Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ระบบขับถ่าย

2,727 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

ระบบขับถ่าย

 1. 1. เรื่อ ง
 2. 2. 1. บอกความสัม พัน ธ์ข องอวัย วะที่ เกี่ย วข้อ งกับ การขับ ถ่า ยได้2. อธิบ ายหน้า ที่ข องอวัย วะที่เ กี่ย วข้อ ง กับ การขับ ถ่า ยได้
 3. 3. ระบบขับถ่าย เป็นระบบที่ทำาหน้าที่ ขับถ่ายของเสียออกนอกร่างกาย โดยร่างกายเราจะขับของเสียออกมาใน 3 รูปแบบ ดังนี้คะ ่ 1. การขับถ่ายของเสียในรูปของแก๊ส (ลมหายใจ) 2. การขับถ่ายของเสียในรูปของเหลว(เหงื่อ/ปัสสาวะ) 3. การขับถ่ายของเสียในรูปของแข็ง(อุจจาระ)
 4. 4. รีย นโยงเส้น จับ คูข ้อ ความให้ต รงกับ รูป ภาพที่ก ำา หน ่ การขับถ่ายของเสียในรูปของแก๊ส ปัสสาวะ การขับถ่ายของเสียในรูปของเหลว อุจจาระ การขับถ่ายของเสียในรูปของแข็ง ลมหายใจ
 5. 5. การขับถ่ายของเสียในรูปของแก๊สนี้ จะ กำาจัดของเสียในลักษณะลมหายใจออก ในรูป ของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งจะทำางานสัมพันธ์กับระบบหายใจ โดยผ่านอวัยวะที่สำาคัญ คือ ปอด การหายใจของคนเรา เป็นการเผาผลาญ อาหาร เพื่อให้เกิดพลังงาน ซึ่งผลที่ได้จากการเผา ผลาญคือ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นของเสียที่
 6. 6. การขับถ่ายของเสียในรูปของเหลว ที่เป็นการสกัดนำ้า และเกลือแร่ ที่ร่างกายไม่ต้องการออกมา ในรูปของ เหงื่อ โดยการทำางานของ ผิวหนัง และต่อมเหงื่อ ผิวหนัง ทำาหน้าที่หอหุ้มร่างกาย และเป็นทางระบาย ่ เหงื่อ แบ่งเป็น 2 ชั้นคือ ผิวหนังชั้นนอกหรือหนัง กำาพร้า มีรูเปิดไว้ระบายเหงื่อ เรียกว่า รูเหงื่อ และ ผิวหนังชั้นในหรือหนังแท้ ประกอบด้วย ต่อมไขมันปลายประสาท เส้นเลือดฝอยมากมาย และต่อมเหงื่อ เป็นส่วนที่สำาคัญทีสุดในระบบ ่ ทำาหน้าที่สกัดของเสียทีปนมากับกระแสเลือด ่ ในเส้นเลือดฝอยรอบๆ ออกมาในรูปเหงื่อ
 7. 7. เหงื่อ ประกอบด้วยนำ้า 99 % สารอืน ๆ 1 % เป็น ่พวกเกลือโซเดียมคลอไรด์ ยูเรีย นำ้าตาล แอมโมเนีย กรดแลคตริกและกรดอะมิโน การระเหยของเหงื่อช่วยปรับอุณหภูมิของร่างกาย  โดยระบายความร้อน ไปกับเหงื่อ  ปริมาณเหงื่อที่ถูกขับออกมาได้ดีที่ อุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส
 8. 8. ผิว หนัง ขับ ของเสีย ออกมาในรูป ใด
 9. 9. ไต  มี 2 ข้าง ลักษณะคล้ายเมล็ดถัว ติดอยูกับด้าน ่ ่หลังของช่องท้อง ขนาดเท่ากำามือ มีสนำ้าตาลแกมแดง ีตรงกลางเว้าเป็นกรวยไต มีหลอดไตต่อไปยังกระเพาะ ปัสสาวะ  ภายในไตมีหน่วยไตเล็ก ๆ อยูเป็นจำานวน ่ มาก
 10. 10. การขับถ่าย เริ่มจากหลอดเลือดทีนำาเลือดมาจาก ่หัวใจ เลือดและสารที่มากับเลือดจะถูกส่งเข้าหน่วยไต ซึ่งมีลกษณะคล้ายกรวย หรือเรียกว่า กรวยไต ัจะกรองสารที่มีอยู่ในเลือด สารทีมีประโยชน์จะถูก ่ดูดซึมกลับคืนมา ของเสียอืน ๆ จะถูกส่งไปตามท่อ ่ ไตลงสู่กระเพาะปัสสาวะ  
 11. 11. เราจะขับถ่ายปัสสาวะออกมาประมาณ 1-1.5 ลิตร /วัน ปริมาณการขับถ่ายในแต่ละวันจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณนำ้าที่ร่างกายได้รับ ชนิดของอาหารและเครื่องดื่ม เช่น แตงโม เหล้า และการเสียนำ้าของ ร่างกายทางอื่น
 12. 12. หมายเลขใดคือ กระเพาะปัส สาวะ1 62 5 <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.> 3 4
 13. 13. การขับถ่ายของเสียในรูปของแข็งนั้น เราจะ ขับถ่ายออกมาเป็นอุจจาระ โดย จะขับกาก อาหารที่เหลือจากการย่อยอาหารออกนอก ร่างกาย อวัยวะสำาคัญในระบบนี้ คือ ลำาไส้ใหญ่ และทวารหนัก การทำางานของระบบนี้ เกี่ยวข้องกับระบบ การย่อยอาหารคือ เมื่อลำาไส้เล็กย่อยอาหาร แล้ว กากอาหาร
 14. 14. ลำาไส้ใหญ่ ยาวประมาณ  5  ฟุต ภายในมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.5  นิว  ผนังลำาไส้ใหญ่ จะ ้ดูดซึมนำ้าและเกลือแร่ ออกจากกากอาหารกลับเข้าสู่ร่างกาย และมีการขับนำ้าเมือกออกมาหล่อลืนให้กาก ่อาหารส่วนทีแข็งเคลื่อนที่ผานไปสู่ปลายลำาไส้ใหญ่ ่ ่ ซึ่งไวต่อการสะสมของอุจจาระ เมื่อมีอจจาระเข้ามา ุอยู่เต็มในบริเวณนี้ ก็จะทำาให้รู้สึกปวดอุจจาระ ทวาร หนักก็จะเปิดเพื่อระบายอุจจาระออกมา ระบบขับถ่ายอุจจาระจะทำางานได้ดีเมื่อรับประทานอาหารที่มี ใยอาหาร เช่น ผัก ผลไม้ ฯลฯ
 15. 15. ข้อใดกล่าวถึงการทำางานเกี่ยวกับ การขับถ่ายอุจจาระ ไม่ถ ูก ต้อ ง ระบบขับถ่ายอุจจาระจะถูกขับ อุจจาระ ออกทางทวาร สัมพันธ์กับระบบ หนัก ย่อย อาหาร การกินอาหาร ลำาไส้ใหญ่ จะขับ ประเภท เมือกมาเพื่อหล่อคาร์โบไฮเดรตจะ ลื่นให้ ทำาให้ กากอาหาร การขับถ่ายดี ผ่านไปได้
 16. 16. ข้อ ควรปฏิบ ัต ิ1. รับประทานอาหารทีมีคุณค่า โดยเฉพาะ ่ อาหารที่มีกากมากๆ เช่น ผักต่าง ๆ2. ไม่รับประทานอาหารที่มีรสจัด โดย เฉพาะเค็มจัด3. ดื่มนำ้าทีสะอาดอย่างน้อยวันละ 8-10 ่ แก้ว4. ไม่กลันปัสสาวะเป็นเวลานาน เพราะจะ ้ ทำาให้กระเพาะปัสสาวะ
 17. 17. ให้น ก เรีย นนำา ชิน ส่ว นมาต่อ เป็น ภาพให้ส มบูร ณ์ ั ้ 1 5
 18. 18. ให้น ก เรีย นนำา ชิน ส่ว นมาต่อ เป็น ภาพให้ส มบูร ณ์ ั ้
 19. 19. <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>

×