Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ปกใช้ หน่วยที่ 3 แบบและการอ่านแบบ

 • Be the first to comment

ปกใช้ หน่วยที่ 3 แบบและการอ่านแบบ

 1. 1. เอกสารประกอบการเรียนเอกสารประกอบการเรียนเล่มที่ 3 เรื่อง เส้นและสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบอานาจ ศรีทิมตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการรายวิชาช่างไม้ครุภัณฑ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 2. 2. คานาในปัจจุบันสภาพการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองให้มากที่สุด เพื่อให้นักเรียนมีนิสัย ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ อยู่เสมอ ดังนั้นการจัดทาเอกสารประกอบการเรียนเป็นแนวทางหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าและสามารถเรียนรู้หาคาตอบได้ด้วยตนเองผู้เขียนจึงได้ดาเนินการสร้างเอกสารประกอบการเรียน ราย วิชาช่างไม้ครุภัณฑ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 6 เล่ม เป็นเอกสารที่ผู้เขียนดาเนินการสร้างตรงตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผู้เขียนได้ค้นคว้า รวบรวม เนื้อหา ความรู้จากตาราและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะกระบวนการปฏิบัติจริงที่เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้เรียน สาหรับเอกสารประกอบการเรียนเล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับเส้นและสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการเรียนที่จัดทาเล่มนี้ สามารถแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพต่อไป นอกจากนั้นครูอาจารย์ที่สนใจสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุผล ตามจุดมุ่งหมายของ หลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพขอขอบคุณ นายธวัชชัย เทศขา ผู้อานวยการโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ นายอาวุธ เพ็งแตงครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม นายอภิรัฐ จันดาหาญ ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนตะพานหิน นางกมลรัตน์ มีไชโย ครูชานาญการพิเศ ษ นางธันยพร เขียวเขินครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ และนางศิริพร ภู่ดี ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองหูช้าง ที่ได้กรุณาตรวจสอบเอกสารประกอบการเรียน และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ผู้เขียนจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้อานาจ ศรีทิม
 3. 3. สารบัญหน้าคานา กสารบัญ ขจุดประสงค์การเรียนรู้ คคาชี้แจง งกระดาษคาตอบ จแบบทดสอบก่อนเรียน ฉเรื่องที่ 1 เส้นและสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบ 1- กิจกรรมที่ 1 11แบบทดสอบหลังเรียน 12ภาคผนวก 14- เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 15- เฉลยกิจกรรมที่ 1 16- เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 17บรรณานุกรม 18
 4. 4. จุดประสงค์การเรียนรู้หลังจากนักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาช่างไม้ครุภัณฑ์ เรื่องเส้นและสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบ แล้ว นักเรียนจะมีความรู้ความสามารถ ดังนี้1. สามารถบอกความหมายของเส้นและสัญลักษณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบได้2. สามารถกาหนดขนาดในงานเขียนแบบได้3. สามารถอธิบายขั้นตอนการเขียนภาพออบลิค และไอโซเมตริกได้4. สามารถเลือกใช้แบบเพื่อเขียนแบบชิ้นงานครุภัณฑ์ได้
 5. 5. คาชี้แจงสาหรับนักเรียนเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระการอาชีพรายวิชาช่างไม้ครุภัณฑ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่มนี้ เป็นเอกสารสาหรับนักเรียน เพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ และ ฝึกทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม โดยนักเรียนสามารถใช้เอกสารประกอบการเรียนได้ด้วยตนเองตามแนวทางตามลาดับดังนี้1. ให้นักเรียนศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ทราบว่า เมื่อศึกษาจบแล้ว จะได้รับความรู้อะไรบ้าง2. ทาแบบทดสอบก่อนเรียน จานวน 10 ข้อ เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียน3. ให้นักเรียนศึกษาและทาความเข้าใจเนื้อหา เรื่องที่ 1 เส้นและสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบ4. ทากิจกรรมตามที่กาหนดให้ด้วยตนเอง ถ้าทาไม่ได้ หรือสงสัยให้อ่านทบทวนเนื้อหาใหม่5. ตรวจคาตอบแบบกิจกรรมที่ 1 จากเฉลยในส่วนของภาคผนวก6. หลังทากิจกรรมเสร็จแล้วให้ทาแบบทดสอบหลังเรียน จานวน 10 ข้อ7. ตรวจคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนจากเฉลยในส่วนของภาคผนวก8. สรุปคะแนนในแบบสรุปผลการเรียน
 6. 6. รายวิชาช่างไม้ครุภัณฑ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเล่มที่ 3 เรื่องเส้นและสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบชื่อ ................................................................................................................ เลขที่ .............................แบบทดสอบก่อนเรียนข้อ ก ข ค ง12345678910สรุปผลการเรียนคะแนนเต็ม คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบหลังเรียนแบบทดสอบหลังเรียนข้อ ก ข ค ง12345678910เกณฑ์การประเมิน80 - 100 % = ดีมาก70 – 79 % = ดี60 - 69 % = พอใช้0 - 59 % = ควรปรับปรุงกระดาษคาตอบ
 7. 7. คาชี้แจง ข้อสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อคาสั่ง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว แล้วกากบาท (X) ลงในกระดาษคาตอบ1. เส้นที่เขียนด้วยมือ ใช้เขียนอะไรในงานเขียนแบบก. เส้นลายไม้ข. เส้นผ่านศูนย์กลางค. เส้นกรอบง. เส้นร่าง2. เส้นลูกโซ่เบาใช้เขียนเส้นอะไรในงานเขียนแบบก. เส้นผ่านศูนย์กลางข. เส้นแสดงแนวตัดค. เส้นรูปง. เส้นแสดงส่วนแตกหักของชิ้นงาน3. เส้นที่ใช้ในงานเขียนแบบแบ่งเป็นกี่ชนิดก. 2 ชนิดข. 3 ชนิดค. 4 ชนิดง. 5 ชนิด4. เกณฑ์ของหัวลูกศรมีว่าอย่างไรก. ความยาวเป็น 1 เท่าของความกว้างข. ความยาวเป็น 2 เท่าของความกว้างค. ความยาวเป็น 3 เท่าของความกว้างง. ความยาวเป็น 4 เท่าของความกว้างแบบทดสอบก่อนเรียนรายวิชาช่างไม้ครุภัณฑ์ เรื่องเส้นและสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบ
 8. 8. 5. การขีดเส้นบอกขนาด ควรมีน้าหนักอย่างไรก. น้าหนักเบากว่าเส้นรูปข. น้าหนักหนักกว่าเส้นรูปค. น้าหนักเท่ากับเส้นรูปง. น้าหนักเท่ากับหัวลูกศร6. การเขียนแบบภาพออบลิคต่างกับภาพไอโซเมตริกอย่างไรก. เป็นภาพลักษณะสามมิติข. เป็นภาพที่มองเห็นสามด้านค. มีเส้น 90 องศาง. การยกมุมด้านข้าง7. การเขียนแบบภาพออบลิค ควรเขียนภาพด้านใดก่อนก. ด้านบนข. ด้านหน้าค. ด้านข้างง. ด้านหลัง8. การเขียนแบบภาพไอโซเมตริกเป็นการเขียนแบบภาพลักษณะใดก. 1 มิติข. 2 มิติค. 3 มิติง. 4 มิติ9. การเขียนแบบภาพไอโซเมตริกต้องเขียนเส้นใดก่อนก. เส้นฐานข. เส้น 30 องศาค. เส้น 60 องศาง. เส้น 45 องศา10. การเขียนแบบภาพไอโซเมตริก แสดงให้เห็นภาพกี่ด้านก. 1 ด้านข. 2 ด้านค. 3 ด้านง. 4 ด้าน**********************
 9. 9. เรื่องที่ 1เส้นและสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบเส้นการเขียนแบบจะประกอบด้วยเส้นมากมาย แต่ละเส้นมีขนาดไม่เท่ากันและเส้นต่าง ๆ เหล่านั้นก็มีความหมายไม่เหมือนกัน ผู้เขียนแบบจาเป็นจะต้องรู้ความหมายของเส้นต่าง ๆ เหล่านั้นได้อย่างถูกต้องตามความหมาย ซึ่งจะแบ่งออกได้ดังนี้1. เส้นเต็ม ( VISIBLE LINE ) ลักษณะของเส้นคือ เส้นที่ขีดจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง จะเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งก็ได้แบ่งออกเป็น 3 ชนิด1.1 เส้นเต็มหนัก ใช้เขียนเส้นรูป เส้นกรอบ1.2 เส้นเต็มปานกลาง ใช้เขียนเส้นบอกขนาด กาหนดขนาดและเส้นแสดงภาคตัด1.3 เส้นเต็มเบา ใช้เขียนเส้นร่างแบบ2. เส้นประหรือเส้นไข่ปลา ( HIDDLE LINE ) มีลักษณะคือ ขีดเป็นเส้นสั้นๆต่อกันไปเรื่อย ๆโดยแต่ละเส้นมีความยาว 3 มิลลิเมตร ระยะห่างของแต่ละเส้น 1 มิลลิเมตร ใช้แสดงส่วนที่เส้นขอบรูปถูกบังหรือส่วนที่สายตามองไม้เห็น3. เส้นลูกโซ่ ( CHIN LINE ) มีลักษณะคือ ขีดเป็นเส้นยาวสั้นยาวสั้นสลับกันไปเรื่อยๆโดยที่เส้นยาวมีความยาว 10 – 15 มิลลิเมตร เส้นสั้นมีความยาว 3 มิลลิเมตร ระยะห่างของแต่ละเส้น1 มิลลิเมตร แบ่งออกเป็น 2 ชนิด3.1 เส้นลูกโซ่หนัก เส้นแสดงแนวการตัด3.2 เส้นลูกโซ่เบา ใช้เขียนเส้นผ่านศูนย์กลาง
 10. 10. 4. เส้นที่เขียนด้วยมือ ( FREE HAND LINE ) เป็นเส้นที่ใช้มือเปล่าเขียนโดยไม่ได้ใช้ไม้บรรทัด เขียนแสดงส่วนที่แตกหักของชิ้นงาน เส้นลายไม้(ดังภาพที่ 3.1)ภาพที่ 3.1 แสดงเส้นที่เขียนด้วยมือที่มา : http://203.172.139.92/nonghan/kunplan/kkk/index1.htmสัญลักษณ์ของวัตถุสัญลักษณ์ของวัตถุที่ใช้แสดงในภาคตัดมีขึ้นเพื่อแสดงให้ทราบว่าวัตถุที่ใช้นั้นเป็นชนิดใดบ้างเพราะต้องการให้สะดวกและรวดเร็วในการทางาน จึงได้แยกสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ (ดังภาพที่ 3.2)ภาพที่ 3.2 สัญลักษณ์ของวัตถุ
 11. 11. ที่มา : http://203.172.139.92/nonghan/kunplan/kkk/index1.htmการบอกขนาดการบอกขนาดมีความสาคัญสาหรับงานเขียนแบบเป็นอย่างยิ่ง เพื่อว่าผู้อ่านแบบจะได้ทราบถึงขนาดของสิ่งของนั้นๆ การบอกขนาดมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้ (ดังภาพที่ 3.3)เส้นกาหนดขนาด ( EXTENSION ) มีลักษณะคล้ายเสารั้ว ห่างจากภาพ 1 ม.ม. ยาว 10 ม.ม.เส้นบอกขนาด ( DIMENSION ) มีลักษณะคล้ายลวดหนาม ห่างจากภาพ 10 ม.ม.ภาพที่ 3.3 การบอกขนาดที่มา : http://203.172.139.92/nonghan/kunplan/kkk/index1.htmหัวลูกศร ( ARROW HEAD) ความยาวเป็น 3 เท่าของความกว้าง ปกติยาว 6 ม.ม. กว้าง 2 ม.ม.(ดังภาพที่ 3.4)
 12. 12. ภาพที่ 3.4 หัวลูกศรที่มา : http://203.172.139.92/nonghan/kunplan/kkk/index1.htmเครื่องหมาย  หรือ D ย่อมาจาก DIAMETER คือ เส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องหมาย R. ย่อมาจาก RADIUS คือ รัศมี (ดังภาพที่ 3.5)ภาพที่ 3.5 การบอกความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางและรัศมีที่มา : http://203.172.139.92/nonghan/kunplan/kkk/index1.htmการเขียนตัวเลขบอกขนาด เขียนได้ 2 แบบ คือ เขียนบนเส้นบอกขนาดและเขียนกลางเส้นบอกขนาด(ดังภาพที่ 3.6)การเขียนตัวเลขแบบบนเส้น
 13. 13. การเขียนตัวเลขแบบกลางเส้นภาพที่ 3.6 การเขียนตัวเลขบอกขนาดที่มา : http://203.172.139.92/nonghan/kunplan/kkk/index1.htmการเขียนภาพออบลิครูปออบลิคเป็นแบบภาพสามมิติอีกชนิดหนึ่ง มีลักษณะคล้ายกับรูปไอโซเมตริก ส่วนที่แตกต่างกันคือ ภาพออบลิคจะแสดงด้านหน้าตรงๆ ส่วนด้านข้างจะทามุม 45 องศา เพียงด้านเดียว คือด้านขวามือ เนื่องจากภาพออบลิคแสดงด้านหน้าได้ชัดเจนดี จึงนิยมเขียนภาพที่มีรายละเอียดด้านหน้ามาก ๆข้อสังเกตในการเขียนแบบภาพออบลิค1. มุมที่ใช้ในการเขียนแบบภาพออบลิคจะมีเพียง 2 มุมเท่านั้นคือ 45 องศาและ 90 องศาเส้นที่ขีดทามุมด้านขวามือจะเป็นมุม 45 องศา ส่วนเส้นที่ลากขึ้นหรือลากลงจะเป็นมุม 90 องศา2. เส้นที่ขีดจะเป็นเส้นขนานกันโดยตลอดคือ เส้นที่ลากทามุมด้านขวาก็จะขนานกันกับด้านขวา เส้นที่ลากด้านซ้ายเป็นเส้นระนาบ และเส้นที่ลากขึ้นหรือลงก็จะขนานกัน3. การเขียนเส้นระนาบเส้นแรกควรให้อยู่ด้านล่างเพราะภาพที่เขียนจะอยู่ด้านบนและควรคานึงถึงความสูงของภาพด้วย4. ก่อนที่จะเขียนเส้นตั้งฉากจะต้องคานึงถึงความยาวด้านหน้าของภาพด้วยลาดับขั้นการเขียนแบบภาพออบลิค1. ให้เขียนภาพด้านหน้าก่อน2. ขีดเส้นด้านข้าง 45 องศา
 14. 14. 3. ขีดเส้นตั้งฉากและเส้นระนาบให้ครบภาพที่ 3.7 ขั้นตอนการเขียนภาพออบลิคการเขียนแบบภาพไอโซเมตริกการเขียนแบบภาพไอโซเมตริกเป็นภาพลักษณะสามมิติอีกแบบหนึ่งของการเขียนแบบมีลักษณะเป็นภาพที่มองเห็นจากมุมที่กาหนดเป็นจุดเริ่มต้น การสร้างภาพไอโซเมตริกนี้จึงเป็นการวัดเอาขนาดกว้าง ยาว ของด้านต่าง ๆ มาเป็นขนา ดในภาพนั้นเอง การเขียนแบบภาพไอโซเมตริกนี้จะแสดงการเขียนโดยใช้มุมทั้งสองข้างเท่ากัน คือ เป็นมุม 30 องศา โดยวัดจากเส้นระนาบข้อสังเกตในการเขียนแบบภาพไอโซเมตริก1. มุมที่ใช้ในการเขียนแบบภาพไอโซเมตริกนี้จะมีเพียง 2 มุมเท่านั้นคือมุม 30 องศา และ90 องศา กล่าวคือ เส้นที่ขีดทามุมด้านซ้ายและขวา จะทามุม 30 องศา ส่วนเส้นที่ขีดขึ้นหรือขีดลงจะเป็นมุม 90 องศา2. เส้นที่ขีดจะเป็นเส้นขนานกันโดยตลอดคืนเส้นที่ทามุมด้านซ้ายก็จะขนานกัน เส้นที่ลากด้านขวาก็จะขนานกัน และเส้นตั้งฉากก็จะขนานกัน3. การเขียนเส้นระนาบเส้นแรก ควรให้อยู่ด้านล่างเพราะภาพที่เขียนจะอยู่ด้านบนและควรคานึงถึงความสูงของ ภาพที่จะเขียนด้วย เพื่อไม่ให้ภาพที่เขียนล้นกรอบกระดาษเขียนแบบ4. ก่อนที่จะเขียนเส้นตั้งฉากจะต้องดูก่อนว่าภาพเอียงไปด้านใด หากภาพที่จะเขียนเอียงด้านซ้ายเส้นตั้งฉากจะต้องอยู่ด้านขวา เป็นต้นลาดับขั้นตอนการเขียนแบบภาพไอโซเมตริก45 องศา
 15. 15. 1. ขีดเส้นระนาบ2. ขีดเส้นตั้งฉากและ 30 องศา ซ้ายและขวา3. ขีดเส้นตั้งฉากและ 30 องศา ซ้ายและขวา4. ขีดเส้น 30 องศา ซ้ายและขวา5. ภาพไอโซเมตริก
 16. 16. ภาพที่ 3.8 ขั้นตอนการเขียนแบบภาพไอโซเมตริก1.2.3.4.5.
 17. 17. ขนาดและมาตรฐานของครุภัณฑ์ที่ทาด้วยไม้ขั้นแรกในการทางานไม้ครุภัณฑ์ เราไม่จาเป็นต้องคิดหรือยึดติดกับการออกแบบด้วยตนเองมากนัก เพียงแต่พยายามดูแบบที่ท้องตลาดผลิตออกมา แล้วนามาดัดแปลงให้เหมาะสมกับประโยชน์การใช้สอยของเราตัวอย่างขนาดมาตรฐานเครื่องครุภัณฑ์ที่ทาด้วยไม้ที่นักเรียนสามารถนาไปประยุกต์มีดังนี้ภาพที่ 3.9 ขนาดของครุภัณฑ์ประเภท เก้าอี้, โต๊ะเตี้ย, ตู้เตี้ยที่มา : หนังสือช่างไม้เฟอร์นิเจอร์และสารพัดช่าง. ม.ป.ป. ไม่มีเลขหน้า
 18. 18. ภาพที่ 3.10 ขนาดของครุภัณฑ์ประเภท เก้าอี้, ตู้, เตียง, โต๊ะที่มา : หนังสือช่างไม้เฟอร์นิเจอร์และสารพัดช่าง. ม.ป.ป. ไม่มีเลขหน้า
 19. 19. ภาพที่ 3.11 ขนาดของครุภัณฑ์ประเภทตู้แบบต่าง ๆที่มา : หนังสือช่างไม้เฟอร์นิเจอร์และสารพัดช่าง. ม.ป.ป. ไม่มีเลขหน้า
 20. 20. กิจกรรมที่ 1เรื่อง เส้นและสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบชื่อ .............................................................................................................. เลขที่ ..................คาสั่ง : ให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้ และทาเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ถูกต้อง ถ้าไม่ถูกต้องให้ทาเครื่องหมาย  หน้าข้อนั้น ( 10 คะแนน ).......... 1. เส้นที่เขียนด้วยมือใช้เขียนเส้นร่าง…….. 2. เส้นแบ่งเป็น 4 ชนิด.......... 3. เส้นเต็มหนักใช้เขียนเส้นรูปในงานเขียนแบบ.......... 4. เส้นกาหนดขนาดห่างจากภาพ 10 มิลลิเมตร.......... 5. หัวลูกศรมีความยาวเป็น 2 เท่าของความกว้าง........... 6. การขีดเส้นบอกขนาดควรให้มีน้าหนักเบากว่าเส้นรูปเล็กน้อย........... 7. การเขียนภาพออบลิคทาให้มองเห็นภาพ 2 ด้าน........... 8. การเขียนภาพออบลิคควรเขียนภาพด้านหน้าก่อน........... 9. การเขียนแบบภาพไอโซเมตริกเริ่มเขียนจากด้านบนของภาพก่อน........... 10. ภาพไอโซเมตริกยกมุม 30 องศา
 21. 21. คาชี้แจง ข้อสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อคาสั่ง จงเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียว แล้วกากบาท (X) ลงในกระดาษคาตอบ1. การเขียนแบบภาพไอโซเมตริก แสดงให้เห็นภาพกี่ด้านก. 1 ด้านข. 2 ด้านค. 3 ด้านง. 4 ด้าน2. การเขียนแบบภาพไอโซเมตริกต้องเขียนเส้นใดก่อนก. เส้น 30 องศาข. เส้น 45 องศาค. เส้น 60 องศาง. เส้นฐาน3. การเขียนแบบภาพไอโซเมตริกเป็นการเขียนแบบภาพลักษณะใดก. 1 มิติข. 2 มิติค. 3 มิติง. 4 มิติ4. การเขียนแบบภาพออบลิค ควรเขียนภาพด้านใดก่อนก. ด้านหน้าข. ด้านหลังค. ด้านบนง. ด้านข้างแบบทดสอบหลังเรียนรายวิชาช่างไม้ครุภัณฑ์ เรื่องเส้นและสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบ
 22. 22. 5. การเขียนแบบภาพออบลิคต่างกับภาพไอโซเมตริกอย่างไรก. มีเส้น 90 องศาข. การยกมุมด้านข้างค. เป็นภาพลักษณะสามมิติง. เป็นภาพที่มองเห็นสามด้าน6. การขีดเส้นบอกขนาด ควรมีน้าหนักอย่างไรก. น้าหนักเท่ากับเส้นรูปข. น้าหนักเท่ากับหัวลูกศรค. น้าหนักเบากว่าเส้นรูปง. น้าหนักหนักกว่าเส้นรูป7. เกณฑ์ของหัวลูกศรมีว่าอย่างไรก. ความยาวเป็น 1 เท่าของความกว้างข. ความยาวเป็น 2 เท่าของความกว้างค. ความยาวเป็น 3 เท่าของความกว้างง. ความยาวเป็น 4 เท่าของความกว้าง8. เส้นที่ใช้ในงานเขียนแบบแบ่งเป็นกี่ชนิดก. 2 ชนิดข. 3 ชนิดค. 4 ชนิดง. 5 ชนิด9. เส้นลูกโซ่เบาใช้เขียนเส้นอะไรในงานเขียนแบบก. เส้นรูปข. เส้นผ่านศูนย์กลางค. เส้นแสดงแนวตัดง. เส้นแสดงส่วนแตกหักของชิ้นงาน10. เส้นที่เขียนด้วยมือ ใช้เขียนอะไรในงานเขียนแบบก. เส้นร่างข. เส้นกรอบค. เส้นลายไม้ง. เส้นผ่านศูนย์กลาง**********************
 23. 23. ภาคผนวก
 24. 24. เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนรายวิชาช่างไม้ครุภัณฑ์เรื่อง เส้นและสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบ1. ก2. ก3. ค4. ค5. ก6. ง7. ข8. ค9. ก10. ค
 25. 25. เฉลยกิจกรรมที่ 1เรื่อง เส้นและสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบคาสั่ง : ให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้ และทาเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ถูกต้อง ถ้าไม่ถูกต้องให้ทาเครื่องหมาย  หน้าข้อนั้น ( 10 คะแนน ).... ...... 1. เส้นที่เขียนด้วยมือใช้เขียนเส้นร่าง…….. 2. เส้นแบ่งเป็น 4 ชนิด..... ..... 3. เส้นเต็มหนักใช้เขียนเส้นรูปในงานเขียนแบบ..... ..... 4. เส้นกาหนดขนาดห่างจากภาพ 10 มิลลิเมตร..... ..... 5. หัวลูกศรมีความยาวเป็น 2 เท่าของความกว้าง..... .... 6. การขีดเส้นบอกขนาดควรให้มีน้าหนักเบากว่าเส้นรูปเล็กน้อย.... ....... 7. การเขียนภาพออบลิคทาให้มองเห็นภาพ 2 ด้าน..... .... 8. การเขียนภาพออบลิคควรเขียนภาพด้านหน้าก่อน..... .. . . 9. การเขียนแบบภาพไอโซเมตริกเริ่มเขียนจากด้านบนของภาพก่อน..... .... 10. ภาพไอโซเมตริกยกมุม 30 องศา
 26. 26. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนรายวิชาช่างไม้ครุภัณฑ์เรื่อง เส้นและสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบ1. ค2. ง3. ค4. ก5. ข6. ค7. ค8. ค9. ข10. ค
 27. 27. บรรณานุกรมกลุ่มสาระศิลปะ โรงเรียนบางสะพานวิทยา. บทที่ 7 ภาพสามมิติ (Pictorial View).[ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.bspwit.ac.th/LINK%20PAGE/Art%20Group/Drawing%20Tech/D-TECH%20UNIT-07.php.(วันที่ค้นข้อมูล 10 พฤษภาคม 2554).ครูป.ทศพล จันทนะสาโร. หน่วยที่ 9 เรื่องการเขียนภาพ “ออบลิค” (Oblique) และภาพ“ไอโซเมตริค” (Isometric). [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :http://school.obec.go.th/pawt/unit_content/unit_9/oblique.html.(วันที่ค้นข้อมูล 10 พฤษภาคม 2554).ชาลี ลัทธิ,วรพงษ์ ลีพรหมมา, ชวิน เป้าอารีย์และ สุรเดช สุทธาวาทิน. (2527). ช่างทั่วไป.กรมอาชีวศึกษา.ประณต กุลประสูติ. (2533). เทคนิคงานไม้. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง จากัด.โรงเรียนหนองหานวิทยา. วิชา ง32201 งานเขียนแบบ. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา :http://203.172.139.92/nonghan/kunplan/kkk/index1.htm(วันที่ค้นข้อมูล 10 พฤษภาคม 2554).หนังสือช่างไม้เฟอร์นิเจอร์และสารพัดช่าง. (ม.ป.ป.) กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์พิทยาคาร.

×