ประวัติศาสตร์ ม.2

121,371 views

Published on

2 Comments
20 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
121,371
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
61,441
Actions
Shares
0
Downloads
359
Comments
2
Likes
20
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ประวัติศาสตร์ ม.2

 1. 1. ยุคสมัยและวิธีทางประวัติศาสตร ยุคสมัย ยุคสมัย คือ ชวงเวลาที่กําหนดเพื่อเปนเครื่องมือ ในการทําความเขาใจ เหตุการณที่เกิดขึ้นในชวงเวลาใด เวลาหนึ่ง แบงออกไดเปน ๒ สมัย คือ ๑. สมัยกอนประวัตศาสตร ิ ๒. สมัยประวัตศาสตร ิ ยุคสมัย ๑ ประวัติศาสตร ชันมัธยมศึกษาปที่ ๒ ้
 2. 2. ยุคสมัยและวิธีทางประวัติศาสตร ๑. สมัยกอนประวัตศาสตร ิ สมัยกอนประวัติศาสตร คือ สมัยที่ยังไมมีลายลักษณ อักษรใชเพื่อการสื่อสาร ซึ่งเกิดขึ้นในโลกนับลานปมาแลว สามารถแบงออกได ๒ ยุค คือ ๑. ยุคหิน ๒. ยุคโลหะ สมัยกอนประวัติศาสตร ๑ ประวัติศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
 3. 3. ยุคสมัยและวิธีทางประวัติศาสตร ๑. ยุคหิน ยุคหิน มีอายุอยูประมาณ ๔ ลานป มาแลว สําหรับยุคนี้เปนชวงเวลาที่มนุษยรูจักหินมาเปน เครื่องมือหินและอาวุธตาง ๆสามารถแบงออกได ๓ ยุค คือ ก. ยุคหินเกา ข. ยุคหินกลาง ค. ยุคหินใหม สมัยกอนประวัติศาสตร ๒ ประวัติศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
 4. 4. ยุคสมัยและวิธีทางประวัติศาสตร ก. ยุคหินเกา ยุคหินเกา มีอายุอยูประมาณ ๔ ลานป ถึง ๑๐,๐๐๐ ป มาแลว เปนยุคที่มนุษยรูจักทําเครื่องมือ แบบหยาบ ๆพบอยูทั่วไปทั้งยุโรปและเอเชีย สมัยกอนประวัติศาสตร ๓ ประวัติศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
 5. 5. ยุคสมัยและวิธีทางประวัติศาสตร ข. ยุคหินกลาง ยุคหินกลาง มีอายุอยูประมาณ ๑๐,๐๐๐ ป ถึง ๖,๐๐๐ ป มาแลว เปนยุคที่มนุษยรูจักทําเครื่องมือ ที่มีความประณีตมากขึ้น สมัยกอนประวัติศาสตร ๔ ประวัติศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
 6. 6. ยุคสมัยและวิธีทางประวัติศาสตร ค. ยุคหินใหม ยุคหินใหม มีอายุอยูประมาณ ๖,๐๐๐ ป ถึง ๔,๐๐๐ ป มาแลว เปนยุคที่มนุษยรูจักพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชไดดีขึ้นกวาเดิม เริ่มรูจักการเพาะปลูกและ เลี้ยงสัตว สมัยกอนประวัติศาสตร ๕ ประวัติศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
 7. 7. ยุคสมัยและวิธีทางประวัติศาสตร ๒ ยุคโลหะ ยุคโลหะ มีอายุ ประมาณ ๔,๐๐๐ ถึง ๒,๕๐๐ ป มาแลว เปนยุคที่มนุษยไดพัฒนาเครื่องเครื่องใช ไดดีกวาเดิม มนุษยเริ่มรูจักการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว สามารถแบงออกได ๒ ยุค คือ ก. ยุคสําริด ข. ยุคเหล็ก สมัยกอนประวัติศาสตร ๖ ประวัติศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
 8. 8. ยุคสมัยและวิธีทางประวัติศาสตร ก. ยุคสําริด ยุคสําริด มีอายุ ประมาณ ๔,๐๐๐ ป ถึง ๒,๕๐๐ ปมาแลว สําริดคือ ทองแดงผสม กับดีบุก มนุษยรูจักนําทองแดงมาทําเครื่องประดับ เครื่องมือเครื่องใชและอาวุธ สมัยกอนประวัติศาสตร ๗ ประวัติศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
 9. 9. ยุคสมัยและวิธีทางประวัติศาสตร ข. ยุคเหล็ก ยุคเหล็ก มีอายุ ประมาณ ๒,๕๐๐ ป ถึง ๑,๕๐๐ ปมาแลว มนุษยรูจักทําเครื่องมือ เครื่องใชและอาวุธที่ทําดวยเหล็ก เชน รูจักทําจอบเพื่อขุดดินทําการเพาะปลูก และการนําเหล็กทําอาวุธ เชน หอก ดาบ สมัยกอนประวัติศาสตร ๘ ประวัติศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
 10. 10. ยุคสมัยและวิธีทางประวัติศาสตร ๒. สมัยประวัตศาสตร ิ สมัยประวัติศาสตร หมายถึง สมัยที่มนุษยเริ่ม การใชลายลักษณอักษรในการสื่อสาร ดวยเหตุนี้ นักประวัตศาสตรชาติตะวันตกจึงไดกําหนดสมัย ิ ประวัตศาสตรสากล เปนสมัยตาง ๆ ดังนี้ ิ สมัยประวัติศาสตร ๑ ประวัติศาสตร ชันมัธยมศึกษาปที่ ๒ ้
 11. 11. ยุคสมัยและวิธีทางประวัติศาสตร ๑.ประวัติศาสตรยุคโบราณ ยุคที่มีอายุระหวาง ๓,๕๐๐ ป มาแลว ถึง พุทธศตวรรษที่ ๑๐ เปนยุคที่มนุษยไดพัฒนาจาก ชุมชนขนาดเล็ก มาเปนชุมชนเมือง สมัยประวัติศาสตร ๒ ประวัติศาสตร ชันมัธยมศึกษาปที่ ๒ ้
 12. 12. ยุคสมัยและวิธีทางประวัติศาสตร ๒. ประวัติศาสตรสมัยกลางหรือยุคกลาง ยุคประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๐ ถึง ๒๑ ซึ่งอยูระหวาง พ.ศ. ๑๐๑๙ ถึง พ.ศ.๑๙๙๖ โดยเริ่มตนหลักจาการลมสลาย ของอาณาจักรโรมัน เปนยุคที่เริ่มการเปลี่ยนแปลงทางดาน เศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม การคา มากขึ้น สมัยประวัติศาสตร ๓ ประวัติศาสตร ชันมัธยมศึกษาปที่ ๒ ้
 13. 13. ยุคสมัยและวิธีทางประวัติศาสตร ๓. ประวัติศาสตรยุคใหม อยูระหวางพุทธศตวรรษที่ ๒๒ ถีง ๒๔ เปนระยะเวลาที่ทางยุโรปมีการเปลี่ยนแปลง มีความเจริญหลายดานเชน ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ทําใหชาวยุโรปติดตอคาขาย กับทั่วโลกและเริ่มแสวงหาอาณานิคม ในดินแดนตาง ๆ สมัยประวัติศาสตร ๒ ประวัติศาสตร ชันมัธยมศึกษาปที่ ๒ ้
 14. 14. ยุคสมัยและวิธีทางประวัติศาสตร ๔. ประวัติศาสตรยุคปจจุบน ั เริ่มตั้งแต พ.ศ. ๒๔๕๗ เปนการสูรบกัน ในยุโรปเปนสงครามโลกครั้งที่ ๑ และ ๒ และ หลังสงครามยุติแลวทําใหทําแบงประเทศตาง ๆ ในโลกออกเปน ๒ ฝาย คือฝายโลกเสรี นําโดย สหรัฐอเมริกา ฝายโลกสังคมนิยมมีโซเวียตเปนผูนํา สมัยประวัติศาสตร ๓ ประวัติศาสตร ชันมัธยมศึกษาปที่ ๒ ้
 15. 15. ยุคสมัยและวิธีทางประวัติศาสตร ในยุคนี้ประเทศมหาอํานาจที่เปนผูนําทั้งสองฝายตางให  ความชวยเหลือดานตาง ๆ แกกลุมของประเทศของตนเอง สนับสนุนใหเกิดลัทธิความเชื่อ ทําเกิดสงครามขึ้น หรือ เรียกสงครามตัวแทน ยุคของสงครามเย็นสิ้นสุดเมือ ่ สหภาพโซเวียตลมสลาย เมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๓ สมัยประวัติศาสตร ๔ ประวัติศาสตร ชันมัธยมศึกษาปที่ ๒ ้
 16. 16. ยุคสมัยและวิธีทางประวัติศาสตร หลักฐานทางประวัตศาสตร ิ ๑.หลักฐานสมัยกอนประวัติศาสตร คือ หลักฐานที่ไมเปนลายลักษณอักษร สวนใหญ เปนรองรอยที่เกี่ยวกับมนุษยไดคิดคนสรางขึ้น อาจเปนเครื่องใช เชนเครื่องมือหิน ที่ สําคัญไดแก หลักฐานทางประวัติศาสตร ๑ ประวัติศาสตร ชันมัธยมศึกษาปที่ ๒ ้
 17. 17. ยุคสมัยและวิธีทางประวัติศาสตร ๑. ประเภทโบราณวัตถุ หลักฐานโบราณวัตถุในสมัยกอนประวัตศาสตร ิ ไดแกพวกเครื่องมือ เครื่องใช และสิ่งประดับตาง ๆ ๒. ประเภทศิลปกรรม หลักฐานที่เปนศิลปกรรมในสมัยกอนประวัตศาสตร ิ ไดแกภาพขียน ภาพสลัก หลักฐานทางประวัติศาสตร ๒ ประวัติศาสตร ชันมัธยมศึกษาปที่ ๒ ้
 18. 18. ยุคสมัยและวิธีทางประวัติศาสตร ๓. ประเภทโบราณสถาน หลักฐานโบราณสถานในสมัยกอนประวัติศาสตร ที่สําคัญ ในยุคนี้เปนที่อยูอาศัยของมนุษยที่อยูตามถ้ํา หลักฐานทางประวัติศาสตร ๓ ประวัติศาสตร ชันมัธยมศึกษาปที่ ๒ ้
 19. 19. ยุคสมัยและวิธีทางประวัติศาสตร ๒. หลักฐานสมัยประวัติศาสตร เปนสมัยที่มนุษยเริ่มมีการประดิษฐตัวอักษร ขึ้นมาใช ทําใหมนุษยมีการติดตอสื่อสาร โดยใชตัวอักษร เปนสําคัญ หลักฐานทางประวัติศาสตร ๔นประวัติศาสตรที่ ชันมัธยมศึกษาปที่ ๒ ประวั ติศาสตร ชั้ มัธยมศึกษาป ๒ ้
 20. 20. ยุคสมัยและวิธีทางประวัติศาสตร หลักฐานที่สําคัญมีดังนี้ ๑. หลักฐานที่ไมเปนลายลักษณอกษร หลักฐาน ั ที่สําคัญในยุคนี้ เชน เครื่องมือเครื่องใช เครื่องประดับ ๒. หลักฐานที่เปนลายลักษณอกษร เปนหลักฐาน ั ที่บันทึกเรื่องราวตาง ๆ ไวเปนตัวอักษร เชน เอกสารทางราชการ พงศาวดาร วรรณกรรมตาง ๆ หลักฐานทางประวัติศาสตร ๕ ประวัติศาสตร ชันมัธยมศึกษาปที่ ๒ ้
 21. 21. ยุคสมัยและวิธีทางประวัติศาสตร แหลงขอมูลสําคัญทางประวัติศาสตร แหลงขอมูลสําคัญทางประวัติศาสตร คือสถานที่ เก็บและรวบรวมขอมูลที่เปนประวัตศาสตรจากอดีต ิ ถึงปจจุบัน แหลงขอมูลทางประวัติศาสตรที่สําคัญ ไดแก แหลงขอมูลสําคัญทางประวัติศาสตร ๑ ประวัติศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
 22. 22. ยุคสมัยและวิธีทางประวัติศาสตร ๑. หอสมุดแหงชาติ และหอจดหมายเหตุ หอสมุดแหงชาติ และหอจดหมายเหตุรวบรวมขอมูล ที่เปนหลักฐานสําคัญทางประวัตศาสตร เชน ิ เอกสารทางราชการ จดหมายราชการ แผนที่ แหลงขอมูลสําคัญทางประวัติศาสตร ๒ ประวัติศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
 23. 23. ยุคสมัยและวิธีทางประวัติศาสตร ๒. หองสมุด เปนสถานที่เก็บและรวบรวมขอมูลหลักฐาน ทางประวัติศาสตร เชน เอกสารทางราชการ จดหมายราชการ รูปภาพ แหลงขอมูลสําคัญทางประวัติศาสตร ๓ ประวัติศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
 24. 24. ยุคสมัยและวิธีทางประวัติศาสตร ๓. พิพิธภัณฑ เปนสถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุตาง ๆ ไวพรอม  ทั้งแหลงที่มาของโบราณวัตถุนน ๆ ั้ แหลงขอมูลสําคัญทางประวัติศาสตร ๔ ประวัติศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒
 25. 25. ยุคสมัยและวิธีทางประวัติศาสตร ๔. สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร สถานที่เคยมีความสําคัญในอดีตและ ยังเหลือรองรอยอยูจนถึงปจจุบัน เชน อุทยานประวัตศาสตรสุโขทัย ิ แหลงขอมูลสําคัญทางประวัติศาสตร ๕ ประวัติศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒

×