Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ง 32101 ม.5
ครูนฤมล
หน่วย1
หน่วย2
สอบMidTerm
หน่วย3
หน่วย4
รวมเก็บ Final
สอบFinal
ที่ ชื่อ 15 15 20 10 20 20
1 นายภัทรกร ว...
ง 32101 ม.5
ครูนฤมล
หน่วย1
หน่วย2
สอบMidTerm
หน่วย3
หน่วย4
รวมเก็บ Final
สอบFinal
ที่ ชื่อ 15 15 20 10 20 20
1 นายปิยบุตร ...
ง 32101 ม.5
ครูนฤมล
หน่วย1
หน่วย2
สอบMidTerm
หน่วย3
หน่วย4
รวมเก็บ Final
สอบFinal
ที่ ชื่อ 15 15 20 10 20 20
1 นายสิทธิพร ...
ง 32101 ม.5
ครูนฤมล
หน่วย1
หน่วย2
สอบMidTerm
หน่วย3
หน่วย4
รวมเก็บ Final
สอบFinal
ที่ ชื่อ 15 15 20 10 20 20
1 นายศุภฤกษ์ ...
ง 32101 ม.5
ครูนฤมล
หน่วย1
หน่วย2
สอบMidTerm
หน่วย3
หน่วย4
รวมเก็บ Final
สอบFinal
ที่ ชื่อ 15 15 20 10 20 20
1 นายณัฐพงษ์ ...
ง 32101 ม.5
ครูนฤมล
หน่วย1
หน่วย2
สอบMidTerm
หน่วย3
หน่วย4
รวมเก็บ Final
สอบFinal
ที่ ชื่อ 15 15 20 10 20 20
1 นายณรงค์ กา...
ง 32101 ม.5
ครูนฤมล
หน่วย1
หน่วย2
สอบMidTerm
หน่วย3
หน่วย4
รวมเก็บ Final
สอบFinal
ที่ ชื่อ 15 15 20 10 20 20
1 นายณัฐพร ทอ...
ง 32101 ม.5
ครูนฤมล
หน่วย1
หน่วย2
สอบMidTerm
หน่วย3
หน่วย4
รวมเก็บ Final
สอบFinal
ที่ ชื่อ 15 15 20 10 20 20
1 นายคณิศร อิ...
ง 32101 ม.5
ครูนฤมล
หน่วย1
หน่วย2
สอบMidTerm
หน่วย3
หน่วย4
รวมเก็บ Final
สอบFinal
ที่ ชื่อ 15 15 20 10 20 20
1 นายภควัต นา...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

คะแนนเก็บภาคเรียนที่ 1/2558

1,849 views

Published on

สู้ สู้ คะ

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

คะแนนเก็บภาคเรียนที่ 1/2558

 1. 1. ง 32101 ม.5 ครูนฤมล หน่วย1 หน่วย2 สอบMidTerm หน่วย3 หน่วย4 รวมเก็บ Final สอบFinal ที่ ชื่อ 15 15 20 10 20 20 1 นายภัทรกร วรรณสนิท 7 8 17 10 19 18 2 นายวชร พุ่มหอม 15 12 19 5 18 20 3 นายปรเมษฐ์ ทัศนสมบูรณ์ 15 12 19 5 8 17 4 นายภาคภูมิ พยัคเภท 15 12 13 10 19 10 5 นายมณฑล พลภักดี 7 12 20 10 19 17 6 นายภัทร กล่อมสกุล 15 12 20 0 17 15 7 นายภากรณ์ ธรรมา 7 12 15 10 9 12 8 นายนาราภัทร ถ้าแก้ว 15 12 12 10 19 13 9 นายจิรวัฒน์ ยั่งยืน 7 12 15 10 19 13 10 นายอนาวิล ตันกุละ 15 12 16 10 19 12 11 นายกิตตินันท์ ใจยิ้ม 7 12 19 10 19 16 12 นายพงศกร สัจจธรรมกูล 15 12 17 10 19 11 13 นายภูวเดช ชาญธัญญกรณ์ 7 12 10 10 19 14 14 นส.ปรภัส พวงลัดดา 15 15 17 10 18 16 15 นส.มัชฌิมา อ่อนจรี 15 15 20 10 20 19 16 นส.กุลธิดา โรจน์วิจิตรรัตน์ 15 15 20 10 20 19 17 นส.ณัฐวรา พูลผล 15 15 19 10 19 20 18 นส.ศุจินธิรา ธนจารุสวัสดิ์ 15 15 10 10 18 17 19 นส.มินทร์ลดา อินทร 15 15 20 5 19 19 20 นส.ชุติปภา งามทรัพย์ 15 15 19 10 19 18 21 นส.พรรณิภา ภูสมตา 15 15 19 10 20 19 22 นส.ออทิชา บัวทอง 15 15 19 5 19 18 23 นส.ณัฐกุล สินสมุทร 15 15 20 10 18 17 24 นส.วรัญญา อยู่สุข 15 15 19 10 19 19 25 นส.วรรณพร ดวงนาค 15 15 19 10 20 18 26 นส.ชนาภา พ่วงพูลสวัสดิ์ 15 15 19 10 19 16 27 นส.ประภัสสร ยิ้มศรวล 15 15 20 10 19 19 28 นส.นภสร แสงสุวรรณ 15 15 20 10 19 19 29 นส.สุวิชา จี๊ดนาเกลือ 15 15 19 10 19 17 30 นส.วาสินี ศรีสมบัติ 15 12 18 10 8 16 31 นส.เพชราพร สุวรรณกูล 15 15 20 10 20 19 32 นส.วนัสริน ฉลองไกรเดช 15 12 19 10 18 15 33 นส.ดาวผ่องเพ็ญ กลิ่นจันทร์ 15 12 8 5 18 10 34 นส.ณัฐณิชา ทุ่งหว้า 15 12 18 10 20 18 35 นส.ธัญวรัตน์ ชินกระจ่างกิจ 7 12 20 10 20 20 36 นส.วัชราภรณ์ แซ่เอี้ยว 15 15 20 10 20 16
 2. 2. ง 32101 ม.5 ครูนฤมล หน่วย1 หน่วย2 สอบMidTerm หน่วย3 หน่วย4 รวมเก็บ Final สอบFinal ที่ ชื่อ 15 15 20 10 20 20 1 นายปิยบุตร พุ่มพวง 13 9 7 10 19 10 2 นายนันทพล สุขฤกษ์ 15 15 13 10 20 14 3 นายศุภวิชญ์ มุ่งจงรักษ์ 15 15 13 10 19 11 4 นายวุฒิชัย เพชรรัตน์ 15 12 16 10 20 12 5 นายพนาธรรม เวศร์ภาดา 14 13 17 10 20 16 6 นายรัตนกร ชาดา 15 15 13 10 20 12 7 นายพัชรพงษ์ วรอินทร์ 15 15 17 10 19 13 8 นายกิตติพงษ์ จันทร์แจ่มใส 15 15 15 10 20 15 9 นายธีระพงศ์ แซ่เตียว 15 15 16 10 19 11 10 นายภูริคุณ รวงผึ้ง 15 15 16 5 19 14 11 นางสาวหัทยา ศิริชัย 15 15 14 10 19 14 12 นางสาวอมรรัตน์ หลงนิยม 15 12 10 10 19 9 13 นางสาวอุไรรัตน์ สุขสราญ 7 12 15 10 20 9 14 นางสาวยุพาภรณ์ ฉิมคีรี 15 15 9 10 20 13 15 นางสาวสุทิตยา โพธิ์สุรินทร์ 5 5 12 10 17 14 16 นางสาวนัฐริณีย์ รู้อยู่ 15 15 13 10 10 13 17 นางสาวพัชราภรณ์ เจษฎารัศมี 15 12 15 10 20 13 18 นางสาวจิรภัทร วราโพธิ์ 15 15 19 10 20 14 19 นางสาวอินทิราพร มีคอนไทย 15 15 11 10 19 13 20 นางสาวกุลณัฐ ทองคา 15 12 15 10 20 15 21 นางสาวจันทร์ทิรา บุตรทา 15 15 14 10 20 13 22 นางสาวฐิติพร นามศักดิ์สวัสดิ์ 15 15 9 10 20 15 23 นางสาวพริ้มพักตร์ ไสยบูรณ์ 15 15 13 10 20 14 24 นางสาววารุณี ควรมี 15 15 17 10 20 12 25 นางสาวอังคณา เจริญจิตร์ 15 15 19 10 20 17 26 นางสาวศุทธินี ยิ้มเมือง 15 12 16 10 20 13 27 นางสาวสุวิมล เจริญรัมย์ 15 15 13 10 20 12
 3. 3. ง 32101 ม.5 ครูนฤมล หน่วย1 หน่วย2 สอบMidTerm หน่วย3 หน่วย4 รวมเก็บ Final สอบFinal ที่ ชื่อ 15 15 20 10 20 20 1 นายสิทธิพร สมบูรณ์พงษ์ 15 15 13 10 21 15 2 นายภาคภูมิ สมปัญญา 15 15 18 10 21 16 3 นายปิติพัฒน์ สุวรรณ 15 15 14 10 21 16 4 นายปฐมพงษ์ เจริญเตีย 15 15 14 10 21 13 5 นายชุติพนธ์ คลอวุฒิเสถียร 15 15 12 10 21 10 6 นายวัชรากร เจริญสุข 15 15 9 10 19 12 7 นายธีธัช สีม่วง 15 15 11 10 21 14 8 นายอสิ ใหม่ก๋งลาย 15 15 10 10 21 14 9 นายวีรภัทร สุทธิมาน 15 12 11 10 21 12 10 นายกังวาลวิทย์ ผดุงทรัพย์ 15 15 12 10 21 10 11 นายจักรกฤษณ์ พรหมทอง 15 15 17 10 20 13 12 นายธนกร สุขรุ่ง 13 12 10 5 20 13 13 นายณัฐพล ตั้งไม้เงิน 15 15 10 10 21 13 14 นายณัฐพงศ์ คาอุ่น 15 12 12 10 21 12 15 นส.พร้อมฤดี วรสิษฐ์ดรุณเวทย์ 15 15 11 10 20 17 16 นางสาวชฎาพร เตชะนอก 15 15 19 10 21 17 17 นางสาวจิตตรา งามดา 15 15 13 5 9 12 18 นางสาวเสาวลักษณ์ อัฐเศรษฐ์ 15 15 13 10 21 14 19 นางสาวพิไลวรรณ โชติกเจริญสุข 15 15 14 10 21 16 20 นางสาวสโรชา ทิพย์ประพันธ์ 15 15 12 10 20 13 21 นางสาวศริญญา อิ่มทรัพย์ 15 15 11 10 21 11 22 นางสาวศรีสมร ทองดาหริ 15 15 14 10 21 18 23 นางสาวณัฌรินทร์ สุวรรณพรม 13 12 12 10 21 16 24 นางสาวกัลยพร ผักกะสัง 15 15 10 10 21 15 25 นางสาวธีรนาฎ แสงห้าว 15 15 12 10 21 18 26 นางสาวฉัตรชนก กกหอม 15 15 11 10 21 10 27 นางสาวจุฑามาศ คาดี 13 12 15 10 20 18 28 นส.วริษา บาศรี 15 15 12 10 21 12 29 นางสาวโสรญา เกิดน้อย 15 15 11 10 21 13 30 นางสาวอุทุมพร นาคทอง 15 15 12 10 20 14 31 นางสาวพรประภา เชื้อศรีวงษ์ 15 15 11 10 21 9 32 นางสาวจุฑามณี คาดี 15 15 11 10 20 16 33 นางสาวอาทิตยา มาตุ้ม 15 15 12 5 9 15 34 นางสาวพรรณิภา สังฆทิพย์ 15 15 12 5 19 14 35 นางสาวเกษณีย์ เกษเวชสุริยา 15 15 12 10 20 14 36 นางสาวอัญชลีกร ดอนธงขวา 15 15 9 5 9 10 37 นางสาวกิตติยาภรณ์ พิพิธกุล 15 15 10 10 21 14 38 นางสาวจุฑามาศ มณฑาทิพย์ 15 15 15 10 21 14 39 นางสาวณิชา หอมคง 15 15 14 10 21 11 40 นางสาวนราธิป สุขเจริญ 13 12 13 10 21 19 41 นางสาวมณีรัตน์ เกื้อทอง 15 15 13 10 21 13 42 นางสาวรัติกานต์ ยุบลา 15 15 12 10 21 10 43 นางสาววรรณนิภา เรื่องลือ 13 12 12 10 21 14 44 นางสาวศศินา นามโคตร 15 15 16 10 21 14 45 นางสาวศุทธิณี บุญราศรี 15 15 15 10 21 18 46 นางสาวสุธาสินี โคเชก 15 15 10 10 21 11 47 นางสาวอภิญญา ชูกล้า 13 12 13 10 21 10 48 นางสาวกานดา แสงสว่าง 15 15 14 10 21 15 49 นางสาวสุภาพร กิมฮวย 15 15 13 10 21 18 50 นส.นันทวรรณ แสงทอง 13 12 11 10 21 11
 4. 4. ง 32101 ม.5 ครูนฤมล หน่วย1 หน่วย2 สอบMidTerm หน่วย3 หน่วย4 รวมเก็บ Final สอบFinal ที่ ชื่อ 15 15 20 10 20 20 1 นายศุภฤกษ์ แจ้งจารัส 13 11 13 10 18 13 2 นายธวัชชัย คึมยราช 13 14 15 10 18 18 3 นายภูมินทร์ เจริญสุข 13 5 8 5 18 19 4 นายกรินทร์ ไทยเขียว 13 14 17 10 18 18 5 นายณัฐพล ชมโชค 13 14 19 5 17 19 6 นายณัฐพัฒน์ สังข์พันธ์ 3 6 10 7 นายวิโรจน์ พ่วงพงษ์ 13 14 9 10 18 18 8 นายพุฒิพงษ์ นนท์สุวรรณ 13 14 13 10 19 14 9 นายอภิรักษ์ เมฆมาก 13 14 7 10 19 13 10 นายรุ่งเรือง สุทนต์ 13 14 18 10 18 15 11 นายธพัฒน ปานทองณรงค์ 13 11 12 10 18 19 12 นายจัตตุพล จันดาดวง 5 11 11 10 19 11 13 นางสาวอินทิรา ดาวเรือง 5 6 9 5 17 17 14 นางสาวชลรดา แป้ นเจริญ 13 14 17 10 19 19 15 นางสาวกนกกาญจน์ เบ็ญพาด 13 14 19 10 19 19 16 นางสาวปุณยวีร์ นิมา 13 14 11 10 19 11 17 นางสาวศิริรัตน์ สินไชย 13 7 13 10 19 14 18 นางสาวสุภัสสร สินสวัสดิ์ 13 14 18 10 19 14 19 นางสาวอรทัย ศรีจารัส 13 14 13 10 19 16 20 นางสาวรุ่งนภา งามเฉลียว 13 14 13 10 19 16 21 นางสาวอภัยพร จุ้ยเกตุ 13 14 10 10 19 15 22 นางสาวอารียา ใจลัดหลวง 13 14 18 10 19 16 23 นางสาวสุฑามาศ ชูทอง 5 11 14 10 19 18 24 นางสาวปิยธิดา ภู่ระหงษ์ 13 11 12 10 19 13 25 นางสาวจันทนา แจ่มคล้าย 13 14 13 10 19 13 26 นางสาวศศิธร ทองเรือนสม 13 14 11 10 9 11 27 นางสาวนิลุบล จันทร์งาม 13 14 10 10 19 18 28 นางสาวกัลยารัตน์ ผักกะสัง 5 11 11 10 8 15 29 นางสาวพิมพ์ สุขสบาย 13 7 11 10 18 17 30 นางสาวกัญญารัตน์ อามาตย์สมบัติ 13 11 12 10 17 16 31 นางสาวสมิตา ทรงพิมพ์ 13 14 11 10 19 11 32 นางสาวสมฤทัย คิดถูก 13 14 13 10 19 19 33 นางสาวประภาพรรณ อนันวงค์ 13 14 10 10 19 13 34 นางสาวภัทร์วริศา ทัศศิริชาดินันท์ 5 7 10 10 19 20 35 นางสาวสายชล กองภู 13 7 18 5 18 17 36 นางสาวกมลพรรณ สอนสุภาพ 13 14 13 10 19 11 37 นางสาวใกล้รุ่ง ปังอุทา 5 11 16 10 19 18 38 นางสาวจุฑามาศ รักกะพันธ์ 13 7 10 10 19 13 39 นางสาวณัฐฐินันท์ เสริฐวาสนา 13 14 15 10 19 16 40 นางสาวดวงฤทัย ท้าวพระแสง 13 11 12 5 18 13 41 นางสาวนนทวัลย์ จั่นรอด 5 7 14 10 18 16 42 นางสาวพรภิมล หลั่นเวียง 13 7 9 10 18 10 43 นางสาวมณีวรรณ พูลสวัสดิ์ 13 7 12 5 6 14 44 นางสาววรดา ถานะตาล 13 14 13 10 19 15 45 นางสาววรรณศิลา เสนะโลหิต 13 14 15 10 18 14 46 นางสาวลักษิกา เอื้อเก่ง 13 7 9 10 17 13 47 นางสาววรดา สุขแซว 13 7 10 10 18 13 48 นางสาวชลธิชา ทองพลี 13 7 12 5 3 19 49 นางสาวสุพัตรา หล่าศรี 5 7 11 10 18 12 50 นางสาวสุวรรณี ศรีอวยพร 13 7 9 10 19 11
 5. 5. ง 32101 ม.5 ครูนฤมล หน่วย1 หน่วย2 สอบMidTerm หน่วย3 หน่วย4 รวมเก็บ Final สอบFinal ที่ ชื่อ 15 15 20 10 20 20 1 นายณัฐพงษ์ รุ่งเรือง 15 15 15 10 19 20 2 นายกาพล ประเสริฐ 15 15 16 10 19 15 3 นายปองพล สุขพัฒน์ 15 13 14 10 19 14 4 นายชนะชน ฉายสิว 15 15 17 10 19 14 5 นายก้องตะวัน แสงจินดา 15 15 18 10 19 15 6 นายนฤเบศ จันทร์สว่าง 15 15 14 10 19 13 7 นายอาทิตย์ อุ่นจิตร์ 15 12 11 10 19 10 8 นางสาวเยาวลักษณ์ ฮงมา 15 15 18 10 19 19 9 นางสาวนาถตินันต์ เจี้ยงยี่ 15 15 20 10 9 19 10 นางสาวสุภัสสร โรจนศิริพงษ์ 15 15 17 10 19 20 11 นางสาวดลนภา เสืออุดม 15 15 15 10 19 14 12 นางสาวกมลรัตน์ แพงภูงา 15 15 16 5 17 14 13 นางสาวปวลิณ สารแสน 15 15 16 10 19 18 14 นางสาววิยะดา พรหมมณี 15 15 12 10 19 13
 6. 6. ง 32101 ม.5 ครูนฤมล หน่วย1 หน่วย2 สอบMidTerm หน่วย3 หน่วย4 รวมเก็บ Final สอบFinal ที่ ชื่อ 15 15 20 10 20 20 1 นายณรงค์ การินทร์ 15 15 14 10 21 14 2 นายเจษฎา สิงห์โต 15 15 9 10 21 11 3 นายธนายุทธ บุญชู 5 9 6 5 19 14 4 นายธนพล บุญมา 15 8 9 10 21 7 5 นายวงศธร จูอาไพ 15 15 10 10 20 10 6 นายสุทธิพงษ์ คาแสนราช 15 15 9 10 21 9 7 นายจักราพัฒน์ เขียวหวาน 15 15 9 10 21 14 8 นายวุฒิพงษ์ ฟักอ่อน 15 15 11 10 21 17 9 นายศุภกร ภิรมย์ 13 5 8 0 3 0 10 นายธีรกิจ ลีศรีใส 15 15 12 5 20 10 11 นายฐิติกร ชมภูษา 15 15 10 10 21 7 12 นายสิทธิกร จงเพ็งกลาง 15 15 6 5 20 9 13 นายธดาคม มอญ 15 15 7 10 20 10 14 นายเกรียงไกร วัฒนา 15 15 6 10 21 13 15 นายวุฒิธร มั่งมี 15 15 14 5 20 18 16 นายรุ่งอรุณ รองงาม 17 นายถิรธนา โสดาเจริญ 15 8 11 5 20 15 18 นางสาวชลธิศา ชลสีมัธยา 15 12 13 10 21 11 19 นางสาวณัชชา ยิ่งนอก 15 15 20 10 21 11 20 นางสาวปาริชาติ ปราณรักษ์ 13 12 14 5 6 0 21 นางสาวอรุณรัตน์ ปานทอง 15 15 13 10 21 16 22 นางสาวพิชญาภา น่วมวิจิตร 15 12 11 10 21 12 23 นางสาววรรณพร ท้วมเอี่ยม 15 15 17 10 21 14 24 นางสาวนิสาชล ไกรกลาง 15 15 15 5 19 14 25 นางสาววัชรินทร์ แจ่มคล้าย 15 15 8 10 20 12 26 นางสาวเขมจิรา แก้วบัญดิษฐ 15 12 10 10 21 11 27 นางสาววรดา เจริญยุทธ 13 12 13 5 20 11 28 นางสาวอาทิตยา แก้วสนธิ์ 13 5 12 10 20 11 29 นางสาวกัลยา บุญยะกร 13 9 12 10 20 10 30 นางสาวพิชญานี สุขสุกรี 15 12 9 10 20 10 31 นางสาววนิดา วัฒนะภิรมย์ 13 5 10 5 4 0 32 นางสาวกัญญารัตน์ เขียวอยู่ 15 12 13 10 20 11 33 นางสาวณัฏฐณิชา อ่อนด้วง 15 15 10 10 20 10 34 นางสาวสุนิศา มณีศุก 15 15 12 5 20 11
 7. 7. ง 32101 ม.5 ครูนฤมล หน่วย1 หน่วย2 สอบMidTerm หน่วย3 หน่วย4 รวมเก็บ Final สอบFinal ที่ ชื่อ 15 15 20 10 20 20 1 นายณัฐพร ทองอินทร์ 13 5 15 5 20 14 2 นายณัฐพล ตะเพียนทอง 15 12 10 10 21 15 3 นายเสรีย์ ศิริใจ 15 12 13 10 21 14 4 นายกิตติศักดิ์ โพนขัน 15 12 10 10 21 13 5 นายธนาวุฒิ พันธ์แสน 7 8 11 10 21 19 6 นายธนกร ยังอยู่สุข 7 8 8 5 20 10 7 นายไกรสมุทร สีทัพ 15 12 7 5 19 14 8 นายอนุศร พูลนุช 15 12 6 10 21 9 9 นายสุทิน มั่งมี 15 15 10 5 19 13 10 นายอนพัทย์ ประเสริฐ 15 15 9 5 20 13 11 นายเทียนชัย สิงขร 15 15 13 10 20 11 12 นายนนทวัฒน์ ภูเด่นใจ 7 8 12 10 21 12 13 นายสรวิชญ์ สังข์นาค 15 15 12 5 17 13 14 นายจิรายุส นาคคงคา 13 9 8 5 19 9 15 นายวัลลภ สังข์ทอง 15 15 14 10 21 14 16 นายพงศ์ณภัทร แพทย์สมาน 15 15 8 10 20 11 17 นางสาวเบญจพร เปลื้องเชยจันทร์ 13 12 9 5 20 6 18 นางสาวพศิกา แสงท้วม 15 15 11 10 21 8 19 นางสาวภัทรสุดา คงวงษ์วาลย์ 15 15 13 10 21 12 20 นางสาวอสมาภรณ์ ชุมวงศ์ 7 12 11 10 21 10 21 นางสาวณัฎฐริณีย์ จันทร์สุขสวัสดิ์ 7 12 10 10 21 10 22 นางสาวปนิดา ใจยิ้ม 5 9 12 10 19 7 23 นางสาวนัฐพร เมืองพา 15 15 8 10 21 12 24 นางสาวสุธิดา แสนบัณฑิตย์ 15 15 9 10 20 13 25 นางสาวดารารัตน์ จาปาดง 15 15 10 10 21 9 26 นางสาวผกามาศ แหยมปึ่ง 15 15 7 10 21 12 27 นางสาวอรนิภา มุสิกุล 15 15 9 10 21 11 28 นางสาวอริสา บัวศรี 15 15 9 10 21 10 29 นางสาวนลิณี ภู่เทียน 7 8 10 10 21 9 30 นางสาวรัตติกาล อินหล้า 15 8 10 10 18 9 31 นางสาวกาญจนา โพธิ์เกิด 5 5 9 5 16 7 32 นางสาวศิรดา รอดรัตน์ 15 15 12 10 21 13 33 นางสาวรุจิกาญจน์ พิมพาเรียนภัทรา 15 15 12 10 21 9 34 นางสาวณัชชา ขุมพลอย 15 15 14 10 21 11 35 นางสาวสุรารักษ์ อ่อนเหล็ก 15 12 11 5 9 11 36 นางสาวชมภูนุช ปล้องทอง 15 12 10 5 20 5 37 นางสาวฐิตารีย์ อยู่ดี 15 15 13 10 20 10
 8. 8. ง 32101 ม.5 ครูนฤมล หน่วย1 หน่วย2 สอบMidTerm หน่วย3 หน่วย4 รวมเก็บ Final สอบFinal ที่ ชื่อ 15 15 20 10 20 20 1 นายคณิศร อินถนอมกิจ 15 12 19 10 18 16 2 นายณรงค์ศักดิ์ จุฬา 15 15 20 10 19 17 3 นางสาวปวีณา มหัธธัญญวาณิชย์ 15 15 19 10 19 16 4 นางสาวณัชชา ทองคา 15 15 19 10 19 19 5 นางสาวบุญศินา ศิลาโคตร 15 15 19 10 19 19 6 นางสาวกนกวรรณ หมายมี 15 15 18 10 9 19 7 นางสาวพัชรินทร์ ลีประโคน 15 15 20 10 19 18 8 นางสาวณัฏฐนิช ใจโพธิ์ 15 15 20 10 19 17 9 นางสาวศศิวิมล รักษาภัย 15 8 20 10 19 18 10 นางสาวชนกนันท์ ตีระนทีกุลชัย 15 12 20 10 19 20 11 นางสาวกุลณัฐ โพธิ์ประเสริฐ 15 8 19 10 19 16 12 นางสาวธนพร ภัทรธรรมาภรณ์ 15 15 20 10 19 17 13 นางสาวโสรญา กวง 15 12 20 10 19 20 14 นางสาวรัชนีกร ศิริโภคา 15 15 17 10 19 17 15 นางสาวกรรณิกา พลศิริ 15 15 20 10 19 20 16 นางสาวสาธินี กรมทอง 15 12 18 10 18 12
 9. 9. ง 32101 ม.5 ครูนฤมล หน่วย1 หน่วย2 สอบMidTerm หน่วย3 หน่วย4 รวมเก็บ Final สอบFinal ที่ ชื่อ 15 15 20 10 20 20 1 นายภควัต นาคเกิด 0 0 10 0 0 2 2 นายพีระพงษ์ ปามา 15 15 7 5 16 10 3 นายกิตติกร มุสิกุล 13 12 11 5 18 10 4 นายนันทชาติ แสงงาม 15 15 9 10 19 12 5 นายพิฐธวัสค์ แสงจันทร์ 15 15 12 10 18 11 6 นายพิศิษฐศักดิ์ เปียนวม 15 15 9 10 18 12 7 นายกรภัทร สุขินาดิศร 15 12 13 10 9 13 8 นายปริญญา ไกล่เกลี่ย 15 15 9 0 0 6 9 นายณัฐพล อยู่ดี 15 12 9 10 19 11 10 นายธนโชติ เปียนวม 15 15 9 5 16 8 11 นายวชิระ ธนะคา 15 12 9 5 16 9 12 นายธนวัฒน์ นฤภัย 15 15 9 0 15 8 13 นายทิพากร พิมสา 7 8 6 0 15 7 14 นายศรชัย ระบงศรี 15 15 9 10 20 8 15 นายภาคภูมิ ภาคสุข 15 15 10 10 20 11 16 นายพงศกร นาอินทร์ 15 15 11 10 18 8 17 นายสราวุธ ปะสาวะตัง 5 5 7 0 15 5 18 นายอธินันธิ์ นิลกล่อม 7 8 6 0 15 8 19 นายภูวดล ชะรัดรัมย์ 15 8 5 5 2 8 20 นายรณชัย วงศ์ศิริ 15 12 3 0 0 5 21 นายเฉลิมศักดิ์ กิจสมัคร 15 8 8 10 18 8 22 นายณัฐวัตร แสนดี 13 9 5 10 17 7 23 นายณัทพิสิฐ ใจกล้า 15 15 13 0 15 6 24 นายธนากร ธนะวงศ์ 15 12 11 0 15 11 25 นายธนากรณ์ จารูญพันธ์ 15 15 7 10 18 5 26 นายนฤดล อุดม 15 15 7 5 17 7 27 นายนวพัฒน์ บัวเข็ม 15 12 11 0 16 13 28 นายวสุพล ศรีสิงห์ 15 15 5 10 18 9 29 นายอนุชา กันแม้น 15 15 5 10 18 5 30 นางสาวสุวรรณ คานิกร 15 15 10 10 20 9 31 นางสาวจิราภรณ์ เอี่ยมอาจ 15 15 4 0 2 3 32 นางสาววราภรณ์ เอี่ยมท่าไม้ 15 15 9 5 19 7 33 นางสาวปานจีวา ปิตาจันทร์ 15 15 10 10 20 8 34 นางสาวดวงกมล สิทธิศร 15 15 10 10 20 14 35 นางสาวนุชจรี แผงงาม 13 9 7 10 20 16 36 นางสาวสโรชา กรานใจตรง 15 15 8 10 20 13 37 นางสาวกุลนิษฐ์ ฟูเฟื่อง 10 7

×