Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ปกใช้ หน่วยที่ 5 การขัดและเคลือบผิวไม้1

 • Login to see the comments

ปกใช้ หน่วยที่ 5 การขัดและเคลือบผิวไม้1

 1. 1. เอกสารประกอบการเรียนเอกสารประกอบการเรียนเล่มที่ 5 เรื่อง การเคลือบเงาผิวไม้อานาจ ศรีทิมตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการรายวิชาช่างไม้ครุภัณฑ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 2. 2. คานาในปัจจุบันสภาพการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองให้มากที่สุด เพื่อให้นักเรียนมีนิสัย ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ อยู่เสมอ ดังนั้นการจัดทาเอกสารป ระกอบการเรียนเป็นแนวทางหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าและสามารถเรียนรู้หาคาตอบได้ด้วยตนเองผู้เขียนจึงได้ดาเนินการสร้างเอกสารประกอบการเรียน ราย วิชาช่างไม้ครุภัณฑ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 6 เล่ม เป็นเอกสารที่ผู้เขียนดาเนินการสร้างตรงตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผู้เขียนได้ค้นคว้า รวบรวม เนื้อหา ความรู้จากตาราและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะกระบวนการปฏิบัติจริงที่เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้เรียน สาหรับ เอกสารประกอบการเรียนเล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับการเคลือบเงาผิวไม้ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการเรียนที่จัดทาเล่มนี้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพต่อไป นอกจากนั้นครูอาจารย์ที่สนใจสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพขอขอบคุณ นายธวัชชัย เทศขา ผู้อานวยการโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ นายอาวุธ เพ็งแตงครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม นายอภิรัฐ จันดาหาญ ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนตะพานหิน นางกมลรัตน์ มีไชโย ครูชานาญการพิเศษ นางธันยพร เขียวเขินครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ และนางศิริพร ภู่ดี ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองหูช้าง ที่ได้กรุณาตรวจสอบเอกสารประกอบ การเรียน และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ผู้เขียนจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้อานาจ ศรีทิม
 3. 3. สารบัญหน้าคานา กสารบัญ ขจุดประสงค์การเรียนรู้ คคาชี้แจง งกระดาษคาตอบ จแบบทดสอบก่อนเรียน ฉเรื่องที่ 1 การเคลือบเงาผิวไม้ 1- กิจกรรมที่ 1 8แบบทดสอบหลังเรียน 9ภาคผนวก 11- เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 12- เฉลยกิจกรรมที่ 1 13- เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 14บรรณานุกรม 15
 4. 4. จุดประสงค์การเรียนรู้หลังจากนักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียน ราย วิชาช่างไม้ครุภัณฑ์ เรื่อง การเคลือบเงาผิวไม้ แล้ว นักเรียนจะมีความรู้ความสามารถ ดังนี้1. สามารถอธิบายการเคลือบเงาผิวไม้ได้2. สามารถเลือกใช้เครื่องมือเคลือบเงาผิวไม้ได้ถูกต้อง เหมาะสม
 5. 5. คาชี้แจงสาหรับนักเรียนเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระการอาชีพรายวิชาช่างไม้ครุภัณฑ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่มนี้ เป็นเอกสารสาหรับนักเรียน เพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ และ ฝึกทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม โดยนักเรียนสามารถใช้เอกสารประกอบการเรี ยนได้ด้วยตนเองตามแนวทางตามลาดับดังนี้1. ให้นักเรียนศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ทราบว่า เมื่อศึกษาจบแล้ว จะได้รับความรู้อะไรบ้าง2. ทาแบบทดสอบก่อนเรียน จานวน 10 ข้อ เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียน3. ให้นักเรียนศึกษาและทาความเข้าใจเนื้อหา เรื่องที่ 1 การเคลือบเงาผิวไม้4. ทากิจกรรมตามที่กาหนดให้ด้วยตนเอง ถ้าทาไม่ได้ หรือสงสัยให้อ่านทบทวนเนื้อหาใหม่5. ตรวจคาตอบกิจกรรมที่ 1 จากเฉลยในส่วนของภาคผนวก6. หลังทากิจกรรมเสร็จแล้วให้ทาแบบทดสอบหลังเรียน จานวน 10 ข้อ7. ตรวจคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนจากเฉลยในส่วนของภาคผนวก8. สรุปคะแนนในแบบสรุปผลการเรียน
 6. 6. รายวิชาช่างไม้ครุภัณฑ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเล่มที่ 5 การเคลือบเงาผิวไม้ชื่อ ................................................................................................................ เลขที่ .............................แบบทดสอบก่อนเรียนข้อ ก ข ค ง12345678910สรุปผลการเรียนคะแนนเต็ม คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบหลังเรียนแบบทดสอบหลังเรียนข้อ ก ข ค ง12345678910เกณฑ์การประเมิน80 - 100 % = ดีมาก70 – 79 % = ดี60 - 69 % = พอใช้0 - 59 % = ควรปรับปรุงกร ะดาษคาตอบ
 7. 7. คาชี้แจง ข้อสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อคาสั่ง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว แล้วกากบาท (X) ลงในกระดาษคาตอบ1. เมื่อไม้คายความชื้นในตัวเอง จะเกิดผลอย่างไรก. โค้งบิดหงอข. ผิวไม้ไม่เรียบเสมอกันค. ไม้แตกหักง. เกิดเชื้อรา2. ช่างไม้ครุภัณฑ์นิยมใช้อะไรในการอุดร่องเสี้ยนไม้ก. กาวลาเท็กซ์ข. ขี้เลื่อยค. ผงดินสอพองผสมน้า ผสมสีฝุ่นง. ดินเหนียว3. เหตุผลที่สาคัญที่สุดในการเคลือบเงาผิวไม้ คือข้อใดก. เพื่อขับ / ดึง ความสวยงามของไม้ให้โดดเด่นออกมาข. เพื่อปิดลายไม้ค. เพื่อลบลายไม้ง. เพื่อป้ องกันการกระแทก4. ผลิตภัณฑ์ที่ทาให้ไม้มีสีเข้มขึ้น แต่ไม่มีผลกับเฉดสีดั้งเดิม คือผลิตภัณฑ์ใดก. กลุ่มผลิตภัณฑ์สูตรน้าข. น้ามันค. เชแลคง. แวกซ์แบบทดสอบก่อนเรียนรายวิชาช่างไม้ครุภัณฑ์ เรื่องการเคลือบเงาผิวไม้
 8. 8. 5. กระบวนการทางานเคลือบเงาไม้แบบใดทาง่ายที่สุดก. งานเชแลคข. งานวานิชค. กลุ่มสูตรน้าง. การเคลือบน้ามัน6. การปกป้ องรักษาชิ้นงานให้มีอายุยืนยาว ควรเลือกการเคลือบเงาที่สามารถป้ องกันสิ่งใดได้ก. ป้ องกันแดดข. ป้ องกันการระเหยของน้าค. ป้ องกันลมง. ป้ องกันการกระแทก7. สัดส่วนของน้ามันมากกว่าเรซิน ทาให้มีคุณสมบัติอ่อนตัว ดูไม่แข็งกระด้าง เหมาะสาหรับงานใดก. งานภายในข. งานภายนอกค. งานตกแต่งง. งานที่เป็นลวดลาย8. ผลิตภัณฑ์ที่แห้งตัวเร็ว สามารถพ่นและทาทับได้หลายครั้งก. น้ามันข. เรซินค. แลคเกอร์ง. เชแลค9. ผลที่เกิดขึ้นจากการนาวานิชมาผสมกับน้ามันคือสิ่งใดก. ทาให้มองเห็นเสี้ยนไม้ข. ทาให้แห้งเร็วค. ทาให้สีเข้มขึ้นง. ทาให้แห้งช้า10. สิ่งสาคัญที่สุดว่าจะเลือกการเคลือบเงาผิวไม้แบบใด คืออะไรก. ราคาผลิตเคลือบเงาข. แรงงานค. บริเวณที่นาไปใช้งานง. เครื่องมือที่ใช้**********************
 9. 9. เรื่องที่ 1การเคลือบเงาผิวไม้ไม้หากทิ้งไว้นานๆ สิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะมีเชื้อรา มีรอยแตกแยก โก่ง งอ สีไม้เปลี่ยนไป สิ่งต่าง ๆเหล่านี้เกิดขึ้น เพราะในบรรยากาศของเรา มีสปอร์เชื้อรา มีความชื้น ที่เปลี่ยนไป เนื้อไม้มีการคายหรือดูดความชื้นจากอากาศ ทาให้เซลล์ของไม้มีการยืดและหดตัว มีผลทาให้รูปร่างของไม้ผิดไปอาจโค้งหรือบิด หรือแตกที่บริเวณส่วนปลายไม้สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ จะเกิดได้น้อยลงและยืดอายุของไม้ได้ถ้าเราเคลือบเงาผิวไม้ เพื่อป้ องกันไม่ให้ไม้ได้สัมผัสกับอากาศและความชื้นรอบ ๆ การเคลือบผิวไม้ไม่เพียงแต่รักษาเนื้อไม้การเคลือบผิวไม้ที่ดี ยังให้ความสวยงาม น่าใช้ นอกจากนี้การเคลือบเงาผิวไม้ทาให้เราสามารถทาความสะอาดชิ้นไม้ได้สะดวกง่ายดายขึ้นการอุดร่องเสี้ยนไม้การอุดร่องเสี้ยนไม้หรือรูตะปู หรือรอยฉีกของเนื้อไม้ เป็นสิ่งที่ช่างไม้ครุภัณฑ์ควรทาเป็นสิ่งแรกหลังจากที่ผลิตชิ้นงานขึ้นมาแล้ว สาหรับช่างไม้ไทยทั่วไปใช้ ผงดินสอพองผสมน้า ผสมสีฝุ่นให้ใกล้เคียงกับสีผิวไม้ที่จะอุดรูร่อง ถ้าต้องการเพิ่มความสามารถในการยึดติดเราอาจผสมน้ามัน varnishลงไปด้วยเล็กน้อย ให้ดูตามขนาดชิ้นงาน เมื่อผสมได้ที่ให้ใส่ถุงพลาสติกรัดด้วยหนังยาง จากนั้นแบ่งออกมาใช้ทีละน้อย อาจเจาะก้นถุงแล้วบีบออกมาใช้ ในบางครั้งสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราเช่นผงไม้ที่เกิดจากการขัดด้วยกระดาษทรายนามาผสมกับกาวลาเท็กซ์ ก็สามารถใช้อุดร่องเสี้ยนไม้ได้เหมือนกันการเคลือบเงาผิวไม้ขั้นตอนการเคลือบเงาผิวไม้ถือเป็นขั้นตอนสาคัญขั้นตอนหนึ่ง ที่จะช่วยเก็บรักษาไม้ให้สามารถใช้ได้นาน ๆ จุดประสงค์ของการเคลือบเงาไม้มี 3 ประการ คือ1. เพื่อขับ/ดึงความสวยงามของไม้ให้โดดเด่นออกมา (Enhance)2. เพื่อผนึกปิดไม้ไว้(Seal)3. เพื่อป้ องกันไม้จากการใช้งาน (Protect)
 10. 10. การเคลือบเงาไม้สามารถแบ่งตามประเภทต่างๆ ได้ดังนี้1. งานน้ามัน (Oil)2. งานวานิช (Varnish)3. งานเชแลค (Shellac)4. งานแลคเกอร์ (Lacquer)5. กลุ่มผลิตภัณฑ์สูตรน้า (Water based)6. งานขี้ผึ้ง (Wax)การพิจารณาเลือกใช้การเคลือบเงาผิวไม้นั้น จะต้องคานึงถึง1. ต้องการให้การเคลือบเงานี้ มีผลกับเฉดสีดั้งเดิมของไม้มากน้อยเพียงใด (Color)การเคลือบเงาแต่ละประเภท ส่งผลกระทบกับเฉดสีดั้งเดิมของไม้แตกต่างกันออกไป บางครั้งเราก็ต้องการให้เฉดสีเปลี่ยน แต่บางครั้งเราก็ต้องการให้คงเฉดสีดั้งเดิมไว้มาดูคาอธิบาย และเปรียบเทียบสีต่างๆของไม้ดังรูป1.1 กลุ่มสูตรน้า ส่งผลให้ไม้สีเข้มขึ้น แต่ไม่มีผลกับเฉดสีดั้งเดิม1.2 น้ามันลินซีด ทาให้ไม้มีสีเข้มขึ้น และเฉดสีจะออกเหลืองอาพัน โทนสีอุ่น1.3 แวกซ์ ไม่มีผลต่อสีดั้งเดิม1.4 โพลียูริเทน-สูตรน้ามัน ทาให้ไม้มีสีเข้มขึ้นและเฉดสีจะออกเหลืองอาพันโทนสีอุ่น แต่ไม่เข้มเท่ากับกลุ่มน้ามันลินซีด1.5 เชแลคส้ม เพิ่มสีส้มโทนอุ่นให้กับเฉดสีเดิมของไม้ (เชแลคสีอื่นๆ ก็เพิ่มโทนสีตามนั้นๆ)1.6 แลคเกอร์ ทาให้ไม้สีเข้มขึ้นนิดนึง2. ต้องการใช้กระบวนการเคลือบเงา ที่มีขั้นตอนการทางานยากง่ายเพียงใด โดยทั่วๆไปแล้วกระบวนการเลือกทางานเคลือบเงาผิวไม้เป็นเรื่องของความถนัด การเคลือบประเภทน้ามันและแวกซ์ทางานได้ง่ายที่สุด (เช็ดน้ามัน ทาให้เกิดรอยชั้นฟิล์มบางๆบนชิ้นงาน) ในขณะที่งาน เชแลค, วานิชและกลุ่มสูตรน้า จะใช้แปรงทา และสร้างชั้นฟิล์มที่หนากว่า3. ต้องการป้ องกันเนื้อไม้ ถ้าหากเราต้องการปกป้ องรักษาชิ้นงานให้มีอายุยืนยาว ก็ควรจะเลือกการเคลือบเงาที่สามารถป้ องกันการระเหยของน้าในชิ้นไม้4. ต้องการความทนทานจากการเคลือบเงามากแค่ไหน ประเภทของการเคลือบเงาและความหนาของชั้นฟิมล์ที่เคลือบ จะช่วยปกป้ องชิ้นงานไม้จากรอยขีดข่วนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานการเคลือบบางประเภทสามารถทนต่อรอยขูดขีด น้า ความร้อน ได้ดีกว่า
 11. 11. ตารางเปรียบเทียบความทนทานของประเภทการเคลือบเงาแต่ละประเภทกับปัจจัยการเกิดรอยบนชิ้นไม้ดีเยี่ยม = 6ดีมาก = 5ดี = 4พอใช้ได้ = 3แย่ = 2แย่มาก = 1ที่มา : http://www.thaicarpenter.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&WBntype=1&No=1421856วิธีการเคลือบเงาผิวไม้1. เคลือบน้ามันการเคลือบน้ามันแบบทั่วๆไป มี 2 ชนิด คือ น้ามันลินสีด และทังออลย์(Tung oil)- น้ามันลินสีด หรือน้ามันเมล็ดฝ้าย ทาจากเมล็ดต้นแฟล็คซ์ มีคุณสมบัติแห้งตัวช้า- ส่วนทังออลย์(คนไทยเรียก น้ามันตุง) จะแห้งเร็วกว่าน้ามันลินสีดดิบ แต่ช้ากว่าลินสีดหุงต้ม ซึ่งต้องทาบนชิ้นงาน 5-6 รอบ เพื่อให้มีคุณสมบัติเคลือบผิวดังที่ต้องการการเคลือบน้ามัน เป็นการเคลือบชิ้นงานที่ทางานง่ายมาก เพียงแค่เช็ดน้ามัน และใช้ผ้าเปล่าเช็ดซ้าทุกๆรอบที่เคลือบ เนื่องจากเนื้อฟิล์มเคลือบมีความบาง และไม่สามารถป้ องกันรอยได้ จึงเหมาะสาหรับผิวที่ไม่ต้องถูกสัมผัสใช้งานบ่อย
 12. 12. ภาพที่ 5.1 การเคลือบน้ามันลีนสีดที่มา : http://www.thaicarpenter.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&WBntype=1&No=14218562. เคลือบวานิชวานิช ก็คือ การนาน้ามันผสมกับเรซินสังเคราะห์ เช่น ยูริเทน แบ่งประเภทตั้งแต่ เงาด้านกึ่งเงา หรือเงาสปาวานิช คือ มีสัดส่วนของน้ามันมากกว่าเรซิน ทาให้มีคุณสมบัติผิวที่อ่อนตัว ดูไม่แข็งกระด้าง เหมาะสาหรับงานภายนอกวานิชภายใน จะมีคุณสมบัติผิวที่แข็งมากกว่า เพราะมีสัดส่วนผสมของเรซินมากกว่าน้ามันการทาทับหลายๆครั้ง จึงสร้างฟิล์มที่แข็งแรง ทนรอยขีดข่วนต่างๆภาพที่ 5.2 แสดงการทาวานิชที่มา : http://www.thaicarpenter.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&WBntype=1&No=1421856
 13. 13. 3. เคลือบวานิชผสมน้ามันคือการนาวานิชมาผสมน้ามัน เพื่อสร้างความแข็งแรงที่มากกว่าการใช้เคลือบน้ามันเพียงอย่างเดียว มักใช้ชื่อตามที่เราเห็นเช่น เดนนิชออยล์ หรือ ทีคออยล์ การใช้งานง่ายมาก (เช็ดด้วยน้ามันและใช้ผ้าเปล่าเช็ดออก) แต่แห้งตัวช้ามากภาพที่ 5.3 แสดงการเช็ดวานิชผสมน้ามันที่มา : http://www.thaicarpenter.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&WBntype=1&No=14218564. เคลือบเชแลคเชแลค เป็นสารเรซินธรรมชาติที่สกัดจากแมลง นามาคั้น และอบแห้ง เวลานาไปใช้งานจาเป็นต้องนาไปผสมกับแอลกอฮอล์เสียก่อน หรือในบางยี่ห้อ เราจะเห็นเป็นเชแลคสาเร็จรูป ผสมแอลกอฮอล์มาเรียบร้อยแล้ว ในเชแลคธรรมชาติ จะมีสีออกส้มนิดๆ ซึ่งจะเพิ่มโทนสีอุ่นกับชิ้นงานภาพที่ 5.4 แสดงการทาเชแลคที่มา : http://www.thaicarpenter.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&WBntype=1&No=1421856
 14. 14. 5. เคลือบแลคเกอร์แลคเกอร์ ผลิตจากไนโตรเซลูโลส มีคุณสมบัติแห้งตัวไวมาก จึงถูกประยุกต์ใช้งานผ่านการพ่น มีความแข็งแรงและทนทานดี เมื่อแห้งตัวไว จึงเป็นข้อได้เปรียบเวลาทางาน เพราะสามารถพ่นทับหลายๆรอบ และเสร็จงานเคลือบผิวได้ภายในวันเดียว หากต้องการใช้การทาแลคเกอร์แทนการพ่นจาเป็นต้องผสมทินเนอร์ เพื่อให้แห้งตัวช้า ช่างมีเวลาทากวาดเก็บผิวงานภาพที่ 5.5 แสดงการพ่นเคลือบแลคเกอร์ที่มา : http://www.thaicarpenter.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&WBntype=1&No=14218566. กลุ่มสูตรน้ากลุ่มนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกใหม่สาหรับลดความอันตรายและสารตกค้างจากการใช้ทินเนอร์ ข้อดี คือ ล้างทาความสะอาดเครื่องมือด้วยน้าเปล่าๆได้เลย ส่วนข้อควรระวังในการใช้กลุ่มสูตรน้า ก็คือ น้าจะเป็นตัวดึงเสี้ยนไม้ให้ขึ้นมาระหว่างเคลือบเงาผิวไม้ ส่งผลให้สารเคลือบลงไปไม่ลึกถึงเนื้อไม้เท่ากับการเคลือบแบบอื่น (ต้องแก้ไขด้วยขัด และทาหลายๆรอบ เพื่อให้ซึมลงไป)ภาพที่ 5.6 แสดงการทาเคลือบผิวด้วยน้ามันสูตรน้าที่มา : http://www.thaicarpenter.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&WBntype=1&No=1421856
 15. 15. 7. เคลือบแวกซ์แวกซ์สาหรับงานไม้ที่มีในท้องตลาด เป็นแวกซ์เหลว สามารถใช้เคลือบชิ้นงาน โดยไม่มีผลกระทบกับเฉดสีของไม้ตัวแวกซ์เองมีความอ่อน จึงไม่ทนต่อรอยขีดข่วนหรือกันน้า จึงไม่เหมาะกับชิ้นงานที่ถูกสัมผัสบ่อยๆ แต่ก็สามารถประยุกต์ใช้ทาทับผิวบนสุดของการเคลือบไม้แบบอื่นๆได้การเคลือบเงาผิวไม้แบบไหนดีที่สุด ต้องขึ้นอยู่กับชิ้นงานว่านาไปใช้บริเวณใดถ้าชิ้นงานเป็นตู้ครัว หรือตู้เก็บของในห้องน้า เราก็ต้องคานึงถึงเรื่องความทนทานเป็นหลักการเคลือบเงาผิวไม้ที่ต้องการจึงต้องทนต่อเหงื่อ (ทั้งแบบเค็มและแบบเปรี้ยว) ดังนั้น วานิช หรือยูริเทนจึงเป็นตัวเลือกในอันดับแรกๆถ้าชิ้นงานคือ เก้าอี้ โต๊ะ เราต้องคานึงเรื่องรอยขีดข่วน ก็ต้องเลือกว่าเราอยากจะเคลือบด้วยวิธีการขัดถูหรือไม่ แลคเกอร์สามารถปัดเงาได้ง่ายที่สุด ตามด้วยเชแลค ส่วนวานิชและกลุ่มสูตรน้าก็สามารถปัดเงาได้ดีเช่นกัน แต่ต้องปัดด้วยผ้าที่มีใยความละเอียดสูงๆ คุณภาพสูงๆถ้าชิ้นงานเป็นตู้หนังสือ, ชั้นวางทีวี, ชิ้นงานตกแต่งบ้าน เช่น กรอบรูป โคมไฟ ซึ่งไม่ต้องเผื่อเรื่องรอยขีดข่วนหนักๆ การเคลือบน้ามันหรือน้ามันผสมวานิชหลายๆรอบ ก็เป็นทางเลือกที่ดี
 16. 16. กิจกรรมที่ 1เรื่อง การเคลือบเงาผิวไม้ชื่อ .............................................................................................................. เลขที่ ..................คาชี้แจง : ให้นักเรียนนาคาจากัดความที่กาหนดให้ เติมลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กัน ( 10 คะแนน )เสี้ยนไม้ การอุดร่องเสี้ยนไม้ งานน้ามัน ความชื้น กลุ่มสูตรน้าเชแลค แลคเกอร์ วานิช กาวลาเทกซ์ แวกซ์1. .................................. ควรทาเป็นสิ่งแรกหลังจากที่ผลิตชิ้นงานมาแล้ว2. .................................. ใช้ผสมกับฝุ่นไม้ที่เกิดจากการขัดด้วยกระดาษเพื่อใช้อุดร่องเสี้ยนไม้3. ................................. ไม่สามารถป้ องกันรอยได้ เหมาะสาหรับงานที่ไม่ต้องถูกสัมผัสใช้งานบ่อย4. ................................. คือ น้ามันผสมเรซินสังเคราะห์5. ................................. มีสีส้มนิดๆ ช่วยเพิ่มโทนสีอุ่นให้กับชิ้นงาน6. ................................. มีคุณสมบัติแห้งตัวเร็ว เพราะกับการใช้งานผ่านการพ่น7. ................................ สามารถล้างทาความสะอาดเครื่องมือง่าย8. ................................. มีความอ่อน ใช้เคลือบชิ้นงานโดยมีผลกระทบต่อเฉดสีของไม้9. ................................. เป็นสาเหตุทาให้ไม้เกิดเชื้อรา เนื่องจากทิ้งไว้นาน10. ............................... มองเห็นชัดเจนหลังการทาเคลือบผิวด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์สูตรน้า
 17. 17. คาชี้แจง ข้อสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อคาสั่ง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว แล้วกากบาท (X) ลงในกระดาษคาตอบ1. สิ่งสาคัญที่สุดที่จะเลือกการเคลือบเงาผิวไม้ คืออะไรก. แรงงานข. บริเวณที่ใช้งานค. เครื่องมือที่ใช้ง. ราคาผลิตภัณฑ์เคลือบเงา2. ผลที่เกิดขึ้นจากการนาวานิชมาผสมกับน้ามันคือสิ่งใดก. ทาให้แห้งช้าข. ทาให้แห้งเร็วค. ทาให้สีเข้มขึ้นง. ทาให้มองเห็นเสี้ยนไม้3. ผลิตภัณฑ์ที่แห้งตัวเร็ว สามารถพ่นและทาทับได้หลายครั้งก. เรซินข. น้ามันค. เชแลคง. แลคเกอร์4. สัดส่วนของน้ามันมากกว่าเรซิน ทาให้มีคุณสมบัติอ่อนตัว ดูไม่แข็งกระด้าง เหมาะสาหรับงานใดก. งานภายนอกข. งานภายในค. งานที่เป็นลวดลายง. งานตกแต่งแบบทดสอบหลังเรียนวิชาช่างไม้ครุภัณฑ์ เรื่องการเคลือบเงาผิวไม้
 18. 18. 5. การปกป้ องรักษาชิ้นงานให้มีอายุยืนยาว ควรเลือกการเคลือบเงาที่สามารถป้ องกันสิ่งใดได้ก. ป้ องกันแดดข. ป้ องกันลมค. ป้ องกันการระเหยของน้าง. ป้ องกันการกระแทก6. กระบวนการทางานเคลือบเงาไม้แบบใดทาง่ายที่สุดก. การเคลือบน้ามันข. กลุ่มสูตรน้าค. งานเชแลคง. งานวานิช7. ผลิตภัณฑ์ที่ทาให้ไม้มีสีเข้มขึ้น แต่ไม่มีผลกับเฉดสีดั้งเดิม คือผลิตภัณฑ์ใดก. น้ามันข. เชแลคค. แวกซ์ง. กลุ่มผลิตภัณฑ์สูตรน้า8. เหตุผลที่สาคัญที่สุดในการเคลือบเงาผิวไม้ คือข้อใดก. เพื่อลบลายไม้ข. เพื่อป้ องกันการกระแทกค. เพื่อขับ / ดึง ความสวยงามของไม้ให้โดดเด่นออกมาง. เพื่อปิดลายไม้9. ช่างไม้ครุภัณฑ์นิยมใช้อะไรในการอุดร่องเสี้ยนไม้ก. ผงดินสอพองผสมน้า ผสมสีฝุ่นข. ขี้เลื่อยค. ดินเหนียวง. กาวลาเท็กซ์10. เมื่อไม้คายความชื้นในตัวเอง จะเกิดผลอย่างไรก. เกิดเชื้อราข. ไม้แตกหักค. ผิวไม้ไม่เรียบเสมอกันง. โค้งบิดหงอ**********************
 19. 19. ภาคผนวก
 20. 20. เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนรายวิชาช่างไม้ครุภัณฑ์เรื่อง การเคลือบเงาผิวไม้1. ก2. ค3. ก4. ก5. ง6. ข7. ข8. ค9. ง10. ค
 21. 21. เฉลยกิจกรรมที่ 1เรื่อง การเคลือบเงาผิวไม้คาชี้แจง : ให้นักเรียนนาคาจากัดความที่กาหนดให้ เติมลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กันเสี้ยนไม้ การอุดร่องเสี้ยนไม้ งานน้ามัน ความชื้น กลุ่มสูตรน้าเชแลค แลคเกอร์ วานิช กาวลาเทกซ์ แวกซ์1. การอุดร่องเสี้ยนไม้ ควรทาเป็นสิ่งแรกหลังจากที่ผลิตชิ้นงานมาแล้ว2. กาวลาเทกซ์ ใช้ผสมกับฝุ่นไม้ที่เกิดจากการขัดด้วยกระดาษเพื่อใช้อุดร่องเสี้ยนไม้3. งานน้ามัน ไม่สามารถป้ องกันรอยได้ เหมาะสาหรับงานที่ไม่ต้องถูกสัมผัสใช้งานบ่อย4. วานิช คือ น้ามันผสมเรซินสังเคราะห์5. เชแลค มีสีส้มนิดๆ ช่วยเพิ่มโทนสีอุ่นให้กับชิ้นงาน6. แลคเกอร์ มีคุณสมบัติแห้งตัวเร็ว เพราะกับการใช้งานผ่านการพ่น7. กลุ่มสูตรน้า สามารถล้างทาความสะอาดเครื่องมือง่าย8. แวกซ์ มีความอ่อน ใช้เคลือบชิ้นงานโดยมีผลกระทบต่อเฉดสีของไม้9. ความชื้น เป็นสาเหตุทาให้ไม้เกิดเชื้อรา เนื่องจากทิ้งไว้นาน10. เสี้ยนไม้ มองเห็นชัดเจนหลังการทาเคลือบผิวด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์สูตรน้า
 22. 22. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนรายวิชาช่างไม้ครุภัณฑ์เรื่อง การเคลือบเงาผิวไม้1. ข2. ก3. ง4. ก5. ค6. ก7. ง8. ค9. ก10. ง
 23. 23. บรรณานุกรมการขัดและเคลือบผิวไม้. (ออนไลน์) . [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :http://www.htg2.net/index.php?topic=69901.0.(วันที่ค้นข้อมูล 30 พฤษภาคม 2554).งานเคลือบเงาสาหรับช่างไม้. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.thaicarpenter.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&WBntype=1&No=1421856.(วันที่ค้นข้อมูล 30 พฤษภาคม 2554).ชาลี ลัทธิ,วรพงษ์ ลีพรหมมา, ชวิน เป้าอารีย์และ สุรเดช สุทธาวาทิน. (2527). ช่างทั่วไป.กรมอาชีวศึกษา.ดาเนิน คงพาลา. เทคนิคการย้อมผิวไม้ให้งดงาม. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :http://www.thaihomemaster.com/showinformation.php?TYPE=12&ID=766.(วันที่ค้นข้อมูล 30 พฤษภาคม 2554).บทที่ 3 งานไม้ (Wood Word). [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.snru.ac.th/(วันที่ค้นข้อมูล 20 เมษายน 2554).ประณต กุลประสูติ. (2533). เทคนิคงานไม้. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง จากัด.MUkU A.M.F. (Thailand) Co., Ltd. ขั้นตอนการทาสีและเคลือบไม้. [ออนไลน์].แหล่งที่มา : http://www.amfinternational.com/index.php?option=com_content&view=article&id=114&Itemid=178(วันที่ค้นข้อมูล 30 พฤษภาคม 2554).

×