ความเรียงขั้นสูง

26,849 views

Published on

ใบความรู้สำหรับนักเรียนม.5 วิชาการเขียนความเรียงขั้นสูง

1 Comment
4 Likes
Statistics
Notes
 • ครูอรรถบทที่๒ทำไง
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
26,849
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7,925
Actions
Shares
0
Downloads
84
Comments
1
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ความเรียงขั้นสูง

 1. 1. องค์ประกอบของการเขียนความเรียงขันสูง ้๑. องค์ประกอบส่วนหน้า ประกอบด้วย - ปกนอก -ปกใน -บทคัดย่อ -กิตติกรรมประกาศ -สารบัญ (หากมี ภาพ ต้อง ระบุสารบัญภาพ ถ้ามี ตารางข้อมูลอื่น ๆ ต้องมีสารบัญตาราง)๒. องค์ประกอบส่วนเนื้อเรื่อง ประกอบด้วย -บทนา -เนื้อเรื่อง - บทสรุป๓. องค์ประกอบส่วนท้าย ประกอบด้วย -บรรณานุกรม -ภาคผนวก (ประกอบด้วย ภาพประกอบต่าง ๆ ตาราง แผนภูมิ และอื่น ๆ ) - ประวัติผวิจัย ู้
 2. 2. การเขียนความเรียงขั้นสูง เรื่อง ...................................................... (ภาพเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง)จัดทาโดย เด็กหญิง / เด็กชาย.......................................................... ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ / .........เลขที่ ..............นาเสนอ คุณครู......................................... การเขียนความเรียงขั้นสูงเรื่อง...................................................... เป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาไทย ท ....................... โรงเรียน......................................................................
 3. 3. คานา การเขียนความเรียงขั้นสูง เรื่อง..........................................เป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาไทยท ..................... จัดทาขึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม การฝึกเขียนความเรียงจากชัวโมงเรียน ้ ่เรื่อง............................................................................................................................... พร้อมจัดทาเป็นรูปเล่มผลงานที่ถูกต้อง ขอขอบคุณ คุณครู.......................................................... ที่ให้ความรู้และให้คาปรึกษา จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความเรียงขั้นสูงเรื่อง.............................................................จะเป็นสาระความรูความเรียงขั้นสูงแก่ผู้อ่านทุกท่าน ถ้ามีข้อเสนอแนะขอรับไว้แก้ไขต่อไป ้ เด็กหญิง / เด็กชาย ......................................................... ผู้จัดทา
 4. 4. สารบัญ หน้าคานา กสารบัญ ขบทที่ ๑ ๑บทที่ ๒บทที่ ๓บรรณนุกรมประวัติผู้จดทา ั -
 5. 5. บทที่ ๑ บทนาหลักการและเหตุผล .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................(พิมพ์ตัวอักษรบาง )
 6. 6. บทที่ ๒ เอกสารที่เกี่ยวข้อง(ข้อมูลความรูต่างที่เกี่ยวข้องจากเรื่องที่นามาเขียนความเรียงขั้นสูง) ้
 7. 7. บทที่ ๓ สรุป/อภิปรายผล ๑. สรุป/อภิปรายผล .............................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ๒. ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 8. 8. บรรณานุกรม จุฑาวดี วรรณวิเศษ. เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาไทย ท ๒๑๒๑๑เรื่องคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ ปีการศึกษา ๒๕๕๓. จุฑาวดี วรรณวิเศษ. www.pccpl.ac.th .
 9. 9. ประวัติผู้จัดทา รูปนักเรียน (สวย ใส สุภาพ) ชือ-สกุล ............................................................... ่ ชื่อเล่น ................................................................ วัน เดือน ปี เกิด .......................................................... ชือบิดา ............................................................. อาชีพ......................................... ่ ชื่อมารดา ..........................................................อาชีพ........................................ พี่ น้อง ........................ คน ๑. ......................................... ๒. ......................................... การศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียน ............................................. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก อาศัยบ้านเลขที่ ................................................................................................. คติประจาใจ ........................................................................................................ ความสามารถพิเศษ ........................................................................................... ความมุ่งหวังในอนาคต .......................................................................................(พิมพ์ข้อมูลด้วยอักษรตัวบาง และใช้ตัวขนาด ๑๖)

×