-๑- บัญชีคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการตัดสิน คณะกรรมการประสานงาน ที่เข้าร่วมประชุมวันที่ ๑๕ ธันวาคม     ๒๕๕๔ ตามหนังสือ ที...
-๒-        (๑๐) นางสมถวิล สรรพอาษา      ครูโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร         กรรมการ          ...
-๓- (๒) นางสายพิณ เยื้อนจันทึก    ครูโรงเรียนมัธยมยางสีสุราช      กรรมการ                  สําน...
-๔-  (๓) นางนงนาถ นิสาโท       ครูโรงเรียนสารคามพิทยาคม       กรรมการ                  สําน...
-๕-  (๔) นางนงลักษณ์ อภัยพันธ์     ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒      กรรมการ                   ...
-๖-  (๓) นางประภัสสร สิงห์เหิร     ครูโรงเรียนมหาวิชานุกูล        กรรมการ                   ...
-๗-        (๗) นายสิทธิชัย ภวภูตานนท์    ครูโรงเรียนยางวิทยาคม         กรรมการและเลขานุการ       ...
-๘-(๒) นายทวี มูลพานิช      รองผู้อํานวยการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร  รองประธานกรรมการ               ...
-๙-(๑๔) นายธนบดี สีขาวอ่อน      ครูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร      กรรมการ                 สําน...
-๑๐-        (๒๕) นางนาฏศิลป์ จันจ่าย     ครูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ           ...
-๑๑- (๔) นางวิมาดา มงคลพิศ      ครูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร     กรรมการ                  สํา...
-๑๒- (๓) นางร่มฉัตร หงษ์อุดร     ครูโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์     กรรมการ                 สํานั...
-๑๓-  (๗) นายธีรนันท์ สุวรรณมูล     ครูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร     กรรมการและเลขานุการ            ...
-๑๔-        (๔) นายนิยันตร์ ถาแสง        ครูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร     กรรมการ           ...
-๑๕-(๓) นายมนตรี ลุนสมบัติ      รองผู้อํานวยการโรงเรียนบรบือ     กรรมการ                 สํานักง...
-๑๖-       (๑๔) นางสาวอํานวยพร นันทา     ครูโรงเรียนบรบือ           กรรมการ             ...
-๑๗- (๔) นางสุจิตรา บุญประสงค์    ครูโรงเรียนบรบือวิทยาคาร       กรรมการ                 สํานั...
-๑๘-๓) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.๑-๓  (๑) นายสัญญา บุญวิทย์    ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์  ...
-๑๙- (๕) นายชัยณรงค์ สีสุวอ    ครูโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล      กรรมการ                สํานักงาน...
-๒๐- (๒) นางสาวดวงใจ คะเชนมาตย์   ครูโรงเรียนแกดําวิทยาคม        กรรมการ                 สํานักง...
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)

2,431 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,431
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2554 กรรมการตัดสิน-อนุกรรมการ-สพม(13ธ.ค.2554)

 1. 1. -๑- บัญชีคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการตัดสิน คณะกรรมการประสานงาน ที่เข้าร่วมประชุมวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๑๑๒ / ๕๓๐๖ ลงวันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ .......................................................................................... กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๑. คณะกรรมการดําเนินการแขงขัน มีหนาที่ บริหารจัดการประกวดและแขงขันทักษะทางวิชาการในกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย ใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย อํานวยความสะดวกแกคณะกรรมการตัดสินและแกไขปญหาตางๆ อันอาจจะพึงมีจากการแขงขัน ตลอดจนรายงานผลการแขงขันตอคณะกรรมการดําเนินการประกอบดวย (๑) นายเกษม ไชยรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ประธานกรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๒) นางศิริพร พิมลทีป รองผู้อํานวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ รองประธานกรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๓) นายเสถียร ทามแก้ว ครูโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๔) นางธนิดา รังเสนา ครูโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๕) นางนวพรรดิ์ นามพุทธา ศึกษานิเทศก์ กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๖) นายชัยเนตร บุญป้อง ครูโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๗) นางพิลสา สิทธิหาโคตร ครูโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๘) นางณัฐรญา สารการ ครูโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๙) นางปาริฉัตร ภาษีภักดี ครูโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม
 2. 2. -๒- (๑๐) นางสมถวิล สรรพอาษา ครูโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๑๑) นางพรทิพย์ ซังธาดา ครูโรงเรียนผดุงนารี กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๑๒) นางสุทิน สุทธิเจริญ ครูโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๑๓) นางช่อผกา มะทิตะโน ครูโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม ๒. คณะกรรมการตัดสิน มีหนาที่ วางแผนการดําเนินงาน ศึกษาหลักเกณฑ์การแข่งขัน เตรียมเครื่องมือ เตรียมอุปกรณการแขงขัน ควบคุมและตัดสินการแขงขันใหเปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรมพรอมจัดทําแบบสรุปรายงานผล ประกอบด้วย ๑) เรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ม.๑-๓ (๑) นางสาวอํานวย นันทะเสน ครูโรงเรียนบรบือวิทยาคาร ประธานกรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๒) นางจันทร์เพ็ญ แสงสุวรรณ ครูโรงเรียนแกดําวิทยาคม กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๓) นายสุนันท์ บุบผามะตะนัง ครูโรงเรียนนาภูพิทยาคม กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๔) นายนิพนธ์ เหลาหา ครูโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ขอนแก่น (๕) นางสมบัติ นามสีอุ่น ครูโรงเรียนกันทรวิชัย กรรมการและเลขานุการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม ๒) เรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ม.๔-๖ (๑) นางวาสนา สําราญพัฒน์ ครูโรงเรียนสารคามพิทยาคม ประธานกรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม
 3. 3. -๓- (๒) นางสายพิณ เยื้อนจันทึก ครูโรงเรียนมัธยมยางสีสุราช กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๓) นายประภาส พิทยมาศ ครูโรงเรียนมิตรภาพ กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๔) นางสาวจริยาภรณ์ สงิมทอง ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ขอนแก่น (๕) นายพินิจ ทบด้าน ครูโรงเรียนวาปีปทุม กรรมการและเลขานุการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม๓) ท่องอาขยาน ทํานองเสนาะ ระดับชั้น ม.๑-๓ (๑) นางสุมาลี คลังแสง ครูโรงเรียนบรบือ ประธานกรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๒) นางไกรศรี โพธิ์สิงห์ ครูโรงเรียนผดุงนารี กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๓) นางสาววิมลรัตน์ ปัดตาเน ครูโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๔) นางปนัดดา งามวิจิตร ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ขอนแก่น (๕) นางธัญญรัตน์ ทุมอนันท์ ครูโรงเรียนปอพานพิทยาคมฯ กรรมการและเลขานุการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม๔) ท่องอาขยาน ทํานองเสนาะ ระดับชั้น ม.๔-๖ (๑) ว่าที่ร้อยตรีภูวนาถ มาตบุรม ครูโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ ประธานกรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๒) นางสายน้ําผึ้ง ผิวเรือง ครูโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม
 4. 4. -๔- (๓) นางนงนาถ นิสาโท ครูโรงเรียนสารคามพิทยาคม กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๔) นางใยดี หงษ์เหิร ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ขอนแก่น (๕) นางสาวมณีรัตน์ บุบผารัตน์ ครูโรงเรียนวาปีปทุม กรรมการและเลขานุการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม๕) สุนทรพจน์ ระดับชั้น ม.๑-๓ (๑) นางกัญญา ร้อยลา ครูโรงเรียนพยัคฆภูมิพิทยาคาร ประธานกรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๒) นางวิมลรัตน์ คุณเวียน ครูโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๓) นางสาวนงคราญ ซาตัน ครูโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๔) นางอนุรักษ์ วรรณศรี ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ขอนแก่น (๕) นางอรนุช คําสิงห์ ครูโรงเรียนโนนแดงพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม๖) สุนทรพจน์ ระดับชั้น ม.๔-๖ (๑) นายเฉลียว ดอนกวนเจ้า ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประธานกรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๒) นายสุแทน โคตรภูเวียง ครูโรงเรียนผดุงนารี กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๓) นางบุญมี ทองภูธรณ์ ครูโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯ กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม
 5. 5. -๕- (๔) นางนงลักษณ์ อภัยพันธ์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ขอนแก่น (๕) นางจารุรัชต์ แสงมหาชัย ครูโรงเรียนบรบือ กรรมการและเลขานุการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม๗) แต่งบทร้อยกรอง-กาพย์ยานี ๑๑ ระดับชั้น ม.๑-๓ (๑) ดร.ชินะพัฒน์ ชื่นแดชุ่ม ครูโรงเรียนเขวาไร่ศึกษา ประธานกรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๒) นางสาวพนาสัณฑ์ เกตุจ้อย ครูโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๓) นางนวพร ศรีแก้วทุม ครูโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๔) นายพานุเรศ บุตรขันธ์ ครูโรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๕) นางสาวจํารัส ต่างสมบัติ ครูโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๖) นายประยูร ลาแสง ครูโรงเรียนพล กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ขอนแก่น (๗) นางอัจฉรา พาลา ครูโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม๘) แต่งบทร้อยกรอง-อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ระดับชั้น ม.๔-๖ (๑) นางลัดดาวัลย์ แพนลิ้นฟ้า ครูโรงเรียนวาปีปทุม ประธานกรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๒) นางเพ็ญพักตรา ไชยบัง ครูโรงเรียนเขวาไร่ศึกษา กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม
 6. 6. -๖- (๓) นางประภัสสร สิงห์เหิร ครูโรงเรียนมหาวิชานุกูล กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๔) นางพิรุฬลักษณ์ หันตุลา ครูโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๕) นางพิลสา สิทธิหาโคตร ครูโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๖) นางประภัสสร โพธิจักร ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ขอนแก่น (๗) นางชุลีพร พินิจพล ครูโรงเรียนสารคามพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม๙) หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๑-๓ (๑) นางศรินรัตน์ ศุภศรีอนันท์ ครูโรงเรียนเหล่ายาวพิทยาคาร ประธานกรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๒) นางยุภี ภิรมย์ ครูโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๓) นางเกศนี วรรณศรี ครูโรงเรียนวาปีปทุม กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๔) นางอภิชยา ศรีเกิน ครูโรงเรียนบรบือวิทยาคาร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๕) นายไพฑรูย์ ผิวสะอาด ครูโรงเรียนโนนราษีวิทยา กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๖) นางดวงจันทร์ เก้าเกศเกียรติกุล ครูโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ขอนแก่น
 7. 7. -๗- (๗) นายสิทธิชัย ภวภูตานนท์ ครูโรงเรียนยางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม ๑๐) หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๔-๖ (๑) นางอัมพร วงวาศ ครูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ประธานกรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๒) นายสมชาต สมปิตตะ ครูโรงเรียนกู่ทองพิทยาคม กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๓) นางสาวสุพัตรา ปิดจะยัง ครูโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๔) นางปทุมพร เคนหวด ครูโรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๕) นางสุวนีย์ ถึงดี ครูโรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๖) นางสุนันทา ภูสนาม ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ขอนแก่น (๗) นางสุนันทา รองชัยภูมิ ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๑. คณะกรรมการดําเนินการแขงขัน มีหนาที่ บริหารจัดการประกวดและแขงขันทักษะทางวิชาการในกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย ใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย อํานวยความสะดวกแกคณะกรรมการตัดสินและแกไขปญหาตางๆ อันอาจจะพึงมีจากการแขงขัน ตลอดจนรายงานผลการแขงขันตอคณะกรรมการดําเนินการประกอบดวย (๑) นายประสิทธิ์ เฉลิมพลโยธิน ผู้อํานวยการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ประธานกรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม
 8. 8. -๘-(๒) นายทวี มูลพานิช รองผู้อํานวยการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร รองประธานกรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม(๓) นางพรพิมล เมาะราศี รองผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต กรรมการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)(๔) นายรังษวุฒิ มาตรวังแสง ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต กรรมการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)(๕) นางสาวพัชราพรรณ พิมพ์เพชร ครูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม(๖) นายอนุสรณ์ สุวรรณพัฒน์ ครูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม(๗) นายมังกร ถามูลเลศ ครูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม(๘) นายประเสริฐ เลิศมะเลา ครูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม(๙) นางสาวสุมาลี เทศธรรม ครูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม(๑๐) นางสาวสุมาลี เทศธรรม ครูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม(๑๑) นางเพียร ประจันศรี ครูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม(๑๒) นางจันทิรา พูนศิริ ครูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม(๑๓) นางสุภาพร ชาบุญมี ครูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม
 9. 9. -๙-(๑๔) นายธนบดี สีขาวอ่อน ครูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม(๑๕) นางวิมาดา มงคลพิศ ครูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม(๑๖) นายธีรนันท์ สุวรรณมูล ครูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม(๑๗) นางสาวฉวีวรรณ อันทริน ครูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม(๑๘) นายนิยันตร์ ถาแสง ครูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม(๑๙) นางสาวดาหวัน บุตรโพธิ์ ครูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม(๒๐) นายปัญญา วันชา ครูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม(๒๑) นางนภาพร จันทร์แรม ครูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม(๒๒) นายอาทิตย์ นาสิงห์ขันธ์ ครูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม(๒๓) นางอรุณรัตน์ ทรงมีสิงหสกุล ครูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม(๒๔) นางนภัส เที่ยงโยธา ครูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม
 10. 10. -๑๐- (๒๕) นางนาฏศิลป์ จันจ่าย ครูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๒๖) นางสาวเยาวลักษณ์ วงศ์พิมพ์ ครูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม ๒. คณะกรรมการตัดสิน มีหนาที่ วางแผนการดําเนินงาน ศึกษาหลักเกณฑ์การแข่งขัน เตรียมเครื่องมือ เตรียมอุปกรณการแขงขัน ควบคุมและตัดสินการแขงขันใหเปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรมพรอมจัดทําแบบสรุปรายงานผล ประกอบด้วย ๑) การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓ (๑) นายโชดก สามารถ ครูโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ประธานกรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๒) นางอัจฉรา ปทุมขํา ครูโรงเรียนชุมชนโพธิ์สองห้องวิทยา กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต ๒ (๓) นางอนงค์ สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนพนมรุ้ง กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ บุรีรัมย์ (๔) นางจันทิรา พูนศิริ ครูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๕) นายธนบดี สีขาวอ่อน ครูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม ๒) การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔-๖ (๑) นายอติพงศ์ หิตายะโส ครูโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯ ประธานกรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๒) นางสนทนา สระมูล ครูโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๓) นายบัณฑิตพิทยา สาระภักดี ครูโรงเรียนพนมรุ้ง กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ บุรีรัมย์
 11. 11. -๑๑- (๔) นางวิมาดา มงคลพิศ ครูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๕) นางสาวสุภาวดี ศรีธรรมศาสน์ ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม๓) โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓ (๑) ผศ.ดร.ชวลิต บุญปก อาจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ประธานกรรมการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (๒) นายอนันท์ สําเภาทอง ครูโรงเรียนบรบือวิทยาคาร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๓) นางนิภาพร อาจอารี ครูโรงเรียนยางวิทยาคม กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๔) นางสาวสุนิษา บัวคง ครูโรงเรียนบ้านปอพานรัชมังคลาภิเษก กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต ๒ (๕) นางลัดดาวัลย์ ไชยคิรินทร์ ครูโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๖) นางสาวเยาวลักษณ์ วงศ์พิมพ์ ครูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๗) นายปัญญา วันชา ครูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม๔) โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔-๖ (๑) ผศ.ดร.มะลิวัลย์ กุนาพรรณ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต ประธานกรรมการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) (๒) นางสาวถนอมศรี แซ่เล้า ครูโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม
 12. 12. -๑๒- (๓) นางร่มฉัตร หงษ์อุดร ครูโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๔) นางสาวอุทุมพร พันธ์ชมพู ครูโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๕) นายบุญทัน โพธิ์สิงห์ ครูโรงเรียนมิตรภาพ กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๖) นางอรุณรัตน์ ทรงมีสิงหสกุล ครูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๗) นางเพียร ประจันศรี ครูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม๕) การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.๑-๓ (๑) ดร.มนตรี ทองมูล หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ ประธานกรรมการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (๒) นายกฤษดา ซ้ายสุพันธ์ ครูโรงเรียนกันทรวิชัย กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๓) นายจักรรินทร์ สวาศรี ครูโรงเรียนมัธยมยางสีสุราช กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๔) นางภัทรภร ต่อต้น ครูโรงเรียนวาปีปทุม กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๕) นางฉวีวรรณ เวชชัชศาสตร์ ครูโรงเรียนแกดําวิทยาคาร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๖) นายนิติพันธ์ หารศรีภูมิ ครูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม
 13. 13. -๑๓- (๗) นายธีรนันท์ สุวรรณมูล ครูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม๖) การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.๔-๖ (๑) ดร.อรุณี บุญชาลี อาจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ประธานกรรมการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (๒) นายบุญหนัก ไชยคํา ครูโรงเรียนเขวาไร่ศึกษา กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๓) นางสาวมัลลิกา ผาจันทา ครูโรงเรียนผดุงนารี กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๔) นายประจักษ์ อนันทา ครูโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๕) นายเสาร์ รัตนเพชร ครูโรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๖) นางนภาพร จันทร์แรม ครูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๗) นายอาทิตย์ นาสิงห์ขันธ์ ครูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม๗) การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.๑-๓ (๑) นางขวัญใจ สายสุวรรณ ครูโรงเรียนมหาวิชานุกูล ประธานกรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๒) นายยุทธนา นรสาร ครูโรงเรียนโนนราษีวิทยา กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๓) นายเรืองฤทธิ์ คําพิลา ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ขอนแก่น
 14. 14. -๑๔- (๔) นายนิยันตร์ ถาแสง ครูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๕) นางสาวดาหวัน บุตรโพธิ์ ครูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม ๘) การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.๔-๖ (๑) นางพูลทรัพย์ สินเธาว์ ครูโรงเรียนบรบือ ประธานกรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๒) นางนิศารัตน์ มูลโพธิ์ ครูโรงเรียนสารคามพิทยาคม กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๓) นายพัฒนา พลวัน ครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ บุรีรัมย์ (๔) นางสุภาพร ชาบุญมี ครูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๕) นางสาวฉวีวรรณ อันทริน ครูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๑. คณะกรรมการดําเนินการแขงขัน มีหนาที่ บริหารจัดการประกวดและแขงขันทักษะทางวิชาการในกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย ใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย อํานวยความสะดวกแกคณะกรรมการตัดสินและแกไขปญหาตางๆ อันอาจจะพึงมีจากการแขงขัน ตลอดจนรายงานผลการแขงขันตอคณะกรรมการดําเนินการประกอบดวย (๑) ดร.อ่างทอง บุญเสริม ผู้อํานวยการโรงเรียนบรบือ ประธานกรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๒) นายเฉลิม ศรีรัตนโยธิน รองผู้อํานวยการโรงเรียนบรบือ รองประธานกรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม
 15. 15. -๑๕-(๓) นายมนตรี ลุนสมบัติ รองผู้อํานวยการโรงเรียนบรบือ กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม(๔) นายภูมิพัฒน์ นาราชจรูญทรัพย์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนบรบือ กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม(๕) นายดิเรก จันทรเจริญ ครูโรงเรียนสารคามพิทยาคม กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม(๖) นางพัชรินทร์ เทียบพิมพ์ ครูโรงเรียนบรบือวิทยาคาร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม(๗) นายเชิดชัย พลกุล ครูโรงเรียนวาปีปทุม กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม(๘) นายอภิมุข พิลาแดง ครูโรงเรียนสารคามพิทยาคม กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม(๙) นายจํารูญ แก้วโพธิ์ ครูโรงเรียนบรบือ กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม(๑๐) นางกฤษณา วินทะวุธ ครูโรงเรียนบรบือ กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม(๑๑) นางทวี ภวภูตานนท์ ครูโรงเรียนบรบือ กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม(๑๒) นางคนึงนิจ อุทาภักดี ครูโรงเรียนบรบือ กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม(๑๓) นางสาวอัจฉรี จันทร์ลุน ครูโรงเรียนบรบือ กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม
 16. 16. -๑๖- (๑๔) นางสาวอํานวยพร นันทา ครูโรงเรียนบรบือ กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๑๕) นางพุทธสินธ์ ผิวสอาด ครูโรงเรียนบรบือ กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๑๖) นายเกรียงศักดิ์ บุรีมาตร์ ครูโรงเรียนบรบือ กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๑๗) นางการจณา กุลโยธี ครูโรงเรียนบรบือ กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๑๘) นางสาวฐิติมา ประยูรพรหม ครูโรงเรียนบรบือ กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๑๙) นางสิริพร ภูหัวดอน ครูโรงเรียนบรบือ กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๒๐) นางพิมลรัตน์ ทองยศ ครูโรงเรียนบรบือ กรรมการและเลขานุการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม ๒. คณะกรรมการตัดสิน มีหนาที่ วางแผนการดําเนินงาน ศึกษาหลักเกณฑ์การแข่งขัน เตรียมเครื่องมือ เตรียมอุปกรณการแขงขัน ควบคุมและตัดสินการแขงขันใหเปนไปดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรมพรอมจัดทําแบบสรุปรายงานผล ประกอบด้วย ๑) การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓ (๑) นายนริศ พรมทอง ครูโรงเรียนบรบือ ประธานกรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๒) นายสมพงษ์ แสนจักร ครูโรงเรียนกันทรวิชัย กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๓) นางปราณี ศรีธัญญารัตน์ ครูโรงเรียนสารคามพิทยาคม กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม
 17. 17. -๑๗- (๔) นางสุจิตรา บุญประสงค์ ครูโรงเรียนบรบือวิทยาคาร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๕) นายประสิทธิ์ เพตรา ครูโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมฯ กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๖) นางมะลิวรรณ วิเชษฐพงศ์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ขอนแก่น (๗) นายไกรพจน์ พนาลิกุล ครูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม๒) การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔-๖ (๑) นายสุธรรม ปักเคชาติ ครูโรงเรียนสารคามพิทยาคม ประธานกรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๒) นายคําสิงห์ ฉิมพลี ครูโรงเรียนผดุงนารี กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๓) นายเก่งกล้า ชํานาญเอื้อ ครูโรงเรียนบรบือวิทยาคาร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๔) นางสุพรรณี สุขทองสา ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๕) นางสาวรัชนียา ศรีรักษา ครูโรงเรียนบรบือ กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๖) นางสุทิศา อารามพงษ์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ขอนแก่น (๗) นายสุริยา สาวัตถี ครูโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม
 18. 18. -๑๘-๓) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.๑-๓ (๑) นายสัญญา บุญวิทย์ ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ประธานกรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๒) นางวนิดา คันธา ครูโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๓) นายกริช อุทาภักดี ครูโรงเรียนบรบือ กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๔) นางสุจิรา พลลาภ ครูโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๕) นางประดับ รักษานาม ครูโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๖) นางเนตรคะนึง รัตนชวานนท์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ขอนแก่น (๗) นายปิยะพงศ์ ผลเจริญ ครูโรงเรียนบรบือวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม๔) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.๔-๖ (๑) นางจําปา สืบสุนทร ครูโรงเรียนวาปีปทุม ประธานกรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๒) นางอารีวรรณ ธาตุดี ครูโรงเรียนสารคามพิทยาคม กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๓) นางทองพูล อ้มเถื่อน ครูโรงเรียนบรบือ กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๔) นายอนุรักษ์ อุปโคตร ครูโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม
 19. 19. -๑๙- (๕) นายชัยณรงค์ สีสุวอ ครูโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๖) นางเอมอร จุไธสง ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ขอนแก่น (๗) นางเสาวคนธ์ จินดามัย ครูโรงเรียนผดุงนารี กรรมการและเลขานุการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม๕) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๑-๓ (๑) นายภาณุวิชญ์ แสนคําภา ครูโรงเรียนบรบือ ประธานกรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๒) นายวิรัตน์ พลศรี ครูโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๓) นางสาวพูลสุข เนื่องโคตร ครูโรงเรียนกันทรวิชัย กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๔) นางกรรณิการณ์ พลเสน ครูโรงเรียนมิตรภาพ กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๕) นายยุทธพล พูลพุทธา ครูโรงเรียนสารคามพิทยาคม กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๖) นางอรชพรรณ หนูรุ่น ครูโรงเรียนยางคําพิทยาคม กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ขอนแก่น (๗) นายบุญส่ง แสนภักดี ครูโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ กรรมการและเลขานุการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม๖) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๔-๖ (๑) นายสมจิต เมืองนาม ครูโรงเรียนบรบือ ประธานกรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม
 20. 20. -๒๐- (๒) นางสาวดวงใจ คะเชนมาตย์ ครูโรงเรียนแกดําวิทยาคม กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๓) นางปุณณภา นนท์ศรีราช ครูโรงเรียนบรบือวิทยาคาร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๔) นายสมชิต ภูวนารถ ครูโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๕) นายวสันต์ มัดจุปะ ครูโรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๖) นายองอาจ ประจันตะเสน ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ขอนแก่น (๗) นายอภิมุข พิลาแดง ครูโรงเรียนสารคามพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม๗) การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.๑-๓ (๑) นางรัศมี ม่วงคลา ครูโรงเรียนวาปีปทุม ประธานกรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๒) นายประดิษฐ์ ศรีภูโรจน์ ครูโรงเรียนผดุงนารี กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๓) นางกัญชลีพร ยอดเพชร ครูโรงเรียนกันทรวิชัย กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๔) นางบุษกร ฮามคําไพ ครูโรงเรียนบรบือวิทยาคาร กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม (๕) นางศิรินยา น้อยพลทัน ครูโรงเรียนบรบือ กรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคาม

×