Bio Final

935 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
935
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bio Final

  1. 1. โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม หนา 1/5 ขอสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 วิชา ชีววิทยา 1 (ว40241) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ตอนที่ 1 จงอธิบายและตอบคําถามตอไปนี้อยางละเอียดและลุมลึก (40 คะแนน)        1. จากภาพขางบน เมื่อ ด.ช.สหมิตร รับประทานขาวเหนียวหมูปงเขาไป จะถูกยอยที่หมายเลขใดบาง ตามลําดับ  และเมื่อกระบวนการยอยสิ้นสุดลง จะไดสารชนิดใดบาง? (4 คะแนน) ตอบ 1) หมายเลข....................................................................................................................... 2) จะไดสาร....................................................................................................................... 2. จงเปรียบเทียบการสูดลมหายใจเขาและหายใจออก? (4 คะแนน)
  2. 2. โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม หนา 2/5 ขอสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 วิชา ชีววิทยา 1 (ว40241) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 การหายใจเขา การหายใจออก กลามเนื้อยึดกระดูกซี่โครง - แถบใน คลายตัว - แถบนอก กระดูกซี่โครง กะบังลม ปริมาตรชองอก ลดลง ความดัน 3. จงอธิบายหรือเขียนแผนผังแสดงกลไกการควบคุมการหายใจของคน? (4 คะแนน) ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... 4. ถาเราดื่มน้ําในแตละวันนอย รางกายคนเราจะมีกลไกการรักษาดุลยภาพของน้ําอยางไร และปสสาวะที่ขับ ออกมาจะมีลักษณะเขมขนหรือเจือจาง? (4 คะแนน) ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................
  3. 3. โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม หนา 3/5 ขอสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 วิชา ชีววิทยา 1 (ว40241) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 5. จากแผนภาพแสดงการหมุนเวียนโลหิต จงเติมขอความใหตรงกับหมายเลขที่กําหนดให (4 คะแนน) หัว ไหลและแขน 5 6 ปอด 1 2 7 หัวใจ 4 9 1 3 8 10 ลําตัวและขา หมวด ก หมวด ข 1) ________________________________ เวนา คาวา 2) ________________________________ เอเตรียมซาย 3) ________________________________ พัลโมนารีอารเตอรี 4) ________________________________ เวทริเคิลซาย 5) ________________________________ เวทริเคิลขวา 6) ________________________________ ลิ้นไตรคัสปด 7) ________________________________ ลิ้นไบคัสปด 8) ________________________________ เอออรตา 9) ________________________________ เอเตรียมขวา 10) _______________________________ พัลโมนารีเวน
  4. 4. โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม หนา 4/5 ขอสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 วิชา ชีววิทยา 1 (ว40241) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 6. จงอธิบายการแข็งตัวของเลือดอยางละเอียด? (5 คะแนน) ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... 7. จงเปรียบเทียบกลไกการตอตานหรือทําลายสิ่งแปลกปลอมแบบจําเพาะและแบบไมจําเพาะ? (5 คะแนน) ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... 8. เซรุม (serum) หมายถึง............................................................................................................................. วัคซีน (vaccine) หมายถึง......................................................................................................................... วัคซีน เปรียบไดกบสารประเภทใด? ั  แอนติเจน  แอนติบอดี
  5. 5. โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม หนา 5/5 ขอสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 วิชา ชีววิทยา 1 (ว40241) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ยกตัวอยางโรคที่มีปองกันโดยการฉัดวัคซีนมา 2 โรค 1)....................................... 2)................................... เซรุมแตกตางจากวัคซีนอยางไร? .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. 9. หลังจากเรียนวิชาชีววิทยาแลว นักเรียนไดความรูอะไรบางที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวัน? ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... 10. มีความรูสึกตอการเรียนวิชาชีววิทยาอยางไรบาง? (ผูสอน เนื้อหาวิชา กิจกรรม เวลาเรียน ฯลฯ) ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................  ฝูงชนกําเนิดคลาย คลึงกัน ใหญยอมเพศผิวพรรณ  แผกบาง ความรูอาจเรียนทัน กันหมด ยกแตชั่วดีกระดาง ออนแก ฤๅไหว

×