Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

เครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

1,143 views

Published on

เครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สพฐ

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

เครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 1. 1. เครื่องมือติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สำานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำาปางเขต 1 โรงเรียนสบป้าดวิทยา องค์ประกอบที่ 1 การกำาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการ ติดตามตรวจ สอบ สภาพการดำาเนินงานที่มุ่งหวัง เกณฑ์การ ประเมิน ระดับ คุณภาพ แหล่งข้อมูล 1.1 ศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานและตัว บ่งชี้ว่าด้วยการ ประกันคุณภาพ ภายในของสถาน ศึกษาตามที่ กระทรวงศึกษา ประกาศใช้ □ 1. มีการศึกษา มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการอย่างครบถ้วน □ 2. วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อการ ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการอย่างครบถ้วน □ 3. กำาหนดผู้รับผิดชอบ □ 4. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ทุกกระบวนการ □ 5. มีขั้นตอนกระบวนการทำางานอย่างชัดเจน □ ระดับ 5 ดำาเนินการครบ 5 ข้อ □ ระดับ 4 ดำาเนินการ 4 ข้อ □ ระดับ 3 ดำาเนินการ 3 ข้อ □ ระดับ 2 ดำาเนินการ 2 ข้อ □ ระดับ 1 ดำาเนินการ 1 ข้อ □คำาสั่งโรงเรียน □หนังสือเชิญประชุม □บันทึกการประชุม □สัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู ผู้ เกี่ยวข้อง □ อื่น ๆ ระบุ............... 1.2 พิจารณา สาระสำาคัญที่จะ กำาหนดใน มาตรฐานตัวบ่งชี้ ที่สะท้อน อัต ลักษณ์และ มาตรการส่งเสริม ของสถานศึกษา □ 1. มีการกำาหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการที่ประกาศใช้ □ 2. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน การกำาหนดจุดเน้น จุดเด่น □ 3. สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถาน ศึกษา □ 4. ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา □ 5. ได้รับการเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด □ ระดับ 5 ดำาเนินการครบ 5 ข้อ □ ระดับ 4 ดำาเนินการ 4 ข้อ □ ระดับ 3 ดำาเนินการ 3 ข้อ □ ระดับ 2 ดำาเนินการ 2 ข้อ □ ระดับ 1 □ประกาศโรงเรียน □ มาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา □ อื่น ๆ ระบุ............... 1
 2. 2. ดำาเนินการ 1 ข้อ ประเด็นการ ติดตาม ตรวจสอบ สภาพการดำาเนินงานที่มุ่งหวัง เกณฑ์การ ประเมิน ระดับ คุณภาพ แหล่งข้อมูล 1.3 กำาหนดค่า เป้าหมายความ สำาเร็จของแต่ละ มาตรฐานและ ตัว บ่งชี้ □ 1. มีการกำาหนดค่าเป้าหมายความสำาเร็จ □ 2. มีการกำาหนดค่าเป้าหมายทุกมาตรฐาน □ 3. มีการกำาหนดค่าเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้ □ 4. สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสม กับบริบท ของสถานศึกษา □ 5. ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน □ ระดับ 5 ดำาเนินการครบ 5 ข้อ □ ระดับ 4 ดำาเนินการ 4 ข้อ □ ระดับ 3 ดำาเนินการ 3 ข้อ □ ระดับ 2 ดำาเนินการ 2 ข้อ □ ระดับ 1 ดำาเนินการ 1 ข้อ □ประกาศค่าเป้า หมายความสำาเร็จของ มาตรฐานและตัวบ่งชี้ □ อื่น ๆ ระบุ............... 1.4 การประกาศ ค่าเป้าหมายแต่ละ มาตรฐานและตัว บ่งชี้ว่าด้วยการ ประกันคุณภาพ ภายในของสถาน ศึกษาให้กลุ่มผู้ เกี่ยวข้องทั้ง ภายในและ ภายนอกรับทราบ □ 1. จัดทำาประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัว บ่งชี้เพื่อ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา □ 2. ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน □ 3. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องภายในได้รับ ทราบ □ 4. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องภายนอกสถาน ศึกษาได้รับทราบ □ 5. ด้วยวิธีการหลากหลาย □ ระดับ 5 ดำาเนินการครบ 5 ข้อ □ ระดับ 4 ดำาเนินการ 4 ข้อ □ ระดับ 3 ดำาเนินการ 3 ข้อ □ ระดับ 2 ดำาเนินการ 2 ข้อ □ ระดับ 1 ดำาเนินการ 1 ข้อ □ประกาศค่าเป้า หมายความสำาเร็จของ มาตรฐานและตัวบ่งชี้ □หลักฐานการ ประชาสัมพันธ์ □ อื่น ๆ ระบุ............... 2
 3. 3. สรุปผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 1 การกำาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา คะแนนเฉลี่ย (1.1+ 1.2 +1.3+ 1.4) ÷ 4 =…………………………………. □ ระดับ 5 ดีเยี่ยม (4.50-5.00) □ ระดับ 4 ดีมาก (3.75-4.49) □ ระดับ 3 ดี (3.00-3.74) □ ระดับ 2 พอใช้ (2.50- 2.99) □ ระดับ 1 ปรับปรุง (0.00-2.49) องค์ประกอบที่ 2 การจัดทำาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการ ติดตามตรวจ สอบ สภาพการดำาเนินงานที่มุ่งหวัง เกณฑ์การ ประเมิน ระดับ คุณภาพ แหล่งข้อมูล 2.1 ศึกษา วิเคราะห์สภาพ ปัญหาและความ ต้องการจำาเป็น ของสถานศึกษา อย่างเป็นระบบ โดย ใช้ข้อมูลตาม สภาพจริง □ 1. มีการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และความ ต้องการจำาเป็นของสถานศึกษา □ 2. มีการทำางานอย่างเป็นระบบ □ 3. ใช้เทคนิควิธีที่หลากหลาย □ 4. มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วนทันสมัย ทั้งจากแหล่งข้อมูล เอกสาร □5. มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วนทันสมัย จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย □ ระดับ 5 ดำาเนินการครบ 5 ข้อ □ ระดับ 4 ดำาเนินการ 4 ข้อ □ ระดับ 3 ดำาเนินการ 3 ข้อ □ ระดับ 2 ดำาเนินการ 2 ข้อ □ ระดับ 1 ดำาเนินการ 1 ข้อ □คำาสั่งมอบหมายงานของ โรงเรียน □บันทึกการประชุมของ โรงเรียน □เอกสารหลักฐาน การ SWOT หรือเทคนิ คอื่นๆ □ อื่น ๆ ระบุ............... 2.2 กำาหนดวิสัย ทัศน์ พันธกิจและเป้า □ 1. กำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายด้านต่างๆ โดย ใช้ข้อมูลสารสนเทศ ของสถานศึกษาที่ถูกต้อง □ ระดับ 5 ดำาเนินการครบ 5 ข้อ □ วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา □ อื่น ๆ ระบุ............... 3
 4. 4. หมายด้านต่างๆ โดยมุ่งเน้นที่ คุณภาพผู้เรียนที่ สะท้อนคุณภาพ ความสำาเร็จอย่าง ชัดเจนและเป็นรูป ธรรมโดยทุกฝ่ายมี ส่วนร่วม □ 2. มีข้อมูลสารสนเทศครบถ้วนและทันสมัย □ 3. มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน □ 4. สะท้อนคุณภาพความสำาเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูป ธรรม □ 5. ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม □ ระดับ 4 ดำาเนินการ 4 ข้อ □ ระดับ 3 ดำาเนินการ 3 ข้อ □ ระดับ 2 ดำาเนินการ 2 ข้อ □ ระดับ 1 ดำาเนินการ 1 ข้อ ประเด็นการ ติดตามตรวจ สอบ สภาพการดำาเนินงานที่มุ่งหวัง เกณฑ์การ ประเมิน ระดับ คุณภาพ แหล่งข้อมูล 2.3 กำาหนดวิธี การดำาเนินงาน กิจกรรมโครงการ ที่สอดคล้องกับ มาตรฐานการ ศึกษาของสถาน ศึกษาโดยใช้ กระบวนการ วิจัยหรือผลการ วิจัยหรือข้อมูลที่ อ้างอิงได้ให้ครบ คลุมการพัฒนา □ 1. มีการกำาหนดวิธีการดำาเนินงาน ทุกกิจกรรม โครงการ □ 2. สอดคล้องกับทุกมาตรฐานการศึกษาของสถาน ศึกษา □ 3. ใช้กระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยหรือข้อมูลที่ อ้างอิงได้ ครอบคลุม การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดประสบการณ์การ เรียนรู้กระบวน การเรียนรู้และการส่งเสริมการเรียนรู้ □ 4. มีการวัดและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและการ บริหารจัดการ □ 5. บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่กำาหนดไว้ □ ระดับ 5 ดำาเนินการครบ 5 ข้อ □ ระดับ 4 ดำาเนินการ 4 ข้อ □ ระดับ 3 ดำาเนินการ 3 ข้อ □ ระดับ 2 ดำาเนินการ 2 □แผนพัฒนาการจัดการ ศึกษา □เอกสารงานวิจัยของ สถานศึกษา □ อื่น ๆ ระบุ............... 4
 5. 5. หลักสูตรสถาน ศึกษาการจัด ประสบการณ์การ เรียนรู้ กระบวนการเรียน รู้การส่งเสริมการ เรียนรู้และการวัด และประเมินผล การพัฒนา บุคลากรและการ บริหารจัดการเพื่อ ให้บรรลุเป้าหมาย ตามมาตรฐานที่ กำาหนดไว้ ข้อ □ ระดับ 1 ดำาเนินการ 1 ข้อ 2.4 กำาหนดแหล่ง เรียนรู้และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จากภายนอกที่ ให้การสนับสนุน ทางวิชาการ □ 1. มีการสำารวจแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา □ 2. มีการสำารวจแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา □ 3. มีการสำารวจแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น □ 4. จัดทำาข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ □ 5. วางแผนเพื่อเตรียมการและใช้ประโยชน์ในการ จัดการศึกษาให้กับผู้เรียน □ ระดับ 5 ดำาเนินการครบ 5 ข้อ □ ระดับ 4 ดำาเนินการ 4 ข้อ □ ระดับ 3 ดำาเนินการ 3 ข้อ □ข้อมูลภูมิปัญญาท้อง ถิ่นและแหล่งเรียนรู้ทั้ง ในและนอกสถานศึกษา □ อื่น ๆ ระบุ............... ประเด็นการ ติดตามตรวจ สอบ สภาพการดำาเนินงานที่มุ่งหวัง เกณฑ์การ ประเมิน ระดับ คุณภาพ แหล่งข้อมูล □ ระดับ 2 ดำาเนินการ 2 5
 6. 6. ข้อ □ ระดับ 1 ดำาเนินการ 1 ข้อ 2.5 กำาหนด บทบาทหน้าที่ อย่างชัดเจนให้ บุคลากรของ สถานศึกษาและผู้ เรียนร่วมรับผิด ชอบและดำาเนิน งานตามที่กำาหนด ไว้อย่างมี ประสิทธิภาพ □ 1. กำาหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน ครอบคลุม โครงสร้างการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา □ 2. ผู้เรียนร่วมรับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย หมายและแนวปฏิบัติของสถานศึกษา □ 3. มีการดำาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไป ตามปฏิทินที่กำาหนด □ 4. ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า □ 5. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ □ ระดับ 5 ดำาเนินการครบ 5 ข้อ □ ระดับ 4 ดำาเนินการ 4 ข้อ □ ระดับ 3 ดำาเนินการ 3 ข้อ □ ระดับ 2 ดำาเนินการ 2 ข้อ □ ระดับ 1 ดำาเนินการ 1 ข้อ □คำาสั่งมอบหมายงานของ โรงเรียน □คู่มือการปฏิบัติงานของ โรงเรียน □ อื่น ๆ ระบุ............... 2.6 กำาหนด บทบาทหน้าที่และ แนวทางการมีส่วน ร่วมของบิดา มารดาผู้ปกครอง องค์กร หน่วย งาน ชุมชนและ ท้องถิ่น □ 1. มีการกำาหนดบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมของ บิดามารดาและผู้ปกครอง □ 2. มีการกำาหนดบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมของ องค์กร หน่วยงาน ชุมชนและท้องถิ่น □ 3. มีการกำาหนดแนวทางในการมีส่วนร่วมของบิดา มารดาและผู้ปกครอง □ 4. มีการกำาหนดแนวทางในการมีส่วนร่วมของ องค์กร หน่วยงาน ชุมชนและท้องถิ่น □ 5. บริหารจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ ด้านงบ ประมาณ ด้านบริหารบุคคล และด้านบริหารทั่วไปอย่าง ชัดเจน □ ระดับ 5 ดำาเนินการครบ 5 ข้อ □ ระดับ 4 ดำาเนินการ 4 ข้อ □ ระดับ 3 ดำาเนินการ 3 ข้อ □ ระดับ 2 ดำาเนินการ 2 □คำาสั่งมอบหมายงานของ โรงเรียน □บันทึกการประชุมของ โรงเรียน □คู่มือการปฏิบัติงานของ โรงเรียน □ อื่น ๆ ระบุ............... 6
 7. 7. ข้อ □ ระดับ 1 ดำาเนินการ 1 ข้อ ประเด็นการ ติดตามตรวจ สอบ สภาพการดำาเนินงานที่มุ่งหวัง เกณฑ์การ ประเมิน ระดับ คุณภาพ แหล่งข้อมูล 2.7 กำาหนดการ ใช้งบประมาณ และทรัพยากร อย่างมี ประสิทธิภาพให้ สอดคล้องกับ กิจกรรมโครงการ □ 1. มีการกำาหนดการใช้งบประมาณ ด้านบุคลากร อย่าง ประหยัดและคุ้มค่า □ 2. มีการกำาหนดการใช้งบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมืออย่างประหยัดและคุ้มค่า □ 3. มีการกำาหนดการใช้งบประมาณ เป็นไปตามเงื่อนไข เวลาที่กำาหนด □ 4. บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทุก โครงการและกิจกรรม □ 5. มีสรุปการใช้งบประมาณที่ชัดเจน □ ระดับ 5 ดำาเนินการครบ 5 ข้อ □ ระดับ 4 ดำาเนินการ 4 ข้อ □ ระดับ 3 ดำาเนินการ 3 ข้อ □ ระดับ 2 ดำาเนินการ 2 ข้อ □ ระดับ 1 ดำาเนินการ 1 ข้อ □บันทึกการประชุมของ โรงเรียน □แผนการใช้จ่ายงบ ประมาณ □ อื่น ๆ ระบุ............... 2.8 เสนอแผน พัฒนาการจัดการ ศึกษาต่อคณะ กรรมการสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความเห็นชอบ □ 1. มีการเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน □ 2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็น ชอบ □ 3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง □ 4. มีระบบการทำางานและขั้นตอนที่ชัดเจน □ ระดับ 5 ดำาเนินการครบ 5 ข้อ □ ระดับ 4 ดำาเนินการ 4 □บันทึกการประชุมของ โรงเรียน □เอกสารการให้ความเห็น ชอบของคณะกรรมการ สถานศึกษา □ อื่น ๆ ระบุ............... 7
 8. 8. □ 5. แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ ข้อ □ ระดับ 3 ดำาเนินการ 3 ข้อ □ ระดับ 2 ดำาเนินการ 2 ข้อ □ ระดับ 1 ดำาเนินการ 1 ข้อ ประเด็นการ ติดตามตรวจ สอบ สภาพการดำาเนินงานที่มุ่งหวัง เกณฑ์การ ประเมิน ระดับ คุณภาพ แหล่งข้อมูล 2.9 จัดทำาแผนทำา แผนปฏิบัติการ ประจำาปีที่ สอดคล้องกับแผน พัฒนาการจัดการ ศึกษาของสถาน ศึกษา □ 1. มีการจัดทำาแผนปฏิบัติการประจำาปี □ 2. สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาน ศึกษา □ 3. ทุกแผนงานโครงการ กิจกรรมครอบคลุมตาม ภารกิจในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา □ 4. โครงการ/กิจกรรมสอดคล้องกับนโยบายที่สำาคัญ □ 5. โครงการ/กิจกรรมสอดคล้องกับความต้องการ จำาเป็นของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด □ ระดับ 5 ดำาเนินการครบ 5 ข้อ □ ระดับ 4 ดำาเนินการ 4 ข้อ □ ระดับ 3 ดำาเนินการ 3 ข้อ □ ระดับ 2 ดำาเนินการ 2 ข้อ □แผนปฏิบัติการประจำาปี □ อื่น ๆ ระบุ............... 8
 9. 9. □ ระดับ 1 ดำาเนินการ 1 ข้อ 2.10 กำาหนด ปฏิทินการนำาแผน ปฏิบัติการประจำาปี สู่การปฏิบัติที่ ชัดเจน □ 1. มีการกำาหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน □ 2. มีการกำาหนดปฏิทินการทำางาน □ 3. มีแผนกำากับติดตามการดำาเนินงานของแผนปฏิบัติ การประจำาปี □ 4. มีการกำากับติดตามการดำาเนินงานครบถ้วนในทุก โครงการ/กิจกรรม □ 5. ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม □ ระดับ 5 ดำาเนินการครบ 5 ข้อ □ ระดับ 4 ดำาเนินการ 4 ข้อ □ ระดับ 3 ดำาเนินการ 3 ข้อ □ ระดับ 2 ดำาเนินการ 2 ข้อ □ ระดับ 1 ดำาเนินการ 1 ข้อ □ปฏิทินการปฏิบัติงานของ โรงเรียน □ อื่น ๆ ระบุ............... ประเด็นการ ติดตามตรวจ สอบ สภาพการดำาเนินงานที่มุ่งหวัง เกณฑ์การ ประเมิน ระดับ คุณภาพ แหล่งข้อมูล 2.11 เสนอแผน ปฏิบัติการประจำาปี ต่อคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้น □ 1. มีการเสนอแผนปฏิบัติการประจำาปีต่อคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน □ 2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็น ชอบ □ ระดับ 5 ดำาเนินการครบ 5 ข้อ □เอกสารการให้ความเห็น ชอบของคณะกรรมการ สถานศึกษา □ อื่น ๆ ระบุ............... 9
 10. 10. ฐานให้ความเห็น ชอบ □ 3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับรู้ร่วมกันอย่างกว้าง ขวาง □ 4. มีระบบและขั้นตอนการทำางานที่ชัดเจน □ 5. แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ □ ระดับ 4 ดำาเนินการ 4 ข้อ □ ระดับ 3 ดำาเนินการ 3 ข้อ □ ระดับ 2 ดำาเนินการ 2 ข้อ □ ระดับ 1 ดำาเนินการ 1 ข้อ สรุปผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 2 การจัดทำาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งเน้น คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา คะแนนเฉลี่ย (2.1+ 2.2 +2.3+ 2.4+2.5+2.6 +2.7+2.8+2.9+ 2.10 +2.11+) ÷ 11 =…………………………………. □ ระดับ 5 ดีเยี่ยม (4.50-5.00) □ ระดับ 4 ดีมาก (3.75-4.49) □ ระดับ 3 ดี (3.00-3.74) □ ระดับ 2 พอใช้ (2.50- 2.99) □ ระดับ 1 ปรับปรุง (0.00-2.49) 10
 11. 11. องค์ประกอบที่ 3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบ สภาพการดำาเนินงานที่มุ่งหวัง เกณฑ์การ ประเมิน ระดับ คุณภาพ แหล่งข้อมูล 3.1 จัดโครงสร้างหรือ ระบบการบริหารของสถาน ศึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนา ระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา □ 1. จัดโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา ครอบคลุม 4 ด้าน วิชาการ งบประมาณ บุคคล และบริหารงานทั่วไป □ 2. จัดระบบ/รูปแบบการบริหารของสถาน ศึกษาครอบคลุม ๔ ด้านวิชาการ งบประมาณ บุคคล และบริหารงานทั่วไป □ 3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ จัดโครงสร้าง หรือระบบการบริหารของสถานศึกษา □ 4. กำาหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน □ 5. เอื้อต่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ภายในของสถานศึกษา □ ระดับ 5 ดำาเนินการครบ 5 ข้อ □ ระดับ 4 ดำาเนินการ 4 ข้อ □ ระดับ 3 ดำาเนินการ 3 ข้อ □ ระดับ 2 ดำาเนินการ 2 ข้อ □ ระดับ 1 ดำาเนินการ 1 ข้อ □คำาสั่งมอบหมายงาน □บันทึกการประชุม □โครงสร้างการบริหารงาน □ระบบ/รูปแบบการบริหาร งาน □ อื่น ๆ ระบุ............... 3.2 กำาหนดผู้รับผิดชอบ และจัดระบบสารสนเทศให้ เป็นหมวดหมู่ครอบคลุม เป็นปัจจุบันสะดวกต่อการ เข้าถึงและการให้บริการ หรือการเชื่อมโยงเครือ ข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด □ 1. กำาหนดผู้รับผิดชอบ □ 2. จัดทำาระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ □ 3. ครบถ้วน ครอบคลุมถูกต้องเป็นปัจจุบัน □ 4. มีความสะดวกต่อการเข้าถึงและให้บริการ □ 5. สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้น สังกัด หรือหน่วยงานอื่น □ ระดับ 5 ดำาเนินการครบ 5 ข้อ □ ระดับ 4 ดำาเนินการ 4 ข้อ □ ระดับ 3 ดำาเนินการ 3 ข้อ □คำาสั่งมอบหมายงาน □เว็บไซต์ของโรงเรียน □ อื่น ๆ ระบุ............... 11
 12. 12. □ ระดับ 2 ดำาเนินการ 2 ข้อ □ ระดับ 1 ดำาเนินการ 1 ข้อ ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบ สภาพการดำาเนินงานที่มุ่งหวัง เกณฑ์การ ประเมิน ระดับ คุณภาพ แหล่งข้อมูล 3.3 นำาข้อมูลสารสนเทศ ไปใช้ประโยชน์ในการ บริหาร จัดการศึกษาและ พัฒนาการเรียนการสอน □ 1. มีการนำาข้อมูลสารสนเทศไปใช้เพื่อ ปรับปรุงและพัฒนา □ 2. มีการนำาข้อมูลสารสนเทศไปใช้เพื่อ ปรับปรุงและพัฒนา ในด้าน การวางแผน □ 3. มีการนำาข้อมูลสารสนเทศไปใช้เพื่อ ปรับปรุงและพัฒนา ดำาเนินการติดตาม และ ประเมินผล □ 4. มีการนำาข้อมูลสารสนเทศไปใช้เพื่อ ปรับปรุงและพัฒนา การบริหารจัดการและการ พัฒนาการเรียนการสอน □ 5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและนำา ข้อมูลสารสนเทศไปใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนา □ ระดับ 5 ดำาเนินการครบ 5 ข้อ □ ระดับ 4 ดำาเนินการ 4 ข้อ □ ระดับ 3 ดำาเนินการ 3 ข้อ □ ระดับ 2 ดำาเนินการ 2 ข้อ □ ระดับ 1 ดำาเนินการ 1 ข้อ □ร่องรอยการเข้าถึงการใช้ ขอมูล □ อื่น ๆ ระบุ............... 12
 13. 13. สรุปผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ คะแนนเฉลี่ย (3.1+ 3.2 +3.3 ) ÷ 3 =…………………………………. □ ระดับ 5 ดีเยี่ยม (4.50-5.00) □ ระดับ 4 ดีมาก (3.75-4.49) □ ระดับ 3 ดี (3.00-3.74) □ ระดับ 2 พอใช้ (2.50- 2.99) □ ระดับ 1 ปรับปรุง (0.00-2.49) องค์ประกอบที่ 4 การดำาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบ สภาพการดำาเนินงานที่มุ่งหวัง เกณฑ์การ ประเมิน ระดับ คุณภาพ แหล่งข้อมูล 4.1 นำาแผนปฏิบัติการ ประจำาปีแต่ละปีสู่การ ปฏิบัติตามกรอบระยะเวลา และกิจกรรมโครงการที่ กำาหนด □ 5. มีการปฏิบัติตามแผนประจำาปีตามกรอบ ระยะเวลาที่กำาหนด ไว้ร้อยละ 80 ขึ้นไปของจำานวนโครงการ กิจกรรม □ 4. มีการปฏิบัติตามแผนประจำาปีตามกรอบ ระยะเวลาที่กำาหนด ไว้ร้อยละ 70 -79 ของจำานวนโครงการ กิจกรรม □ 3. มีการปฏิบัติตามแผนประจำาปีตามกรอบ ระยะเวลาที่กำาหนด ไว้ร้อยละ 60 -69 ของจำานวนโครงการ กิจกรรม □ ระดับ 5 ดำาเนินการครบ 5 ข้อ □ ระดับ 4 ดำาเนินการ 4 ข้อ □ ระดับ 3 ดำาเนินการ 3 ข้อ □ ระดับ 2 ดำาเนินการ 2 ข้อ □ปฏิทินการปฏิบัติงานตาม แผน □ อื่น ๆ ระบุ............... 13
 14. 14. □ 2. มีการปฏิบัติตามแผนประจำาปีตามกรอบ ระยะเวลาที่กำาหนด ไว้ร้อยละ 50 - 59 ของจำานวนโครงการ กิจกรรม □ 1. มีการปฏิบัติตามแผนประจำาปีตามกรอบ ระยะเวลาที่กำาหนด ไว้น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของจำานวนโครงการ กิจกรรม □ ระดับ 1 ดำาเนินการ 1 ข้อ 4.2 ผู้รับผิดชอบและผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติ ตามบทบาทหน้าที่และ ความรับผิดชอบตามที่ได้ กำาหนดอย่างมี ประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผลสูงสุด □ 5. ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติ ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ กำาหนด โดยร้อยละ 80 ขึ้นไปของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการใช้งบ ประมาณและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และผู้ เกี่ยวข้องร้อยละ 80 ขึ้นไปพึงพอใจการดำาเนิน งาน □ 4. ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติ ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ กำาหนด โดยร้อยละ 70 - 79 ของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการใช้งบ ประมาณและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และผู้ เกี่ยวข้องร้อยละ 70 - 79 พึงพอใจการดำาเนิน งาน □ 3. ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติ ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ กำาหนด โดยร้อยละ 60 - 69 ของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการใช้งบ ประมาณและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และผู้ เกี่ยวข้องร้อยละ 60 - 69 พึงพอใจการดำาเนิน งาน □ ระดับ 5 ดำาเนินการครบ 5 ข้อ □ ระดับ 4 ดำาเนินการ 4 ข้อ □ ระดับ 3 ดำาเนินการ 3 ข้อ □ ระดับ 2 ดำาเนินการ 2 ข้อ □ ระดับ 1 ดำาเนินการ 1 ข้อ □รายงานผลการปฏิบัติงาน □ อื่น ๆ ระบุ............... ประเด็นการติดตาม สภาพการดำาเนินงานที่มุ่งหวัง เกณฑ์การ แหล่งข้อมูล 14
 15. 15. ตรวจสอบ ประเมิน ระดับ คุณภาพ □2. ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติ ตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำาหนด โดยร้อยละ 50 - 59 ของโครงการกิจกรรมบรรลุตาม วัตถุประสงค์ และผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 50 - 59 พึงพอใจการดำาเนินงาน □ 1.ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติ ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ กำาหนด โดยน้อยกว่าร้อยละ 50 ของโครงการ กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ และผู้เกี่ยวข้อง น้อยกว่าร้อยละ 50 พึงพอใจการดำาเนินงาน สรุปผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 4 การดำาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา คะแนนเฉลี่ย (4.1+ 4.2 ) ÷ 2 =………………………… □ ระดับ 5 ดีเยี่ยม (4.50-5.00) □ ระดับ 4 ดีมาก (3.75-4.49) □ ระดับ 3 ดี (3.00-3.74) □ ระดับ 2 พอใช้ (2.50- 2.99) □ ระดับ 1 ปรับปรุง (0.00-2.49) 15
 16. 16. องค์ประกอบที่ 5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบ สภาพการดำาเนินงานที่มุ่งหวัง เกณฑ์การ ประเมิน ระดับ คุณภาพ แหล่งข้อมูล 5.1 กำาหนดผู้รับผิดชอบ ในการติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาระดับ สถานศึกษา □ 1. มีผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา □ 2. มีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการ ติดตามตรวจสอบ □ 3. มีการมอบหมายงานตามความรู้ความ สามารถ □ 4. ร่วมกันวางแผนกำาหนดภารกิจและปฏิทิน การติดตามตรวจสอบ □ 5. มีการประสานงานกันอย่างเป็นระบบ □ ระดับ 5 ดำาเนินการครบ 5 ข้อ □ ระดับ 4 ดำาเนินการ 4 ข้อ □ ระดับ 3 ดำาเนินการ 3 ข้อ □ ระดับ 2 ดำาเนินการ 2 ข้อ □ ระดับ 1 ดำาเนินการ 1 ข้อ □คำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ □บันทึกการประชุม □แผนการติดตามตรวจสอบ □ อื่น ๆ ระบุ............... 5.2 ติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาทั้งระดับ บุคคลและระดับสถาน ศึกษาอย่างน้อยภาคเรียน ละ 1 ครั้ง □ 1. มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา □ 2. แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม โครงการ □ 3. มีวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย □ 4. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี □ ระดับ 5 ดำาเนินการครบ 5 ข้อ □ ระดับ 4 ดำาเนินการ 4 □เครื่องมือติดตามตรวจสอบ □บันทึกภาพถ่าย วีดิทัศน์ □ อื่น ๆ ระบุ............... 16
 17. 17. ส่วนร่วม □ 5. มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยภาคเรียน ละ 1 ครั้ง ข้อ □ ระดับ 3 ดำาเนินการ 3 ข้อ □ ระดับ 2 ดำาเนินการ 2 ข้อ □ ระดับ 1 ดำาเนินการ 1 ข้อ ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบ สภาพการดำาเนินงานที่มุ่งหวัง เกณฑ์การ ประเมิน ระดับ คุณภาพ แหล่งข้อมูล 5.3 รายงานและนำาผลการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพ การศึกษาไปใช้ประโยชน์ ในการปรับปรุงพัฒนา □ 1. สถานศึกษามีการจัดทำารายงานเสนอต่อผู้ เกี่ยวข้อง □ 2. ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย □ 3. นำาผลการติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผน ดำาเนินงาน ปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการ □ 4. นำาผลการติดตามตรวจสอบไปใช้วางแผน ดำาเนินงาน ปรับปรุงและการจัดการเรียนการสอน □ 5.นำาผลการติดตามตรวจสอบไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา □ ระดับ 5 ดำาเนินการครบ 5 ข้อ □ ระดับ 4 ดำาเนินการ 4 ข้อ □ ระดับ 3 ดำาเนินการ 3 ข้อ □ ระดับ 2 ดำาเนินการ 2 ข้อ □ ระดับ 1 ดำาเนินการ 1 □สรุปผลการติดตามตรวจ สอบคุณภาพฯ □ อื่น ๆ ระบุ............... 17
 18. 18. ข้อ 5.4 เตรียมการและให้ ความร่วมมือในการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพ การศึกษาจากหน่วยงาน ต้นสังกัด 1. สถานศึกษามีการเตรียมการอย่างเป็นระบบ 2. มีข้อมูลเอกสารหลักฐานร่องรอยการดำาเนิน งานต่าง ๆ 3. แสดงข้อมูลได้ครบถ้วน ชัดเจน สมบูรณ์ ทุก มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนให้ความร่วมมือในการ ติดตาม 5. ได้รับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจาก หน่วยงานต้นสังกัด □ ระดับ 5 ดำาเนินการครบ 5 ข้อ □ ระดับ 4 ดำาเนินการ 4 ข้อ □ ระดับ 3 ดำาเนินการ 3 ข้อ □ ระดับ 2 ดำาเนินการ 2 ข้อ □ ระดับ 1 ดำาเนินการ 1 ข้อ □บันทึกการประชุม □ อื่น ๆ ระบุ............... สรุปผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา คะแนนเฉลี่ย (5.1+ 5.2 +5.3+ 5.4) ÷ 4 =…………………………… □ ระดับ 5 ดีเยี่ยม (4.50-5.00) □ ระดับ 4 ดีมาก (3.75-4.49) □ ระดับ 3 ดี (3.00-3.74) □ ระดับ 2 พอใช้ (2.50- 2.99) □ ระดับ 1 ปรับปรุง (0.00-2.49) องค์ประกอบที่ 6 การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบ สภาพการดำาเนินงานที่มุ่งหวัง เกณฑ์การ ประเมิน ระดับ คุณภาพ แหล่งข้อมูล 6.1 ให้มีคณะกรรมการ ประเมินคุณภาพภายใน □ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ภายใน อย่างน้อย 3 คน □ ระดับ 5 ดำาเนินการครบ □คำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ □บันทึกการประชุม 18
 19. 19. อย่างน้อย 3 คน ที่ ประกอบด้วย ผู้ทรง คุณวุฒิภายนอกที่หน่วย งานต้นสังกัดขึ้นทะเบียน ไว้อย่างน้อย 1 คน เข้า มามีส่วนร่วมใน กระบวนการประเมิน คุณภาพภายในของสถาน ศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง □ 2.มีผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก หน่วยงานต้นสังกัดอย่างน้อย 1 คน □ 3. มีการกำาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะ กรรมการอย่างชัดเจน □ 4. ดำาเนินการประเมินคุณภาพภายในของ สถานศึกษาอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง □ 5. ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู และผู้ เกี่ยวข้อง 5 ข้อ □ ระดับ 4 ดำาเนินการ 4 ข้อ □ ระดับ 3 ดำาเนินการ 3 ข้อ □ ระดับ 2 ดำาเนินการ 2 ข้อ □ ระดับ 1 ดำาเนินการ 1 ข้อ □แผนการประเมินคุณภาพ □ อื่น ๆ ระบุ............... 6.2 ดำาเนินการประเมิน คุณภาพภายในตาม มาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษาโดยใช้วิธีการ และเครื่องมือที่หลากหลาย และเหมาะสม 1. มีการกำาหนดกรอบแนวทางการประเมิน คุณภาพภายในสถานศึกษา 2. มีการวางแผนการประเมินคุณภาพภายในที่ ชัดเจน 3. มีเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในที่ ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา 4. ดำาเนินการประเมินคุณภาพภายในตาม มาตรฐานการศึกษา 5. ใช้วิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสม □ ระดับ 5 ดำาเนินการครบ 5 ข้อ □ ระดับ 4 ดำาเนินการ 4 ข้อ □ ระดับ 3 ดำาเนินการ 3 ข้อ □ ระดับ 2 ดำาเนินการ 2 ข้อ □ ระดับ 1 ดำาเนินการ 1 ข้อ □บันทึกการประชุม □เครื่องมือการประเมิน คุณภาพ □ อื่น ๆ ระบุ............... สรุปผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 6 การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน ศึกษา คะแนนเฉลี่ย (6.1+ 6.2 ) ÷ 2 =………………. 19
 20. 20. □ ระดับ 5 ดีเยี่ยม (4.50-5.00) □ ระดับ 4 ดีมาก (3.75-4.49) □ ระดับ 3 ดี (3.00-3.74) □ ระดับ 2 พอใช้ (2.50- 2.99) □ ระดับ 1 ปรับปรุง (0.00-2.49) องค์ประกอบที่ 7 การจัดทำารายงานประจำาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบ สภาพการดำาเนินงานที่มุ่งหวัง เกณฑ์การ ประเมิน ระดับ คุณภาพ แหล่งข้อมูล 7.1 สรุปและจัดทำารายงาน ประจำาปีที่เป็นรายงาน ประเมินคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาที่สะท้อน คุณภาพผู้เรียนและผล สำาเร็จของการบริหาร จัดการศึกษาตามรูปแบบที่ หน่วยงานต้นสังกัดกำาหนด □ 1. สรุปและจัดทำารายงานประจำาปีที่เป็น รายงานประเมินคุณภาพ ภายในของสถานศึกษา □ 2. สะท้อนคุณภาพผู้เรียนและผลสำาเร็จของ การบริหารจัดการศึกษา □ 3. ชัดเจน ครอบคลุมตามมาตรฐานการ ศึกษาของสถานศึกษา □ 4. ตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกำาหนด □ 5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนินงาน ทุกฝ่าย □ ระดับ 5 ดำาเนินการครบ 5 ข้อ □ ระดับ 4 ดำาเนินการ 4 ข้อ □ ระดับ 3 ดำาเนินการ 3 ข้อ □ ระดับ 2 ดำาเนินการ 2 ข้อ □ ระดับ 1 ดำาเนินการ 1 ข้อ □รายงานการประเมิน คุณภาพภายในสถานศึกษา □ อื่น ๆ ระบุ............... 7.2 นำาเสนอรายงานต่อ คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานให้ความเห็น ชอบ □ 1. มีการตรวจสอบคุณภาพของรายงาน □ 2.รายงานมีความชัดเจนและสมบูรณ์ □ 3. เสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ □ 4. เป็นระบบ □ 5. ตามช่วงเวลาที่กำาหนด (ภายในเดือน □ ระดับ 5 ดำาเนินการครบ 5 ข้อ □ ระดับ 4 ดำาเนินการ 4 □ เอกสารหลักฐานการให้ ความเห็นชอบของคณะ กรรมการสถานศึกษา □ อื่น ๆ ระบุ............... 20
 21. 21. เมษายน) ข้อ □ ระดับ 3 ดำาเนินการ 3 ข้อ □ ระดับ 2 ดำาเนินการ 2 ข้อ □ ระดับ 1 ดำาเนินการ 1 ข้อ ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบ สภาพการดำาเนินงานที่มุ่งหวัง เกณฑ์การ ประเมิน ระดับ คุณภาพ แหล่งข้อมูล 7.3 เผยแพร่รายงานต่อ สาธารณชน หน่วยงาน ต้นสังกัดและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง □ 1. มีการเผยแพร่รายงานประเมินคุณภาพ ภายในสถานศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ สาธารณชน □ 2. ใช้วิธีการที่หลากหลาย □ 3. เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด □ 4. รวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ได้ รับการเผยแพร่เพื่อนำาไปใช้สำาหรับการ พัฒนาการจัดการศึกษา □ 5.นำาข้อคิดเห็น ข้อแสนอแนะไปพัฒนาสถาน ศึกษาอย่างต่อเนื่อง □ ระดับ 5 ดำาเนินการครบ 5 ข้อ □ ระดับ 4 ดำาเนินการ 4 ข้อ □ ระดับ 3 ดำาเนินการ 3 ข้อ □ ระดับ 2 ดำาเนินการ 2 ข้อ □ ระดับ 1 ดำาเนินการ 1 □เอกสาร เว็บไซต์ เอกสาร หรือสื่อต่าง ๆ ที่สรุปเพื่อเผย แพร่การประเมินคุณภาพ ภายใน □บันทึกความคิดเห็นและข้อ เสนอแนะจากผู้ได้รับการเผย แพร่ □ อื่น ๆ ระบุ............... 21
 22. 22. ข้อ สรุปผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 7 การจัดทำารายงานประจำาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเฉลี่ย (7.1+ 7.2+7.3) ÷ 3 =………………. □ ระดับ 5 ดีเยี่ยม (4.50-5.00) □ ระดับ 4 ดีมาก (3.75-4.49) □ ระดับ 3 ดี (3.00-3.74) □ ระดับ 2 พอใช้ (2.50- 2.99) □ ระดับ 1 ปรับปรุง (0.00-2.49) 22
 23. 23. องค์ประกอบที่ 8 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบ สภาพการดำาเนินงานที่มุ่งหวัง เกณฑ์การ ประเมิน ระดับ คุณภาพ แหล่งข้อมูล 8.1 ส่งเสริมแนวคิดเรื่อง การประกันคุณภาพการ ศึกษา ที่มุ่งการพัฒนา คุณภาพการศึกษาอย่างต่อ เนื่อง ให้เกิดขึ้นกับครูและ บุคลากรทุกคนในสถาน ศึกษาและพัฒนาสถาน ศึกษาให้เป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้ จนเป็น วัฒนธรรมในการทำางาน ปกติของสถานศึกษา □ 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุก คนในสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ □ 2. ครูและบุคลากรมีความตระหนักในความ สำาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา □ 3. มุ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อ เนื่อง □ 4. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้ □ 5. มีระบบการประกันคุณภาพเป็นวัฒนธรรม ในการทำางานปกติของสถานศึกษา □ ระดับ 5 ดำาเนินการครบ 5 ข้อ □ ระดับ 4 ดำาเนินการ 4 ข้อ □ ระดับ 3 ดำาเนินการ 3 ข้อ □ ระดับ 2 ดำาเนินการ 2 ข้อ □ ระดับ 1 ดำาเนินการ 1 ข้อ □บันทึกการประชุม □ อื่น ๆ ระบุ............... 8.2 นำาผลการประเมิน คุณภาพภายในของสถาน ศึกษาจากการประเมิน ตนเองหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกสรร ข้อมูลสารสนเทศเพื่อนำาไป ใช้ประโยชน์ต่อการ พัฒนาการบริหารและการ □ 1. นำาผลการประเมินคุณภาพภายในของ สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ มา วิเคราะห์ □ 2. สังเคราะห์เลือกสรรข้อมูลสารสนเทศ □ 3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม □ 4. นำาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ บริหารอย่างต่อเนื่อง □ 5. นำาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ บริหารและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง □ ระดับ 5 ดำาเนินการครบ 5 ข้อ □ ระดับ 4 ดำาเนินการ 4 ข้อ □ ระดับ 3 ดำาเนินการ 3 ข้อ □บันทึกการประชุม □แผนการดำาเนินงาน โครงการ/กิจกรรมในปีการ ศึกษาถัดไป □ อื่น ๆ ระบุ............... 23
 24. 24. เรียนการสอนอย่างต่อ เนื่อง □ ระดับ 2 ดำาเนินการ 2 ข้อ □ ระดับ 1 ดำาเนินการ 1 ข้อ ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบ สภาพการดำาเนินงานที่มุ่งหวัง เกณฑ์การ ประเมิน ระดับ คุณภาพ แหล่งข้อมูล 8.3 เผยแพร่ผลการ พัฒนาคุณภาพการ ศึกษาและแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อให้เกิดการ พัฒนา □ 1. มีการเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง □ 2. มีการเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะ สม □ 3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เหมาะสม □ 4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสม □ 5. นำาผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาอย่างต่อเนื่อง □ ระดับ 5 ดำาเนินการครบ 5 ข้อ □ ระดับ 4 ดำาเนินการ 4 ข้อ □ ระดับ 3 ดำาเนินการ 3 ข้อ □ ระดับ 2 ดำาเนินการ 2 ข้อ □ ระดับ 1 ดำาเนินการ 1 ข้อ □เอกสารการ ประชาสัมพันธ์ □สื่อสิ่งพิมพ์ □สื่ออิเล็กทรอนิกส์ □บันทึกการประชุม □ภาพถ่าย □ อื่น ๆ ระบุ............... 24
 25. 25. สรุปผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 8 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง คะแนนเฉลี่ย (8.1+ 8.2+8.3) ÷ 3 =………………. □ ระดับ 5 ดีเยี่ยม (4.50-5.00) □ ระดับ 4 ดีมาก (3.75-4.49) □ ระดับ 3 ดี (3.00-3.74) □ ระดับ 2 พอใช้ (2.50- 2.99) □ ระดับ 1 ปรับปรุง (0.00-2.49) 25
 26. 26. สรุปผลการติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนสบป้าดวิทยา สังกัด สพป.ลป.1 องค์ประกอบประเด็นการติดตามตรวจสอบ คะแนน เฉลี่ย ระดับ คุณภาพ แปล ความ หมาย องค์ประกอบที่ 1 การกำาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถาน ศึกษา องค์ประกอบที่ 2 การจัดทำาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ สถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา องค์ประกอบที่ 3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ องค์ประกอบที่ 4 การดำาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการ ศึกษาของสถานศึกษา องค์ประกอบที่ 5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษา องค์ประกอบที่ 6 การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการ ศึกษาของสถานศึกษา องค์ประกอบที่ 7 การจัดทำารายงานประจำาปีที่เป็นรายงาน ประเมินคุณภาพภายใน องค์ประกอบที่ 8 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผลการติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในของสถาน ศึกษา คะแนนเฉลี่ยรวม (1+2+3+4+5+6+7+8) ÷ 8 26
 27. 27. สรุปผลการติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ของโรงเรียนสบป้าดวิทยา .มี คะแนนเฉลี่ยรวม...........ระดับคุณภาพ............... □ ระดับ 5 ดีเยี่ยม (4.50-5.00) □ ระดับ 4 ดีมาก (3.75-4.49) □ ระดับ 3 ดี (3.00-3.74) □ ระดับ 2 พอใช้ (2.50- 2.99) □ ระดับ 1 ปรับปรุง (0.00-2.49) ลงชื่อ...........................................ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........................................กรรมการ ลงชื่อ....................................................กรรมการและเลขานุการ (.................................................) (.................................................) (.....................................................) 27

×