Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ปกใช้ หน่วยที่ 6ออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงาน1

 • Login to see the comments

ปกใช้ หน่วยที่ 6ออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงาน1

 1. 1. เอกสารประกอบการเรียนเอกสารประกอบการเรียนเล่มที่ 6 เรื่อง ออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานอานาจ ศรีทิมตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการรายวิชาช่างไม้ครุภัณฑ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 2. 2. คานาในปัจจุบันสภาพการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองให้มากที่สุด เพื่อให้นักเรียนมีนิสัย ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ อยู่เสมอ ดังนั้นการจัดทาเอกส ารประกอบการเรียนเป็นแนวทางหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าและสามารถเรียนรู้หาคาตอบได้ด้วยตนเองผู้เขียนจึงได้ดาเนินการสร้างเอกสารประกอบการเรียน ราย วิชาช่างไม้ครุภัณฑ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 6 เล่ม เป็นเอกสารที่ผู้เขียนดาเนินการสร้างตรง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผู้เขียนได้ค้นคว้า รวบรวม เนื้อหา ความรู้จากตาราและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะกระบวนการปฏิบัติจริงที่เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้เรียน สา หรับเอกสารประกอบการเรียนเล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างสรรค์ชิ้นงานไม้ครุภัณฑ์ โดยให้นักเรียนนาความรู้จากที่เรียนมาแล้วทั้งหมดมาผลิตชิ้นงาน ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการเรียนที่จัดทาเล่มนี้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนานัก เรียนให้มีคุณภาพต่อไป นอกจากนั้นครูอาจารย์ที่สนใจสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพขอขอบคุณ นายธวัชชัย เทศขา ผู้อานวยการโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ นายอาวุธ เพ็งแตงครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม นายอภิรัฐ จันดาหาญ ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนตะพานหิน นางกมลรัตน์ มีไชโย ครูชานาญการพิเศษ นางธันยพร เขียวเขินครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ และนางศิริพร ภู่ดี ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองหูช้าง ที่ได้กรุณาตรวจสอบเอกสารประกอบการเรียน และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ผู้เขียนจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้อานาจ ศรีทิม
 3. 3. สารบัญหน้าคานา กสารบัญ ขจุดประสงค์การเรียนรู้ คคาชี้แจง งกระดาษคาตอบ จแบบทดสอบก่อนเรียน ฉเรื่องที่ 1 ออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงาน 1- กิจกรรมที่ 1 5แบบทดสอบหลังเรียน 11ภาคผนวก 13- เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 14- เฉลยกิจกรรมที่ 1 15- เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 17บรรณานุกรม 18
 4. 4. จุดประสงค์การเรียนรู้หลังจากนักเรี ยนศึกษาเอกสารประกอบการเรียน ราย วิชาช่างไม้ครุภัณฑ์ เรื่อง ออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงาน แล้ว นักเรียนจะมีความรู้ความสามารถ ดังนี้1. สามารถเขียนแบบภาพไอโซเมตริกชิ้นงานที่จะทาได้2. สามารถเลือกใช้เครื่องมือช่างไม้ครุภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องปลอดภัย3. สามารถเลือกวิธีการเข้าไม้ได้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน4. สามารถผลิตชิ้นงานไม้ครุภัณฑ์ได้สาเร็จตามขั้นตอนที่วางไว้ได้
 5. 5. คาชี้แจงสาหรับนักเรียนเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระการอาชีพรายวิชาช่างไม้ครุภัณฑ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่มนี้ เป็นเอกสารสาหรับนักเรียน เพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ และ ฝึกทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม โดยนักเรียนสามารถใช้เอกสารประกอบการเรียนได้ด้วยตนเองตามลาดับดังนี้1. ให้นักเรียนศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ทราบว่า เมื่อศึกษาจบแล้ว จะได้รับความรู้อะไรบ้าง2. ทาแบบทดสอบก่อนเรียน จานวน 10 ข้อ เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียน3. ให้นักเรียนศึกษาและทาความเข้าใจเนื้อหา เรื่องที่ 1 ออกแบบและสร้างสรรค์ชิ้นงาน4. ทากิจกรรมตามที่กาหนดให้ด้วยตนเอง ถ้าทาไม่ได้ หรือสงสัยให้อ่านทบทวนเนื้อหาใหม่5. หลังทากิจกรรมเสร็จแล้วให้ทาแบบทดสอบหลังเรียน จานวน 10 ข้อ6. ตรวจคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนจากเฉลยในส่วนของภาคผนวก7. ตรวจคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนจากเฉลยในส่วนของภาคผนวก8. สรุปคะแนนในแบบสรุปผลการเรียน
 6. 6. รายวิชาช่างไม้ครุภัณฑ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเล่มที่ 6 ออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานชื่อ ................................................................................................................ เลขที่ .............................แบบทดสอบก่อนเรียนข้อ ก ข ค ง12345678910สรุปผลการเรียนคะแนนเต็ม คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบหลังเรียนแบบทดสอบหลังเรียนข้อ ก ข ค ง12345678910เกณฑ์การประเมิน80 - 100 % = ดีมาก70 – 79 % = ดี60 - 69 % = พอใช้0 - 59 % = ควรปรับปรุงกร ะดาษคาตอบ
 7. 7. คาชี้แจง ข้อสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อคาสั่ง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว แล้วกากบาท (X) ลงในกระดาษคาตอบ1. ชิ้นงานไม้ครุภัณฑ์ เป็นผลงานเกี่ยวกับสิ่งใดก. สิ่งของเครื่องใช้ข. อุปกรณ์ชิ้นส่วนรถยนต์ที่ทาจากไม้ค. อุปกรณ์แบบไม้ที่ใช้ในงานโลหะง. ชิ้นส่วนของไม้ที่ใช้ในงานไฟฟ้า2. ชิ้นงานไม้ครุภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่นิยมทากันมาก คือข้อใดก. ชั้นวางโทรทัศน์ข. โต๊ะ – เก้าอี้ค. แจกันดอกไม้ง. โต๊ะวางตู้เย็น3. แบบที่นิยมใช้เขียนภาพในงานช่างไม้ครุภัณฑ์ คือแบบใดก. แบบไอโซเมตริกซ์ข. แบบเมตริกค. แบบเสมือนง. แบบจาลอง4. แบบที่แสดงส่วนด้านข้างทั้ง 2 ด้าน ยกทามุม 30 องศา กับแนวระดับก. แบบไอโซเมตริกซ์ข. แบบเมตริกค. แบบเสมือนง. แบบจาลองแบบทดสอบก่อนเรียนรายวิชาช่างไม้ครุภัณฑ์ เรื่องออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงาน
 8. 8. 5. ข้อดีของการเขียนตัวเลขบอกขนาดในแบบ ข้อใดดีที่สุดก. ทาให้รู้ตาแหน่งของภาพข. ทาให้รู้ระยะของภาพค. ทาให้รู้ความสูงของภาพง. ทาให้รู้ความยาวที่แท้จริงของแบบ6. เครื่องมือตัดชนิดใดที่นิยมนามาใช้รอปากไม้ก. เลื่อยลันดาข. เลื่อยหางหนูค. เลื่อยไฟฟ้าง. เลื่อยรอ7. การทดสอบชิ้นงาน มีประโยชน์อย่างไรก. ทาให้รู้แบบแผนการทางานข. ทาให้รู้ว่าชิ้นงานมีประสิทธิภาพแค่ไหนค. ทาให้ทราบค่าใช้จ่ายในการผลิตชิ้นงานง. ทาให้ทราบเครื่องมือที่ใช้ผลิตชิ้นงาน8. กระดาษทรายที่ใช้ขัดไม้มีกี่เบอร์ และเบอร์ใดมีความหยาบที่สุดก. มี 4 เบอร์ เบอร์ที่หยาบที่สุดคือ เบอร์ 1ข. มี 5 เบอร์ เบอร์ที่หยาบที่สุดคือ เบอร์ 1ค. มี 6 เบอร์ เบอร์ที่หยาบที่สุดคือ เบอร์ 5ง. มี 7 เบอร์ เบอร์ที่หยาบที่สุดคือ เบอร์ 79. เราป้ องกันไม่ให้ชิ้นงานเกิดเชื้อราได้อย่างไรก. ขัดด้วยกระดาษทรายข. ขัดด้วยกระดาษทรายและนาไปตากแดดค. ขัดด้วยกระดาษทรายและทาแซลแลคง. นาไปอบด้วยความร้อน10. วัสดุที่ใช้ในการอุดรูร่องเสี้ยนไม้ คือข้อใดก. ขี้เลื่อยข. กาวค. กาวผสมขี้เลื่อยง. เศษไม้**********************
 9. 9. เรื่องที่ 1ออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานให้นักเรียนศึกษาขั้นตอนการสร้างชิ้นงานต่อไปนี้1. ชื่อชิ้นงานเก้าอี้จากปีกไม้สัก2. เขียนแบบ (ภาพไอโซเมตริก แสดงรูปด้านบน ด้านข้างและด้านหน้า) ของชิ้นงานแบบแปลนชิ้นงาน (ภาพไอโซเมตริก)
 10. 10. แบบแปลนชิ้นงาน (ด้านบน)แบบแปลนชิ้นงาน (ด้านข้าง)
 11. 11. 3. เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้3.1 เครื่องวัดระยะและร่างแบบ- ตลับเมตร- ไม้บรรทัดเหล็ก- ดินสอขีดไม้- ขอขีดไม้3.2 เครื่องมือตัด- เลื่อยลันดา- เลื่อยรอ3.3 เครื่องมือเจาะ- สว่านไฟฟ้า3.4 เครื่องมือไสและตกแต่งไม้- กบล้าง- กบผิว- กระดาษทราย3.5 เครื่องมือยึดตรึงและวัสดุยึดตรึง- ตะปูขนาด 1 นิ้ว- ค้อนหงอน3.6 ไม้- ไม้ขนาดความกว้าง 1 x 1.5 นิ้ว ยาว 40 เซนติเมตร จานวน 7 ท่อน- ไม้ขนาดความกว้าง 1.5 x 1.5 นิ้ว ยาว 50 เซนติเมตร จานวน 4 ท่อน- ปีกไม้สัก3.7 แลกเกอร์3.8 แปรงทาสี
 12. 12. 4. การเข้าไม้ที่นามาใช้ในการผลิตชิ้นงาน4.1 พื้นเก้าอี้ใช้การเพลาะไม้ให้มีขนาด 40 x 40 เซนติเมตร4.2 โครงเก้าอี้ใช้การเข้าไม้แบบการเข้าบ่า4.3 ไม้ยึดขาเก้าอี้ทั้ง 4 ขา ใช้การเข้าไม้แบบเข้าชนและการเข้าเดือย5. ขั้นตอนการทางาน5.1 นาไม้ขนาดความกว้าง 1 x 1.5 นิ้ว ยาว 40 เซนติเมตร จานวน 4 ท่อน ทาบ่าที่ไม้ทั้ง 2 ข้างให้ครบ 4 ท่อน5.2 ตียึดไม้ในข้อที่ 5.1 เป็นโครงไม้รูปสี่เหลี่ยม5.3 นาไม้ขนาดความกว้าง 1.5 x 1.5 นิ้ว ยาว 50 เซนติเมตร จานวน 4 ท่อน ทาบ่าที่ไม้ 1 ข้างทาให้ครบที่ไม้ทั้ง 4 ท่อน5.4 ประกอบไม้ในข้อ 5.2 และข้อ 5.3 เข้าด้วยกัน5.5 นาไม้ขนาดความกว้าง 1 x 1.5 นิ้ว ยาว 40 เซนติเมตร จานวน 3 ท่อน นามาเข้าไม้แบบการเข้าชนให้เป็นรูปตัว H5.6 นาไม้ในข้อ 5.5 มาประกอบกับขาเก้าอี้ในข้อ 5.3 ทาการเข้าไม้แบบการเข้าเดือยที่ขาเก้าอี้ให้มีความสูงจากพื้นประมาณ 10 เซนติเมตร5.7 นาปีกไม้สักมาทาการเพลาะไม้ให้มีขนาด 40 x 40 เซนติเมตร นามาประกอบกับโครงเก้าอี้ที่ได้จัดเตรียมไว้5.8 ตัดตกแต่งให้เรียบร้อย6. การทดสอบ6.1 ทาการทดสอบโดยให้นักเรียนจานวน 10 คน ที่มีน้าหนัก 40 – 80 กิโลกรัมนั่ง6.2 สอบถามความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะ7. การปรับปรุงแก้ไข7.1 ปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานตามข้อเสนอแนะ8. การขัดและตกแต่งชิ้นงาน8.1 ขัดเก้าอี้ด้วยกระดาษทรายให้เรียบ8.2 ทาแลคเกอร์ให้เรียบเนียนสวยงาม9. การประเมินผลชิ้นงาน9.1 ประเมินผลชิ้นงานเก้าอี้จากปีกไม้สักว่าทาสาเร็จตามขั้นตอนที่วางแผนไว้9.2 ประเมินผลเก้าอี้จากปีกไม้สักมีความมั่นคง แข็งแรง สวยงาม
 13. 13. กิจกรรมที่ 1เรื่อง ออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานคาสั่ง : ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มผลิตชิ้นงานไม้ครุภัณฑ์ และเขียนอธิบายการทางานตามขั้นตอนต่อไปนี้( 60 คะแนน )ชื่อชิ้นงาน …………………………………………………………………………..แบบแปลนชิ้นงาน (ภาพไอโซเมตริก)(ภาพไอโซเมตริก แสดงรูปด้านบน ด้านข้างและด้านหน้า) ของชิ้นงาน
 14. 14. แบบแปลนชิ้นงาน (ด้านบน)(ภาพไอโซเมตริก แสดงรูปด้านบน ด้านข้างและด้านหน้า) ของชิ้นงานแบบแปลนชิ้นงาน (ด้านข้าง)(ภาพไอโซเมตริก แสดงรูปด้านบน ด้านข้างและด้านหน้า) ของชิ้นงาน
 15. 15. เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................การเข้าไม้ที่นามาใช้ในการผลิตชิ้นงาน............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 16. 16. ขั้นตอนการทางาน....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 17. 17. การทดสอบ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................การปรับปรุงแก้ไข....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 18. 18. การขัดและตกแต่งชิ้นงาน................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................การประเมินผลชิ้นงาน........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 19. 19. คาชี้แจง ข้อสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อคาสั่ง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว แล้วกากบาท (X) ลงในกระดาษคาตอบ1. วัสดุที่ใช้ในการอุดรูหรือร่องเสี้ยนไม้ คือข้อใดก. กาวข. ขี้เลื่อยค. เศษไม้ง. กาวผสมขี้เลื่อย2. แบบที่แสดงส่วนด้านข้างทั้ง 2 ด้าน ยกทามุม 30 องศา กับแนวระดับก. แบบจาลองข. แบบเสมือนค. แบบเมตริกง. แบบไอโซเมตริกซ์3. กระดาษทรายที่ใช้ขัดไม้มีกี่เบอร์ และเบอร์ใดมีความหยาบที่สุดก. มี 4 เบอร์ เบอร์ที่หยาบที่สุดคือ เบอร์ 1ข. มี 5 เบอร์ เบอร์ที่หยาบที่สุดคือ เบอร์ 1ค. มี 6 เบอร์ เบอร์ที่หยาบที่สุดคือ เบอร์ 5ง. มี 7 เบอร์ เบอร์ที่หยาบที่สุดคือ เบอร์ 74. การทดสอบชิ้นงาน มีประโยชน์อย่างไรก. ทาให้รู้ว่าชิ้นงานมีประสิทธิภาพแค่ไหนข. ทาให้รู้แบบแผนการทางานค. ทาให้ทราบเครื่องมือที่ใช้ผลิตชิ้นงานง. ทาให้ทราบค่าใช้จ่ายในการผลิตชิ้นงานแบบทดสอบหลังเรียนรายวิชาช่างไม้ครุภัณฑ์ เรื่องออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงาน
 20. 20. 5. เครื่องมือตัดชนิดใดที่นิยมนามาใช้รอปากไม้ก. เลื่อยไฟฟ้าข. เลื่อยรอค. เลื่อยลันดาง. เลื่อยหางหนู6. ชิ้นงานไม้ครุภัณฑ์ เป็นผลงานเกี่ยวกับสิ่งใดก. ชิ้นส่วนของไม้ที่ใช้ในงานไฟฟ้าข. อุปกรณ์ชิ้นส่วนรถยนต์ที่ทาจากไม้ค. สิ่งของเครื่องใช้ง. อุปกรณ์แบบไม้ที่ใช้ในงานโลหะ7. ชิ้นงานไม้ครุภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่นิยมทากันมาก คือข้อใดก. โต๊ะวางตู้เย็นข. แจกันดอกไม้ค. โต๊ะ – เก้าอี้ง. ชั้นวางโทรทัศน์8. แบบที่นิยมใช้เขียนภาพในงานช่างไม้ครุภัณฑ์ คือแบบใดก. แบบเมตริกข. แบบไอโซเมตริกซ์ค. แบบจาลองง. แบบเสมือน9. ข้อดีของการเขียนตัวเลขบอกขนาดในแบบ ข้อใดดีที่สุดก. ทาให้รู้ความยาวที่แท้จริงของแบบข. ทาให้รู้ความสูงของภาพค. ทาให้รู้ตาแหน่งของภาพง. ทาให้รู้ระยะของภาพ10. เราป้ องกันไม่ให้ชิ้นงานเกิดเชื้อราได้อย่างไรก. ขัดด้วยกระดาษทรายและนาไปตากแดดข. ขัดด้วยกระดาษทรายและทาแซลแลคค. นาไปอบด้วยความร้อนง. ขัดด้วยกระดาษทราย**********************
 21. 21. ภาคผนวก
 22. 22. เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนรายวิชาช่างไม้ครุภัณฑ์เรื่องออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงาน1. ก2. ข3. ก4. ก5. ง6. ง7. ข8. ค9. ค10. ค
 23. 23. เฉลยกิจกรรมที่ 1เรื่อง ออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานคาสั่ง : ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มผลิตชิ้นงานไม้ครุภัณฑ์ และเขียนอธิบายการทางานตามขั้นตอนต่อไปนี้ชื่อชิ้นงาน (5 คะแนน) ( ชิ้นงานไม้ครุภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ ตัวอย่างเช่น โต๊ะ เก้าอี้ชั้นวางของ ชั้นวางรองเท้า ฯลฯ โดยนักเรียนจะต้องวัสดุที่ใช้ทาด้วย เช่น เศษไม้ ไม้สัก ฯลฯ)แบบแปลนชิ้นงาน (ภาพไอโซเมตริก) ( 15 คะแนน )ภาพไอโซเมตริกเป็นภาพลักษณะสามมิติอีกแบบหนึ่งของการเขียนแบบ มีลักษณะเป็นภาพที่มองเห็นจากมุมที่กาหนดเป็นจุดเริ่มต้น การสร้างภาพไอโซเมตริกนี้จึงเป็นการวัดเอาขนาดกว้าง ยาวของด้านต่าง ๆ มาเป็นขนาดในภาพนั้นเอง การเขียนแบบภาพไอโซเมตริกนี้ จะแสดงการเขียนโดยใช้มุมทั้งสองข้างเท่ากัน คือ เป็นมุม 30 องศา โดยวัดจากเส้นระนาบข้อสังเกตในการเขียนแบบภาพไอโซเมตริก1. มุมที่ใช้ในการเขียนแบบภาพไอโซเมตริกนี้จะมีเพียง 2 มุมเท่านั้นคือมุม 30 และ 90กล่าวคือ เส้นที่ขีดทามุมด้านซ้ายและขวา จะทามุม 30 องศา ส่วนเส้นที่ขีดขึ้นหรือขีดลงจะเป็นมุม 90องศา2. เส้นที่ขีดจะเป็นเส้นขนานกันโดยตลอดคืนเส้นที่ทามุมด้านซ้ายก็จะขนานกัน เส้นที่ลากด้านขวากจะขนานกัน และเส้นตั้งฉากก็จะขนานกัน3. การเขียนเส้นระนาบเส้นแรก ควรให้อยู่ด้านล่างเพราะภาพที่เขียนจะอยู่ด้านบนและควรคานึงถึงความสูงของ ภาพที่จะเขียนด้วยเพื่อไม่ให้ภาพที่เขียนล้นกรอบกระดาษเขียนแบบ4. ก่อนที่จะเขียนเส้นตั้งฉากจะต้องดูก่อนว่าภาพเอียงไปด้านใด หากภาพที่จะเขียนเอียงด้านซ้ายเส้นตั้งฉากจะต้องอยู่ด้านขวา เป็นต้น
 24. 24. เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ ( 5 คะแนน )เครื่องมือช่างไม้ครุภัณฑ์มีทั้งหมด 5 ชนิด ได้แก่ เครื่องวัดระยะและร่างแบบเครื่องมือตัด เครื่องมือเจาะ เครื่องมือไสและตกแต่งไม้ เครื่องมือยึดตรึงและวัสดุยึดตรึงให้นักเรียนตอบเขียนชื่อเครื่องมือและวัสดุอื่นๆโดยแยกตอบเป็นประเภทการเข้าไม้ที่นามาใช้ในการผลิตชิ้นงาน ( 5 คะแนน )การเข้าไม้ มีทั้งหมด 7 วิธี ได้แก่ การเพลาไม้ การเข้าชน การเข้าบ่า การเข้าทาบ การเข้าลิ้นการเข้าปากกบ การเข้าเดือยให้นักเรียนเขียนบรรยายรายละเอียดว่า ชิ้นส่วนไหน ใช้การเข้าไม้แบบใด เช่น พื้นโต๊ะใช้การเพลาะไม้ ขาเก้าอี้ใช้การเข้าเดือย เป็นต้นลาดับขั้นตอนการทางาน ( 10 คะแนน )ให้นักเรียนเขียนบรรยายลาดับขั้นตอนการทางานการทดสอบ ( 5 คะแนน )ให้นักเรียนเขียนบรรยายการทดสอบชิ้นงานที่นักเรียนผลิตขึ้นว่ามีการทดสอบเป็นอย่างไรผลที่ได้จากการทดสอบเป็นอย่างไร ควรปรับปรุงตรงจุดไหนการปรับปรุงแก้ไข ( 5 คะแนน )ให้นักเรียนนาข้อบกพร่องที่พบจากการทดสอบมาปรับปรุงแก้ไข โดยให้เขียนบรรยายว่ามีข้อบกพร่องตรงจุดไหน และการปรับปรุงแก้ไขทาอย่างไรการขัดและตกแต่งชิ้นงาน ( 5 คะแนน )ให้นักเรียนเขียนบรรยายการตกแต่งชิ้นงานของนักเรียนการประเมินผลชิ้นงาน ( 5 คะแนน )ให้นักเรียนประเมินผลชิ้นงานที่นักเรียนปฏิบัติว่าสาเร็จตามขั้นตอนการทางานหรือไม่ อย่างไร
 25. 25. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนรายวิชาช่างไม้ครุภัณฑ์เรื่องออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงาน1. ง2. ง3. ค4. ก5. ข6. ค7. ค8. ข9. ก10. ข
 26. 26. บรรณานุกรมขั้นตอนการทางานช่าง. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :http://www.learners.in.th/blogs/posts/60012(วันที่ค้นข้อมูล 30 พฤษภาคม 2554).ชาลี ลัทธิ,วรพงษ์ ลีพรหมมา, ชวิน เป้าอารีย์และ สุรเดช สุทธาวาทิน. (2527). ช่างทั่วไป.กรมอาชีวศึกษา.ทักษะกระบวนการทางานช่าง. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :http://www.vcharkarn.com/vblog/37278/14(วันที่ค้นข้อมูล 30 พฤษภาคม 2554).บทที่ 3 งานไม้ (Wood Word). [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.snru.ac.th/.(วันที่ค้นข้อมูล 20 เมษายน 2554).ประณต กุลประสูติ. (2533). เทคนิคงานไม้. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง จากัด.

×