Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

9 mantra

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
๑ ในโครงการ
“หนังสือธรรมะแจกฟรี ซีดีธรรมะให้เปล่า”
       จัดพิมพ์ โดย
     สถาบันวิมุตตยาลัย
๙ มนต์
    เพื่อความก้าวหน้า
          ว.วชิรเมธี


พิมพ์ครั้งที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ จำนวนพิมพ์ ๑๐,๐๐๐ เล่ม 


 ...
คำปรารภ
    ทุกวันนี้ คนไทยที่เป็นชาวพุทธนิยม
สวดมนต์ ก ั น มากขึ ้ น กว่ า แต่ ก ่ อ น บางคน
บางกลุ่มก็ตั้งกันเป็...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Check these out next

1 of 92 Ad

More Related Content

Slideshows for you (17)

Similar to 9 mantra (20)

Advertisement

9 mantra

 1. 1. ๑ ในโครงการ “หนังสือธรรมะแจกฟรี ซีดีธรรมะให้เปล่า” จัดพิมพ์ โดย สถาบันวิมุตตยาลัย
 2. 2. ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า ว.วชิรเมธี พิมพ์ครั้งที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ จำนวนพิมพ์ ๑๐,๐๐๐ เล่ม จัดพิมพ์โดย สถาบันวิมุตตยาลัย เลขที่ ๗/๙-๑๘ ซอย ๓๗ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๔๒๒-๙๑๒๓ โทรสาร ๐-๒๔๒๒-๙๑๒๘ Email: dhammatoday@gmail.com www.dhammatoday.com
 3. 3. คำปรารภ ทุกวันนี้ คนไทยที่เป็นชาวพุทธนิยม สวดมนต์ ก ั น มากขึ ้ น กว่ า แต่ ก ่ อ น บางคน บางกลุ่มก็ตั้งกันเป็นชมรมเพื่อทำกิจกรรม การสวดมนต์ ร ่ ว มกั น โดยเฉพาะ บางกลุ ่ ม บางคณะ ก็นิยมจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ แจกกั น เป็ น รายเดื อ น รายปี หรื อ บางที ก็พัฒนาจนเป็นกลุ่มจัดตั้งที่ชัดเจน จนกลาย เป็นลัทธิพิธีที่มีเอกลักษณ์เป็นของกลุ่มอย่าง ชัดเจน การสวดมนต์นน มองอย่างผิวเผินย่อม ้ั เป็นกุศลกิจกรรม แต่หากพิจารณาอย่างลึกซึง ้ จะพบว่า ถ้าหากกุศลกิจกรรมนีดำเนินไปอย่าง ้ ขาดปัญญา ก็อาจกลายเป็นความงมงายได้ เช่ น เดี ย วกั น ดั ง จะขอตั ้ ง เป็ น ข้ อ สั ง เกตว่ า
 4. 4. การสวดมนต์ของคนไทยไม่นอยนิยมสวดเพือ ้ ่ “บวงสรวง บนบานศาลกล่าว วิงวอน ร้องขอ ซึ่งค่อนไปทางเทวนิยม และมีแนวโน้มไปทาง เพิ่มความขลังขมังเวทย์ซึ่งเอียงไปข้างไสย ศาสตร์” กันเพิ่มขึ้น หรือหนังสือสวดมนต์ที่ มียอดพิมพ์แจกกันมากๆ นั้น บางทีก็หนัก ไปทางเป็นบาลีผบอกทีไม่ใช่พทธมนต์โดยตรง ี ่ ุ เสียด้วยซ้ำ ด้วยตระหนักดีวา การสวดมนต์นนเป็น ่ ้ั กุศลกิจกรรมและควรคงวัตถุประสงค์เช่นนี้ ไว้ให้ตลอด ดังนั้น ผู้เรียบเรียงจึงปรารถนา จะให้เราชาวพุทธ ได้เรียนรู้การสวดมนต์บท ที่มีความหมาย มีความสำคัญ และก่อให้เกิด สติปัญญาแก่ผู้สวดจริงๆ ให้สมกับเวลาที่ได้ ใช้ไปเพื่อการนี้ โดยเจตนารมณ์ดังกล่าว เมื่อผู้เขียน พำนักอยู่ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นเวลากว่าสองอาทิตย์ จึงได้เริ่มเรียบเรียง ต้นฉบับหนังสือสวดมนต์เล่มนี้ขึ้นมา ทั้งนี้ โดยมีคณชุมศรี - ลุคแมน และลูกชายนายศิวกร ุ อาร์โนลด์ และเครือข่ายกัลยาณมิตร ญาติวงศ์
 5. 5. พงศา และคนสนิทสนมคุนเคยทังในเมืองไทย ้ ้ ในต่างประเทศ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จาก ชมรมเพื่อนหญิงไทยในสหราชอาณาจักร (Thai Women’s Organisation (TWO)) ได้ปวารณาตัวขอร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์ และรับผิดชอบค่าจัดพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมด ผูเ้ รียบเรียงจึงขออนุโมทนาท่านเจ้าภาพทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย “ขอพระธรรมจงแผ่ไพศาล ขอให้เธอเบิกบานกับการรับใช้เพื่อน มนุษย์” ว.วชิรเมธี ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
 6. 6. สารบัญ คำปรารภ ๓ ความเป็นมาของการสวดมนต์ ๘ ประโยชน์ของการสวดมนต์ ๑๑ สวดมนต์อย่างไรและสวดเมื่อไหร่ ๑๒ ทำไมต้องเป็น ๙ มนต์ ๑๕ ๑. บทสวดทั่วไป นมัสการพระรัตนตรัย ๑๘ ปุพพภาคนมการ ๒๐ ไตรสรณคมน์ ๒๑ ๒. บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ๒๓ ๓. มงคลสูตร ๒๙ ๔. กาลามสูตร ๓๔ ๕. ภัทเทกรัตตสูตร ๓๘
 7. 7. ๖. โอวาทปาติโมกขคาถา ๔๐ ๗. ปัพพโตปมคาถา ๔๒ ๘. เมตตปริตร ๔๕ ๙. แผ่เมตตา ๕๐ สมาธิ : ศิลปะการคืนสู่ ความสดชื่นรื่นเย็นของชีวิต ๕๓ ที่มาของคำบาลี ๕๖ ประวัติ ว.วชิรเมธี ๕๘ สถาบันวิมุตตยาลัย ๙๐
 8. 8. ความเป็นมาของ การสวดมนต์ คำว่า “มนต์” กร่อนมาจากคำเต็มว่า “พุทธมนต์” ซึ่งหมายถึงพระธรรมคำสั่งสอน ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า การสวด มนต์ จึงหมายถึง การสวดพระธรรมคำสังสอน ่ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง ความเป็ น มาของการสวดมนต์ น ั ้ น เริ่มต้นมาจากความพยายามในการจดจำคำ สังสอนของพระพุทธองค์ของบรรดาพระอริย- ่ สาวกในครั้งพุทธกาล กล่าวคือ ทุกครั้งที่ พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมนั้น พระสาวก แต่ละรูปแต่ละองค์จะช่วยกันจดจำพระธรรม คำสอนนั้นแล้วถ่ายทอดสู่ศิษยานุศิษย์ของ ตนโดยระบบจากครูสู่ศิษย์ กล่าวคือ ครูฟัง มาจากพระพุ ท ธเจ้ า นำมาเล่ า ให้ ศ ิ ษ ย์ ฟ ั ง
 9. 9. ศิ ษ ย์ จ ำคำบอกเล่ า ของครู แล้ ว นำไปสวด สาธยายจนจดจำได้คล่องปาก ขึ้นใจ รักษาไว้ แล้ ว จึ ง ถ่ า ยทอดต่ อ ให้ ค นอื ่ น ๆ ในสำนั ก ในเวลาต่ อ มาเราเรี ย กกระบวนการทรงจำ พระธรรมคำสั ่ ง สอนแบบนี ้ ว ่ า เป็ น ระบบ “มุขปาฐะ” คือ ระบบจากปากสู่ปาก ครั้นเวลาต่อมาจึงค่อยๆ มีการพัฒนา เป็นการแบ่งความรับผิดชอบกันทรงจำอย่าง ชัดเจน เช่น พระสารีบุตรเป็นผู้นำด้านการ ทรงจำพระอภิธรรม พระอานนท์ดานพระสูตร ้ พระอุบาลีด้านพระวินัย และในที่สุดก็นำมา สู่การจัดระบบเป็น “พระไตรปิฎก” ในคราว ทำปฐมสังคายนา แล้วสืบทอด ส่งต่อ (ที่เรียก ว่าระบบ “อาจริยปรัมปรา” หรือ “อาจริยกุล„) กันมาตามลำดับ เมื ่ อ พระพุ ท ธศาสนาเผยแผ่ ไ ปยั ง ประเทศใด วัฒนธรรมการทรงจำ สืบทอด สวด สาธยายคำสอนที่อยู่ในรูป (การบันทึกไว้ใน) พระไตรปิฎกนี้ก็ตามติดไปด้วย จนกลายเป็น สิ่งที่ทำกันอย่างเป็นปกติวิสัยในกิจวัตรของ พระภิกษุสามเณร
 10. 10. เมื ่ อ มี ก ารสวดพระธรรมคำสอนกั น อย่างเป็นกิจวัตรที่ชัดเจนเช่น แบ่งเป็นช่วงเช้า ช่วงเย็น เราจึงเรียกกิจกรรมนี้ว่า “การทำวัตร สวดมนต์” สวดมนต์ ต อนเช้ า ก็ เ รี ย กว่ า “การทำวัตรเช้า” สวดมนต์ตอนเย็นก็เรียกว่า “การทำวัตรเย็น” ทุกวันนี้ การสวดมนต์ก็ดี การทำวัตรเช้า การทำวัตรเย็นก็ดี ได้กลายเป็น กิจวัตรที่ปฏิบัติกันอยู่ในหมู่ชาวพุทธไทยจน เป็นเอกลักษณ์ไปแล้ว จากที่กล่าวมา จึงเป็นอันสรุปได้ว่า การ สวดมนต์ ก็คอ การทรงจำ สืบต่อ ถ่ายทอด เรียนรู้ ื พระธรรมคำสั่งสอนของพระอรหันตสัมมา- สัมพุทธเจ้านั่นเอง การสวดมนต์ที่กล่าวกันว่า มีบุญมาก มีอานิสงส์มาก ก็เพราะว่า สิ่งที่สวด ล้วนเป็นหลักธรรมสำคัญของพระอรหันต- สัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสิ้น ยิ่งถ้าผู้สวดมีความรู้ มีความเข้าใจในสิ่งที่สวดด้วย การสวดมนต์ ก็ อ าจอำนวยผลสู ง สุ ด เป็ น การบรรลุ ภ าวะ พระนิพพานก็ยงได้อกด้วย ด้วยเหตุน้ี จึงกล่าว ั ี อีกอย่างหนึ่งว่า การสวดมนต์นั้นถ้าสวดเป็น ก็เห็นธรรม
 11. 11. ประโยชน์ ของการสวดมนต์ การสวดมนต์ ม ี ป ระโยชน์ น ั บ อเนก ประการ ในคั ม ภี ร ์ พ ระไตรปิ ฎ กเล่ ม ที ่ ๑๐ บันทึกไว้ดังต่อไปนี้ ๑. เข้าใจพระธรรมคำสอนอย่างแจ่ม กระจ่าง ๒. รื่นเริงเบิกบานใจ ๓. อิ่มเอิบใจ ๔. กายสงบระงับ ๕. มีความสุข ๖. จิตเป็นสมาธิ ๗. เป็นเหตุแห่งความหลุดพ้นจากกิเลส
 12. 12. สวดมนต์อย่างไร และสวดเมื่อไหร่ การสวดมนต์นั้นมีสองแบบ ๑. สวดมนต์เฉพาะบทบาลี ๒. สวดมนต์บทบาลีและมีคำแปล การสวดมนต์ทงสองแบบนี้ มีความแตก ้ั ต่ า งกั น ตรงที ่ ห ากสวดมนต์ ใ นวั น ธรรมดา นิ ย มสวดเฉพาะบทภาษาบาลี แต่ ห ากเป็ น วันธัมมัสวนะหรือวันพระ นิยมสวดโดยมี คำแปลกำกับด้วย ข้อดีของการสวดมนต์แปล ก็คือ ทำให้เข้าใจเนื้อหาของบทสวดซึ่งก่อให้ เกิดทั้งบุญ (อิ่มใจ/สุขใจ) ทั้งปัญญา (ความ เข้าใจเนื้อหาสาระนำมาปรับใช้ในชีวิตได้จริง) และในการสวดนั้น จะสวดในใจ หรือ สวดแบบเปล่งเสียงก็ได้ทั้งสิ้น รวมทั้งจะสวด แบบมีคำแปลเป็นภาษาไทย หรือแบบที่มีคำ
 13. 13. แปลเป็นทำนองสรภัญญะก็ได้อกเช่นกัน ทังนี้ ี ้ ให้พิจารณาตามกาลเทศะเป็นสำคัญ ช่วงเวลาของการสวดมนต์ก็มีสองแบบ เหมือนกัน ๑. สวดตอนเช้า – ตอนเย็น (เรียกว่า ทำวัตรเช้า - ทำวัตรเย็น) ๒. สวดตามเวลาที่สะดวกหรือยามที่ ต้องการความสงบ ความเป็นสิริมงคลความ มั่นใจ ใครที่มีเวลามากพอจะตั้งเป็นกติกา ขึ้นมาสำหรับตนเองด้วยการสวดมนต์ตอน เช้าตรู่ หรือตอนเย็น หรือเวลาก่อนนอนก็ทำได้ แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาจะสวดตามสะดวก ที่ไหน เมื่อไหร่ ไม่ว่าจะที่วัด ที่บ้าน ที่ทำงาน
 14. 14. บนรถส่วนตัว บนรถประจำทาง ยามนั่งรอ เพื ่ อ ทำกิ จ กรรมใดๆ หรื อ แม้ ก ระทั ่ ง ยาม เดินทางไกลที่ต้องขึ้นรถ ลงเรือ หรือยามไป นอนพั ก ค้ า งอ้ า งแรมในต่ า งถิ ่ น ต่ า งที ่ แ ละ/ หรือในยามที่จิตใจว้าวุ่น สับสน ประหวั่น พรั่นพรึง ต้องการขวัญกำลังใจ ก็สามารถ สวดมนต์ ไ ด้ ท ั ้ ง สิ ้ น กล่ า วอี ก นั ย หนึ ่ ง ว่ า พระพุทธมนต์นั้น สวดได้ทุกที่ ทุกเวลา
 15. 15. ทำไมต้องเป็น “๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า” พระพุทธมนต์ทบรพาจารย์ประมวลมา ่ี ุ ไว้เป็นบทสำหรับสวดนั้นมีอยู่มากมายหลาย สิบบท แต่ในหนังสือเล่มนี้คัดเลือกมาให้สวด เพียง ๙ บทสำคัญ โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือก คือ ๑. ต้องการจัดทำสำหรับผูทมเี วลาน้อย ้ ่ี ๒. คัดเลือกบทที่มีสาระสำคัญสำหรับ นำมาประพฤติปฏิบตได้ในชีวตจริง ไม่เน้นบท ั ิ ิ ทีเ่ กียวกับการวิงวอนขอต่อสิงศักดิสทธิอย่างที่ ่ ่ ์ ิ ์ นิยมสวดกันทั่วไป เพราะผู้เรียบเรียงต้องการ ให้เนือหาของทุกบทสวดสอดคล้องกับคำสอน ้ ทีแท้จริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และใช้ดบ ่ ั ทุกข์ได้ในยามมีทุกข์ ก่อให้เกิดปัญญายาม ต้องการปัญญา แก้ปัญหาได้ในยามวิกฤติ เป็นต้น
 16. 16. บทสวดมนต์ทั้ง ๙ บทนั้น มีดังนี้ ๑. บทนมั ส การพระรั ต นตรั ย / ปุพภาคนมการ/ไตรสรณคมน์ (เพื่อแสดง ความเคารพต่อพระรัตนตรัย) ๒. บทสรรเสริ ญ คุ ณ พระรั ต นตรั ย (เพื่อความซาบซึ้งในคุณของพระไตรรัตน์) ๓. บทมงคลสูตร (เพือความเป็นสิรมงคล ่ ิ แห่งชีวิต) ๔. บทกาลามสูตร (เพื่อฝึกตนให้เป็น คนมีปัญญา) ๕. บทภัทเทกรัตตสูตร (เพื่อฝึกการ เจริญสติในชีวิตประจำวัน) ๖. บทโอวาทปาติโมกข์ (เพื่อเรียนรู้ หัวใจของพระพุทธศาสนา) ๗. บทปัพพโตปมคาถา (เพือความเป็น ่ ผู้ไม่ประมาท) ๘. บทเมตตปริตร (เพื่อความเป็นผู้มี เสน่หาน่ารัก) ๙. บทแผ่เมตตา (เพื่อฝึกใจให้เปี่ยม ด้วยเมตตาจิต)
 17. 17. ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า ว.วชิรเมธี
 18. 18. ๑ บทสวดทั่วไป (นมัสการพระรัตนตรัย) อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์, ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง, ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง; พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ. ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน. (กราบ) ส�วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว; ธัมมัง นะมัสสามิ. ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม. (กราบ) 18 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 19. 19. สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, พระสงฆ์สาวกของพระผูมพระภาคเจ้า, ้ ี ปฏิบัติดีแล้ว; สังฆัง นะมามิ. ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์. (กราบ) ๛ ว.วชิรเมธี 19
 20. 20. (ปุพพภาคนมการ) (หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส.) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น; อะระหะโต, ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส; สัมมาสัมพุทธัสสะ. ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง. (๓ ครั้ง) ๛ 20 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 21. 21. (ไตรสรณคมน์) (หันทะ มะยัง ติสะระณะคะมะนะปาฐัง ภะณามะ เส.) พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, ข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้า เป็นสรณะ; ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ, ข้าพเจ้าถือเอาพระธรรม เป็นสรณะ; สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ, ข้าพเจ้าถือเอาพระสงฆ์ เป็นสรณะ; ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, แม้ครังทีสอง ข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้า ้ ่ เป็นสรณะ; ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ, แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าถือเอาพระธรรม เป็นสรณะ; ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ, แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าถือเอาพระสงฆ์ เป็นสรณะ. ว.วชิรเมธี 21
 22. 22. ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, แม้ครังทีสาม ข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธเจ้า ้ ่ เป็นสรณะ; ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ, แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าถือเอาพระธรรม เป็นสรณะ; ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ, แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าถือเอาพระสงฆ์ เป็นสรณะ. ๛ 22 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 23. 23. ๒ บทสรรเสริญ คุณพระรัตนตรัย (บทสรรเสริญพระพุทธคุณ) (นำ) อิติปิ โส ภะคะวา (รับพร้อมกัน) อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ (นำ) องค์ใดพระสัมพุทธ สุวิสุทธสันดาน ตัดมูลเกลศมาร บ มิหม่นมิหมองมัว หนึ่งในพระทัยท่าน ก็เบิกบานคือดอกบัว ราคี บ พันพัว สุวคนธกำจร ว.วชิรเมธี 23
 24. 24. องค์ใดประกอบด้วย พระกรุณาดังสาคร โปรดหมู่ประชากร มละโอฆกันดาร ชี้ทางบรรเทาทุกข์ และชี้สุขเกษมสานต์ ชี้ทางพระนฤพาน อันพ้นโศกวิโยคภัย พร้อมเบญจพิธจัก- ษุจรัสวิมลใส เห็นเหตุที่ใกล้ไกล ก็เจนจบประจักษ์จริง กำจัดน้ำใจหยาบ สันดานบาปแห่งชายหญิง สัตว์โลกได้พึ่งพิง มละบาปบำเพ็ญบุญ ข้าฯ ขอประณตน้อม ศิระเกล้าบังคมคุณ สัมพุทธการุญ- ญภาพนั้นนิรันดรฯ. (กราบ) ๛ 24 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 25. 25. (บทสรรเสริญพระธรรมคุณ) (นำ) ส๎วากขาโต (รับพร้อมกัน) ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ (นำ) ธรรมะคือคุณากร (รับพร้อมกัน) ส่วนชอบสาธร ดุจดวงประทีปชัชวาล แห่งองค์พระศาสดาจารย์ ส่องสัตว์สันดาน สว่างกระจ่างใจมล ธรรมใดนับโดยมรรคผล เป็นแปดพึงยล และเก้ากับทั้งนฤพาน สมญาโลกอุดรพิสดาร อันลึกโอฬาร พิสุทธิ์พิเศษสุกใส ว.วชิรเมธี 25
 26. 26. อีกธรรมต้นทางครรไล นามขนานขานไข ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง คือทางดำเนินดุจคลอง ให้ล่วงลุปอง ยังโลกอุดรโดยตรง ข้าฯ ขอโอนอ่อนอุตมงค์ นบธรรมจำนง ด้วยจิตและกายวาจา. (กราบ) ๛ 26 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 27. 27. (บทสรรเสริญพระสังฆคุณ) (นำ) สุปะฏิปันโน (รับพร้อมกัน) ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ว.วชิรเมธี 27
 28. 28. (นำ) สงฆ์ใดสาวกศาสนา (รับพร้อมกัน) รับปฏิบัติมา แต่องค์ สมเด็จภควันต์ เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร- ลุทางที่อัน ระงับและดับทุกข์ภัย โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร ปัญญาผ่องใส สะอาดและปราศมัวหมอง เหินห่างทางข้าศึกปอง บ มิลำพอง ด้วยกายและวาจาใจ เป็นเนื้อนาบุญอันไพ- ศาลแด่โลกัย และเกิดพิบูลย์พูนผล สมญาเอารสทศพล มีคุณอนนต์ อเนกจะนับเหลือตรา ข้าฯ ขอนบหมู่พระศรา- พกทรงคุณา- นุคุณประดุจรำพัน ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์ พระไตรรัตน์อัน อุดมดิเรกนิรัติสัย จงช่วยขจัดโพยภัย อันตรายใดใด จงดับและกลับเสื่อมสูญ. (กราบ) ๛ 28 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 29. 29. ๓ มงคลสูตร อะเสวะนา จะ พาลานัง ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา ปูชา จะ ปูชะนียานัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ (พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า การไม่คบ คนพาล ๑ การคบบัณฑิต ๑ การบูชาคนที่ ควรบูชา ๑ ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด) ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ (การอยู่ในถิ่นมีสิ่งแวดล้อมดี ๑ การ ทำความดี ใ ห้ พ ร้ อ มไว้ ก ่ อ น ๑ การตั ้ ง ตน ไว้ชอบ ๑ ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด) ว.วชิรเมธี 29
 30. 30. พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ วินะโย จะ สุสิกขิโต สุภาสิตา จะ ยา วาจา เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ (การเป็ น ผู ้ เ ล่ า เรี ย นศึ ก ษามาก ๑ มีศิลปวิทยา ๑ มีระเบียบวินัยดีอันชนศึกษา ดีแล้ว ๑ มีวาจาสุภาษิต ๑ ข้อนี้เป็นมงคลอัน สูงสุด) มาตาปิตุอุปัฏฐานัง ปุตตะทารัสสะ สังคะโห อะนากุลา จะ กัมมันตา เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ (การบำรุงมารดาบิดา ๑ การสงเคราะห์ บุตรและภรรยา ๑ การงานที่ไม่อากูล ๑ ข้อนี้ เป็นมงคลอันสูงสุด) ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ ญาตะกานัญจะ สังคะโห อะนะวัชชานิ กัมมานิ เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 30 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 31. 31. (การรู้จักให้ ๑ การประพฤติธรรม ๑ การสงเคราะห์ญาติ ๑ การงานที่ไม่มีโทษ ๑ ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด) อาระตี วิระตี ปาปา มัชชะปานา จะ สัญญะโม อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ (การงดเว้นจากความชั่ว ๑ การเว้นจาก การดื ่ ม น้ ำ เมา ๑ การไม่ ป ระมาทในธรรม ทั้งหลาย ๑ ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด) คาระโว จะ นิวาโต จะ สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตา กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ (การเคารพ ๑ ความสุภาพอ่อนน้อม ๑ การยินดีในของทีมอยู่ ๑ การเป็นคนกตัญญู ๑ ่ ี การฟังธรรมตามกาล ๑ ข้อนี้เป็นมงคลอัน สูงสุด) ว.วชิรเมธี 31
 32. 32. ขันตี จะ โสวะจัสสะตา สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ (ความอดทน ๑ การเป็นคนว่าง่าย ๑ การเห็นสมณะทั้งหลาย ๑ การสนทนาธรรม ตามกาล ๑ ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด) ตะโป จะ พ�รหมะจะริยัญจะ อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ (ความเพียรเผากิเลส ๑ การประพฤติ อย่ า งพรหมจรรย์ ๑ การเห็ น อริ ย สั จ จ์ ๑ การทำพระนิพพานให้แจ้ง ๑ ข้อนี้เป็นมงคล อันสูงสุด) ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ อะโสกัง วิระชัง เขมัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ 32 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 33. 33. (จิตของผู้ใด อันโลกธรรมถูกต้องแล้ว ย่อมไม่หวันไหว ไม่มโศก ปราศจากธุลี จิตเกษม ่ ี ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด) เอตาทิสานิ กัตวานะ สัพพัตถะมะปะราชิตา สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ ฯ (เทวดาและมนุ ษ ย์ ท ั ้ ง หลาย กระทำ มงคลทั้งหลายเช่นนี้แล้ว เป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ ในที่ทั้งปวง ย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวง ข้อนีเ้ ป็นมงคลอันสูงสุด ของเทวดาและมนุษย์ ทั้งหลาย เหล่านั้น แล ฯ). ๛ ว.วชิรเมธี 33
 34. 34. ๔ กาลามสูตร เอถะ ตุมเห กาลามา มา อนุสสะเวนะ กาลามชน ท่านอย่าปลงใจเชื่อด้วย การฟังตามกันมา มา ปรัมปรายะ อย่าปลงใจเชื่อด้วยการถือสืบๆ กันมา มา อิติกิรายะ อย่าปลงใจเชื่อ ด้วยการเล่าลือ มา ปิฏะกะสัมปะทาเนนะ อย่าปลงใจเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือ คัมภีร์ มา ตักกะเหตุ อย่าปลงใจเชื่อเพราะตรรกะ มา นะยะเหตุ อย่าปลงใจเชื่อเพราะการอนุมาน 34 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 35. 35. มา อาการะปริวิตักเกนะ อย่าปลงใจเชื่อด้วยการคิดตรองตาม แนวเหตุผล มา ทิฏฐินิชฌานักขันติยา อย่าปลงใจเชื่อเพราะเข้าได้กับทฤษฎี ที่พินิจไว้แล้ว มา ภัพพะรูปะตายะ อย่าปลงใจเชื่อเพราะมองเห็นรูป ลักษณะน่าจะเป็นไปได้ มา สะมะโณ โน คะรูติ อย่าปลงใจเชื่อเพราะนับถือว่า ท่านสมณะนี้เป็นครูของเรา ยะทา ตุมเห กาลามา อัตตะนาวะ ชาเนยยาถะ กาลามชน เมื่อใดท่านรู้ด้วยตัวเองว่า อิเม ธัมมา อะกุสะลา ธรรมเหล่านี้เป็นอกุศล อิเม ธัมมา สาวัชชา ธรรมเหล่านี้มีโทษ อิเม ธัมมาวิญญุคะระหิตา ธรรมเหล่านี้ท่านผู้รู้ติเตียน ว.วชิรเมธี 35
 36. 36. อิเม ธัมมา สะมัตตา สะมาทินนา อะหิตายะ ทุกขายะ สังวัตตันตีติ ธรรมเหล่านี้ใครสมาทานให้เต็มที่แล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์ เพื่อทุกข์ อะถะ ตุมเห กาลามา ปะชะเหยยาถะ กาลามชน ท่านพึงละเสียเมื่อนั้น ยะทา ตุมเห กาลามา อัตตะนาวะ ชาเนยยาถะ กาลามชน เมื่อใดท่านรู้ด้วยตนเองว่า อิเม ธัมมา กุสะลา ธรรมเหล่านี้ เป็นกุศล อิเม ธัมมา อะนะวัชชา ธรรมเหล่านี้ ไม่มีโทษ อิเม ธัมมา วิญญุปปะสัตถา ธรรมเหล่านี้ท่านผู้รู้สรรเสริญ อิเม ธัมมา สะมัตตา สะมาทินนา หิตายะ สุขายะ สังวัตตันตีติ ธรรมเหล่านี้ ใครสมาทานให้เต็มที่แล้ว 36 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 37. 37. ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อสุข อะถะ ตุมเห กาลามา อุปสัมปัชชะ วิหะเรยยาถาติ กาลามชน เมื่อนั้น ท่านพึงถึงพร้อม ธรรมเหล่านั้นอยู่ ๛ ว.วชิรเมธี 37
 38. 38. ๕ ภัทเทกรัตตสูตร (หันทะ มะยัง ภัทเทกะรัตตะคาถาโย ภะณามะ เส.) อะตีตัง นาน๎วาคะเมยยะ นัปปะฏิกังเข อะนาคะตัง, บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิงทีลวงไปแล้ว ่ ่ ่ ด้วยอาลัย; และไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยะทะตีตัมปะหีนันตัง อัปปัตตัญจะ อะนาคะตัง, สิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้ว สิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา ปัจจุปปันนัญจะ โย ธัมมัง ตัตถะ ตัตถะ วิปัสสะติ, อะสังหิรัง อะสังกุปปัง ตัง วิทธา มะนุพ๎รูหะเย. ผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าใน ที่นั้นๆ อย่างแจ่มแจ้ง 38 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 39. 39. ไม่ง่อนแง่นคลอนแคลน เขาควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้. อัชเชวะ กิจจะมาตัปปัง โก ชัญญา มะระณัง สุเว, ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้, ใครจะรู้ความตาย แม้พรุ่งนี้. นะ หิ โน สังคะรันเตนะ มะหาเสเนนะ มัจจุนา, เพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมี เสนามาก ย่อมไม่มีสำหรับเรา เอวังวิหาริมาตาปิง อะโหรัตตะมะตันทิตัง, ตัง เว ภัทเทกะรัตโตติ สันโต อาจิกขะเต มุนิ. มุนผสงบ ย่อมกล่าวเรียก ผูมความเพียร ี ู้ ้ ี อยู่เช่นนั้น, ไม่เกียจคร้านทั้งกลางวัน กลางคืน ว่า, “ผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรี เดียว ก็น่าชม”. ๛ ว.วชิรเมธี 39
 40. 40. ๖ โอวาทปาติโมกขคาถา (หันทะ มะยัง โอวาทะปาติโมกขะคาถาโย ภะณามะ เส.) สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง, การไม่ทำบาปทั้งปวง กุสะลัสสูปะสัมปะทา, การทำกุศลให้ถึงพร้อม สะจิตตะปะริโยทะปะนัง, การชำระจิตของตนให้ขาวรอบ เอตัง พุทธานะสาสะนัง. ธรรม ๓ อย่างนี้ เป็นคำสั่งสอนของ พระพุทธเจ้าทั้งหลาย. ขันตี ปะระมัง ตะโป ตีติกขา, ขันตี คือความอดกลัน เป็นธรรมเครือง ้ ่ เผากิเลสอย่างยิ่ง นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา, ผู้รู้ทั้งหลาย กล่าวพระนิพพานว่าเป็น ธรรมอันยิ่ง 40 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 41. 41. นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี, ผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลย สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยันโต. ผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็น สมณะเลย. อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต, การไม่พูดร้าย, การไม่ทำร้าย ปาติโมกเข จะ สังวะโร, การสำรวมในปาติโมกข์ มัตตัญญุตา จะ ภัตตัส๎มิง; ความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภค ปันตัญจะ สะยะนาสะนัง, การนอน การนั่ง ในที่อันสงัด อะธิจิตเต จะ อาโยโค, ความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่ง เอตัง พุทธานะสาสะนัง. ธรรม ๖ อย่างนี้ เป็นคำสั่งสอนของ พระพุทธเจ้าทั้งหลาย. ๛ ว.วชิรเมธี 41
 42. 42. ๗ ปัพพโตปมคาถา ยะถาปิ เสลา วิปุลา นะภัง อาหัจจะ ปัพพะตา สะมันตา อะนุปะริเยยยุง นิปโปเถนตา จะตุททิสา ภูเขาทั้งหลายล้วนด้วยศิลาแท่งทึบสูง จดขอบฟ้า กลิ้งบดสัตว์มาโดยรอบทั้งสี่ทิศ แม้ฉันใด เอวัง ชะรา จะ มัจจุ จะ อะธิวัตตันติ ปาณิโน ขัตติเย พ๎ราหมะเณ เวสเส สุทเท จัณฑาละปุกกุเส ความแก่และความตายย่อมครอบงำ สัตว์ทั้งหลาย คือกษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร และจัณฑาล ฉันนั้น 42 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 43. 43. นะ กิญจิ ปะริวัชเชติ สัพพะเมวาภิมัททะติ นะ ตัตถะ หัตถีนัง ภูมิ นะ ระถานัง นะ ปัตติยา ความแก่และความตายไม่เว้นใคร ๆ เลย ย่อมครอบงำสัตว์ทั้งปวงเหมือนกันหมด ภูมิ แห่งช้างทังหลายย่อมไม่มในชราและมรณะนัน ้ ี ้ ภูมิแห่งรถทั้งหลายก็ไม่มี ภูมิแห่งคนเดินเท้า ก็ไม่มี นะ จาปิ มันตะยุทเธนะ สักกา เชตุง ธะเนนะ วา ตัส๎มา หิ ปัณฑิโต โปโส สัมปัสสัง อัตถะมัตตะโน อนึง ใคร ๆ ไม่อาจจะชนะชราและมรณะ ่ นั้นด้วยเวทมนต์คาถา ด้วยการสู้รบ หรือด้วย ทรัพย์ เพราะเหตุนั้นแล บุรุษผู้เป็นบัณฑิต มี ป ั ญ ญา เมื ่ อ เห็ น ประโยชน์ ต น (ไม่ ค วร ประมาท) ว.วชิรเมธี 43
 44. 44. พุทเธ ธัมเม จะ สังเฆ จะ ธีโร สัทธัง นิเวสะเย โย ธัมมะจารี กาเยนะ วาจายะ อุทะ เจตะสา อิเธวะ นัง ปะสังสันติ เปจจะ สัคเค ปะโมทะติ ฯ ผู้มีปัญญา ควรทำความเชื่อให้หยั่งลง มั ่ น ในพระพุ ท ธเจ้ า ในพระธรรม และใน พระสงฆ์ ผูใดประพฤติธรรมด้วยกาย วาจา ใจ ้ บัณฑิตทั้งหลาย ย่อมสรรเสริญผู้นั้น ในโลกนี้ ครั้นละไปแล้ว ย่อมปราโมทย์ บันเทิงในสรวง สวรรค์ ดังนี้แล. ๛ 44 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 45. 45. ๘ เมตตปริตร กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี กิจที่คนฉลาดในสิ่งที่มีประโยชน์ และ มุ่งหมายจะบรรลุทางสงบจะพึงทำ ก็คือ เป็น คนกล้า, เป็นคนซื่อ, เป็นคนตรง, ว่าง่าย, อ่อนโยน, ไม่เย่อหยิ่ง สันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ สันตินท�ริโย จะ นิปะโก จะ อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธ ว.วชิรเมธี 45
 46. 46. เป็นผูสนโดษ, เลียงง่าย, มีภาระกิจน้อย, ้ั ้ คล่องตัว, ระมัดระวังการแสดงออก, รู้ตัว, ไม่คะนอง, ไม่คลุกคลีในตระกูลทั้งหลาย นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง สุขิโน วา เขมิโน โหนตุ สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา ไม่ประพฤติสงทีวญญูชนตำหนิตเิ ตียน ่ิ ่ ิ ได้, พึงแผ่เมตตาจิตว่า ขอสัตว์ทั้งปวง จงมี ความสุขกายสบายใจ มีความเกษมสำราญเถิด เย เกจิ ปาณะภูตัตถิ ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา ทีฆา วา เย มะหันตา วา มัชฌิมา รัสสะกา อะณุกะถูลา ขอสัตว์ทั้งหลายบรรดามี ที่เป็นสัตว์ ตัวอ่อน หรือตัวแข็งก็ตาม เป็นสัตว์มลำตัวยาว ี หรือลำตัวใหญ่กตาม มีลำตัวปานกลางหรือตัว ็ สั้นก็ตาม ตัวเล็กหรือตัวโตก็ตาม 46 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 47. 47. ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร ภูตา วา สัมภะเวสี วา สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา ที่มองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตาม ที่อยู่ ไกลหรืออยู่ใกล้ก็ตาม ที่เกิดแล้ว หรือกำลัง หาทีเ่ กิดอยูกตาม ขอสัตว์ทงหลายทังปวงนันจง ่ ็ ้ั ้ ้ สุขกายสบายใจเถิด นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ นาติมัญเญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ พ๎ยาโรสะนา ปะฏีฆะสัญญา นาญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ บุคคลไม่พึงหลอกลวงผู้อื่น ไม่ควรดู หมิ่นเหยียดหยามใครๆ ไม่ควรมุ่งร้ายต่อกัน และกัน เพราะมีความขุ่นเคืองโกรธแค้นกัน มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข เอวัมปิ สัพพะภูเตสุ มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง ว.วชิรเมธี 47
 48. 48. คนเราพึ ง แผ่ ค วามรั ก ความเมตตา ไปยั ง สั ต ว์ ท ั ้ ง หลายหาประมาณมิ ไ ด้ ด ุ จ ดั ง มารดาถนอม และปกป้องบุตรสุดทีรกคนเดียว ่ั ด้วยชีวิต ฉันนั้น เมตตัญจะ สัพพะโลกัส๎มิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง พึงแผ่เมตตาจิต ไม่มีขอบเขต ไม่คิด ผูกเวร ไม่เป็นศัตรู อันหาประมาณไม่ได้ ไปยัง สัตว์โลกทั้งปวงทั่วทุกสารทิศ ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ พ๎รัหมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ ผู้เจริญเมตตาจิตนั้น จะยืน จะเดิน จะนั่ง จะนอน ตลอดเวลาที่ตนยังตื่นอยู่ พึง ตั ้ ง สติ อั น ประกอบด้ ว ยเมตตานี ้ ใ ห้ ม ั ่ น ไว้ บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่า การอยู่ด้วยเมตตานี้ เป็นพรหมวิหาร (การอยู่อย่างประเสริฐ) 48 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 49. 49. ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา ทัสสะเนนะ สัมปันโน กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ. ท่านผู้เจริญเมตตาจิตที่ละความเห็น ผิดแล้ว มีศีล มีความเห็นชอบ ขจัดความใคร่ ในกามได้ ก็จะไม่กลับมาเกิดอีกเป็นแน่แท้. ๛ ว.วชิรเมธี 49
 50. 50. ๙ บทแผ่เมตตา (คำแผ่เมตตาให้ผู้อื่น) สัพเพ สัตตา, สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์, เกิด แก่ เจ็บ ตาย, ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น, อะเวรา โหนตุ, จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด, อย่าได้มีเวร ซึ่งกันและกันเลย, อัพ�ยาปัชฌา โหนตุ, จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด, อย่าได้พยาบาท เบียดเบียนซึ่งกัน และกันเลย, อะนีฆา โหนตุ, จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด, อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย, 50 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 51. 51. สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ. จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัย, ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเทอญ. ๛ ว.วชิรเมธี 51
 52. 52. (คำแผ่เมตตาให้ตนเอง) อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุข อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงปราศจากความทุกข์ อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงปราศจากเวร อะหัง อัพ�ยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบาก อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงปราศจากอุปสรรค สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนของตน ให้พ้นจากทุกข์ภัย ทั้งสิ้น...เทอญ. ๛ 52 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 53. 53. สมาธิ ศิลปะการคืนสู่ ความสดชื่นรื่นเย็นของชีวิต การฝึกสมาธินั้น ในเมืองไทยเรานิยม เรียกว่าการ “นั่งสมาธิ„ เหตุที่เรียกการฝึก สมาธิว่าเป็นการ “นั่งสมาธิ„ ก็เพราะว่า การฝึก สมาธิที่ได้ผลที่สุดนั้น ย่อมเกิดจากอิริยาบถ คือการนั่ง ความข้อนี้เป็นไปตามหลักการฝึก สมาธิที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เองในพระบาลี ซึงขอสรุปเป็นขันตอนง่ายๆ สำหรับภาคปฏิบติ ่ ้ ั (นิยมปฏิบัติต่อจากการสวดมนต์ แล้วจึงตาม ด้วยการแผ่เมตตา) ดังนี้ ๑. เลือกที่ที่สงบ ปราศจากเสียงจอแจ ๒. นั่งตัวตรง เท้าขวาวางบนเท้าซ้าย มือขวาวางบนมือซ้าย ๓. ดำรงสติไว้เฉพาะตรงลมหายใจที่ กำลังเข้าหรือออก ว.วชิรเมธี 53
 54. 54. ๔. หายใจเข้า ก็ “รู้„ หายใจออกก็ “รู้„ หรือหายใจเข้าสั้น/ยาว หายใจออกสั้น/ยาว ก็รู้ ๕. สังเกตลมหายใจอย่างผ่อนคลาย อย่างเป็นธรรมชาติที่สุด แค่ “ตามดู„ เท่านั้น ๖. พึงระวังอย่าให้อวัยวะส่วนใดของ ร่างกายมีอาการเคร่งตึงเป็นอันขาด ให้กระทำ กิจคือการฝึกสมาธินี้ด้วยความผ่อนคลาย อย่างที่สุด ๗. เมื่อตามดู ตามรู้ ลมหายใจจนเห็น ธรรมชาติ ข องการหายใจอย่ า งชั ด เจนแล้ ว จิตจะสงบ มีเพียงลมหายใจเท่านันเป็นอารมณ์ ้ (สิ่งเกาะเกี่ยว) ของจิต ๘. เมือจิตสงบ มันคงแน่วแน่ เป็นเพียง ่ ่ อารมณ์เดียวแล้ว จิตจะเกิดความผ่อนคลาย สบาย ปลอดโปร่ง โล่ง เบา กายจะผ่อนคลาย สงบ เกิดปีติแช่มชื่นทั้งกายทั้งใจ เหมือน ความรู้สึกของคนที่เดินทางมายาวไกลแล้วได้ พักผ่อนอย่างผ่อนคลายอยู่ใต้ร่มไม้ พร้อมทั้ง ได้ดื่มน้ำเย็นชื่นใจอย่างมีความสุข ๙. เมื่อจิตและกายเกิดสภาวะสงบ/ 54 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 55. 55. สมาธิตามสมควรแล้ว จิตจะมองเห็นสัจธรรม ตามความเป็ น จริ ง ว่ า ลมหายใจก็ ไ ม่ เ ที ่ ย ง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ต่ อ จากนั ้ น กระบวนการของจิ ต จะ ดำเนินไปสู่วิถีของวิปัสสนาปัญญา คือ เข้าใจ ในธรรมชาติของกายและของจิตว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่เป็นตัวตน (อัตตา) จิตเกิดการ ปล่อยวางความยึดติดถือมัน และบรรลุอสรภาพ ่ ิ จากกิเลสอย่างสิ้นเชิง (ถึงภาวะพระนิพพาน) ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการฝึกสมาธิภานา อย่างไรก็ตาม สำหรับคนทัวไป การฝึก ่ สมาธิภาวนา จะช่วยคืนสมดุลกาย สมดุลจิต ทำให้มชวตทีสดชืนรืนเย็นระหว่างวันอยูเสมอ ีีิ ่ ่ ่ ่ ซึงผลแม้เพียงขันพืนฐานเช่นนี้ ก็นบเป็นผล ่ ้ ้ ั ที่ปุถุชนทุกคนควรปรารถนาโดยแท้ ว.วชิรเมธี 55
 56. 56. ที่มาของคำบาลี “๙ มนต์เพื่อความก้าวหน้า” ๑. บทสวดทั่วไป นมัสการพระรัตนตรัย สวดมนต์ฉบับหลวง ปุพภาคนมการ พระไตรปิฎกฉบับหลวง ม.มู. ๑๒/๓๓๑/๓๓๗ ไตรสรณคมน์ พระไตรปิฎกฉบับหลวง ขุ.ขุ. ๒๕/๑/๑ ๒. บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย สวดมนต์ฉบับหลวง ๓. มงคลสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง ขุ.ขุ. ๒๕/๕/๓ ๔. กาลามสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง องฺ.ติก. ๒๐/๕๐๕/๒๔๑. 56 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 57. 57. ๕. ภัทเทกรัตตสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง มุ.อุ. ๑๔/๓๔๘/๕๒๗ ๖. โอวาทปาติโมกขคาถา พระไตรปิฎกฉบับหลวง ขุ.ธ. ๒๕/ ๒๔/๓๙ ๗. ปัพพโตปมคาถา พระไตรปิฎกฉบับหลวง สํ.ส. ๑๕/๑๔๘ ๘. เมตตปริตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง ขุ.ขุ. ๒๕/๑๓-๑๔ ๙. บทแผ่เมตตา สวดมนต์ฉบับหลวง ว.วชิรเมธี 57
 58. 58. ประวัติและผลงาน ว.วชิรเมธี เป็นนามปากกาของ พระมหาวุฒิชัย วชิ ร เมธี ภู ม ิ ล ำเนาของท่ า นอยู ่ ท ี ่ บ ้ า นครึ ่ ง ใต้ ตำบลครึ ่ ง อำเภอเชี ย งของ จั ง หวั ด เชี ย งราย ท่านเกิดเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๑๖ ด้วย ความที ่ ม ารดาของท่ า นเป็ น ผู ้ ท ี ่ ใ ฝ่ ร ู ้ นิ ส ั ย นี ้ จึ ง ถ่ า ยทอดมาถึ ง ท่ า นตั ้ ง แต่ เ ด็ ก ทำให้ ท ่ า น เป็ น คนที ่ ร ั ก การอ่ า น สนใจเรี ย นรู ้ ข ่ า วสาร อ่ า นทุ ก อย่ า งที ่ ข วางหน้ า และหมั ่ น ปรั บ ปรุ ง พัฒนาตนเองเสมอ หลังจากจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ท่าน ก็ได้ขออนุญาตบิดามารดาบรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดครึ่งใต้ จากนั้นย้ายมาพำนักที่วัดพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตั้งใจศึกษาเล่า เรี ย นพระปริย ั ติ ธรรม จนจบนั ก ธรรมชั ้น เอก พร้อมทั้งได้ศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 58 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 59. 59. จนสำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๖ ประโยค ต่อมาเมืออายุครบ ๒๑ ปี ท่านก็ได้อปสมบท ่ ุ เป็ น พระภิ ก ษุ ท ี ่ ว ั ด บ้ า นเกิ ด แล้ ว ย้ า ยมาพำนั ก ที ่ ว ั ด เบญจมบพิ ต รฯในกรุ ง เทพมหานคร จน สำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๙ ประโยค ซึ่งถือ เป็นการศึกษาขั้นสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย ในระหว่ า งที ่ ท ่ า นศึ ก ษานั ก ธรรม และ บาลี น ั ้ น ท่ า นก็ ไ ม่ เ คยทอดทิ ้ ง การศึ ก ษา เรียนรู้ในทางโลก หากจะสรุปประวัติการศึกษา ผลงานและรางวั ล ที ่ ท ่ า นได้ ร ั บ มี ต ามลำดั บ ดังนี้ การศึกษา ป.ธ.๙ สำนั ก วั ด เบญจมบพิ ต รดุ ส ิ ต วนาราม (๒๕๔๓) ศษ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (๒๕๔๓) พธ.ม. มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณ ราชวิทยาลัย (๒๕๔๖) ศศ.ด. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (๒๕๕๒) การทำงาน อาจารย์ พ ิ เ ศษบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหา ว.วชิรเมธี 59
 60. 60. วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพ มหานคร อาจารย์ พ ิ เ ศษ สถาบั น พระปกเกล้ า วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โรงเรียนนายร้อย ตำรวจสามพราน อาจารย์ พ ิ เ ศษและวิ ท ยากรบรรยาย พุทธศาสนากับศาสตร์ร่วมสมัยของมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาชั้นนำของรัฐและเอกชน มากมายเช่ น มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า หลวง มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นต้น อนุ ก รรมการทู ต สั น ติ ภ าพฝ่ า ยศาสน- สั ม พั น ธ์ โครงการทู ต สั น ติ ภ าพ (Ambas- sador for Peace) ของสหพั น ธ์ น านาชาติ และศาสนาเพื ่ อ สั น ติ ภ าพโลก (ประเทศไทย) สหพันธ์สันติภาพสากล ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการอ่าน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตกระทรวง ศึกษาธิการ 60 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 61. 61. คอลั ม นิ ส ต์ บ ทความเชิ ง วิ ช าการ กึ ่ ง วิชาการ และบทความทั่วไปให้กับหนังสือพิมพ์ และนิ ต ยสารมากมาย เช่ น เนชั ่ น สุ ด สั ป ดาห์ มติชนสุดสัปดาห์ ประชาชาติธุรกิจ โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพธุรกิจ แพรว WE, HEALTH & CUISINE ชีวจิต ชีวิตต้องสู้ WHO ฯลฯ วิ ท ยากรบรรยายธรรมและนำภาวนา ตามสถาบั น และองค์ ก รของรั ฐ รวมทั ้ ง เอกชน ทั้งในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัดและต่างประเทศ ผู ้ ก ่ อ ตั ้ ง สถาบั น วิ ม ุ ต ตยาลั ย (Vimut- tayalaya Institute) อันเป็นสถาบันเพื่อการ ศึกษา วิจัย ภาวนา และนำเสนอภูมิปัญญาทาง พุ ท ธศาสนาสู ่ ป ระชาคมโลก โดยเน้ น ปรั ช ญา การทำงานในลั ก ษณะพุ ท ธศาสนาเพื ่ อ สั น ติ ภาพโลก (Buddhism for World Peace) ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ dhammatoday.com (ธรรมะออนไลน์ เพื่อไทยเพื่อโลก) ผู ้ ร ิ เ ริ ่ ม เผยแผ่ ธ รรมะนวั ต กรรมผ่ า น Facebook, twitter อันเป็นการเปิดมิติใหม่ ในการเผยแผ่พุทธศาสนาโดยใช้เทคโนโลยีแห่ง ยุคข้อมูลข่าวสารในการระยุกต์พทธธรรมสำหรับ ุ คนรุ่นใหม่ วิทยากรประจำรายการโทรทัศน์หลายราย ว.วชิรเมธี 61
 62. 62. การ เช่น ชุมชนนิมนต์ยิ้ม (ช่อง ๓), ธรรมะติดปีก (ที ว ี ไ ทย), เมื อ งไทยวาไรตี ้ , กล้ า คิ ด กล้ า ทำ, พุทธประทีป, สยามทูเดย์ (ททบ.๕), ที่นี่หมอชิต, เช้านีทหมอชิต (ช่อง ๗), ตาสว่าง (โมเดิรนไนน์ทว)ี , ้ ่ี ์ ี มหั ศ จรรย์ แ ห่ ง ปั ญ ญา (NBT), รอยธรรม, ธรรมาภิวัฒน์ (ASTV), และอื่นๆ วิทยากรบรรยายรายการวิทยุ คลืนการเดิน ่ ทางของความคิด FM 96.5 MHz รายการคลื่น ลูกใหม่ FM93 MHz ผลงานนิพนธ์ ภาษาไทย ผลงานนิ พ นธ์ ภ าคภาษาไทยมี ม ากกว่ า ๑๐๐เล่ม เช่น ธรรมะติกปีก, ธรรมะดับร้อน ธรรมะหลับสบาย, ธรรมะบันดาล,ธรรมะทำไม ธรรมะรับอรุณ, ธรรมะราตรี, ธรรมะเกร็ดแก้ว ธรรมะหลับสบาย, ธรรมะทอรัก,ธรรมะชาล้นถ้วย, ฝนตกไม่ต้อง ฟ้าร้องไม่ถึง, สบตากับความตาย, ในหลวงครองราชย์ พุ ท ธทาสครองธรรม, เรียนพระพุทธศาสนา (ม.๑-ม.๖) กำลังใจแด่ชวต, ีิ คลื่นนอกคลื่นใน, ตื่นรู้อยู่ด้วยรัก, ทุกข์กระทบ ธรรมกระเทือน, สิ่งสำคัญไม่อาจเห็นด้วยตา 62 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 63. 63. แค่ ป ล่ อ ยก็ ล อยตั ว , ธั ม มิ ก ประชาธิ ป ไตย, ธั ม มิ ก เศรษฐศาสตร์ , ตะแกรงร่ อ นทอง, ว่ า ยทวนน้ ำ , ลายแทงแห่ ง ความสุ ข , มองลึ ก นึกไกล ใจกว้าง, รู้ก่อนตายไม่เสียดายชาติเกิด, เปลี่ยนเคราะห์ให้เป็นโชค เปลี่ยนโรคให้เป็นครู, ความทุกข์มาโปรด ความสุขโปรยปราย, คิดถูก โปร่งใสใจสูง, เคล็ดลับหัวใจเศรษฐี, สิงทีสงกว่าเงิน ่ ู่ ถามจากสมอง ตอบจากหัวใจ เป็นต้น ภาษาอังกฤษ ผลงานภาคภาษาไทย ทีได้รบการแปลเป็น ่ ั ภาษาอังกฤษ  เช่น  Anger Management (ธรรมะหลับสบาย) Love Managment (ธรรมะทอรัก) Dharma at Dawn (ธรรมะรับอรุณ) Dharma at Night (ธรรมะราตรี) Looking Death in the Eye (สบตากับความตาย) Mind Management (ธรรมะสบายใจ) อนึ่ง หนังสือ “ธรรมะหลับสบาย ธรรมะ ทอรัก และสบตากับความตาย„ นอกจากได้รับ การแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว ปัจจุบันยังได้รับ ว.วชิรเมธี 63
 64. 64. การแปลเป็นภาษาสเปน อินโดนีเชีย จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และศรีลังกาอีกด้วย เกียรติคุณและรางวัล พ.ศ. ๒๕๔๗ ผลงาน “ธรรมะติดปีก„ ได้รับการนำไป ดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์ทางไทยทีวีสีช่อง ๓ ได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ กว่าสิบรางวัล พ.ศ. ๒๕๔๘ รางวัล “ผู้มีผลงานด้านการเผยแผ่พระ พุทธศาสนาดีเด่น„ (จากผลงานนิพนธ์ ๔ เรื่อง คือ ธรรมะติดปีก ธรรมะหลับสบาย ธรรมะดับร้อน ธรรมะบันดาล) จากมูลนิธิศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต สภาศาสนาเพื่อสันติภาพโลก ยกย่องเป็น “ทูตสันติภาพโลก„ พ.ศ. ๒๕๔๙ นิตยสาร Positioning ยกย่องให้เป็น หนึ ่ ง ใน “๕๐ผู ้ ท รงอิ ท ธิ พ ลของสั ง คมไทย ปี ๒๕๔๙„ 64 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 65. 65. รางวัล “The Great Dharma Putta Award„ (พระธรรมทูตผูมผลงานดีเด่นระดับโลก) ้ ี จากรัฐบาลและคณะสงฆ์แห่งประเทศศรีลังกา และองค์กร WBSY (World Buddhist Sangha Youth) ในฐานะเจ้าภาพจัดงาน “สมโภช ๒๕๕๐ ปีแห่งพระพุทธศาสนายุกาล„ (The Celebration of 2550th Buddha Jayanti) พ.ศ. ๒๕๕๐ รางวัล BUCA HONORARY AWARDS ในฐานะผู้มีผลงานโดดเด่นในการนำเสนอธรรมะ แบบอินเทรนด์ และมีคุณูปการต่อวงการวิชาชีพ นิเทศศาสตร์ จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ รางวัล “รตนปัญญา„ (Gem of Wisdom Award) ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสำหรับพระสงฆ์ ผู ้ ท รงภู ม ิ ป ั ญ ญาเป็ น เอก จากคณะสงฆ์ แ ละ ประชาชนจังหวัดเชียงราย รับพระราชทานรางวัล “เสาเสมาธรรมจักร ทองคำ„ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธ ศาสนา สาขาการแต่งหนังสือทางพระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช- กุมารี ในงานสัปดาห์วิสาขบูชาโลก ณ มณฑลพิธี ว.วชิรเมธี 65
 66. 66. ท้องสนามหลวง รับพระราชทานรางวัล “บุคลผู้ทำคุณ ประโยชน์ต่อเยาวชน„ สาขาการศึกษาและวิชา การจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ- ราชกุ ม าร เนื ่ อ งในโอกาสวั น เยาวชนแห่ ง ชาติ ณ อาคารกีฬาเวสน์ ๒ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพ (ไทย-ญี่ปุ่น) รางวัล “Young & Smart VOTE 2007 สาขา คนรุนใหม่ทมบทบาทต่อสังคม„ จากนิตยสาร ่ ่ี ี สุดสัปดาห์ บริษทอมรินทร์พรินติงแอนด์พบลิชชิง ั ้ ้ ั ่ จำกัด (มหาชน) รางวัล “ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด และการศึกษาวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสน เทศศาสตร์„ จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๕๑ รางวัล “นักเขียนบทความดีเด่นประจำปี ๒๕๕๑„ จากมูลนิธิ ม.ร.ว.อายุมงคล โสณกุล รางวัลกิตติคณสัมพันธ์ “สังข์เงิน„ ในฐานะ ุ ผูทมผลงานการประชาสัมพันธ์ดเี ด่น จากสมาคม ้ ่ี ี นักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ณ ตึกสันติ 66 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 67. 67. ไมตรี ทำเนียบรัฐบาล รางวั ล “ผู ้ ม ี อ ุ ป การคุ ณ ต่ อ การเผยแผ่ พระพุทธศาสนา” ของมูลนิธรวมใจเผยแผ่ธรรมะ ิ จากสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกียว อุปเสโณ) ประธาน ่ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช รางวัล “ผู้บำเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนา จิตประจำปี ๒๕๕๑„ จากสภาชาวพุทธร่วมกับ มูลนิธิโลกทิพย์ รางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อ เสียงให้แก่บณฑิตวิทยาลัย” จากบัณฑิตวิทยาลัย ั มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รางวัล “ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่าง สูงต่อแม่ ประจำปี ๒๕๕๑„ จากสภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับคัดเลือกเป็น “๑ ใน ๑๐๐ บุคคล ผู้เป็นแรงบันดาลใจ„ (100 idols) จากนิตยสาร a day ได้รบยกย่องจากกรุงเทพธุรกิจและกรุงเทพ ั ธุรกิจออนไลน์เป็น นักคิดนักเขียนแห่งปี ได้รบยกย่องจากหนังสือพิมพ์โพสต์ทเู ดย์ ั ให้เป็น “คนรุ่นใหม่ผู้เป็นความหวัง„ ว.วชิรเมธี 67
 68. 68. พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสุดยอดนักคิด ปี ๒๕๕๑ จากสถานีวิทยุ อสมท. F.M.96.5 MHz คลื่นความคิด รางวัล “บุคคลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ปี ๒๕๕๑” จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ รางวัล “พุทธคุณูปการ รัชตเกียรติคุณ„ ผู้มีพุทธคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา จากคณะ กรรมาธิ ก ารการศาสนาศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม สภาผู้แทนราษฎร ได้ ร ั บ รางวั ล การจั ด อั น ดั บ ให้ เ ป็ น ๒๐ คนกรุงที่น่าจับตามอง (The Bangkok Hot List : 20 people to watch) จากซีเอ็นเอ็นจีโอเอเชีย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ถวายปริญญาศิลป ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ รางวัล “ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓„ จากกระทรวงวัฒนธรรม รางวัล “ผูทำคุณประโยชน์ดานนันทนาการ ้ ้ สาขาการอ่าน การพูด การเขียน„ จากกระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา 68 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า
 69. 69. รางวัล “พุทธคุณปการ กาญจนเกียรติคณ„ ู ุ ผู้มีพุทธคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา จากคณะ กรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภา ผู้แทนราษฎร ปัจจุบันท่านพำนักอยู่ที่วัดศรีศักดาราม ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย พร้อมกับดำเนิน การจัดตั้งศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน เพื่อเป็น สถานที่บ่มเพาะปัญญาและความสงบให้กับผู้ที่ สนใจทั่วไป ว.วชิรเมธี 69
 70. 70. วิมุตตยาลัย (Vimuttayalaya Institute) สถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาสันติภาพโลก ความเป็นมา สถาบันวิมุตตยาลัย ริเริ่มก่อตั้งและ อำนวยการโดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีหรือ ท่าน ว.วชิรเมธี พระนักคิดนักเขียน นักวิชาการ และพระนักพัฒนาร่วมสมัย ซึ่งมีศีลาจารวัตร อันงดงาม มีวิสัยทัศน์อันยาวไกล มีความรู้ เท่าทันทั้งทางโลกและทางธรรม ท่านได้ตระหนักถึงปัญหาการเผยแผ่ พระพุ ท ธศาสนาในเมื อ งไทยว่ า เป็ น ไปใน ลักษณะตามยถากรรม จึงเกิดความคิดที่จะ ปฏิรปการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเมืองไทย ู ให้มีระบบและทรงประสิทธิภาพ สามารถอำนวย ประโยชน์สุขอย่างยั่งยืนแก่มวลมนุษยชาติ อย่างกว้างไกลไพศาล ทั้งในเมืองไทยและใน 70 ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า

×