Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ปกใช้ หน่วยที่ 4 การปฏิบัติงานไม้1

 • Login to see the comments

ปกใช้ หน่วยที่ 4 การปฏิบัติงานไม้1

 1. 1. เอกสารประกอบการเรียนเอกสารประกอบการเรียนเล่มที่ 4 เรื่อง การเข้าไม้อานาจ ศรีทิมตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการรายวิชาช่างไม้ครุภัณฑ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 2. 2. คานาในปัจจุบันสภาพการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองให้มากที่สุด เพื่อให้นักเรียนมีนิสัย ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ อยู่เสมอ ดังนั้นการจัดทาเอกสารประกอบการเรียนเป็นแนวทางหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าและสามารถเรียนรู้หาคาตอบได้ด้วยตนเองผู้เขียนจึงได้ดาเนินการสร้างเอกสารประกอบการเรียน ราย วิชาช่างไม้ครุภัณฑ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 6 เล่ม เป็นเอกสารที่ผู้เขียนดาเนินการสร้างตรงตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผู้เขียนได้ค้นคว้า รวบรวม เนื้อหา ความรู้จากตาราและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะกระบวนการปฏิบัติจริงที่เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้เรียน สาหรับเอกสารประกอบการเรียนเล่มนี้ ประ กอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับการเข้าไม้แบบต่าง ๆ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการเรียนที่จัดทาเล่มนี้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพต่อไป นอกจากนั้นครูอาจารย์ที่สนใจสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุผลตามจุดมุ่ งหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพขอขอบคุณ นายธวัชชัย เทศขา ผู้อานวยการโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ นายอาวุธ เพ็งแตงครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม นายอภิรัฐ จันดาหาญ ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนตะพานหิน นางกมลรัตน์ มีไ ชโย ครูชานาญการพิเศษ นางธันยพร เขียวเขินครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ และนางศิริพร ภู่ดี ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองหูช้าง ที่ได้กรุณาตรวจสอบเอกสารประกอบการเรียน และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ผู้เขียนจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้อานาจ ศรีทิม
 3. 3. สารบัญหน้าคานา กสารบัญ ขจุดประสงค์การเรียนรู้ งคาชี้แจง จกระดาษคาตอบ ฉแบบทดสอบก่อนเรียน ชเรื่องที่ 1 การเพลาะไม้ 1- กิจกรรมที่ 1 6เรื่องที่ 2 การเข้าไม้แบบการเข้าชน 8- กิจกรรมที่ 2 12เรื่องที่ 3 การเข้าไม้แบบการเข้าบ่า 14- กิจกรรมที่ 3 21เรื่องที่ 4 การเข้าไม้แบบการเข้าลิ้น 23- กิจกรรมที่ 4 30เรื่องที่ 5 การเข้าไม้แบบการเข้าปากกบ 32- กิจกรรมที่ 5 37เรื่องที่ 6 การเข้าไม้แบบการเข้าทาบ 39- กิจกรรมที่ 6 46เรื่องที่ 7 การเข้าไม้แบบการเข้าเดือย 48- กิจกรรมที่ 7 56
 4. 4. สารบัญ (ต่อ)หน้าแบบทดสอบหลังเรียน 58ภาคผนวก 61- เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 62- เฉลยกิจกรรมที่ 1 63- เฉลยกิจกรรมที่ 2 65- เฉลยกิจกรรมที่ 3 67- เฉลยกิจกรรมที่ 4 69- เฉลยกิจกรรมที่ 5 71- เฉลยกิจกรรมที่ 6 73- เฉลยกิจกรรมที่ 7 75- เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 77บรรณานุกรม 78
 5. 5. จุดประสงค์การเรียนรู้หลังจากนักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาช่างไม้ครุภัณฑ์ เรื่อง การเข้าไม้แล้ว นักเรียนจะมีความรู้ความสามารถ ดังนี้1. นักเรียนสามารถอธิบายเครื่องมือที่ใช้ในการเข้าไม้แต่ละประเภทได้2. นักเรียนสามารถจัดลาดับขั้นตอนการเข้าไม้แบบต่าง ๆ ได้3. สามารถเข้าไม้แบบต่าง ๆ ที่ใช้ในงานไม้ครุภัณฑ์ได้
 6. 6. คาชี้แจงสาหรับนักเรียนเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระการอาชีพรายวิชาช่างไม้ครุภัณฑ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่มนี้ เป็นเอกสารสาหรับนักเรียน เพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ และ ฝึกทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม โดยนักเรียนสามารถใช้เอกสารปร ะกอบการเรียนได้ด้วยตนเองตามลาดับดังนี้1. ให้นักเรียนศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ทราบว่า เมื่อศึกษาจบแล้ว จะได้รับความรู้อะไรบ้าง2. ทาแบบทดสอบก่อนเรียน จานวน 10 ข้อ เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียน3. ให้นักเรียนศึกษาและทาความเข้าใจเนื้อหา เรื่องที่ 1 การเพลาะไม้ เรื่องที่ 2 การเข้าไม้แบบการเข้าชน เรื่องที่ 3 การเข้าไม้แบบการเข้าบ่า เรื่องที่ 4 การเข้าไม้แบบการเข้าลิ้น เรื่องที่ 5 การเข้าไม้แบบการเข้าปากกบ เรื่องที่ 6 การเข้าไม้แบบการเข้าทาบ และเรื่องที่ 7 การเข้าไม้แบบการเข้าเดือย4. ทากิจกรรมตามที่กาหนดให้ด้วยตนเอง ถ้าทาไม่ได้ หรือสงสัยให้อ่านทบทวนเนื้อหาใหม่5. ตรวจคาตอบกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมที่ 6กิจกรรมที่ 7 จากเฉลยในส่วนของภาคผนวก6. หลังทากิจกรรมเสร็จแล้วให้ทาแบบทดสอบหลังเรียน จานวน 10 ข้อ7. ตรวจคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนจากเฉลยในส่วนของภาคผนวก8. สรุปคะแนนในแบบสรุปผลการเรียน
 7. 7. รายวิชาช่างไม้ครุภัณฑ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเล่มที่ 4 เรื่องการเข้าไม้ชื่อ ................................................................................................................ เลขที่ .............................แบบทดสอบก่อนเรียนข้อ ก ข ค ง12345678910สรุปผลการเรียนคะแนนเต็ม คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบหลังเรียนแบบทดสอบหลังเรียนข้อ ก ข ค ง12345678910เกณฑ์การประเมิน80 - 100 % = ดีมาก70 – 79 % = ดี60 - 69 % = พอใช้0 - 59 % = ควรปรับปรุงกระดาษคาตอบ
 8. 8. คาชี้แจง ข้อสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อคาสั่ง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว แล้วกากบาท (X) ลงในกระดาษคาตอบ1. ข้อใดคือความหมายของการเข้าไม้ก. การต่อไม้ข. การตอกตะปูค. การนาไม้มาประกอบเข้าด้วยกันง. การตัดไม้2. ประโยชน์ของการเพลาะไม้คืออะไรก. ได้ไม้ขนาดยาวขึ้นข. ได้ไม้ขนาดกว้างขึ้นค. ได้ไม้หลายชิ้นง. ได้ไม้เรียบเนียน3. แม่แรงเป็นเครื่องมือที่สาคัญที่สุดกับการเข้าไม้แบบใดก. การเพลาะไม้ข. การเข้าทาบค. การเข้าเดือยง. การเข้าบ่า4. การนาไม้ท่อนหนึ่งฝังเข้าไปในร่องของไม้อีกท่อน เรียกการเข้าไม้แบบใดก. การเพลาะไม้ข. การเข้าทาบค. การเข้าลิ้นง. การเข้าบ่าแบบทดสอบก่อนเรียนรายวิชาช่างไม้ครุภัณฑ์ เรื่องการเข้าไม้
 9. 9. 5. จากแบบที่กาหนดให้ คือแบบการเข้าไม้แบบใดก. การเพลาะไม้ข. การเข้าทาบค. การเข้าลิ้นง. การเข้าบ่า6. ตัดปลายไม้เป็นมุม 45 องศา เครื่องมือที่ใช้วัดมุม คือเครื่องมือใดก. สิ่วข. ไม้บรรทัดค. ตลับเมตรง. ฉากลอง7. บากไม้ลงไปครึ่งหนึ่งของความหนาของเนื้อไม้ทั้งสองท่อน แล้วนาไม้สองท่อนอัดเข้าด้วยกัน เป็นการเข้าไม้แบบใดก. การเพลาะไม้ข. การเข้าทาบค. การเข้าลิ้นง. การเข้าบ่า8. การเข้าไม้แบบใดคือว่าดีที่สุดและแข็งแรงที่สุดก. การเข้าเดือยข. การเข้าบ่าค. การปากกบง. การเข้าชนไม้แผ่นที่ 1ไม้แผ่นที่ 2
 10. 10. 9. การทดสอบความพอดีของการเข้าไม้จะทาในขั้นตอนใดก. หลังการเตรียมแบบข. ก่อนการตัดไม้ค. ก่อนการประกอบชิ้นงานง. หลังจากประกอบชิ้นงาน10. การผลิตชิ้นงานไม้ครุภัณฑ์จะใช้การเข้าไม้แบบใด เพราะเหตุใดก. การเข้าเดือย เพราะถือว่าเป็นการเข้าไม้ที่ดีที่สุดข. การเข้าชน เพราะเป็นการเข้าไม้ที่ง่ายที่สุด ประหยัดเวลาค. การเข้าลิ้น เพราะบากไม้แค่ชิ้นเดียว เอาไม้อีกชิ้นมาเข้าในร่องบากก็เสร็จง. ทุกชนิดของการเข้าไม้ ขึ้นอยู่กับชิ้นที่ทา เพราะการเข้าไม้แต่ละอย่างมีข้อดีข้อเสียต่างกัน**********************
 11. 11. เรื่องที่ 1การเพลาะไม้การเข้าไม้การเข้าไม้ หมายถึง การนาไม้มาประกอบเข้าด้วยกัน ทาให้เกิดเป็นมุมหรือรูปร่างต่าง ๆเพื่อสนองความต้องการในการใช้งาน ส่วนใหญ่จะได้แก่งานทาเครื่องเรือนต่าง ๆการเข้าไม้ที่ใช้กันทั่วไปมีมากมายหลายแบบ ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการที่คล้ายคลึงกัน แต่แบบที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ได้แก่การเพลาะไม้การเพลาะไม้ คือการเอาแผ่นไม้มาวางเรียงแล้วอัดเข้าด้วยกันให้แผ่นใหญ่ขึ้น การเพลาะไม้นิยมใช้กับการทาพื้นโต๊ะ พื้นเก้าอี้ พื้นบ้าน หรือผนังเครื่องเรือน ที่ต้องการพื้นที่กว้าง ๆ1. วัสดุ – อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้วัสดุ – อุปกรณ์ และเครื่องมือ ภาพแม่แรงค้อนเลื่อยลันดา
 12. 12. วัสดุ – อุปกรณ์ และเครื่องมือ ภาพตะปูไม้2. ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย2.1. ตรวจความเรียบร้อยของตัวค้อนกับด้ามจับให้แน่นสนิททุกครั้ง หากไม่สนิทให้จัดการแก้ไข2.2 แม่แรงทาด้วยโลหะมีน้าหนักมาก เวลายกหรือเคลื่อนย้ายต้องใช้ความระมัดระวังควรถือจับให้แน่น2.3 เวลาบีบอัดไม้ ควรล็อคหน้าอัดตัวที่เลื่อนได้ให้แน่น เพื่อป้ องกันการลื่นไหลของชิ้นงานในขณะทางาน2.4 ในขณะบีบอัด ไม่ควรให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายไปอยู่ในช่วงการอัดจะทาให้ได้รับบาดเจ็บ2.5 เวลาตอกตะปูควรจับตะปูและค้อนให้แน่น ป้ องกันไม่ให้ตะปูกระเด็นโดนผู้ปฏิบัติงาน2.6 ไม่ควรนาตะปูใส่กระเป๋ าเสื้อหรือกระเป๋ ากางเกง เพราะอาจทิ่มแทงผู้ใช้งานได้รับบาดเจ็บได้2.7 ไม่หยอกล้อหรือเล่นกันขณะปฏิบัติงาน อาจก่อให้เกิดอันตรายได้
 13. 13. 3. แบบการเพลาะไม้4. ขั้นตอนการทางาน4.1 เตรียมไม้แผ่นทั้งหมดที่ต้องการเพลาะเข้าด้วยกัน (ไม้ 2 แผ่น) จากนั้นแต่งขอบไม้แต่ละแผ่นให้เรียบตรงและได้ฉาก เพื่อที่จะเพลาะเข้ากันได้สนิท ไม้ที่จะนามาเพลาะต้องแห้งสนิทไม่บิดงอ4.2 ทดลองวางเรียงไม้ทั้งหมดเข้าด้วยกัน แล้วจัดหรือสลับแผ่นไม้ เพื่อให้ขอบไม้เข้ากันได้สนิท จัดวางลายไม้ให้ไปในทิศทางเดียวกัน เขียนหมายเลขเรียงตามลาดับไว้4.3 ตีตะปูยึดไม้ แผ่นแรกเข้ากับคานไม้ไม้แผ่นที่ 1 ไม้แผ่นที่ 2
 14. 14. 4.4 นาไม้แผ่นที่ 2 มาวางเรียงต่อไม้แผ่นที่ 1 ยึดอัดด้วยแม่แรงให้สนิทพอประมาณและตอกยึดไม้แผ่นที่ 2 กับคาน (ถ้าต้องการเพลาะไม้หลายแผ่นก็ทาในลักษณะเดียวกัน คือนาไม้มาวางเรียงกันตามลาดับหมายเลขไปเรื่อย ๆ และตอกยึดด้วยตะปู)4.5 ตัดแต่งขอบไม้แต่ละแผ่นให้เรียบเสมอกันด้วยเลื่อยลันดา4.6 ชิ้นงานสาเร็จ
 15. 15. กิจกรรมที่ 1เรื่อง การเพลาะไม้ชื่อ .............................................................................................................. เลขที่ ..................ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเติมข้อความ ลงในกรอบที่กาหนดให้สมบูรณ์ ( 10 คะแนน )เครื่องมือ – วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานขั้นตอนการเพลาะไม้การเพลาะไม้
 16. 16. ตอนที่ 2 ให้นักเรียนปฏิบัติการเพลาะไม้ ทาเป็นกลุ่มๆ ละ 3 คน ส่งงานกลุ่มละ 1 ชิ้น(20 คะแนน)รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเด็นการประเมินเกณฑ์การให้คะแนน5 4 3 2 1เทคนิควิธีการถูกต้องสมบูรณ์เทคนิควิธีการถูกต้องสมบูรณ์เหมาะสมน่าสนใจเทคนิควิธีการถูกต้องสมบูรณ์เหมาะสมแต่น่าสนใจเป็นบางส่วนเทคนิควิธีการถูกต้องสมบูรณ์เหมาะสมแต่ไม่ค่อยน่าสนใจเทคนิควิธีการถูกต้องบางส่วนสมบูรณ์แต่ไม่ค่อยน่าสนใจเทคนิควิธีการไม่ถูกต้องประณีตสวยงามผลงานประณีตและสวยงามผลงานประณีตแต่ไม่ค่อยสวยงามผลงานไม่ค่อยประณีต แต่มีความสวยงามบ้างเล็กน้อยผลงานไม่ค่อยประณีตไม่สวยงามผลงานไม่เสร็จสมบูรณ์สะอาดเรียบร้อยผลงานมีความสะอาดเรียบร้อยผลงานค่อนข้างสะอาดเรียบร้อยผลงานมีความเรียบร้อย แต่ไม่ค่อยสะอาดผลงานไม่สะอาดและไม่เรียบร้อยเป็นส่วนใหญ่ผลงานไม่สะอาดและไม่เรียบร้อยส่งผลงานตามกาหนดผลงานเสร็จตามเวลาที่กาหนดผลงานเสร็จช้ากว่าเวลาที่กาหนด 1 วันผลงานเสร็จช้ากว่าเวลาที่กาหนด2 วันผลงานเสร็จช้ากว่าเวลาที่กาหนด 3 วันผลงานเสร็จช้ากว่าเวลาที่กาหนดเกิน3 วัน
 17. 17. เรื่องที่ 2การเข้าไม้แบบการเข้าชนการเข้าไม้แบบการเข้าชนการเข้าชนเป็นการเข้าไม้ที่ง่ายที่สุด ด้วยการนาเอาปลายไม้ของไม้แผ่นหนึ่งชนเข้ากับหน้าไม้หรือขอบของไม้อีกแผ่นหนึ่ง แล้วจึงทาการยึดด้วยตะปูหรือตะปูเกลียว จะทาให้รอยต่อแข็งแรงดียิ่งขึ้นการเข้าไม้แบบนี้นิยมใช้ในการทาเครื่องเรือนราคาถูก เช่น ทากล่อง หีบ ลิ้นชักโต๊ะ หรือตู้ เก้าอี้หรือโครงเครื่องเรือน เป็นต้น1. วัสดุ – อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้วัสดุ – อุปกรณ์ และเครื่องมือ ภาพค้อนปากกาหัวโต๊ะตะปูดินสอวัสดุ – อุปกรณ์ และเครื่องมือ ภาพ
 18. 18. ไม้2. ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย2.1 ปากกาหัวโต๊ะทาด้วยโลหะมีน้าหนักมาก ควรยึดจับให้แน่นกับโต๊ะ2.2 เวลาบีบจับหรือหนีบไม้ ควรจับชิ้นงานให้แน่นสนิทกับหน้าอัด เพื่อป้ องกันการลื่นไหล เมื่อหมุนหน้าอัดอีกหน้ามาถึงชิ้นงานจึงปล่อยมือออก2.3 ในขณะบีบอัด ไม่ควรใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายไปอยู่ในช่วงการอัดจะทาให้ได้รับบาดเจ็บ2.4 เวลาตอกตะปูควรจับตะปูและค้อนให้แน่น ป้ องกันไม่ให้ตะปูกระเด็นโดนผู้ปฏิบัติงาน2.5 ไม่หยอกล้อเล่นกันขณะปฏิบัติงาน เพราะตะปูเป็นของแหลมคม อาจทาให้เกิดอุบัติเหตุ2.6 ไม่ควรนาตะปูใส่กระเป๋ าเสื้อหรือกระเป๋ ากางเกง เพราะอาจทิ่มแทงผู้ใช้งานได้รับบาดเจ็บ2.7 ดินสอเป็นของแหลมคมการใช้งานต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง เพราะอาจทิ่มแทงร่างกายได้2.8 ห้ามนาดินสอใส่กระเป่าเสื้อหรือกระเป๋ ากางเกง เพราะถ้าลืมพลาดหกล้มหรือนั่งทับ อาจทิ่มแทงโดยรับอันตรายได้2.9 ไม่หยอกล้อเล่นกันขณะปฏิบัติงาน3. แบบการเข้าไม้แบบการเข้าชน
 19. 19. 4. ขั้นตอนการทางาน4.1 ปรับไม้ให้ได้ขนาดที่ถูกต้อง ทั้งความกว้าง ความยาว ความหนา และความยาวของปลายไม้ที่ตัดต้องได้ฉากจริงๆ4.2 วางด้านหัวของไม้ชิ้นที่ 1 ลงบนหน้าไม้ด้านหัวของไม้ชิ้นที่ 2 โดยให้ขอบด้านนอกเสมอกับด้านหัวของไม้ชิ้นล่าง จากนั้นใช้ดินสอขีดไปตามขอบด้านในของไม้ชิ้นที่ 2ไม้ชิ้นที่ 1ไม้ชิ้นที่ 2
 20. 20. 4.3 ใช้ปากกาหัวโต๊ะบีบจับไม้ชิ้นที่ 1 จากนั้นนาไม้ชิ้นที่ 2 มาวางให้อยู่ตรงตาแหน่งเดิม โดยอาศัยรอยดินสอที่ขีดไว้ในข้อ 4.2 แล้วยึดติดด้วยตะปู4.4 ชิ้นงานสาเร็จ
 21. 21. กิจกรรมที่ 2เรื่อง การเข้าไม้แบบการเข้าชนชื่อ .............................................................................................................. เลขที่ ..................ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเติมข้อความ ลงในกรอบที่กาหนดให้สมบูรณ์ ( 10 คะแนน )เครื่องมือ – วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานขั้นตอนการเข้าไม้แบบการเข้าชนการเข้าชน
 22. 22. ตอนที่ 2 ให้นักเรียนปฏิบัติการเข้าไม้แบบการเข้าชน ทาเป็นกลุ่มๆ ละ 3 คน ส่งงานกลุ่มละ 1 ชิ้น(20 คะแนน)รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเด็นการประเมินเกณฑ์การให้คะแนน5 4 3 2 1เทคนิควิธีการถูกต้องสมบูรณ์เทคนิควิธีการถูกต้องสมบูรณ์เหมาะสมน่าสนใจเทคนิควิธีการถูกต้องสมบูรณ์เหมาะสมแต่น่าสนใจเป็นบางส่วนเทคนิควิธีการถูกต้องสมบูรณ์เหมาะสมแต่ไม่ค่อยน่าสนใจเทคนิควิธีการถูกต้องบางส่วนสมบูรณ์แต่ไม่ค่อยน่าสนใจเทคนิควิธีการไม่ถูกต้องประณีตสวยงามผลงานประณีตและสวยงามผลงานประณีตแต่ไม่ค่อยสวยงามผลงานไม่ค่อยประณีต แต่มีความสวยงามบ้างเล็กน้อยผลงานไม่ค่อยประณีตไม่สวยงามผลงานไม่เสร็จสมบูรณ์สะอาดเรียบร้อยผลงานมีความสะอาดเรียบร้อยผลงานค่อนข้างสะอาดเรียบร้อยผลงานมีความเรียบร้อย แต่ไม่ค่อยสะอาดผลงานไม่สะอาดและไม่เรียบร้อยเป็นส่วนใหญ่ผลงานไม่สะอาดและไม่เรียบร้อยส่งผลงานตามกาหนดผลงานเสร็จตามเวลาที่กาหนดผลงานเสร็จช้ากว่าเวลาที่กาหนด 1 วันผลงานเสร็จช้ากว่าเวลาที่กาหนด2 วันผลงานเสร็จช้ากว่าเวลาที่กาหนด 3 วันผลงานเสร็จช้ากว่าเวลาที่กาหนดเกิน3 วัน
 23. 23. เรื่องที่ 3การเข้าไม้แบบการเข้าบ่าการเข้าไม้แบบการเข้าบ่าการเข้าบ่าเป็นการเข้าไม้โดยการเอาปลายหรือหัวไม้ของไม้แผ่นหนึ่งลงไปในร่อง ที่ปลายหรือหัวไม้ซึ่งบากเอาไว้ของไม้อีกแผ่นหนึ่ง แล้วยึดตรึงด้วยตะปูหรือตะปูเกลียว ร่องที่บากควรจะลึกประมาณ 1 ใน 2 ถึง 2 ใน 3 ของความหนาของไม้ การเข้าไม้แบบนี้จะแข็งแรงกว่าการเข้าชนในปัจจุบันนิยมใช้มากกับการเข้ามุมเครื่องเรือนต่าง ๆ ทาลิ้นชักโต๊ะ และกล่องอย่างง่าย ๆ1. วัสดุ – อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้วัสดุ – อุปกรณ์ และเครื่องมือ ภาพเลือยรอค้อนค้อนไม้สิ่ว
 24. 24. วัสดุ – อุปกรณ์ และเครื่องมือ ภาพขอขีดไม้ฉากลองปากกาหัวโต๊ะตะไบดินสอตะปู 2 นิ้วไม้
 25. 25. 2. ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย2.1. ตรวจความเรียบร้อยของตัวค้อนกับด้ามจับให้แน่นสนิททุกครั้ง หากไม่สนิทให้จัดการแก้ไข2.2 ใช้มือจับด้ามค้อนให้แน่นทุกครั้ง ทั้งค้อนหงอนและค้อนไม้2.3 ถ้าตอกตะปูแล้วคดให้ดัดตะปูให้ตรง หรือเปลี่ยนตัวใหม่ แล้วตอกลงไปในเนื้อไม้ เพื่อป้ องกันอันตรายจากการหลุดกระเด็นของตะปู2.4 ขอขีดไม้มีหมุดที่ทาด้วยโลหะ ดังนั้นเวลาใช้งานขีดไม้ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะถ้าพลาดโดนร่างกาย ทาให้เกิดอันตรายได้2.5 ตัวขอขีดไม้เป็นเครื่องมือที่ทาจากไม้ ห้ามโยนส่งให้กัน เพราะถ้าพลาดโดนร่างกายอาจบาดเจ็บได้ หรือถ้าตกหล่นจะเกิดความเสียหายได้2.6 ฉากลองทาด้วยโลหะ มีความคมเวลาใช้งานต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง2.7 ห้ามโยนฉากให้กัน พยายามส่งกันมือถึงมือ เพื่อป้ องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น2.8 ปากกาหัวโต๊ะทาด้วยโลหะมีน้าหนักมาก ควรยึดจับให้แน่นกับโต๊ะ2.9 เวลาบีบจับหรือหนีบไม้ ควรจับชิ้นงานให้แน่นสนิทกับหน้าอัด เพื่อป้ องกันการลื่นไหล เมื่อหมุนหน้าอัดอีกหน้ามาถึงชิ้นงานจึงปล่อยมือออก2.10 ในขณะบีบอัด ไม่ควรใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายไปอยู่ในช่วงกันอัดจะทาให้ได้รับบาดเจ็บได้2.11 ดินสอเป็นของแหลมคมการใช้งานต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง เพราะอาจทิ่มแทงร่างกายได้2.12 ห้ามนาดินสอใส่กระเป่าเสื้อหรือกระเป๋ ากางเกง เพราะถ้าลืมพลาดหกล้มหรือนั่งทับ อาจทิ่มแทงโดนร่างกาย2.13 ตรวจความเรียบร้อยของด้ามจับตะไบให้แน่นสนิทกับตัวตะไบก่อนใช้งาน2.14 ตรวจความเรียบร้อยของด้ามจับสิ่วให้แน่นสนิทกับตัวสิ่ว2.15 จับด้ามค้อนไม้บริเวณใกล้ๆ กับหัวค้อนด้วยมือข้างที่ถนัด ส่วนมืออีกข้างหนึ่งจับด้ามสิ่วในตาแหน่งที่ต้องการจะตอก2.16 ไม่หยอกล้อเล่นกันขณะปฏิบัติงาน
 26. 26. 3. แบบการเข้าไม้แบบการเข้าบ่า4. ขั้นตอนการทางาน4.1 การร่างแบบ4.1.1 ปรับไม้ให้ได้ขนาดที่ถูกต้อง ทั้งความกว้าง ความหนา และความยาวปลายไม้ที่ตัดจะต้องได้ฉากจริง ๆ4.1.2 วางด้านหัวของไม้ชิ้นที่ 1 ลงบนหน้าไม้ด้านหัวของไม้ชิ้นที่ 2 โดยให้ขอบด้านนอกเสมอกับด้านหัวของไม้ชิ้นล่าง จากนั้นใช้ดินสอขีดไปตามขอบด้านในของไม้ชิ้นที่ 2ไม้แผ่นที่ 1 ไม้แผ่นที่ 2
 27. 27. 4.1.3 ใช้ฉากลองเข้ากับหน้าไม้แล้วขีดเส้นขวางกับขอบไม้ต่อจากเส้นที่ขีดไว้แล้ว ตามข้อที่4.1.2 ให้ทาทั้ง 2 ข้าง4.1.4 ปรับขอขีดไม้ให้เท่ากับ 1 ใน 2 ของความหนาของแผ่นไม้ใช้ขอขีดไม้ทาบเข้ากับหน้าไม้ แล้วลากขอไปตามหน้าไม้ จากเส้นที่ขีดไว้ ในข้อที่ 4.1.3 ไปหาหัวไม้ ก็จะได้เส้นแสดงระดับลึกของบ่าตามต้องการ ให้ทาที่ไม้ทั้ง 2 ตัว4.2 การตัดบ่า4.2.1 ใช้ปากกาหัวโต๊ะบีบ- จับ ไม้ที่ได้ร่างแบบไว้แล้ว โดยให้ด้านที่ร่างแบบอยู่ด้านบน ใช้เลือยรอตัดไปตามเส้นที่ได้ร่างไว้ ให้ตัดในเส้นส่วนที่จะตัดทิ้ง จนถึงระดับความลึกที่กาหนด4.2.2 คลายปากกาหัวโต๊ะ แล้วบีบจับชิ้นงานใหม่ในแนวตั้ง จากนั้นให้ใช้เลือยรอ ตัดไปตามเส้นระดับความลึกที่ร่างไว้ ให้ตัดในเส้นส่วนที่จะตัดทิ้งเช่นกัน จนบรรจบกับรอยที่ตัดไว้ในข้อ 4.2.1 ก็จะทาให้ไม้ส่วนที่จะตัดทิ้งหลุด ก็จะได้บ่าตามที่ต้องการ
 28. 28. 4.3 การทดสอบความพอดีของบ่า4.3.1 ทดลองวางหัวไม้ชิ้นที่จะใช้ประกอบเข้าด้วยกันลงในบ่าที่ตัดตรวจความเรียบร้อย บ่าจะต้องเข้ากันสนิทและได้ฉาก4.3.2 ถ้าประกอบเข้าไปแล้วยังไม่เรียบร้อย ก็ให้ใช้สิ่วแต่งบ่าให้พอดี4.4 การประกอบชิ้นงาน4.4.1 ใช้ปากกาหัวโต๊ะ บีบ – จับไม้ที่จะใช้ประกอบเข้าที่บ่า นาไม้ชิ้นที่ 2มาวางบนบ่าและตอกตะปูยึด
 29. 29. 4.5 ชิ้นงานสาเร็จ
 30. 30. กิจกรรมที่ 3เรื่อง การเข้าไม้แบบการเข้าบ่าชื่อ .............................................................................................................. เลขที่ ..................ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเติมข้อความ ลงในกรอบที่กาหนดให้สมบูรณ์ ( 10 คะแนน )เครื่องมือ – วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานขั้นตอนการเข้าไม้แบบการเข้าบ่าการเข้าบ่า
 31. 31. ตอนที่ 2 ให้นักเรียนปฏิบัติการเข้าไม้แบบการเข้าบ่า ทาเป็นกลุ่มๆ ละ 3 คน ส่งงานกลุ่มละ 1 ชิ้น(20 คะแนน)รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเด็นการประเมินเกณฑ์การให้คะแนน5 4 3 2 1เทคนิควิธีการถูกต้องสมบูรณ์เทคนิควิธีการถูกต้องสมบูรณ์เหมาะสมน่าสนใจเทคนิควิธีการถูกต้องสมบูรณ์เหมาะสมแต่น่าสนใจเป็นบางส่วนเทคนิควิธีการถูกต้องสมบูรณ์เหมาะสมแต่ไม่ค่อยน่าสนใจเทคนิควิธีการถูกต้องบางส่วนสมบูรณ์แต่ไม่ค่อยน่าสนใจเทคนิควิธีการไม่ถูกต้องประณีตสวยงามผลงานประณีตและสวยงามผลงานประณีตแต่ไม่ค่อยสวยงามผลงานไม่ค่อยประณีต แต่มีความสวยงามบ้างเล็กน้อยผลงานไม่ค่อยประณีตไม่สวยงามผลงานไม่เสร็จสมบูรณ์สะอาดเรียบร้อยผลงานมีความสะอาดเรียบร้อยผลงานค่อนข้างสะอาดเรียบร้อยผลงานมีความเรียบร้อย แต่ไม่ค่อยสะอาดผลงานไม่สะอาดและไม่เรียบร้อยเป็นส่วนใหญ่ผลงานไม่สะอาดและไม่เรียบร้อยส่งผลงานตามกาหนดผลงานเสร็จตามเวลาที่กาหนดผลงานเสร็จช้ากว่าเวลาที่กาหนด 1 วันผลงานเสร็จช้ากว่าเวลาที่กาหนด2 วันผลงานเสร็จช้ากว่าเวลาที่กาหนด 3 วันผลงานเสร็จช้ากว่าเวลาที่กาหนดเกิน3 วัน
 32. 32. เรื่องที่ 4การเข้าไม้แบบการเข้าลิ้นการเข้าไม้แบบการเข้าลิ้นการเข้าไม้แบบนี้เหมาะที่สุดกับการทาชั้นวางของ บันได ตู้ใส่หนังสือ เนื่องจากมีความแน่นหนาและแข็งแรงดี โดยการนาเอาไม้แผ่นหนึ่งฝังเข้าไปในร่องของไม้อีกแผ่น ปลายของไม้ที่ฝังเข้าไปอาจจะบากหรือ ไม่บากก็ได้ จากนั้นใช้ตะปูหรือตะปูเกลียวเป็น ตัวยึดตรึง ร่องที่เซาะควรจะลึกประมาณ 1 ใน 2 ของความหนาของแผ่นไม้1. วัสดุ – อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้วัสดุ – อุปกรณ์ และเครื่องมือ ภาพเลือยรอค้อนค้อนไม้ขอขีดไม้
 33. 33. วัสดุ – อุปกรณ์ และเครื่องมือ ภาพฉากปากกาหัวโต๊ะตะไบสิ่วดินสอตะปู 2 นิ้วไม้2. ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย
 34. 34. 2.1. ตรวจความเรียบร้อยของตัวค้อนกับด้ามจับให้แน่นสนิททุกครั้ง หากไม่สนิทให้จัดการแก้ไข2.2 ใช้มือจับด้ามค้อนให้แน่นทุกครั้ง ทั้งค้อนหงอนและค้อนไม้2.3 ถ้าตอกตะปูแล้วคดให้ดัดตะปูให้ตรง หรือเปลี่ยนตัวใหม่ แล้วตอกลงไปในเนื้อไม้ เพื่อป้ องกันอันตรายจากการหลุดกระเด็นของตะปู2.4 ขอขีดไม้มีหมุดที่ทาด้วยโลหะ ดังนั้นเวลาใช้งานขีดไม้ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะถ้าพลาดโดนร่างกาย จะเป็นอันตรายได้2.5 ตัวขอขีดไม้ทาจากไม้ ห้ามโยนส่งให้กัน เพราะถ้าพลาดโดนร่างกายอาจบาดเจ็บหรือถ้าตกหล่นจะเกิดความเสียหายได้2.6 ฉากลองทาด้วยโลหะ มีความคมเวลาใช้งานต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง2.7 ห้ามโยนฉากให้กัน พยายามส่งกันมือถึงมือ เพื่อป้ องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น2.8 ปากกาหัวโต๊ะทาด้วยโลหะมีน้าหนักมาก ควรยึดจับให้แน่นกับโต๊ะ2.9 เวลาบีบจับหรือหนีบไม้ ควรจับชิ้นงานให้แน่นสนิทกับหน้าอัด เพื่อป้ องกันการลื่นไหล เมื่อหมุนหน้าอัดอีกหน้ามาถึงชิ้นงานจึงปล่อยมือออก2.10 ในขณะบีบอัดไม้ ไม่ควรให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายไปอยู่ในช่วงการอัดจะทาให้ได้รับบาดเจ็บ2.11 ดินสอเป็นของแหลมคมการใช้งานต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง เพราะอาจทิ่มแทงร่างกายได้2.12 ห้ามนาดินสอใส่กระเป่าเสื้อหรือกระเป๋ ากางเกง เพราะถ้าลืมพลาดหกล้มหรือนั่งทับ อาจทิ่มแทงโดนร่างกาย2.13 ตรวจความเรียบร้อยของด้ามจับตะไบให้แน่นสนิทกับตัวตะไบก่อนใช้งาน2.14 ตรวจความเรียบร้อยของด้ามจับสิ่วให้แน่นสนิทกับตัวสิ่ว2.15 จับด้ามค้อนไม้บริเวณใกล้ๆ กับหัวค้อนด้วยมือข้างที่ถนัด ส่วนมืออีกข้างหนึ่งจับด้ามสิ่วในตาแหน่งที่ต้องการจะตอก2.16 ไม่หยอกล้อเล่นกันขณะปฏิบัติงาน3. แบบการเข้าไม้แบบการเข้าลิ้นไม้ชิ้นที่ 1 ไม้ชิ้นที่ 2
 35. 35. 4. ขั้นตอนการทางาน4.1 การร่างแบบ4.1.1 ปรับไม้ให้ได้ขนาดที่ถูกต้อง ทั้งความกว้าง ความหนา และความยาวปลายไม้ที่ตัดต้องได้ฉากจริงๆ4.1.2 เพื่อกาหนดแนวในการตัดร่องลิ้น ให้ใช้ฉากลองทาบเข้ากับขอบไม้ในตาแหน่งที่กาหนด จากนั้นใช้ดินสอขีดเส้นขวางกันหน้าไม้ ให้ขีดเพียงเส้นเดียว
 36. 36. 4.1.3 วางหัวไม้ที่จะใช้ประกอบเข้าด้วยกัน ให้ด้านหนึ่งทาบเข้ากับเส้นที่ขีดไว้ในข้อ 4.1.2 แล้วใช้ดินสอขีดเส้นอีกด้านหนึ่ง ก็จะได้ความกว้างของร่องลิ้นตามต้องการ4.1.4 ใช้ฉากลองทาบกับหน้าไม้ แล้วขีดเส้นขวางกับขอบไม้ต่อจากเส้นที่ขีดไว้ตามลาดับในข้อ 4.1.2 และ 4.1.3 ให้ทาทั้ง 2 ข้าง4.1.5 ปรับขอขีดไม้ให้เท่ากับ 1 ใน 2 ของความหนาของแผ่นไม้4.1.6 ใช้ขอขีดไม้ทาบเข้ากับหน้าไม้ จากนั้นลากขอขีดไม้ไปตามขอบไม้ระหว่างเส้นที่ขีดในข้อ 4.1.4 ก็จะได้เส้นแสดงระดับความลึกของร่องลิ้นตามต้องการ ให้ทาทั้ง 2 ข้างเช่นกัน
 37. 37. 4.2 การตัดร่องลิ้น4.2.1 ใช้ปากกาหัวโต๊ะบีบ – จับ ไม้ที่ได้ร่างแบบไว้แล้วโดยให้ด้านที่ร่างแบบอยู่ด้านบน4.2.2 ใช้เลื่อยรอตัดไปตามเส้นที่ร่างไว้ ให้ตัดในเส้นส่วนที่จะตัดทิ้ง จนถึงระดับความลึกที่กาหนด ห้ามตัดพอดีเส้นหรือนอกเส้นโดยเด็ดขาด เพราะจะทาให้ร่องลิ้นกว้างไปจะทาให้เมื่อประกอบไม้เข้าไปแล้วจะไม่แน่น4.2.3 ใช้เลื่อยตัดหลาย ๆ แนว ให้ได้ระดับความลึกที่กาหนด4.2.4 ใช้สิ่วทาการบากร่อง4.2.5 ใช้ตะไบขัดร่องลิ้นให้เรียบ4.3 การทดสอบความพอดีของร่องลิ้น4.3.1 กดหัวไม้ที่ใช้ประกอบลงไปในร่องลิ้นที่ทาไว้ ร่องลิ้นที่พอดีจะต้องสามารถกดลงไปด้วยแรงกดจากมือ
 38. 38. 4.3.2 ถ้าฝืดเกินไปให้ใช้สิ่วแต่งด้านข้างของร่องลิ้นจนพอดี4.4 การประกอบชิ้นงานการประกอบชิ้นงานให้ใช้ตะปูตอกยึดชิ้นงาน4.5 ชิ้นงานสาเร็จ
 39. 39. กิจกรรมที่ 4เรื่อง การเข้าไม้แบบการเข้าลิ้นชื่อ .............................................................................................................. เลขที่ ..................ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเติมข้อความ ลงในกรอบที่กาหนดให้สมบูรณ์ ( 10 คะแนน )เครื่องมือ – วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานขั้นตอนการเข้าไม้แบบการเข้าลิ้นการเข้าลิ้น
 40. 40. ตอนที่ 2 ให้นักเรียนปฏิบัติการเข้าไม้แบบการเข้าลิ้น ทาเป็นกลุ่มๆ ละ 3 คน ส่งงานกลุ่มละ 1 ชิ้น(20 คะแนน)รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเด็นการประเมินเกณฑ์การให้คะแนน5 4 3 2 1เทคนิควิธีการถูกต้องสมบูรณ์เทคนิควิธีการถูกต้องสมบูรณ์เหมาะสมน่าสนใจเทคนิควิธีการถูกต้องสมบูรณ์เหมาะสมแต่น่าสนใจเป็นบางส่วนเทคนิควิธีการถูกต้องสมบูรณ์เหมาะสมแต่ไม่ค่อยน่าสนใจเทคนิควิธีการถูกต้องบางส่วนสมบูรณ์แต่ไม่ค่อยน่าสนใจเทคนิควิธีการไม่ถูกต้องประณีตสวยงามผลงานประณีตและสวยงามผลงานประณีตแต่ไม่ค่อยสวยงามผลงานไม่ค่อยประณีต แต่มีความสวยงามบ้างเล็กน้อยผลงานไม่ค่อยประณีตไม่สวยงามผลงานไม่เสร็จสมบูรณ์สะอาดเรียบร้อยผลงานมีความสะอาดเรียบร้อยผลงานค่อนข้างสะอาดเรียบร้อยผลงานมีความเรียบร้อย แต่ไม่ค่อยสะอาดผลงานไม่สะอาดและไม่เรียบร้อยเป็นส่วนใหญ่ผลงานไม่สะอาดและไม่เรียบร้อยส่งผลงานตามกาหนดผลงานเสร็จตามเวลาที่กาหนดผลงานเสร็จช้ากว่าเวลาที่กาหนด 1 วันผลงานเสร็จช้ากว่าเวลาที่กาหนด2 วันผลงานเสร็จช้ากว่าเวลาที่กาหนด 3 วันผลงานเสร็จช้ากว่าเวลาที่กาหนดเกิน3 วัน
 41. 41. เรื่องที่ 5การเข้าไม้แบบการเข้าปากกบการเข้าไม้แบบการเข้าปากกบการเข้าไม้แบบปากกบเป็นการเข้าไม้เป็นมุมด้วยการตัดปลายไม้ที่จะนามาต่อเข้าด้วยกันให้ได้มุมที่เท่ากันเสียก่อน แล้วจึงนามาประกอบเข้าด้วยกัน และใช้ตะปู ตะปูเกลียว หรือสลักไม้ยึดตรึงให้เกิดความแข็งแรง การเข้าไม้แบบที่นิยมใช้กันมากที่สุดจะตัดปลายไม้เป็นมุม 45 องศาเมื่อประกอบเข้าด้วยกันแล้วจะได้มุม 90 องศา พอดี การเข้าไม้แบบนี้นิยมใช้ทากรอบรูป ทากล่อง ทาวงกบประตู –หน้าต่างหรือทาโครงเครื่องเรือน เป็นต้น1. วัสดุ – อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้วัสดุ – อุปกรณ์ และเครื่องมือ ภาพเลื่อยรอค้อนฉากปากกาหัวโต๊ะ
 42. 42. วัสดุ – อุปกรณ์ และเครื่องมือ ภาพตะไบดินสอตะปู 2 นิ้วไม้2. ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย2.1. ตรวจความเรียบร้อยของตัวค้อนกับด้ามจับให้แน่นสนิททุกครั้ง หากไม่สนิทให้จัดการแก้ไข2.2 ใช้มือจับด้ามค้อนให้แน่นทุกครั้งเวลาตอกตะปูหรือถอนตะปู2.3 ถ้าตอกตะปูแล้วคดให้ดัดตะปูให้ตรง หรือเปลี่ยนตัวใหม่ แล้วตอกลงไปในเนื้อไม้ เพื่อป้ องกันอันตรายจากการหลุดกระเด็นของตะปู2.4 ฉากลองและบรรทัดเหล็กทาด้วยโลหะ มีความคม เวลาใช้งานต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง2.5 ห้ามโยนฉากให้กัน พยายามส่งกันมือถึงมือ เพื่อป้ องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น2.6 ปากกาหัวโต๊ะทาด้วยโลหะมีน้าหนักมาก ควรยึดจับให้แน่นกับโต๊ะ2.7 เวลาบีบจับหรือหนีบไม้ ควรจับชิ้นงานให้แน่นสนิทกับหน้าอัด เพื่อป้ องกันการลื่นไหล เมื่อหมุนหน้าอัดอีกหน้ามาถึงชิ้นงานจึงปล่อยมือออก2.8 ในขณะบีบอัด ไม่ควรให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายไปอยู่ในช่วงการอัดจะทาให้ได้รับบาดเจ็บได้2.9 เนื่องจากดินสอเป็นของแหลมคมการใช้งานต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเพราะอาจทิ่มแทงร่างกายได้
 43. 43. 2.10 ห้ามนาดินสอใส่กระเป่าเสื้ อหรือกระเป๋ ากางเกง เพราะถ้าลืมพลาดหกล้มหรือนั่งทับ อาจทิ่มแทงโดยร่างกายได้2.11 ตรวจความเรียบร้อยของด้ามจับตะไบให้แน่นสนิทกับตัวตะไบก่อนใช้งาน2.12 ไม่หยอกล้อเล่นกันขณะปฏิบัติงาน3. แบบการเข้าไม้แบบการเข้าปากกบ4. ขั้นตอนการทางาน4.1 การร่างแบบการร่างแบบ โดยกาหนดความยาวของไม้ที่จะตัดทาเครื่องหมายไว้ที่ขอบไม้ด้านนอกใช้ฉากทาบเข้าไปแล้วขีดเส้นขวางกับไม้ด้านนอกและหน้าไม้ทั้ง 2 ด้าน ที่เส้นมุมขอบไม้ด้านนอกเท่ากับ 45 องศาไม้ชิ้นที่ 1 ไม้ชิ้นที่ 2
 44. 44. 4.2 การตัดปากกบ4.2.1 ใช้ปากกาหัวโต๊ะบีบ – จับ ชิ้นงานที่ได้ร่างแบบไว้แล้ว โดยให้ด้านที่ได้ร่างแบบไว้แล้วอยู่ด้านบน4.2.2 ใช้เลื่อยรอเลื่อยไปตามเส้นร่างไว้ ให้ตัดในเส้นด้านที่จะตัดทิ้งจนขาดให้พลิกดูรอยด้านตรงข้ามด้วย จะต้องให้อยู่ในตาแหน่งหรือแนวเดียวกัน4.2.3 ให้เลื่อยไม้ตามลาดับข้อ 4.2.1 และ 4.2.2 ที่ไม้ชิ้นที่ 24.3 การทดสอบความพอดีของปากกบการทดสอบความพอดีของปากกบ โดยวางไม้ทุกชิ้นลงบนพื้นราบ และทดลองประกอบไม้ ที่ตัดเข้าด้วยกัน จากนั้นใช้ฉากทดสอบการได้ฉากที่มุมของปากไม้ที่ประกอบเข้าด้วยกันถ้ามุมยังไม่ได้ฉากก็ใช้เลื่อยหรือกบไสตกแต่ง จนปากไม้เข้ากันได้สนิท
 45. 45. 4.4 การประกอบชิ้นงาน4.4.1 ตอกตะปูเข้าที่ปลายไม้ด้านหนึ่ง โดยตอกให้ปลายตะปูโผล่มาเล็กน้อยต้องกะให้พอดีเมื่อตอกตะปูจะฝังลงไปที่กึ่งกลางของปากไม้อีกชิ้นหนึ่งที่จะนามาชนเข้าด้วยกัน4.4.2 จับไม้ในแนวตั้งด้วยปากกาหัวโต๊ะ จากนั้นทาบปากไม้ชิ้นที่ตอกตะปูเข้าไปที่ปากไม้ชิ้นที่จับด้วยปากกา ให้ปากไม้ชิ้นที่ทาบลงไปยื่นเลยขอบของปากไม้ชิ้นที่จับด้วยปากกาขึ้นไปเล็กน้อย เพื่อที่เวลาตอกตะปูเข้าไปแล้ว ปากไม้จะเลื่อนลงมาพอดี4.4.3 ตอกตะปูเข้าไปจนเรียบเสมอผิวไม้4.5 ชิ้นงานสาเร็จ
 46. 46. กิจกรรมที่ 5เรื่อง การเข้าไม้แบบการเข้าปากกบชื่อ .............................................................................................................. เลขที่ ..................ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเติมข้อความลงในกรอบที่กาหนดให้สมบูรณ์ ( 10 คะแนน )เครื่องมือ – วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานขั้นตอนการเข้าไม้แบบการเข้าปากกบการเข้าปากกบ
 47. 47. ตอนที่ 2 ให้นักเรียนปฏิบัติการเข้าไม้แบบการเข้าปากกบ ทาเป็นกลุ่มๆ ละ 3 คน ส่งงานกลุ่มละ 1 ชิ้น(20 คะแนน)รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเด็นการประเมินเกณฑ์การให้คะแนน5 4 3 2 1เทคนิควิธีการถูกต้องสมบูรณ์เทคนิควิธีการถูกต้องสมบูรณ์เหมาะสมน่าสนใจเทคนิควิธีการถูกต้องสมบูรณ์เหมาะสมแต่น่าสนใจเป็นบางส่วนเทคนิควิธีการถูกต้องสมบูรณ์เหมาะสมแต่ไม่ค่อยน่าสนใจเทคนิควิธีการถูกต้องบางส่วนสมบูรณ์แต่ไม่ค่อยน่าสนใจเทคนิควิธีการไม่ถูกต้องประณีตสวยงามผลงานประณีตและสวยงามผลงานประณีตแต่ไม่ค่อยสวยงามผลงานไม่ค่อยประณีต แต่มีความสวยงามบ้างเล็กน้อยผลงานไม่ค่อยประณีตไม่สวยงามผลงานไม่เสร็จสมบูรณ์สะอาดเรียบร้อยผลงานมีความสะอาดเรียบร้อยผลงานค่อนข้างสะอาดเรียบร้อยผลงานมีความเรียบร้อย แต่ไม่ค่อยสะอาดผลงานไม่สะอาดและไม่เรียบร้อยเป็นส่วนใหญ่ผลงานไม่สะอาดและไม่เรียบร้อยส่งผลงานตามกาหนดผลงานเสร็จตามเวลาที่กาหนดผลงานเสร็จช้ากว่าเวลาที่กาหนด 1 วันผลงานเสร็จช้ากว่าเวลาที่กาหนด2 วันผลงานเสร็จช้ากว่าเวลาที่กาหนด 3 วันผลงานเสร็จช้ากว่าเวลาที่กาหนดเกิน3 วัน
 48. 48. เรื่องที่ 6การเข้าไม้แบบการเข้าทาบการเข้าไม้แบบการเข้าทาบการเข้าไม้แบบนี้ใช้เมื่อต้องการประกอบไม้สองตัวขวางกันเป็นมุมฉากหรือเป็นรูปกากบาทโดยบากไม้ลงไปครึ่งหนึ่งของความหนาของเนื้อไม้ทั้งสองตัว แล้วนาไม้สองตัวอัดเข้าด้วยกัน จากนั้นยึดตรึงด้วยโลหะยึดตรึงหรือสลักไม้ เพื่อให้เกิดความแข็งแรง การเข้าไม้แบบนี้ใช้สาหรับการประกอบขาโต๊ะ เก้าอี้ ทาวงกบ ประตู - หน้าต่าง1. วัสดุ – อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้วัสดุ – อุปกรณ์ และเครื่องมือ ภาพเลื่อยรอค้อนค้อนไม้ขอขีดไม้บรรทัดเหล็ก
 49. 49. วัสดุ – อุปกรณ์ และเครื่องมือ ภาพฉากปากกาหัวโต๊ะตะไบสิ่วดินสอตะปู 2 นิ้วไม้2. ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย2.1 ใช้มือจับด้ามค้อนให้แน่นทุกครั้ง ทั้งค้อนหงอนและค้อนไม้2.2 ถ้าตอกตะปูแล้วคดให้ดัดตะปูให้ตรง หรือเปลี่ยนตัวใหม่ แล้วตอกลงไปในเนื้อไม้ เพื่อป้ องกันอันตรายจากการหลุดกระเด็นของตะปู2.3 ขอขีดไม้มีหมุดที่ทาด้วยโลหะ ดังนั้นเวลาใช้งานขีดไม้ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะถ้าพลาดโดนร่างกาย จะเป็นอันตรายได้
 50. 50. 2.4 ตัวขอขีดไม้ทาจากไม้ ห้ามโยนส่งให้กัน เพราะถ้าพลาดโดนร่างกายอาจบาดเจ็บหรือถ้าตกหล่นจะเกิดความเสียหายได้2.5 ฉากลองและบรรทัดเหล็กทาด้วยโลหะ มีความคมเวลาใช้งานต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง2.6 ห้ามโยนฉากลองให้กัน พยายามส่งกันมือถึงมือ เพื่อป้ องกันอุบัติเหตุ2.7 ปากกาหัวโต๊ะทาด้วยโลหะมีน้าหนักมาก ควรยึดจับให้แน่นกับโต๊ะ2.8 เวลาบีบจับหรือหนีบไม้ ควรจับชิ้นงานให้แน่นสนิทกับหน้าอัด เพื่อป้ องกันการลื่นไหล เมื่อหมุนหน้าอัดอีกหน้ามาถึงชิ้นงานจึงปล่อยมือออก2.9 ในขณะบีบอัด ไม่ควรให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายไปอยู่ในช่วงกันอัดจะทาให้ได้รับบาดเจ็บ2.10 ดินสอเป็นของแหลมคมการใช้งานต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง อาจทิ่มแทงร่างกายได้2.11 ห้ามนาดินสอใส่กระเป่าเสื้อหรือกระเป๋ ากางเกง เพราะถ้าลืมพลาดหกล้มหรือนั่งทับ อาจทิ่มแทงโดนร่างกายได้2.12 ตรวจความเรียบร้อยของด้ามจับตะไบให้แน่นสนิทกับตัวตะไบก่อนใช้งาน2.13 ตรวจความเรียบร้อยของด้ามจับสิ่วให้แน่นสนิทกับตัวสิ่ว2.14 จับด้ามค้อนไม้บริเวณใกล้ๆ กับหัวค้อนด้วยมือข้างที่ถนัด ส่วนมืออีกข้างหนึ่งจับด้ามสิ่วในตาแหน่งที่ต้องการจะตอก2.15 ไม่หยอกล้อเล่นกันขณะปฏิบัติงาน3. แบบการเข้าไม้แบบการเข้าทาบ
 51. 51. 4. ขั้นตอนการทางาน4.1 การร่างแบบ4.1.1 ปรับไม้ให้ได้ขนาดที่ถูกต้อง ทั้งความกว้าง ความหนา และความยาวปลายไม้ที่ตัดจะต้องได้ฉากจริงๆ4.1.2 วางไม้ทั้ง 2 ชิ้นชิดกันและหัวไม้เรียบเสมอกัน ลักษณะการวางไม้จะต้องให้หน้าไม้ชิ้นหงายขึ้น และอีกชิ้นคว่าลง4.1.3 จากหัวไม้ของไม้ชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ใช้บรรทัดเหล็กวัดระยะเข้าไปเท่ากับความกว้างของหน้าไม้ จากจุดดังกล่าวให้ใช้ฉากลองทาบเข้ากับขอบไม้ แล้วใช้ดินสอขีดเส้นลงไปบนหน้าไม้ทั้ง 2 ชิ้น4.1.4 ใช้ฉากลองทาบเข้ากับหน้าไม้ แล้วขีดเส้นขวางกับขอบไม้ต่อจากเส้นที่ขีดไว้แล้ว ในข้อ 4.1.3 ให้ทาทั้ง 2 ข้าง และทาทั้ง 2 ตัว
 52. 52. 4.1.5 ปรับ – ตั้งขอขีดไม้ให้เท่ากับ 1 ใน 2 ของความหนาของแผ่นไม้ที่จะนามาต่อเข้าด้วยกัน จากนั้นทาบขอขีดไม้เข้ากับหน้าไม้ แล้วขีดเส้นไปตามขอบไม้ จากเส้นที่ขีดไว้ในข้อ 4.1.4 จนถึงหัวไม้ ให้ทาทั้ง 2 ข้าง และทาทั้ง 2 ตัว4.2 การตัดบ่าหรือตัดร่อง4.2.1 ใช้ปากกาหัวโต๊ะบีบ – จับ ไม้ที่ได้ร่างแบบไว้แล้ว โดยให้หัวไม้ตั้งขึ้น4.2.2 ใช้เลื่อยรอตัดไปตามเส้นที่ได้ร่างไว้ โดยตัดในเส้น ด้านที่จะตัดทิ้งจนถึงระดับความลึกที่กาหนด4.2.3 คลายปากกาหัวโต๊ะ แล้วบีบ – จับ ชิ้นงานใหม่ โดยให้ด้านหน้าไม้หงายขึ้น4.2.4 ใช้เลื่อยรอตัดไปตามเส้นที่ได้ร่างไว้ โดยตัดในเส้นด้านที่จะตัดทิ้งจนถึงระดับความลึกที่กาหนด การตัดในลักษณะนี้จะทาให้ไม้ส่วนที่จะตัดทิ้งหลุดออกไป
 53. 53. 4.3 การทดสอบความพอดีของบ่าหรือร่องที่ตัด4.3.1 ประกบส่วนที่เป็นบ่าของชิ้นงานทั้ง 2 ชิ้นเข้าด้วยกัน แล้วตรวจดูความเรียบร้อย เช่น การได้ฉากระหว่างไม้ที่นามาต่อเข้าด้วยกัน ความเรียบเสมอกันของไม้ทั้ง 2 ชิ้น4.3.2 ถ้าประกอบเข้าไปแล้วยังไม่เรียบร้อย ให้ใช้สิ่วแต่งบ่าจนพอดี
 54. 54. 4.4 การประกอบชิ้นงานประกบส่วนที่เป็นบ่าของชิ้นงานทั้ง 2 ชิ้นเข้าด้วยกัน เมื่อเข้าที่แล้วจับยึดให้แน่นจากนั้นตอกตะปู4.5 ชิ้นงานสาเร็จ
 55. 55. กิจกรรมที่ 6เรื่อง การเข้าไม้แบบการเข้าทาบชื่อ .............................................................................................................. เลขที่ ..................ตอนที่ 1 ให้นักเรียนเติมข้อความ ลงในกรอบที่กาหนดให้สมบูรณ์ ( 10 คะแนน )เครื่องมือ – วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานขั้นตอนการเข้าไม้แบบการเข้าทาบการเข้าทาบ
 56. 56. ตอนที่ 2 ให้นักเรียนปฏิบัติการเข้าไม้แบบการเข้าทาบ ทาเป็นกลุ่มๆ ละ 3 คน ส่งงานกลุ่มละ 1 ชิ้น(20 คะแนน)รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเด็นการประเมินเกณฑ์การให้คะแนน5 4 3 2 1เทคนิควิธีการถูกต้องสมบูรณ์เทคนิควิธีการถูกต้องสมบูรณ์เหมาะสมน่าสนใจเทคนิควิธีการถูกต้องสมบูรณ์เหมาะสมแต่น่าสนใจเป็นบางส่วนเทคนิควิธีการถูกต้องสมบูรณ์เหมาะสมแต่ไม่ค่อยน่าสนใจเทคนิควิธีการถูกต้องบางส่วนสมบูรณ์แต่ไม่ค่อยน่าสนใจเทคนิควิธีการไม่ถูกต้องประณีตสวยงามผลงานประณีตและสวยงามผลงานประณีตแต่ไม่ค่อยสวยงามผลงานไม่ค่อยประณีต แต่มีความสวยงามบ้างเล็กน้อยผลงานไม่ค่อยประณีตไม่สวยงามผลงานไม่เสร็จสมบูรณ์สะอาดเรียบร้อยผลงานมีความสะอาดเรียบร้อยผลงานค่อนข้างสะอาดเรียบร้อยผลงานมีความเรียบร้อย แต่ไม่ค่อยสะอาดผลงานไม่สะอาดและไม่เรียบร้อยเป็นส่วนใหญ่ผลงานไม่สะอาดและไม่เรียบร้อยส่งผลงานตามกาหนดผลงานเสร็จตามเวลาที่กาหนดผลงานเสร็จช้ากว่าเวลาที่กาหนด 1 วันผลงานเสร็จช้ากว่าเวลาที่กาหนด2 วันผลงานเสร็จช้ากว่าเวลาที่กาหนด 3 วันผลงานเสร็จช้ากว่าเวลาที่กาหนดเกิน3 วัน
 57. 57. เรื่องที่ 7การเข้าไม้แบบการเข้าเดือยการเข้าไม้แบบการเข้าเดือยการเข้าเดือย เป็นการเข้าไม้ที่ดีและแข็งแรงกว่าการเข้าไม้แบบอื่น ๆ ทั้งหมด โดยการบากไม้ท่อนหนึ่งออกโดยรอบให้เหลือแต่แกนกลางที่ยื่นออกมาเรียกว่าเดือย ส่วนอีกท่อนจะถูกเจาะเป็นร่องเล็กเรียกว่ารูหรือร่องเดือย โดยมีขนาดความกว้าง ความลึก ให้พอดีกับขนาดของเดือย โดยทั่วไปรูเดือยจะลึกประมาณ 2 ใน 3 ของความกว้างของหน้าไม้ เมื่ออัดเดือยเข้าไปในรูหรือร่องเดือยแล้วให้ใช้ตะปูหรือสลักไม้ยึดให้แน่น การเข้าไม้แบบนี้นิยมใช้กับการทาเก้าอี้ โต๊ะและหีบชั้นดี1. วัสดุ – อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้วัสดุ – อุปกรณ์ และเครื่องมือ ภาพเลือยรอค้อนไม้บรรทัดเหล็กขอขีดไม้ฉาก
 58. 58. วัสดุ – อุปกรณ์ และเครื่องมือ ภาพปากกาหัวโต๊ะตะไบสิ่วดินสอกาวไม้2. ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย2.1. ตรวจสภาพของค้อนไม้ก่อนใช้งาน2.2 ใช้มือจับด้ามค้อนไม้ให้แน่นทุกครั้ง ในขณะตอกสิ่ว2.3 ขอขีดไม้มีหมุดที่ทาด้วยโลหะ ดังนั้นเวลาใช้งานขีดไม้ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะถ้าพลาดโดนร่างกาย จะเป็นอันตรายได้2.4 ตัวขอขีดไม้ทาจากไม้ ห้ามโยนส่งให้กัน เพราะถ้าพลาดโดนร่างกายอาจบาดเจ็บหรือถ้าตกหล่นจะเกิดความเสียหายได้2.5 ฉากลองและบรรทัดเหล็กทาด้วยโลหะ มีความคมเวลาใช้งานต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง2.6 ห้ามโยนฉากลองให้กัน พยายามส่งกันมือถึงมือ เพื่อป้ องกันอุบัติเหตุ
 59. 59. 2.7 ปากกาหัวโต๊ะทาด้วยโลหะมีน้าหนักมาก ควรยึดจับให้แน่นกับโต๊ะ2.8 เวลาบีบจับหรือหนีบไม้ ควรจับชิ้นงานให้แน่นสนิทกับหน้าอัด เพื่อป้ องกันการลื่นไหล เมื่อหมุนหน้าอัดอีกหน้ามาถึงชิ้นงานจึงปล่อยมือออก2.9 ในขณะบีบอัด ไม่ควรใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายไปอยู่ในช่วงการอัดจะทาให้ได้รับบาดเจ็บ2.10 เนื่องจากดินสอเป็นของแหลมคมการใช้งานต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเพราะอาจทิ่มแทงร่างกาย2.11 ห้ามนาดินสอใส่กระเป่าเสื้อหรือกระเป๋ ากางเกง เพราะถ้าลืม พลาดหกล้มหรือนั่งทับ อาจทิ่มแทงโดนร่างกาย2.12 ตรวจความเรียบร้อยของด้ามจับตะไบให้แน่นสนิทกับตัวตะไบก่อนใช้งาน2.13 ตรวจความเรียบร้อยของด้ามจับสิ่วให้แน่นสนิทกับตัวสิ่ว2.14 ควรใช้ไม้หรือแท่งพลาสติก ทากาวที่ชิ้นงาน แทนที่จะใช้มือโดยตรง2.15 ไม่หยอกล้อเล่นกันขณะปฏิบัติงาน เพราะกาวอาจกระเด็นเข้าตาหรือปากทาให้ได้รับอันตรายได้2.16 ไม่หยอกล้อเล่นกันขณะปฏิบัติงาน3. แบบการเข้าไม้แบบการเข้าเดือย
 60. 60. 4. ขั้นตอนการทางาน4.1 การร่างแบบเดือย4.1.1 ปรับไม้ให้ได้ขนาดที่ถูกต้อง ทั้งความกว้าง ความหนา และความยาวปลายไม้ที่ตัดจะต้องได้ฉากจริงๆ4.1.2 กาหนดความยาวของเดือย โดยการใช้บรรทัดเหล็กวัดระยะเข้าไปให้เท่ากับ 2 ใน 3 เท่าของความกว้างของไม้ชิ้นที่หนาที่สุด จากจุดดังกล่าวใช้ฉากลองและดินสอขีดเส้นไปโดยรอบ4.1.3 กาหนดแก้มเดือยส่วนที่บาก ด้วยการปรับ – ตั้ง ขอขีดไม้ให้เท่ากับ1 ใน 2 ของความหนาของไม้ ลบด้วยความหนาของเดือยที่กาหนด จากนั้นทาบขอขีดไม้เข้ากับหน้าไม้แล้วขีดเส้นลงไปบนหัวไม้ด้านลึก ให้ทาทั้ง 2 ข้าง
 61. 61. 4.1.4 กาหนดบ่าเดือยส่วนที่จะบากทิ้ง ด้วยการปรับ – ตั้งขอขีดไม้ให้เท่ากับความหนาของเดือย หรือเท่ากับ 1/2 นิ้ว จากนั้นทาบขอขีดไม้เข้ากับขอบไม้ แล้วขีดเส้นลงไปบนหัวไม้ด้านหนา ให้ทาทั้ง 2 ข้าง4.2 การร่างแบบร่องเดือย4.2.1 ปรับไม้ให้ได้ขนาดที่ถูกต้อง ทั้งความกว้าง ความหนา และความยาวปลายไม้ที่ตัดจะต้องได้ฉากจริงๆ4.2.2 กาหนดตาแหน่งและขนาดร่องเดือย ด้วยการใช้ขอขีดไม้ดังนี้- ปรับ – ตั้ง ขอขีดไม้ให้เท่ากับ ระยะบ่าเดือยบวกกับความกว้างของเดือยจากนั้นทาบขอขีดไม้เข้ากับหัวไม้ แล้วขีดเส้นลงไปบนขอบไม้ก็จะได้เส้นที่ 1- ปรับ – ตั้ง ขอขีดไม้ให้เท่ากับระยะของบ่าเดือย จากนั้นทาบขอขีดไม้เข้ากับหัวไม้ แล้วขีดเส้นลงไปบนขอบไม้ตัวเดิม ก็จะได้เส้นที่ 2- ปรับ – ตั้ง ขอขีดไม้ เท่ากับระยะความหนาของแก้มเดือย บวกกับความหนาของเดือย จากนั้นทาบขอขีดไม้เข้ากับหน้าไม้ แล้วขีดเส้นลงไปบนขอบไม้ตามยาว ตัดกับเส้นที่ขีดไว้แล้วข้างต้น ให้ทาทั้ง 2 ข้าง ก็จะได้เส้นที่ 3 และ 4 และแบบของร่องเดือยตามต้องการ
 62. 62. 4.3 การเจาะร่องเดือย4.3.1 เลือกดอกสว่านเจาะร่องเดือย โดยทั่วไปจะต้องเลือกดอกสว่านขนาดเล็กกว่าความกว้างของร่องเดือย4.3.2 การเจาะรูเดือย โดยเจาะให้ลึกกว่าความยาวของเดือยประมาณ 1/8 นิ้ว4.3.3 เจาะรูด้วยดอกสว่าน 2- 3 รูแต่ให้อยู่ภายในแบบร่องเดือยที่ร่าง4.3.4 ถอดสว่านออกจากรูเดือยไม้ที่เจาะ แล้วใช้สิ่วแต่งร่องเดือยให้เรียบ4.4 การตัดเดือย4.4.1 ใช้ปากกาหัวโต๊ะ บีบ – จับ ไม้ที่ร่างแบบไว้แล้ว โดยให้ด้านหัวไม้ที่จะตัดทาเดือยตั้งขึ้น4.4.2 ใช้เลื่อยรอตัดไปตามเส้นที่ได้ร่างไว้ โดยตัดในเส้นด้านที่จะตัดทิ้งจนถึงระดับความลึกที่กาหนด ในการตัดอาจมีความจาเป็นต้องคลายปากกาหัวโต๊ะ แล้วบีบ – จับชิ้นงานใหม่ในด้านอื่นๆ เพื่อความสะดวกในการเลื่อย

×