Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

กำหนดการสอน ดนตรี ม.2

6,354 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

กำหนดการสอน ดนตรี ม.2

  1. 1. รายวิชา ดนตรี-นาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1รหัสวิชา ศ22101 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง จานวน 1 หน่วยกิตศึกษาเปรียบเทียบการใช้องค์ประ กอบดนตรี บทบาท อิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ พร้อมบรรยาย วัฒนธรรมและเหตุการณ์ ในประวัติศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงทาง ดนตรีในประเทศไทย สามารถอ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยและโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง สามารถระบุปัจจัยสาคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี และร้องเพลง เล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวงได้พร้อมบรรยายอารมณ์ของเพลงและความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่ฟัง ประเมินและพัฒนาความสามารถทางดนตรีสามารถระบุงานอาชีพต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิงสร้างสรรค์การแสดงโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์และการละคร พร้อมเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดง โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ วิจารณ์ การแสดง และเชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างนาฏศิลป์ และการละครกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ สามารถเปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการแสดงนาฏศิลป์ พื้นเมืองจากวัฒนธรรมต่างๆ ระบุหรือแสดงนาฏศิลป์ พื้นบ้าน ละครไทย ละครพื้นบ้าน อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อเนื้อหาของละครสมัยต่างๆโดยใช้ทักษะกระบวนการทางดนตรีและนาฏศิลป์ ในการแสดงออกทางดน ตรีและนาฏศิลป์ อย่างสร้างสรรค์การวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานดนตรีและนาฏศิลป์เพื่อให้เห็นคุณค่างานดนตรีและนาฏศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี- นาฏศิลป์ กับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันตัวชี้วัดศ 2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7ศ 2.2 ม.2/1, ม.2/2ศ 3.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3, ม.2/4, ม.2/5ศ 3.2 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3รวม 17 ตัวชี้วัดคาอธิบายรายวิชา
  2. 2. โครงสร้างรายวิชา ดนตรี-นาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ลาดับที่ชื่อหน่วยการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดสาระสาคัญเวลา(ชั่วโมง)น้าหนักคะแนน1 ดนตรีกับสังคมและวัฒนธรรมศ 2.1 ม.2/1ศ 2.2 ม.2/1ม.2/2ดนตรีมีบทบาทและอิทธิพลต่อวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ มีองค์ประกอบของดนตรีต่างกันไปตามวัฒนธรรม ในประเทศไทยวิวัฒนาการและเหตุการณ์ประวัติศาสตร์มีอิทธิพลต่อรูปแบบของดนตรี62 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีไทยศ 2.1 ม.2/2ม.2/3ม.2/5การเรียนรู้เรื่องดนตรีต้องอ่าน เขียน และร้องตามโน้ตไทย และโน้ตสากล ระบุปัจจัยสาคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี และสามารถบรรยายอารมณ์จากเพลง และความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่ฟัง33 ทักษะดนตรีไทย ศ 2.1 ม.2/4ม.2/6การขับร้องและบรรเลงดนตรีไทยทั้งเดี่ยว และรวมวงให้ถูกต้อง ไพเราะนั้น ผู้ขับร้องควรเข้าใจ หลักการเทคนิคของการขับร้องและหมั่นฝึกฝนปฏิบัติ และประเมินพัฒนาการทางทักษะดนตรีของตนเองหลังปฏิบัติ34 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีสากลศ 2.1 ม.2/2ม.2/3การศึกษาเกี่ยวกับโน้ตสากล จะสามารถอ่านเขียน ร้อง และบรรเลงตามโน้ตสากลได้อย่างถูกต้อง และการศึกษาปัจจัยสาคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี การถ่ายทอดเรื่องราวความคิดในบทเพลงจะช่วยให้สามารถเข้าใจอารมณ์ของแต่ละเพลงได้อย่างลึกซึ้ง45 ทักษะดนตรีสากลศ 2.1 ม.2/4ม.2/6ทักษะดนตรีสากล ทั้งการร้องเพลง และเล่นดนตรีเดี่ยว และรวมวง ต้องฝึกปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ และสามารถประเมินพัฒนาการทักษะทางด้านดนตรีของตนเองได้36 ดนตรีกับอาชีพทางด้านดนตรีศ 2.1 ม.2/7 อาชีพทางดนตรีเป็นอาชีพที่สร้างความสุขให้กับสังคมดนตรี และบทบาทของดนตรีได้เข้าไปมีบทบาทสาคัญในธุรกิจบันเทิงต่างๆ2
  3. 3. ลาดับที่ชื่อหน่วยการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดสาระสาคัญเวลา(ชั่วโมง)น้าหนักคะแนน7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนาฏศิลป์ศ 3.1 ม.2/1ม.2/3ม.2/5อาชีพทางดนตรีเป็นอาชีพที่สร้างความสุขให้กับสังคมดนตรี และบทบาทของดนตรีได้เข้าไปมีบทบาทสาคัญในธุรกิจบันเทิงต่างๆ58 การแสดงนาฏศิลป์ ไทยมาตรฐานศ 3.1 ม.2/2ม.2/4นาฏศิลป์ เป็นศิลปะการแสดงที่มีหลักการและวิธีการสร้างสรรค์บูรณาการกับศิลปะแขนงอื่น และเชื่อมโยงการเรียนรู้กับสาระการเรียนรู้อื่นๆ ได้39 การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองศ 3.2 ม.2/1ม.2/2การแสดงนาฏศิลป์ พื้นบ้านจะมีลักษณะเฉพาะตามวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่น ผู้เรียนควรระบุและเปรียบเทียบได้410 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการละครศ 3.1 ม.2/2ม.2/5การสร้างสรรค์การแสดงต้องมีความรู้เรื่ององค์ประกอบนาฏศิลป์ และการละคร สามารถเชื่อมโยงความรู้ระหว่างนาฏศิลป์ และการละครกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ ได้311 การแสดงละคร ศ 3.1 ม.2/1ม.2/3ศ 3.2 ม.2/3การสร้างสรรค์การแสดงละครให้ความสาคัญต่อเนื้อหาซึ่งสะท้อนให้เห็นอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อเนื้อหาละคร และภาษาการแสดงที่ต้องวิเคราะห์การแสดงของตัวละครได้อีกทั้งบูรณาการศิลปะอื่นๆ กับการแสดงได้4

×