แผนพอเพียง 01-ประพจน์

1,697 views

Published on

แผนการจัดการรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

2 Comments
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
1,697
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
65
Actions
Shares
0
Downloads
45
Comments
2
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผนพอเพียง 01-ประพจน์

 1. 1. ปรับปรุงล่าสุด (ver.1.1) สําหรับการเผยแพร่ เมื่อ 31 มีนาคม 2554 โดย นายนฤพนธ์ สายเสมาหน้าที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําโรงทาบวิทยาคม แผนการจัดการเรียนรูเ้ พือเสริมสร้างคุณลักษณะอยูอย่างพอเพียง ่ ่วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค31201) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554บทที่ 1 ตรรกศาสตร์เบืองต้น ้ หน่วยที่ 1 ค่าความจริงของประพจน์แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ประพจน์คืออะไร เวลา 1 ชั่วโมง1. มาตรฐานการเรียนรู้ ค 4.2 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์อื่นๆ แทนสถานการณ์ต่างๆตลอดจนแปลความหมาย และนําไปใช้แก้ปัญหา ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสือความหมายทาง ั ่คณิตศาสตร์และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์2. ผลการเรียนรู้ หาค่าความจริงของรูปแบบของประพจน์ทกําหนดให้ได้ ี่3. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด ในทางตรรกศาสตร์ ประโยคบอกเล่า หรือประโยคปฏิเสธ ซึ่งเป็นจริง หรือเป็นเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เรียกว่าประพจน์4. จุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA) ด้านความรู้ นักเรียนสามารถบอกได้ว่าข้อความที่กําหนดให้เป็นประพจน์หรือไม่ ถ้าเป็นประพจน์สามารถบอกค่าความจริงของประพจน์ได้ ด้านทักษะกระบวนการ มีความสามารถในด้านต่อไปนี้ 1. การให้เหตุผล 2. การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนําเสนอ 3. การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ 4. การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านคุณลักษณะ 1. ความสนใจและความกระตือรือร้น 2. การทํางานเป็นคณะ 3. มีจิตอาสาอีเมล: kruaun@yahoo.comเว็บไซต์: http://kruaun.wordpress.com FaceBook: http://facebook.com/kruaun
 2. 2. ปรับปรุงล่าสุด (ver.1.1) สําหรับการเผยแพร่ เมื่อ 31 มีนาคม 2554 โดย นายนฤพนธ์ สายเสมาหน้าที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําโรงทาบวิทยาคม5. สาระการเรียนรู้ ในทางตรรกศาสตร์ ประโยคบอกเล่า หรือประโยคปฏิเสธ ซึ่งเป็นจริง หรือเป็นเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เรียกว่าประพจน์ ถ้าหากข้อความที่กําหนดให้ไม่ได้เป็นประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธ เช่น เป็นคําสั่ง ขอร้อง อ้อนวอน ห้าม ข้อความแสดงความปรารถนา คําอุทาน จะไม่เป็นประพจน์ และเรียกการเป็นจริงหรือเท็จของแต่ละประพจน์ว่าค่าความจริงของประพจน์6. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน 6.1 ความสามารถในการสื่อสาร 6.2 ความสามารถในการคิด 6.3 ความสามารถในการแก้ปญหา ั7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 7.1 อยู่อย่างพอเพียง 7.2 มุ่งมั่นในการทํางาน 7.3 มีวินัย8. ภาระงาน/ชิ้นงาน 8.1 กิจกรรม “ฉันอยู่ตรงไหน” 8.2 แบบบันทึกกิจกรรม “ฉันอยู่ตรงไหน” 8.3 แบบฝึกหัดที่ 1 เรื่องประพจน์คืออะไร 8.4 แบบฝึกเสริมทักษะที่ 1 เรื่องประพจน์คืออะไร9. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 9.1 ครูและนักเรียนทักทายซึ่งกันและกันตามประเพณีไทยด้วยการไหว้ และกล่าวคํา “สวัสดี” 9.2 ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างประโยค วลี กลุ่มคําในวิชาภาษา เช่น ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคคําถาม คําขอร้อง คําอุทาน ฯลฯ ครูกล่าวถึงวิชาตรรกศาสตร์ ว่ามีคําคําหนึ่ง คือประพจน์ (Statement หรือ Proposition) ซึ่งมีความหมายและลักษณะอย่างไร เราจะได้ศึกษาจากกิจกรรม “ฉันอยู่ตรงไหน” 9.3 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ “นักเรียนสามารถบอกได้ว่าข้อความที่กําหนดให้เป็นประพจน์หรือไม่ ถ้าเป็นประพจน์สามารถบอกค่าความจริงของประพจน์ได้” 9.4 ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 – 5 คน โดยให้แต่ละกลุ่มมีทั้งนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง กลาง และต่ํา เพื่อให้นักเรียนร่วมมือกันทํางาน รู้จักแบ่งปัน เอื้ออาทร และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จากนั้นนักเรียนเลือกหัวหน้ากลุ่ม 1 คน และเลขานุการ 1 คน 9.5 ตัวแทนนักเรียนไปรับอุปกรณ์ที่ครูได้เตรียมพร้อมเป็นกลุมๆ ไว้ให้ในกล่องอุปกรณ์ ่ 9.6 นักเรียนอ่านวิธีดําเนินกิจกรรม และดําเนินตามขั้นตอน โดยในตอนแรกครูยังไม่จําเป็นต้องแบ่งหมวดหมู่ให้ เพียงแต่บอกให้นักเรียนแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ตามตารางแบ่งหมวดหมูเ่ ท่านั้น เมื่อดําเนินการไปประมาณ 3 นาทีแล้วเห็นว่านักเรียนยังไม่สามารถหาเกณฑ์ในการจัดหมวดหมู่บัตรคําสร้างปัญญาได้ ครูอีเมล: kruaun@yahoo.comเว็บไซต์: http://kruaun.wordpress.com FaceBook: http://facebook.com/kruaun
 3. 3. ปรับปรุงล่าสุด (ver.1.1) สําหรับการเผยแพร่ เมื่อ 31 มีนาคม 2554 โดย นายนฤพนธ์ สายเสมา หน้าที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําโรงทาบวิทยาคม จึงแนะนําเพิ่มเติมว่า ถ้าแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุมที่เป็นจริง กลุมที่ไม่จริง และกลุมที่ไม่สามารถบอกได้ว่า ่ ่ ่ จริงหรือไม่ และดําเนินกิจกรรมตามที่กําหนดไว้ โดยมีเวลาให้นักเรียนทํา 5 นาที 9.7 เมื่อทุกลุมทําเสร็จตามเวลาที่กําหนดแล้ว ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุมนําเสนองาน โดยครู ่ ่ ถามว่านักเรียนกลุ่มไหนมีความพร้อม มีจิตอาสาให้ออกมานําเสนอก่อน ถ้ามี ครูกล่าวชมเชยนักเรียนกลุ่ม ดังกล่าว และให้เพื่อนทุกคนร่วมแสดงความชื่นชม ถ้าไม่มีครูจบสลากเลือกนักเรียนทีจะออกมานําเสนอ ั ่ จากนั้นนักเรียนนําเสนองาน อธิบาย และให้เหตุผลประกอบ กลุ่มละ 2 นาที 9.8 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป และอภิปรายผลของการทํากิจกรรม เพือให้มีความถูกต้องและ ่ สมบูรณ์มากยิงขึ้น ่ 9.9 นักเรียนศึกษาความหมายของประพจน์ ครูอธิบายเพิ่มเติมพร้อมยกตัวอย่างของประพจน์ ทั้งประพจน์ทเี่ ป็นจริง ประพจน์ทเี่ ป็นเท็จ และข้อความทีไม่เป็นประพจน์ โดยใช้กิจกรรมนํา “ฉันอยู่ ่ ตรงไหน” ประกอบการยกตัวอย่าง 9.10 นักเรียนทําแบบฝึกหัดที่ 1 เรื่องประพจน์คืออะไร เมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วร่วมกันเฉลย คําตอบ โดยถามนักเรียนที่มจิตอาสาตอบคําถามทีละข้อจนกระทังครบทุกข้อ ี ่ 9.11 นักเรียนสรุปความหมายและลักษณะสําคัญของประพจน์ โดยการตอบปากเปล่า และ มอบหมายให้นกเรียนบันทึกลงใน “สมุดบันทึกเล่มเล็กเก็บความรู้” ของนักเรียน ั 9.12 นักเรียนทําแบบฝึกเสริมทักษะที่ 1 เรื่องประพจน์คืออะไร เป็นการบ้าน ครูเน้นย้ําว่าให้ นักเรียนส่งการบ้านให้ตรงเวลา คือ ก่อนขึ้นเรียนภาคเช้า (ก่อน 08.00 น.) เพื่อให้ครูได้ตรวจงานของ นักเรียนอย่างละเอียด และห้ามนักเรียนลอกกัน ให้พยายามทําด้วยความสามารถของตนเอง 9.13 ครูแจ้งเนื้อหาที่จะเรียนต่อไป ได้แก่ เรื่องการหาค่าความจริงของประพจน์ ให้นักเรียนไป อ่านมาก่อนล่วงหน้า ทั้งจากหนังสือแบบเรียน หรือค้นคว้าเพิ่มเติมจากห้องสมุดโรงเรียน และห้องสมุด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หรือจากบล็อก http://kruaun.wordpress.com/ และถ้าหากนักเรียน มีคําถามหรือปัญหาใดๆ ถ้าที่บ้านนักเรียนสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ให้นักเรียนเข้าไปสนทนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ตลอดเวลาที่ http://facebook.com/kruaun และคลิกต่อไปที่ห้องเรียนครูอั๋น10. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 10.1 สื่อ 10.1.1 กิจกรรม “ฉันอยูตรงไหน” ประกอบด้วย วิธีดําเนินกิจกรรม กระดานจัดหมวดหมู่ ่ บัตรคําสร้างปัญญา และแบบบันทึกกิจกรรม 10.1.2 ใบความรู้ที่ 1 เรื่องประพจน์คืออะไร 10.1.3 แบบฝึกหัดที่ 1 เรื่องประพจน์คืออะไร 10.1.4 แบบฝึกหัดเสริมทักษะชุดที่ 1 เรื่องประพจน์คืออะไร 10.1.5 สมุดบันทึกเล่มเล็กเก็บความรู้ 10.1.6 หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ สาระการเรียนรูเ้ พิ่มเติม กลุมสาระการเรียนรู้ ่ คณิตศาสตร์ ของ สสวท. อีเมล: kruaun@yahoo.com เว็บไซต์: http://kruaun.wordpress.com FaceBook: http://facebook.com/kruaun
 4. 4. ปรับปรุงล่าสุด (ver.1.1) สําหรับการเผยแพร่ เมื่อ 31 มีนาคม 2554 โดย นายนฤพนธ์ สายเสมา หน้าที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําโรงทาบวิทยาคม 10.2 แหล่งเรียนรู้ 10.2.1 ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 10.2.2 ห้องสมุดโรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม 10.2.3 เว็บไซต์ http://kruaun.wordpress.com/ 10.2.4 เว็บไซต์ http://facebook.com/kruaun/11. การวัดและประเมินผล รายการประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์การประเมินผล กิจกรรม “ฉันอยู่ การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกต นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 3.5 ขึ้น ตรงไหน” พฤติกรรม ไป จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน การตรวจแบบบันทึก เฉลยแบบบันทึก นักเรียนแต่ละกลุ่มได้คะแนน กิจกรรม กิจกรรม ตั้งแต่ 10 คะแนนขึ้นไป แบบฝึกหัด การตรวจแบบฝึกหัด เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1 นักเรียนแต่ละคนทําคะแนนได้ ที่ 1 ตั้งแต่ 20 คะแนนขึ้นไป แบบฝึกหัดเพิ่มเติม การตรวจแบบฝึกหัด เฉลยแบบฝึกหัด นักเรียนแต่ละคนทําคะแนนได้ เพิ่มเติมชุดที่ 1 เพิ่มเติมชุดที่ 1 ตั้งแต่ 15 คะแนนขึ้นไป คุณลักษณะอันพึง การสังเกตพฤตกรรม แบบสังเกต นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 3.5 ขึ้น ประสงค์ พฤติกรรม ไป จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน อีเมล: kruaun@yahoo.com เว็บไซต์: http://kruaun.wordpress.com FaceBook: http://facebook.com/kruaun
 5. 5. ปรับปรุงล่าสุด (ver.1.1) สําหรับการเผยแพร่ เมื่อ 31 มีนาคม 2554 โดย นายนฤพนธ์ สายเสมา หน้าที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําโรงทาบวิทยาคม12. การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 12.1 ครูผสอนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ู้ 3 ห่วง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันตัวที่ดี (วางแผน/รอบคอบ/ ประเด็น (เหมาะสม) (ทําไม) คาดการณ์ล่วงหน้า/ป้องกัน) เวลา กําหนดเวลาที่ใช้เวลา สามารถจัดกิจกรรม วางแผนการใช้เวลาในการทํา เหมาะสมกับเนื้อหา การเรียนรู้ได้ตามเวลาที่ กิจกรรมไว้เกินจริงเล็กน้อย เพื่อ กิจกรรม วัยของ กําหนด ป้องกันปัญหาเรื่องเวลาทีอาจจะ ่ ผู้เรียน และภาระงาน เกิดขึ้นได้ ทําให้ใช้เวลาพอเพียงกับ ที่ได้รับมอบหมาย คาบเรียนที่ไม่กําหนด ไม่ปล่อย นักเรียนช้า นักเรียนได้เรียนรู้อย่าง เต็มที่ ครบกิจกรรมที่วางแผนไว้ เนื้อหา ออกแบบการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ - เนื้อหาเรียงลําดับจากง่ายไปยาก โดยการวิเคราะห์ ได้สอดคล้องกับ ทําให้ผเู้ รียนสามารถทําความเข้าใจได้ หลักสูตร มาตรฐาน มาตรฐาน ผลการ ง่าย กําหนดผลการเรียนรู้ เรียนรู้ที่กําหนดไว้ใน - มีความรอบรู้ในเนื้อหาทีสอน ่ เหมาะสมกับเวลา หลักสูตร และวัยของผูเ้ รียน สื่อ/อุปกรณ์ - เตรียมสื่อ อุปกรณ์ ใช้สื่ออุปกรณ์ได้คุ้มค่า - จัดเตรียมสืออุปกรณ์ได้พร้อมก่อน ่ และเอกสารต่างๆ และเกิดผลที่ดีต่อการ การจัดการเรียนรู้ พอดีกับจํานวน เรียนรู้ของนักเรียน - มีการกําหนดลําดับขั้นตอนการใช้ นักเรียน สื่อ/อุปกรณ์ต่างๆ อย่างเป็นลําดับ - สื่อ/อุปกรณ์ ชัดเจน เหมาะสมกับกิจกรรม - จัดเก็บอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบ เนื้อหา เวลา และวัย - ครูมีความชํานาญในการใช้สื่อ ของผู้เรียน อุปกรณ์ - อุปกรณ์ผลิตขึ้นจากวัสดุที่มีอยู่ใกล้ ตัว หาง่าย ราคาไม่แพง แหล่งเรียนรู้ กําหนดแหล่งเรียนรู้ นักเรียนสามารถใช้ - จัดทํา/เตรียมเว็บไซต์ทเี่ ป็นแหล่ง เหมาะสมกับเนื้อหา แหล่งเรียนรู้ใน เรียนรู้ไว้ให้พร้อมก่อนการใช้ พร้อม กิจกรรม เวลาที่ การศึกษาค้นคว้า ทั้งหาวิธีการป้องกันปัญหาทีอาจจะ ่ กําหนด มีจํานวน เพิ่มเติม และเพื่อการ เกิดขึ้นจากการใช้แหล่งเรียนรู้นน ั้ เพียงพอสําหรับ เตรียมตัวล่วงหน้าก่อน - เลือกใช้แหล่งเรียนรู้ทปลอดภัย ี่ นักเรียนศึกษา การเรียนรู้ ทําให้การ สําหรับนักเรียน ค้นคว้าเพิ่มเติม ทั้งใน เรียนรู้มีประสิทธิภาพ และนอกเวลา มากขึ้น อีเมล: kruaun@yahoo.com เว็บไซต์: http://kruaun.wordpress.com FaceBook: http://facebook.com/kruaun
 6. 6. ปรับปรุงล่าสุด (ver.1.1) สําหรับการเผยแพร่ เมื่อ 31 มีนาคม 2554 โดย นายนฤพนธ์ สายเสมาหน้าที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําโรงทาบวิทยาคม 3 ห่วง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันตัวที่ดี (วางแผน/รอบคอบ/ประเด็น (เหมาะสม) (ทําไม) คาดการณ์ล่วงหน้า/ป้องกัน)การจัด - แบ่งกลุ่มผู้เรียนได้ - ผู้เรียนได้ปฏิบัติ - กําหนดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างกิจกรรม เหมาะสมกับจํานวน กิจกรรมทุกคนอย่าง ชัดเจน เป็นลําดับขั้นตอน จากง่าย นักเรียน ทั่วถึง มีโอกาสได้ ไปหายาก และสามารถใช้สอดแทนได้ - กําหนดกิจกรรม ประสบความสําเร็จตาม - ครูมีความรอบรู้ในเรื่องทีสอน และ ่ การเรียนรู้ได้ ความสามารถของแต่ มีรอบคอบในการออกแบบกิจกรรม เหมาะสมกับเวลา ละคน การเรียนรู้ จึงทําให้การเรียนการสอน - ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามจุดประสงค์ การเรียนรูที่ตั้งไว้ ้การวัดและ วัดด้วยวิธีการที่ มีการออกแบบเครือง- - วางแผนการวัดและประเมินผล ่ประเมินผล หลากหลาย มือวัดและประเมินผลที่ อย่างเป็นขั้นตอน และชัดเจน เหมาะสม และ สอดคล้องกับเนื้อหาที่ - แบบประเมินมีการตรวจสอบ หา สอดคล้องกับการจัด ต้องการให้ผเู้ รียนบรรลุ คุณภาพ และปรับปรุง มีความ กิจกรรมการเรียนรู้ ตามผลการเรียนรู้และ เที่ยงตรง และความเชื่อมั่นใจการ เนื้อหา เวลา ผลการ จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ เรียนรู้ และสภาพ กําหนดไว้ การปฏิบัตงานของ ิ นักเรียนเงื่อนไขความรู้ ประพจน์ การออกแบบการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล แหล่งเรียน หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง จิตวิทยาการเรียนรู้เงื่อนไข ความอดทน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความตรงต่อเวลา ความรักและความคุณธรรม เมตตาต่อศิษย์ และความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพอีเมล: kruaun@yahoo.comเว็บไซต์: http://kruaun.wordpress.com FaceBook: http://facebook.com/kruaun
 7. 7. ปรับปรุงล่าสุด (ver.1.1) สําหรับการเผยแพร่ เมื่อ 31 มีนาคม 2554 โดย นายนฤพนธ์ สายเสมาหน้าที่ 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําโรงทาบวิทยาคม 12.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอยูอย่างพอเพียง ่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี- นักเรียนสามารถแบ่งหน้าที่การ - นักเรียนสามารถทํางานที่ได้รับ - นักเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้ทํางานของสมาชิกภายในกลุม ่ มอบหมายจากกลุมได้อย่าง ่ ในการทํากิจกรรมในคาบนี้ไปใช้เหมาะสมกับความสามารถ บรรลุผล เป็นพื้นฐานในการเรียนหัวข้อศักยภาพของสมาชิกในกลุ่ม - นักเรียนสามารถวางแผนการ ต่อไป- นักเรียนสามารถทํางานได้ ทํางานในกลุมได้ ่ - นักเรียนต้องทําความเข้าใจอย่างพอเหมาะกับเวลาที่ - นักเรียนได้ฝึกการวางแผนการ ขั้นตอนการทํางานก่อนทีจะ ่กําหนดให้ ทํางานและทําตามแผนการ ปฏิบัติงานจริง ทําให้ทํางานได้ ทํางานที่วางไว้ได้ อย่างถูกต้องและบรรลุผล - นักเรียนสามารถแสดงเหตุผล - นักเรียนสามารถทํางานร่วมมือ การสนับสนุนแนวคิดในการจัด กันในกลุ่มจนงานสําเร็จ หมวดหมู่ของแต่ละข้อความเงื่อนไขความรู้ - พื้นฐานความรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา การ งานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ (ดนตรี) ที่ใช้ในการเรียนรู้เรื่อง ประพจน์ - ประพจน์ - หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเงื่อนไขคุณธรรม - ความร่วมมือในการทํากิจกรรม - ไม่เห็นแก่ตัว มีน้ําใจ เอืออาทร ให้ความช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่ม ้ - มีความมุ่งมั่นในการทํางาน - มีจิตอาสาอีเมล: kruaun@yahoo.comเว็บไซต์: http://kruaun.wordpress.com FaceBook: http://facebook.com/kruaun
 8. 8. ปรับปรุงล่าสุด (ver.1.1) สําหรับการเผยแพร่ เมื่อ 31 มีนาคม 2554 โดย นายนฤพนธ์ สายเสมา หน้าที่ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําโรงทาบวิทยาคม 12.3 ผลลัพธ์ (K P A) 4 มิติที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สมดุล และพร้อมรับ การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ด้าน อยู่อย่างพอเพียง สมดุล และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ความรู้ มีความรู้ในการใช้ - มีความรู้ในการ มีความรู้ในการ สื่อ/อุปกรณ์แต่ละ วางแผนการทํางาน ทักทายตาม ชิ้น เป็นกลุ่ม ประเพณีไทย - มีความรู้ในการ อภิปรายเนือหาได้ ้ อย่างถูกต้อง ทักษะ ใช้อุปกรณ์/สือได้ ่ มีทักษะการทํางาน สามารถทักทายได้ เหมาะสมกับเวลา เป็นกลุ่ม ถูกต้องสวยงาม และจัดเก็บอุปกรณ์/ มีทักษะการให้ สื่อได้อย่างเป็น เหตุผล ระเบียบ ค่านิยม ใช้สื่อ/อุปกรณ์อย่าง - มีความรับผิดชอบ ทักทายด้วยความ ทะนุถนอม ในการทํางานกลุ่ม จริงใจ สวยงาม ระมัดระวัง - รู้บทบาทหน้าที่ สม่ําเสมอ และเห็น ของตนเอง เป็น คุณค่าของประเพณี ผู้นํา/ผู้ตามที่ดี การทักทายแบบไทย - ยอมรับความ คิดเห็นและการ ตัดสินใจตามวิถี ประชาธิปไตย13. กิจกรรมเสนอแนะ (ถ้ามี) อีเมล: kruaun@yahoo.com เว็บไซต์: http://kruaun.wordpress.com FaceBook: http://facebook.com/kruaun
 9. 9. ปรับปรุงล่าสุด (ver.1.1) สําหรับการเผยแพร่ เมื่อ 31 มีนาคม 2554 โดย นายนฤพนธ์ สายเสมา หน้าที่ 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําโรงทาบวิทยาคม14. บันทึกการนิเทศจากด้านบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (นายนฤพนธ์ สายเสมา) ครู ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านการบริหารวิชาการ (นางกฤตวรรณ เรืองทุม) ครูชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อํานวยการด้านการบริหารวิชาการ ผู้อานวยการ (นายชูเดช อําพันทอง) ผู้อํานวยการโรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม อีเมล: kruaun@yahoo.com เว็บไซต์: http://kruaun.wordpress.com FaceBook: http://facebook.com/kruaun
 10. 10. ปรับปรุงล่าสุด (ver.1.1) สําหรับการเผยแพร่ เมื่อ 31 มีนาคม 2554 โดย นายนฤพนธ์ สายเสมา หน้าที่ 10 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําโรงทาบวิทยาคม15. บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องประพจน์คืออะไร บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (รายห้อง) ชั้น ม.4/ ด้านความรู้ คาบที่ วัน ที่ เดือน ด้านทักษะกระบวนการ พ.ศ. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนา ชั้น ม.4/ ด้านความรู้ คาบที่ วัน ที่ เดือน ด้านทักษะกระบวนการ พ.ศ. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนา อีเมล: kruaun@yahoo.com เว็บไซต์: http://kruaun.wordpress.com FaceBook: http://facebook.com/kruaun
 11. 11. ปรับปรุงล่าสุด (ver.1.1) สําหรับการเผยแพร่ เมื่อ 31 มีนาคม 2554 โดย นายนฤพนธ์ สายเสมาหน้าที่ 11 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําโรงทาบวิทยาคมสรุปผลการจัดการเรียนรู้ 15.1 ด้านความรู้ 15.2 ด้านทักษะกระบวนการ 15.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 15.4 ปัญหาอุปสรรค 15.5 แนวทางการพัฒนา ครูผู้สอน (นายนฤพนธ์ สายเสมา) / /อีเมล: kruaun@yahoo.comเว็บไซต์: http://kruaun.wordpress.com FaceBook: http://facebook.com/kruaun
 12. 12. ปรับปรุงล่าสุด (ver.1.1) สําหรับการเผยแพร่ เมื่อ 31 มีนาคม 2554 โดย นายนฤพนธ์ สายเสมาหน้าที่ 12 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําโรงทาบวิทยาคม ภาคผนวก แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง เรื่องประพจน์คืออะไร  ใบกิจกรรม “ฉันอยู่ตรงไหน”  แบบบันทึกกิจกรรม “ฉันอยู่ตรงไหน”  เฉลยแบบบันทึกกิจกรรม “ฉันอยูตรงไหน” ่  ใบความรู้ที่ 1 เรื่องประพจน์คืออะไร  แบบฝึกหัดที่ 1 เรื่องประพจน์คืออะไร  เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1 เรื่องประพจน์คืออะไร  แบบฝึกหัดเพิ่มเติมชุดที่ 1 เรื่องประพจน์คืออะไร  เฉลยแบบฝึกหัดเพิ่มเติมชุดที่ 1 เรื่องประพจน์คืออะไร  แบบประเมินการทํางานกลุ่มกิจกรรมฉันอยู่ตรงไหน  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อีเมล: kruaun@yahoo.comเว็บไซต์: http://kruaun.wordpress.com FaceBook: http://facebook.com/kruaun
 13. 13. ปรับปรุงล่าสุด (ver.1.1) สําหรับการเผยแพร่ เมื่อ 31 มีนาคม 2554 โดย นายนฤพนธ์ สายเสมาหน้าที่ 13 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําโรงทาบวิทยาคม ใบกิจกรรมฉันอยู่ตรงไหนประเภทกิจกรรม กิจกรรมกลุม กลุมละ 6 – 7 คน ่ ่อุปกรณ์ 1. กระดานจัดหมวดหมู่ แบ่งเป็นสามส่วนดังภาพ 2. บัตรคําสร้างปัญญา เป็นกระดาษที่มีข้อความรู้ต่างๆ กลุ่มละ 15 แผ่น (บรรจุในซอง) 3. เข็มหมุด กลุ่มละ 20 ตัว 4. กระดาษขนาดครึ่ง A4 ตัดตามยาว จํานวน 3 แผ่น 5. ปากเคมีวิธีดาเนินกิจกรรม 1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 – 7 คน 2. ตัวแทนนักเรียนรับมอบอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้อย่างครบถ้วนจากครูผู้สอน 3. วิธีการทํากิจกรรม (กติกาการเล่น) 3.1 นักเรียนอ่านข้อความในบัตรคําสร้างปัญญา แล้วร่วมกันพิจารณาว่าข้อความนั้นเป็นจริงหรือไม่จริง หรือบอกไม่ได้ว่าจริงหรือไม่จริง 3.2 เมื่อตอบได้แล้วว่าข้อความในกระดาษปัญญาเป็นจริง หรือไม่จริง หรือบอกไม่ได้ว่าจริงหรือไม่จริง ให้นําบัตรคําสร้างปัญญาวาง/ติดลงในกระดานรูจริง ้ 3.3 การให้คะแนนวางบัตรคําสร้างปัญญาถูกได้ 1 คะแนน วางผิดได้ 0 คะแนน 4. จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันหาคําตอบ (ใช้เวลาประมาณ 5 นาที) 5. นักเรียนนําเสนอผลงานของกลุม ่ 6. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยและให้คะแนน 7. ครูสรุปคะแนน และชมเชยนักเรียนที่ทําคะแนนได้สงสุดูอีเมล: kruaun@yahoo.comเว็บไซต์: http://kruaun.wordpress.com FaceBook: http://facebook.com/kruaun
 14. 14. ปรับปรุงล่าสุด (ver.1.1) สําหรับการเผยแพร่ เมื่อ 31 มีนาคม 2554 โดย นายนฤพนธ์ สายเสมาหน้าที่ 14 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําโรงทาบวิทยาคม บัตรคาสร้างปัญญา ประเทศไทยเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่มาเป็น 1 มกราคม ในสมัยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี จังหวัดสุรินทร์แบ่งการปกครองออกเป็น 15 อาเภอ เมื่อกระดาษลิตมัสเปลี่ยนสีจากสีแดงเป็นสีน้าเงิน แสดงว่าสารนั้นเป็นกรด โคลงสี่สุภาพบังคับเอก 4 แห่ง โท 7 แห่ง ตัวอักษรไทยมี 44 ตัวใช่หรือไม่ ดาวเคราะห์ในระบบสุริยจักรวาลมี 8 ดวง สนามวอลเลย์บอลมีความกว้าง 9 เมตร ยาว 9 เมตร คอมพิวเตอร์ มีศัพท์บัญญัตภาษาไทยว่า คณิตกร ิอีเมล: kruaun@yahoo.comเว็บไซต์: http://kruaun.wordpress.com FaceBook: http://facebook.com/kruaun
 15. 15. ปรับปรุงล่าสุด (ver.1.1) สําหรับการเผยแพร่ เมื่อ 31 มีนาคม 2554 โดย นายนฤพนธ์ สายเสมาหน้าที่ 15 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําโรงทาบวิทยาคม คาตอบของสมการ x2 – 81 = 0 คือ 9 และ -9 สัญลักษณ์ประจาชาติไทยมี 4 อย่าง ได้แก่อะไรบ้าง ไปห้องสมุดเป็นเพื่อนเราหน่อยซี สุดยอด! บุคคลสาคัญของโลกพระองค์แรกของไทยคือ สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ตัวประกอบทีเป็นบวกของ 16 มี 4 ตัว ่ เพลงส้มตา เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีเมล: kruaun@yahoo.comเว็บไซต์: http://kruaun.wordpress.com FaceBook: http://facebook.com/kruaun
 16. 16. ปรับปรุงล่าสุด (ver.1.1) สําหรับการเผยแพร่ เมื่อ 31 มีนาคม 2554 โดย นายนฤพนธ์ สายเสมาหน้าที่ 16 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําโรงทาบวิทยาคมแบบบันทึกกิจกรรม “ฉันอยูตรงไหน” ่กลุ่มที่ ชั้น ม. 4/สมาชิกในกลุ่ม 1. เลขที่ ประธาน 2. เลขที่ สมาชิก 3. เลขที่ สมาชิก 4. เลขที่ สมาชิก 5. เลขที่ เลขานุการบันทึกการทากิจกรรมบัตรที่ ข้อความ จริง ไม่จริง บอกไม่ได้ 1. ประเทศไทยเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่มาเป็น 1 มกราคม ในสมัยจอมพล แปลก พิบลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ู 2. จังหวัดสุรินทร์แบ่งการปกครองออกเป็น 15 อําเภอ 3. เมื่อกระดาษลิตมัสเปลี่ยนสีจากสีแดงเป็นสีน้ําเงิน แสดงว่าสารนั้น เป็นกรด 4. โคลงสี่สุภาพบังคับเอก 4 แห่ง โท 7 แห่ง 5. ตัวอักษรไทยมี 44 ตัวใช่หรือไม่ 6. ดาวเคราะห์ในระบบสุริยจักรวาลมี 8 ดวง 7. สนามวอลเลย์บอลมีความกว้าง 9 เมตร ยาว 9 เมตร 8. คอมพิวเตอร์ มีศัพท์บญญัติภาษาไทยว่า คณิตกร ั 2 9. คําตอบของสมการ x – 81 = 0 คือ 9 และ -9 10. สัญลักษณ์ประจําชาติไทยมี 4 อย่าง ได้แก่อะไรบ้าง 11. ไปห้องสมุดเป็นเพื่อนเราหน่อยซี 12. สุดยอด! 13. บุคคลสําคัญของโลกพระองค์แรกของไทย คือ สมเด็จฯ กรมพระยา ดํารงราชานุภาพ 14. ตัวประกอบทีเ่ ป็นบวกของ 16 มี 4 ตัว 15. เพลงส้มตํา เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยูหัว ่สรุปความรู้/แนวคิดที่ได้จากการทํากิจกรรมอีเมล: kruaun@yahoo.comเว็บไซต์: http://kruaun.wordpress.com FaceBook: http://facebook.com/kruaun
 17. 17. ปรับปรุงล่าสุด (ver.1.1) สําหรับการเผยแพร่ เมื่อ 31 มีนาคม 2554 โดย นายนฤพนธ์ สายเสมาหน้าที่ 17 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําโรงทาบวิทยาคม เฉลยแบบบันทึกกิจกรรม “ฉันอยูตรงไหน” ่บัตรที่ ข้อความ จริง ไม่จริง บอกไม่ได้ 1. ประเทศไทยเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่มาเป็น 1 มกราคม ในสมัย  จอมพลแปลก พิบลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ู 2. จังหวัดสุรินทร์แบ่งการปกครองออกเป็น 15 อําเภอ  3. เมื่อกระดาษลิตมัสเปลี่ยนสีจากสีแดงเป็นสีน้ําเงิน แสดงว่าสารนั้น  เป็นกรด 4. โคลงสี่สุภาพบังคับเอก 4 แห่ง โท 7 แห่ง  5. ตัวอักษรไทยมี 44 ตัวใช่หรือไม่  6. ดาวเคราะห์ในระบบสุริยจักรวาลมี 8 ดวง  7. สนามวอลเลย์บอลมีความกว้าง 9 เมตร ยาว 9 เมตร  8. คอมพิวเตอร์ มีศัพท์บญญัติภาษาไทยว่า คณิตกร ั  2 9. คําตอบของสมการ x – 81 = 0 คือ 9 และ -9  10. สัญลักษณ์ประจําชาติไทยมี 4 อย่าง ได้แก่อะไรบ้าง  11. ไปห้องสมุดเป็นเพื่อนเราหน่อยซี  12. สุดยอด!  13. บุคคลสําคัญของโลกพระองค์แรกของไทย คือ สมเด็จฯ กรมพระยา  ดํารงราชานุภาพ 14. ตัวประกอบทีเ่ ป็นบวกของ 16 มี 4 ตัว  15. เพลงส้มตํา เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ  เจ้าอยูหัว ่อีเมล: kruaun@yahoo.comเว็บไซต์: http://kruaun.wordpress.com FaceBook: http://facebook.com/kruaun
 18. 18. ปรับปรุงล่าสุด (ver.1.1) สําหรับการเผยแพร่ เมื่อ 31 มีนาคม 2554 โดย นายนฤพนธ์ สายเสมาหน้าที่ 18 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําโรงทาบวิทยาคมใบความรูที่ 1 ้ ชื่อ ห้อง เลขที่หน่วยที่ 1 ประพจน์ เรืองประพจน์คออะไร ่ ืจุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถบอกได้ว่าข้อความที่กําหนดให้เป็นประพจน์หรือไม่ ถ้าเป็นประพจน์สามารถบอกค่าความจริงของประพจน์ได้ประพจน์ (Proposition หรือ Statement)บทนิยาม 1 ประโยคบอกเล่าหรือ ประโยคปฏิเสธ ซึ่ง เป็นจริง หรือเป็นเท็ จ อย่างใดอย่างหนึ่ง เท่ านั้น เรียกว่า ประพจน์ จากบทนิยาม 1 จะพบว่า ถ้าหากข้อความที่กําหนดให้ไม่ได้เป็นประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธ เช่นเป็นประโยคคําสั่ง ประโยคขอร้อง อ้อนวอน คําสั่ง ประโยคแสดงความปรารถนา คําอุทาน ประโยคหรือข้อความที่มีลักษณะดังกล่าวจะไม่เป็นประพจน์Take Note: เก็บเล็กผสมน้อย ค่อยๆ สร้างองค์ความรู้นักเรียนต้องรู้ และเข้าใจว่า ข้อความใดๆ จะเป็นประพจน์ได้ ต้องประกอบด้วยเงื่อนไข 2 ข้อ คือ 1. 2.ถ้าขาดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งจะส่งผลให้ ในทางตรรกศาสตร์เรียกการเป็นจริงหรือเท็จของแต่ละประพจน์ว่าค่าความจริง (truth value)ของประพจน์ เช่น 3 + 5 = 8 เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริง หรือ 3 + 5 = 8 เป็นประพจน์ทเี่ ป็นจริง โลกเป็นดาวฤกษ์ เป็นประพจน์ทมีค่าความจริงเป็นเท็จ ี่ เดินทางเป็นอย่างไรบ้าง ไม่เป็นประพจน์ เพราะเป็นประโยคคําถาม ว้าย! ไม่เป็นประพจน์ เพราะเป็นคําอุทานแบบฝึกหัดที่ 1ให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้เป็นประพจน์หรือไม่ ถ้าเป็นประพจน์จงบอกว่าประพจน์นั้นเป็นจริงหรือเท็จ ถ้าไม่เป็นประพจน์จงให้เหตุผลประกอบ1. ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ ( )2. จังหวัดเชียงใหม่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ( )3. ฝนตกหรือไม่ ( )4. อย่าเดินลัดสนาม ( )5. 9  3 ( )6. กรุณาปิดหน้าต่างด้วย ( )อีเมล: kruaun@yahoo.comเว็บไซต์: http://kruaun.wordpress.com FaceBook: http://facebook.com/kruaun
 19. 19. ปรับปรุงล่าสุด (ver.1.1) สําหรับการเผยแพร่ เมื่อ 31 มีนาคม 2554 โดย นายนฤพนธ์ สายเสมาหน้าที่ 19 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําโรงทาบวิทยาคม7. 18 + 9 = 26 ( )8. น่ากลัวจัง ( )9.  เป็นจํานวนอตรรกยะ ( )10.  = 22 7 ( )11. เดือนสิงหาคม มี 30 วัน ( )12. (8 + 22)3 หารด้วย 10 ไม่ลงตัว ( )13. กรุณาช่วยกันรักษาความสะอาด ( )14. จงตอบคําถามต่อไปนี้ ( )15.  > 3 ( )16. 9 เป็นจํานวนเฉพาะ ( )17. โทรได้ตามอําเภอใจ ( )18. อย่ามายุ่งกับฉันได้ไหม ( )19. ยุงเป็นนกชนิดหนึ่ง ( )20. 2 เป็นจํานวนเต็ม ( )21. 2 หรือ -3 เป็นคําตอบของสมการ x2 – x = 6 ( )22. ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ ( )23. ยินดีต้อนรับ ( )24. ตัวประกอบทีเ่ ป็นบวกของ 12 มี 6 ตัว ( )25. ปีนโหรทํานายว่าอาหารจะอุดมสมบูรณ์ ี้ ( )แบบฝึกหัดเพิมเติมชุดที่ 1 ่ 1. จงเขียนข้อความทีเ่ ป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริง 8 ประพจน์ 2. จงเขียนข้อความทีเ่ ป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นเท็จ 7 ประพจน์ 3. จงเขียนประโยคที่ไม่เป็นประพจน์ 5 ประโยคอีเมล: kruaun@yahoo.comเว็บไซต์: http://kruaun.wordpress.com FaceBook: http://facebook.com/kruaun
 20. 20. ปรับปรุงล่าสุด (ver.1.1) สําหรับการเผยแพร่ เมื่อ 31 มีนาคม 2554 โดย นายนฤพนธ์ สายเสมา หน้าที่ 20 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สําโรงทาบวิทยาคม เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1 ให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้เป็นประพจน์หรือไม่ ถ้าเป็นประพจน์จงบอกว่าประพจน์นั้นเป็นจริง หรือเท็จ ถ้าไม่เป็นประพจน์จงให้เหตุผลประกอบ 1. ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ ( เป็นประพจน์ ที่มีค่าความจริงเป็นจริง ) 2. จังหวัดเชียงใหม่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ( เป็นประพจน์ ที่มีค่าความจริงเป็นเท็จ ) 3. ฝนตกหรือไม่ ( ไม่เป็นประพจน์ เพราะเป็นประโยคคําถาม ) 4. อย่าเดินลัดสนาม ( ไม่เป็นประพจน์ เพราะเป็นคําสัง ่ ) 5. 9  3 ( เป็นประพจน์ ที่มีค่าความจริงเป็นจริง ) 6. กรุณาปิดหน้าต่างด้วย ( ไม่เป็นพระพจน์ เพราะเป็นประโยคขอร้อง ) 7. 18 + 9 = 26 ( เป็นประพจน์ ที่มีค่าความจริงเป็นจริง ) 8. น่ากลัวจัง ( ไม่เป็นประพจน์ เพราะเป็นคําอนุทาน ) 9.  เป็นจํานวนอตรรกยะ ( เป็นประพจน์ ที่มีค่าความจริงเป็นจริง )10.  = 22 7 ( เป็นประพจน์ ที่มีค่าความจริงเป็นเท็จ )11. เดือนสิงหาคม มี 30 วัน ( เป็นประพจน์ ที่มีค่าความจริงเป็นเท็จ ) 312. (8 + 22) หารด้วย 10 ไม่ลงตัว ( เป็นประพจน์ ที่มีค่าความจริงเป็นเท็จ )13. กรุณาช่วยกันรักษาความสะอาด ( ไม่เป็นพระพจน์ เพราะเป็นคําเชิญชวน )14. จงตอบคําถามต่อไปนี้ ( ไม่เป็นพระพจน์ เพราะเป็นคําสั่ง )15.  > 3 ( เป็นประพจน์ ที่มีค่าความจริงเป็นจริง )16. 9 เป็นจํานวนเฉพาะ ( เป็นประพจน์ ที่มีค่าความจริงเป็นเท็จ )17. โทรได้ตามอําเภอใจ ( ไม่เป็นพระพจน์ เพราะเป็นคําเชิญชวน )18. อย่ามายุ่งกับฉันได้ไหม ( ไม่เป็นพระพจน์ เพราะเป็นคําสั่ง )19. ยุงเป็นนกชนิดหนึ่ง ( เป็นประพจน์ ที่มีค่าความจริงเป็นเท็จ )20. 2 เป็นจํานวนเต็ม ( เป็นประพจน์ ที่มีค่าความจริงเป็นเท็จ ) 221. 2 หรือ -3 เป็นคําตอบของสมการ x – x = 6 ( เป็นประพจน์ ที่มีค่าความจริงเป็นเท็จ )22. ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ ( ไม่เป็นพระพจน์ เพราะเป็นคําอวยพร )23. ยินดีต้อนรับ ( ไม่เป็นพระพจน์ เพราะเป็นคําเชิญชวน )24. ตัวประกอบทีเ่ ป็นบวกของ 12 มี 6 ตัว ( เป็นประพจน์ ที่มีค่าความจริงเป็นจริง )25. ปีนโหรทํานายว่าอาหารจะอุดมสมบูรณ์ ี้ ( เป็นประพจน์ ที่มีค่าความจริงเป็นจริง/เท็จ ) เฉลยแบบฝึกหัดเพิมเติมชุดที่ 1 ่คําตอบมีได้หลากหลาย ให้พจารณาจากเงือนไขการเป็นประพจน์ และค่าความจริง ิ ่อีเมล: kruaun@yahoo.comเว็บไซต์: http://kruaun.wordpress.com FaceBook: http://facebook.com/kruaun

×