Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

คำอธิบายรายวิชางานเชื่อมไฟฟ้า ม.5

  • Be the first to comment

คำอธิบายรายวิชางานเชื่อมไฟฟ้า ม.5

  1. 1. คาอธิบายรายวิชา ง30285ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียนศึกษา ความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ ของงานเชื่อมไฟฟ้า เรื่องความปลอดภัยในการทางาน เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ หลักวิธีการเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น การเขียนแบบ อ่านแบบงานเชื่อมไฟฟ้า สัญลักษณ์ เทคนิคในการเชื่อมไฟฟ้า การผลิตงานเชื่อมวิเคราะห์ ข้อมูลความต้องการของตลาดกับงานเชื่อม ปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น ฝึกการเริ่มต้นการอาร์ค เขียนแบบอ่านแบบ เชื่อมท่าราบ การใช้การดูแลรักษาเครื่องมือ ใช้เทคโนโลยีสืบค้นบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน ทาบัญชี รายรับ – รายจ่ายเพื่อ ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะ มีเจตคติ ที่ดีต่ออาชีพงานเชื่อมไฟฟ้า ตระหนักในความสาคัญของการทางาน ทางานอย่างมีขั้นตอนและมีความรับผิดชอบ เห็นคุณค่าและแนวทางในการปฏิบัติงาน รู้วิธีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง รู้จักใช้เทคโนโลยีพัฒนาการทางานให้เหมาะสมสอดคล้องกับบรรทัดฐานของสังคมผลการเรียนรู้1. อธิบายความหมายความสาคัญของความปลอดภัยได้2. อธิบายความหมายความสาคัญของเครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบต่าง ๆได้3. นักเรียนบอกความหมายความสาคัญและหลักการเชื่อมโลหะได้4. อธิบายและอ่านสัญลักษณ์ของลวดเชื่อมได้ถูกต้อง5. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกรรมวิธีการเชื่อมโลหะ ด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์6. อธิบายหลักวิธีการของตาแหน่งการเชื่อมและสามารถปฏิบัติการเชื่อมได้รวม 6 ผลการเรียนรู้
  2. 2. โครงสร้างรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีรายวิชาช่างเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้ า ง30285 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 40 ชั่วโมงหน่วยที่ชื่อหน่วยการเรียนรู้ผลการเรียนรู้สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด เวลาน้าหนักคะแนน1 เครื่องมือและอุปกรณ์งานเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าข้อ 1,2, 3, 4การใช้การบารุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบอย่างถูกต้องตามหลักและวิธีการ ทาให้การทางานได้ผลดี มีมาตรฐาน ช่วยให้ช่างสามารถทางานได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย การเชื่อมโลหะ(Metal Welding)เป็นกรรมวิธีการต่อโลหะให้ติดกันโดยการใช้ความร้อนให้เกิดกับแก่ชิ้นงานจนหลอมละลายติดเป็นเนื้อเดียวกันซึ่งความร้อน ลวดเชื่อมและสัญลักษณ์ในงานเชื่อมไฟฟ้าเป็นส่วนที่สาคัญในงานเชื่อมเพราะชิ้นงานเชื่อมจะถูกต้องมีความแข็งแรง ต้องรู้จักใช้ลวดเชื่อม และสัญลักษณ์จะช่วยบอกวิธีการต่อการเชื่อม กรรมวิธีในการเชื่อมหลักสาคัญประการแรกในการทางานใด ๆ คือเรื่องของความปลอดภัย เราจะต้องคานึงถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น วิธีการหลีกเลี่ยงและระมัดระวังไม่ให้เกิดอันตรายนั้นๆ16 302 เทคนิคการเชื่อมและการปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าข้อ 5,6เทคนิคการเชื่อมไฟฟ้ามีความสาคัญต่อการเชื่อมมากเพราะงานจะออกมาดีหรือไม่นอกจากทักษะความชานาญแล้วจะต้องประกอบด้วยเทคนิควิธีการที่สาคัญนามาใช้ด้วย เช่น เทคนิคการใช้กระแสไฟเชื่อม การใช้ท่าเชื่อม การใช้ลวดเชื่อม เป็นต้น20 40รวม 36 70สอบกลางภาค 2 10สอบปลายภาค 2 20รวม 40 100
  3. 3. กาหนดการสอนรายวิชาช่างเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้ า ง30285ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 40 ชั่วโมง ปีการศึกษา 2556ผู้สอน นายอานาจ ศรีทิมสัปดาห์ วัน/เดือน/ปี ชั่วโมง ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้1 - 2 16 พ.ค. 56-23 พ.ค. 561 - 4 1. อธิบายความหมายความสาคัญของความปลอดภัยได้1. ความปลอดภัยในงานเชื่อมโลหะไฟฟ้า3 - 4 23 พ.ค. 56-6 มิ.ย. 565 - 8 2. อธิบายความหมายความสาคัญของเครื่องเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าแบบต่าง ๆได้2. เครื่องเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า5 - 6 13 มิ.ย. 56-20 มิ.ย. 569 - 12 3. นักเรียนบอกความหมายความสาคัญและหลักการเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าได้3. หลักการเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า7 - 9 27 มิ.ย. 56-11 ก.ค. 5613 - 18 4. อธิบายและอ่านสัญลักษณ์ของลวดเชื่อมได้ถูกต้อง4. ลวดเชื่อม- ลวดเชื่อม- ฟลักซ์- ลักษณะลวดเชื่อมไฟฟ้า10 19 - 20 สอบกลางภาคเรียน11 - 14 25 ก.ค. 56-15 ส.ค.5621 - 28 5. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกรรมวิธีการเชื่อมโลหะ ด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์5. การเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า15 – 19 22 ส.ค. 56-19 ก.ย. 5629 - 38 6. อธิบายหลักวิธีการของตาแหน่งการเชื่อมและสามารถปฏิบัติการเชื่อมได้5. การเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า20 39 - 40 สอบปลายภาคเรียน
  4. 4. การวางแผนกาหนดภาระงานของผู้เรียนและการวัดประเมินผลรายวิชาช่างเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้ า ง30285ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 40 ชั่วโมง ปีการศึกษา 2556ผู้สอน นายอานาจ ศรีทิมหน่วยการเรียนรู้ที่แผนการจัดการเรียนรู้ที่เรื่องภาระงาน / ผลงานที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติเครื่องมือและเกณฑ์การประเมิน1 1ความปลอดภัยในงานเชื่อมโลหะไฟฟ้าใบงานใบงาน /แบบทดสอบ2 2 เครื่องเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า ใบงานใบงาน /แบบทดสอบ3 3 หลักการเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า ใบงาน / รายงานใบงาน / รายงาน/ แบบทดสอบ4 4 ลวดเชื่อม ใบงานใบงาน /แบบทดสอบ5 5 การเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า ใบงาน / ชิ้นงาน ใบงาน / ชิ้นงาน

×