Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Focus8

390 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Focus8

 1. 1. จุดเน้นการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1จุดเน้นที่ 8 บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและมีการประชาสัมพันธ์ผลงาน ของสถานศึกษาในเชิงรุกทุกรูปแบบสภาพปัจจุบัน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษาโดยรูปแบบที่โรงเรียนได้ดาเนินการในส่วนของการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนคือการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, การประชุมผู้ปกครอง, การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย,การประชุมร่วมกับหมู่บ้านและการประชุมบุคลากรในโรงเรียนเพื่อวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกัน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี และสาหรับการประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษานั้นโรงเรียนได้ดาเนินกิจกรรมมาโดยตลอดเช่น จัดทาวารสารโรงเรียนแจกชุมชนและโรงเรียนใกล้เคียงสถานีโทรทัศน์โรงเรียนนาเสนอข่าวสารความรู้/กิจกรรมของโรงเรียน ผ่านระบบโทรทัศน์ของโรงเรียนกิจกรรมประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหมู่บ้านในเขตบริการ จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน/ป้ายนิเทศกิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมให้บริการชุมชนด้านสถานที่แก่ชุมชนได้เข้ามาใช้สถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น เป็นแหล่งเรียนรู้ เรื่องการเลี้ยงไก่พันธ์พื้นเมือง, การเลี้ยงเป็ดพันธ์ไข่, การปลูกผักหวาน,การเลี้ยงกบ, การเลี้ยงปลาดุก, การทานาข้าว, การปลูกกล้วยน้าว้า, การปลูกกก, การทอเสื่อกก, การทาไม้กวาดทางมะพร้าว, การปลูกผักสวนครัว, การหมักปุ๋ย, การทาปุ๋ยชีวภาพ, การเพาะเห็ดนางฟ้าและแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด และกิจกรรมร่วมงานชุมชน อีกทั้งบริการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ชุมชนซึ่งจากกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนเป็นที่รู้จักของชุมชนและได้รับความร่วมมือจากชุมชนทั้งในรูปแบบของแรงงานทรัพยากรและเงินบริจาคปัญหา การเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้ปกครองในรูปแบบของการประชุมมีส่วนน้อยที่ไม่เข้าร่วมการประชุมสาเหตุคือทางานรับจ้างหากลางานจะไม่ได้รับค่าแรงและในเรื่องการประชาสัมพันธ์งบประมาณสนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารมีไม่เพียงพอวัตถุประสงค์ 1. ผู้ปกครอง ชุมชนได้รับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหว กิจกรรมและความก้าวหน้าของ โรงเรียน 2. ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 2. โรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
 2. 2. เป้าหมายและความต้องการ 1. ผู้ปกครอง ชุมชนได้รับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหว กิจกรรมและความก้าวหน้าของโรงเรียนร้อยละ 95 2. ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา ร้อยละ 85 3. โรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ร้อยละ 95ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผู้ปกครอง ชุมชนได้รับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหว กิจกรรมและความก้าวหน้าของโรงเรียนร้อยละ 95 2. ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา ร้อยละ 85 3. โรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ร้อยละ 95วิธีการดาเนินการ บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ดังนี้ 1. ร่วมระดมความคิด วางแผนการพัฒนาการจัดการศึกษา - การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน จัดประชุม ในภาคเรียนที่ 1/2555 จานวน 6 ครั้ง - การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน จัดประชุมในภาคเรียนที่ 1/2555 จานวน 2 ครั้ง
 3. 3. - การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย จัดประชุมในภาคเรียนที่ 1/2555 จานวน 2 ครั้ง - ผู้อานวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุม 25 ตาสับปะรดกับชุมชน2. ร่วมปฏิบัติ - ประชุมปฏิบัติการร่วมกันจัดทาแผนพัฒนาการการศึกษาระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษา- ขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนและคณะครู
 4. 4. 3, ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงาน - คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ประเมินผลการดาเนินงานของโรงเรียนและ ร่วมประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร4. ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมระดมทุน ร่วมงาน - ผู้ปกครองนักเรียนช่วยสร้างทางเดินให้นักเรียน - - ผู้ปกครองนักเรียนช่วยปูกระเบื้องหน้าอาคาร - ผู้ปกครองนักเรียนช่วยปรับปรุงส้วมนักเรียนชาย
 5. 5. - ผู้ปกครองช่วยสร้างที่นั่งพักรอนักเรียน - ผู้ปกครองร่วมสร้างป้ายโรงเรียน - ผู้ปกครองนักเรียนร่วมกับคณะครู บริจาคเงินจานวน 35,000 บาทเพื่อร่วมสร้างศาลพระภูมิเจ้าที่ประจาโรงเรียน - ผู้ปกครองและคณะครูร่วมบริจาคเงินจานวน 30,000 บาทเพื่อสร้างซุ้มพระประจาโรงเรียน
 6. 6. - ศูนย์วิจัยทับทิมสยาม 02 ตาบลคลองไก่เถื่อน อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว มอบเก้าอี้เล็กเชอร์ จานวน 50 ตัว คิดเป็นมูลค่า 11,000 บาท-ผู้ปกครองช่วยดานา-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองไก่เถื่อน, องค์การบริหารส่วนตาบลคลองไก่เถื่อนและโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนร่วมสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนเพื่อหาสารเสพติด
 7. 7. -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองไก่เถื่อนให้บริการตรวจหาเชื้อโรคมือ เท้า ปาก ให้กับนักเรียน -ผู้ปกครองจัดเลี้ยงอาหารนักเรียนเนื่องในการแข่งขันกีฬานักเรียนตาบลคลองไก่เถื่อนคิดเป็นมูลค่า 5,000 บาท -องค์การบริหารส่วนตาบลคลองไก่เถื่อนมอบเงิน 75,000 บาท เพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนตาบลคลองไก่เถื่อน
 8. 8. - ผู้ปกครองนักเรียนคณะครูมอบหนังสือให้โรงเรียนในโครงการ “ทอดผ้าป่าหนังสือ” คิดเป็นมูลค่า 40,000 บาท- คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนร่วมกับชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบลคลองไก่ เถื่อนปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์วิจัยฯ 02 ตาบลคลองไก่เถื่อน อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว- คณะครู นักเรียนร่วมกับชุมชนถวายเทียนจานาพรรษาและทาความสะอาดวัด
 9. 9. 5. ร่วมภูมิใจในผลงานโรงเรียน -คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนและผู้ปกครองนักเรียนมอบรางวัลให้นักเรียนที่แข่งขันชนะเลิศด้านวิชาการการประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษาในเชิงรุกทุกรูปแบบ ดาเนินการดังนี้1. แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาพกิจกรรมของโรงเรียนทุกกิจกรรม
 10. 10. 2. ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของโรงเรียนไปยังเว็บไซต์ สพป.สระแก้ว เขต 1
 11. 11. 3. ประชาสัมพันธ์ผลงานเด่นและกิจกรรมของโรงเรียนในเว็บไซต์ของโรงเรียน
 12. 12. 4. จัดทาวารสารโรงเรียนชนิดแผ่นพับประชาสัมพันธ์ไปยังชุมชน ร้านค้า โรงเรียนใกล้เคียงทุกเดือน5 ครั้ง จานวน 250 ฉบับ
 13. 13. 5. จัดทาวารสารโรงเรียนชนิดรูปเล่ม (24 หน้า) จานวน 500 เล่ม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังร้านค้า ผู้ปกครองนักเรียนและโรงเรียนใกล้เคียง
 14. 14. รูปเล่มวารสารไก่แก้ว วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 15. 15. ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์วารสาร ไก่แก้ว ไปยังโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา-ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จานวน 145 ฉบับ
 16. 16. หนังสือตอบรับวารสารประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา-ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้รับจานวน 140 ฉบับ
 17. 17. 6. จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน ได้แก่ ป้ายชื่อโรงเรียน ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 ป้ายประกาศโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน ป้าย 8 คุณธรรมพื้นฐาน ป้ายคาขวัญจังหวัดสระแก้ว ป้ายพร้อมเข้าสู่อาเซียน
 18. 18. ป้ายโครงสร้างการบริหารงาน ป้ายนิเทศความรู้ ป้ายรณรงค์การล้างมือ ป้ายรณรงค์รักโลก รักษ์สิ่งแวดล้อมธงชาติประเทศสมาชิกอาเซียน ป้ายนิเทศความรู้อาเซียน
 19. 19. ป้ายนิเทศความรู้แต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน หุ่นแสดงการแต่งกายของแต่ละประเทศ ที่เป็นสมาชิกอาเซียน ป้ายรณรงค์โรคไข้เลือดออก ป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ป้ายรณรงค์ห้ามสูบบุหรี่ ป้ายเศรษฐกิจพอเพียง
 20. 20. 7. จัดแสดงนิทรรศการผลงานโรงเรียน บุคลากรสู่สาธารณชน งานมหกรรมผลงานทางวิชาการ เครือข่ายพัฒนาการศึกษาอาเภอคลองหาด งานวันแม่ของโรงเรียน
 21. 21. 8. จัดกิจกรรมสถานีโทรทัศน์บ้านคลองไก่เถื่อนโดยออกอากาศทางโทรทัศน์สถานที่ในการรับชม คือ ในชั้นเรียน ในหอประชุม และสถานที่รับประทานอาหารกลางวัน นาเสนอข่าวประจาวัน จินตลีลา All I have to do is dream สาธิตการตาส้มตาภาษาอังกฤษ การแสดงละครภาษาอังกฤษ การแสดงบทบาทสมมุติ
 22. 22. 9. กิจกรรมชมเชย ยกย่องนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและกระทาความดีโดยส่งหนังสือชมเชยนักเรียนไปยังผู้ปกครอง หนังสือชมเชยนักเรียน10. กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหมู่บ้านในเขตบริการโดยโรงเรียนส่งหนังสือขออนุญาตเผยแพร่ ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวแก่ผู้ใหญ่บ้านดาเนินการจัดเสียงตามสายของหมู่บ้านที่ 1, 2,5, 6, 10 ตาบลคลองไก่เถื่อน อาเภอคลองหาด
 23. 23. 11. จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน พบปะผู้ปกครองนักเรียนในช่วงเย็น เยี่ยมบ้านครบ 100 เปอร์เซนต์12. จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออกและยาเสพติด13. เข้าร่วมกิจกรรมชุมชน เช่น งานวันสาคัญทางศาสนา, ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติกับชุมชน,งานบวช, งานแต่ง, งานสวดศพ, งานทาบุญวัด ฯลฯ
 24. 24. 14. จัดบริการให้ชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น -ด้านความรู้ เช่น ให้คาแนะนาการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการเขียนเว็บไซต์ -ด้านแหล่งเรียนรู้ การเลี้ยงไก่พันธ์พื้นเมือง, การเลี้ยงเป็ดพันธ์ไข่, การปลูกผักหวาน,การเลี้ยงปลาดุกในกระชัง, การปลูกบวบ, การปลูกต้นกก, ปลูกผักสมุนไพร, การปลูกพืชสวนครัว,การเพาะเห็ดฟาง การทานาข้าวและแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดชุมชนสามารถเข้าศึกษาค้นคว้าได้ทุกวัน ผู้บริหารโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทราศึกษาดูงานด้านเกษตร การทอเสื่อ การทานาข้าว
 25. 25. -ด้านสถานที่ เช่น ในการจัดงานต่าง ๆ และสาหรับการออกกาลังกายของเยาวชน -ด้านบุคลากร เช่น จัดตกแต่งสถานที่งานมอบนโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ณ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาเภอคลองหาด
 26. 26. ผลการดาเนินการ1. ผู้ปกครอง ชุมชนได้รับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหว กิจกรรมและความก้าวหน้าของโรงเรียน ร้อยละ 972. ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา ร้อยละ 933. โรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ร้อยละ 98 ชุมชนเข้าร่วมงานวันแม่และงานที่โรงเรียนจัดขึ้นจานวนมาก ชุมชนช่วยงานโรงเรียนเช่น ล้างจาน ทาอาหารปัญหาและอุปสรรค งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดพิมพ์วารสารจานวนมาก

×