหนจะ
 12. 12. ๑๒ เฉลยกรอบที่ ๕ เอ ! ระบบไหนนะ ระบบทศนิยม ของดิวอี้ครับ ไมทราบวาถูกไหมเอยถูกตองจะ เกงมากเลยตอม หองสมุด ของเราใชการจัดหมูหนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ เพราะฉะนันเราก็จะ ้ อธิบายถึงระบบนี้ใหฟง ตามเราไป กรอบที่ ๖ เลยนะจะ
 13. 13. ๑๓กรอบที่ ๖ตั้งใจฟงนะจะตอม เราพรอมแลว เริ่มไดเลยครับ นองแกละคนเกง การจัดหมูหนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ ผูคิดคนคือ เมลวิล ดิวอี้  (Melvil Dewey) ชาวอเมริกน เปนระบบทีใชตวเลขทศนิยมแทน ั ่ ั เนื้อหาวิชา โดยเริ่มจากการแบงเนื้อหาอยางกวาง ๆ เปน ๑๐ หมวดใหญ แลวจึงจําแนกใหเฉพาะเจาะจงลงไปโดยใชเลขอารบิก 0 – 9 เปนสัญลักษณ ตลอดทั้งระบบ ตอบคําถามเราบางนะ การจัดหมูระบบทศนิยมของดิวอี้ใชอะไร เปนสัญลักษณจะ
 14. 14. ๑๔ เฉลยกรอบที่ ๖นองแกละครับ คําถามนี้งายมาก ๆ  เลยครับ ก็ใชเลขอารบิก สิครับ ถูกแน ๆ ใชไหมครับ ถูกจะ ใชเลขอารบิก เปนสัญลักษณคะ ตามเราไป กรอบตอไปนะ เริ่มยากแลวละ แตสําหรับคนเกงก็ไมยากจะ
 15. 15. ๑๕กรอบที่ ๗ เราเดินไปคุยไปนะ ไมตองเครียด ชมกันเกินไปแลวละนองแกละ ไมยากหรอกจะ จะเปนหมูหรือจาก็ยงไมรูเลย  ั ตอมเกง รูเรื่องอยูแลวละ จะพยายามครับ ตองอยางนี้สิ ฟงนะ การแบงหมูครังที่ ๑ แบงหนังสือเปน ๑๐ ้ หมวดใหญ ดังนี้ 000 เบ็ดเตล็ด 100 ปรัชญาและจิตวิทยา 200 ศาสนา 300 สังคมศาสตร 400 ภาษา 500 วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 600 วิทยาศาสตรประยุกต 700 ศิลปะและนันทนาการ 800 วรรณคดี 900 ภูมิศาสตรและประวัติศาสตร ไมยากใชไหมละ
 16. 16. ๑๖กรอบที่ ๘ เรามาแบงครังที่ ๒ กันเลยไหม ้ ดีครับ สมองกําลังจําอะไรไดดี ชาเดี๋ยวลืมหมด เริ่มไดเลย เปนการแบงเนื้อหาจาก ๑๐ หมวดใหญ ออกเปน ๑๐ หมวดยอย โดยใชเลขหลักสิบ แบงไดดงนี้ ั 400 ภาษา 410 ภาษาศาสตร 420 ภาษาอังกฤษ 430 ภาษาเยอรมัน 440 ภาษาฝรังเศส่ 450 ภาษาอิตาลี 460 ภาษาสเปน 470 ภาษาในกลุมอิตาลี 480 ภาษาเฮเลน 490 ภาษาอืน ๆ่ เรามีคําถามนะ แลวภาษาไทยละตอมคิดวาอยูใน หมวดไหน เพราะไมเห็นมีบอกไวเลย อยากรู ตองตามเราไปกรอบตอไปเลยจะ
 17. 17. ๑๗กรอบที่ ๙ ใกลจะรูแลวนะวาภาษาไทยอยูใน หมวดไหน เราจะมาดูกน ั ในการแบงหมูครั้งที่ ๓ นี่แหละคะ  นองแกละนารักมากเลย ทิงขยะลงถังดวย ้ แบงครั้งที่ ๓ นี่ ยากไหมหนอ ตอม สู สูครับ ไมยากหรอก ตอมตั้งใจฟงนะจะ เปนการแบงเนื้อหาหมวดยอยเปนหมูยอย ใชตัวเลขหลักหนวยในการแบง  เชน 490 ภาษาอื่น ๆ 491 กลุมภาษาตะวันออก 492 กลุมภาษาแอฟโฟร-เอเชียติก 493 กลุมภาษาที่ไมใชเซมิติก 494 กลุมภาษาอัลตา 495 กลุมภาษา ตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต ฯลฯ แลวตอมรูหรือยังวา ภาษาไทยอยูเลขหมูใด
 18. 18. ๑๘ เฉลยกรอบที่ ๙ เรารูแลว ขอตอบเลยไดไหมจะนองแกละ ภาษาไทยอยูเลขหมู 495 จะ เพราะประเทศไทย อยูในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตครับ โอโฮ ! ตอมเกงมากเลยจะ ไหวพริบดีมาก ๆ เลย เพราะประเทศไทยอยูในแถบ เอเชียตะวันออกเฉียงใต จึงอยูในกลุมภาษาตะวันออกและเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต คือเลขหมู 495ถาไหวพริบดีอยางนี้ ตามเราไปกรอบตอไป เลยนะ
 19. 19. ๑๙กรอบที่ ๑๐ เบื่อหรือยังละตอม ถาเบื่อพอกอนก็ไดนะ ไมเบื่อหรอกครับ กําลังสนุกเลย เรื่องก็นาสนใจดี มีแบงอีกหรือไม  ถามีก็ตอไดเลยครับ มีการแบงครั้งที่ ๔ จะ เปนการแบงโดยใช จุดทศนิยม ดังนั้นสัญลักษณจึงประกอบดวย เลขสามหลัก และตัวเลขหลังจุดทศนิยมมี จนถึงไมรูจบเลยแหละ เชน 495 กลุมภาษา ตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต 495.1 ภาษาจีน 495.4 ภาษาทิเบต 495.6 ภาษาญี่ปุน 495.7 ภาษาเกาหลี 495.8 ภาษาพมา 495.9 ภาษาในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต
 20. 20. ๒๐กรอบที่ ๑๑ ใกลจบแลวนะจะตอม การแบงหมูครั้งที่ ๕ จะ เปนการแบงหมูยอยอยางละเอียด โดยใชทศนิยมสองตําแหนง ใกลจบแลวเหรอ กําลังสนุกเลย แตขอตัวอยางดวยนะ จะไดเขาใจยิ่งขึ้นจะ ไดเลยเพื่อน การแบงหมูครังที่ ๕ ้ เปนการแบงโดยใชทศนิยมสองตําแหนงจะเชน 495.9 ภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 495.91 ภาษาไทย 495.92 ภาษาอันนัม 495.93 ภาษามอญ เขมร ฯลฯ คราวนี้ ก็รูแลวสินะวา ภาษาไทยอยูเ ลขหมูใด
 21. 21. ๒๑กรอบที่ ๑๒ ตอมแบงครั้งที่ ๖ วา ! ทําไมเร็วจัง นี่สุดทายแลวละ นาเสียดาย เรายังสนุก อยูเลย การแบงหมูครั้งที่ ๖ เปนการแบงอยางละเอียด โดยใชทศนิยม สามตําแหนง 495.91 ภาษาไทย 495.911 ภาษาพูด ภาษาเขียนของภาษาไทย495.912 นิรุกติศาสตรภาษาไทย 495.913 พจนานุกรม สารานุกรมภาษาไทย495.914 ศัพทพอง 495.915 ไวยากรณ วจีวิภาค วากยสัมพันธ 495.916วิธีแตงคําประพันธ 495.917 ภาษาถินในภาษาไทย 495.918 การใชภาษาไทย ่ที่เปนมาตรฐาน 495.919 ภาษาไทยอื่น ๆ เราจะทดสอบเธอละนะ ตั้งใจฟงคําถามนะจะ หนังสือหลักภาษาไทย ของกําชัย ทองหลอ อยูเลขหมูใดจะ ตอบไดไหมเอย
 22. 22. ๒๒ เฉลยกรอบที่ ๑๒ขอนึกสัก ๒ นาทีนะครับ เอ!หลักภาษาไทย เปนไวยากรณ ใชแลว คือ เลขหมู 495.915 หัวสมองทําดวยอะไรนี่ อธิบายครั้งเดียว ก็เขาใจแลว เกงมากเลยตอม ถูกตองเลยจะ คือ เลขหมู 495.915
 23. 23. ๒๓ กรอบที่ ๑๓ ไดเลย เราก็อยากรูเหมือนกันวาเรามาทบทวนเนื้อหาทังหมดกันดีกวา ้ เราจะทําไดไหม ไหม โดยการทําแบบฝกหัดนะ ตั้งใจทํานะจะ ๑. หองสมุดของเราใชการจัดหมูระบบใด ๒. การแบงหมูครั้งที่ ๑ แบงไดกหมวด ี่ ๓. การแบงหมูครั้งที่ ๒ ใชเลขหลักใดเปนตัวแบง ๔. การแบงหมูครั้งที่ ๓ ใชเลขหลักใดเปนตัวแบง ๕. การจัดหมูหนังสือระบบนี้ใชตัวเลขกี่หลัก  ๖. ตัวเลขหลังจุดทศนิยมใชไดสูงสุดกี่ตําแหนง ทําไดไหมเอย งายสําหรับตอมเลยละ ดูสิยมใหญเลย ิ้
 24. 24. ๒๔ เฉลยกรอบที่ ๑๓ คิดวานาจะทําได แตไมมั่นใจนะ เธอตองชวยดูใหเราดวยละคําตอบนะ ๑. ระบบทศนิยมของดิวอี้ ๒. ๑๐ หมวดใหญ ๓. เลขหลักสิบ ๔. เลขหลักหนวย ๕. ๓ หลัก ๖. กี่ตาแหนงก็ไดเพราะใสไดไมรูจบ ํ เกงจริง ๆ เลยตอมเพื่อนเรา ถูกหมด ทุกขอเลยจะ เดี๋ยวเธอทําแบบทดสอบหลังเรียนดวยนะ จะไดทราบผลการพัฒนาของตนเองดวย เสร็จแลวเรากลับบานพรอมกันนะ ไดเลยจะ เดี๋ยวเรากลับบาน พรอมกัน เราขอบคุณเธอมากนะ ที่ชวยอธิบายใหเราฟงจนเรา เขาใจดี ขอบคุณครับ
 25. 25. ๒๕ แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง การจัดหมูหนังสือคําชี้แจง ใหนักเรียนใสเครื่องหมาย หนาขอความที่ถูก และเครื่องหมาย X หนาขอความที่เห็นวาผิด………. ๑. ผูที่คิดคนการจัดหมูหนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้คือ เมลวิล ดิวอี้………. ๒. หนังสือแผนทีจะคนหาไดจากหมวด 900 ่………. ๓. นักเรียนตองการหนังสือสารนิเทศกับหองสมุดเพื่อทํารายงานตองไปหาทีหมวด 200 ่………. ๔. การจัดหมูหนังสือคือการจัดใหหนังสือที่มีเนื้อหาเหมือนกันไวดวยกัน ………. ๕. การจัดหมูหนังสือระบบทศนิยมของดิวอีแบงเนื้อหาออกเปน ๑๐ หมวดใหญ  ้………. ๖. นักเรียนตองการหาหนังสือเกี่ยวกับพระอภัยมณีจะตองไปที่หมวด 800………. ๗. นักเรียนจะหาหนังสือเกียวกับคอมพิวเตอรจะตองไปทีหมวด 000 ่ ่………. ๘. 495.111 495.917 495.918 เลขหมูที่เห็น เรียงไดถูกตองตามหลักเกณฑ ………. ๙. หนังสือ “การใชภาษาไทย” จะคนหาไดจากหมวด 300………๑๐. การจัดหมูหนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ตองใชเลขไทยเปนสัญลักษณจึงถูกตอง  
 26. 26. ๒๖เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน เรื่องการจัดหมูหนังสือ ขอ คําตอบ ๑ ๒ X ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ X ๘ ๙ X ๑๐ X
 27. 27. ๒๗ บรรณานุกรมกรมวิชาการ. คูมือการดําเนินงานหองสมุดโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา. พิมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรสภาลาดพราว, ๒๕๔๓. ุคณาจารยภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย บูรพาชลบุร.ี สารสนเทศและการศึกษาคนควา. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๐.ณรงค ปอมบุปผา. การบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑหองสมุด. พิมพครั้งที่ ๒. มหาสารคาม: ภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, ๒๕๒๑.พิมลพรรณ ประเสริฐวงษ เรพเพอร และคณะ. การใชหองสมุด. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย รามคําแหง, ๒๕๔๕.ภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. การใชหองสมุดและทักษะการเรียน. พิมพครั้งที่ ๓. ปตตานี: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, ๒๕๓๘.ภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. การคนควาและ เขียนรายงาน. พิมพครั้งที่ ๒ แกไขเพิ่มเติม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐.ภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. การคนควาและ เขียนรายงาน. พิมพครั้งที่ ๘. กรุงเทพฯ: โรงพิมพจฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. ุแมนมาส ชวลิต. การระวังรักษาและซอมหนังสือ. พิมพครั้งลาสุด. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน, ๒๕๔๔.ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒. กรุงเทพฯ: นานมีบุคสพับลิเคชั่นส, ๒๕๔๖.ลมุล รัตตากร. การใชหองสมุด. พิมพครั้งที่ ๘ แกไขเพิ่มเติม. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน, ๒๕๓๙. สุกัญญา กุลนิติ. หองสมุดและสารนิเทศเพื่อการศึกษาคนควา. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, ๒๕๔๙.
 28. 28. ๒๘ บรรณานุกรม (ตอ)อาภากร ธาตุโลหะ. ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการคนควา. ชลบุรี: พี.เค.กราฟฟค พริ้นต, ๒๕๔๗.อําไพวรรณ ทัพเปนไทย. การเขียนรายงานและการใชหองสมุด. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, ๒๕๔๙.เอื้อมพร ทัศนประสิทธิผล. สารนิเทศเพือการศึกษาคนควา. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน, ่ ๒๕๔๒.

×