หน่วยที่3การขยายพันธุ์พืช

731 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
731
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

หน่วยที่3การขยายพันธุ์พืช

 1. 1. การขยายพั น ธุ ์ พื ช คื อ อะไร ธุ์พืชหมายถึง การเพิ่ม การขยายพันปริมาณต้นพืชจากต้นแม่เพียงต้นเดียว ให้มีจำานวนมากขึ้น โดยต้นพืชที่เกิดขึ้นใหม่ยังคงมีคุณสมบัติ คุณลักษณะเหมือนต้นเดิม การขยายพันธุ์พืชแบ่งออกเป็น2ลักษณะคือ การขยายพันธุ์โดยใช้เพศ และการขยายพันธุ์โดยไม่
 2. 2. การขยายพั น ธุ ์ โ ดยใช้ เ พศ คื อ อะไร คือการนำาเมล็ดของพืชไปเพาะหรือปลูกเพื่อให้เกิดเป็นพืชต้นใหม่ หรือที่ 1. การเพาะเมล็ดเรียกว่าการเพาะเมล็(Seed) หมายถึง การเพาะเมล็ด ดนั่นเองการนำาเมล็ดพันธุ์พืชที่ผานการคัดคุณภาพ ่มาแล้ว นำามาปลูกไว้ในพื้นทีจำากัดที่เตรียม ่ไว้โดยเฉพาะ เช่น กระบะเฉพาะ แปลงเพาะ หรือภาชนะต่าง ๆ มีการดูแลรักษา
 3. 3. วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการเพาะเมล็ ด• เพื่อประหยัดหรือไม่ให้เปลืองเมล็ดพันธุ์• เมล็ดพันธุ์พืชบางชนิดมีขนาดเล็กเกิน ไป ไม่ทนทานต่อโรค แมลง และสิ่ง แวดล้อม ต้องดูแลเป็นพิเศษ• ได้จำานวนต้นพืชในปริมาณตามที่ ต้องการ4. ได้ต้นพืชทีมีอายุและการเจริญเติบโต ่
 4. 4. วิ ธ ี ก ารเพาะเมล็ ด ใน กระบะเพาะ 1. ถ้าหากภาชนะเพาะมีช่องหรือรูขนาดใหญ่อาจจะทำาให้ดินเพาะรั่วไหลออกมาควรใช้วสดุปิดทับ เช่น ใช้ ัเศษ-กระถางแตกเศษอิฐหักอุดรู ถ้าเป็นภาชนะที่เป็นกระบะพลาสติเพาะใส่ลไม้ 2. นำาดิน กหรือลัง งในภาชนะให้เกือบเต็ม เกลีระดาษหนังรียบสมำ่าเสมอในระดับควรใช้ก ่ยผิวดินให้เ สือพิมพ์เดีดทับน ให้ดินเพาะอยู่ตำ่ากว่าขอบภาชนะปิ ยวกั กระบะ
 5. 5. ดินที่ใช้เพาะควรเป็นดินทีร่วนซุย โปร่ง มี ่นำ้าหนักเบา ระบายนำ้าได้ดีมีแร่ธาตุอาหารพืชบ้างพอสมควร โดยทั่วไปอาจจะใช้ดินร่วนธรรมดาก็ได้หรืออาจจะใช้ดนที่มีสวน ิ ่ผสมของวัสดุต่าง ๆ ในอัตราส่วนทีกำาหนด เช่น ่ ทรายหยาบ :ขุยมะพร้าวในอัตรา 1:1
 6. 6. 3. นำาเมล็ดพันธุ์พืชที่ตองการปลูก หว่านหรือ ้โรยลงบนผิวหน้าดินให้กระจายกัน อย่างทั่วถึงโรยทับด้วยดินเพาะเพียงบาง ๆ พอกลบเมล็หน้า 4. ปิดทับผิว ด ดินด้วยฟางแห้งหรือ กระดาษหนังสือพิมพ์ ( เพื่อรักษาความชืน้ ภายในดินเพาะให้
 7. 7. ขยายพั น ธุ ์ พ ื ช แบบไม่ อ าศั ย เพศ หมายถึงการนำาส่วนต่างๆของพืช ไปทำาให้เกิดราก เกิดยอด แล้วเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่สามารถให้ผลผลิตต่อไปได้ การขยายพันธุ์พืชโยไม่ใช้เพศทำาได้ หลายวิธี เช่น การตัดชำา การตอน กิง การทาบกิ่ง การติดตา การต่อกิ่ง ่ และ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ เป็นต้น ่
 8. 8. การขยายพั น ธุ ์ พ ื ช โดยการปั ก ชำ า ดส่วนหนึ่งส่วนใด การปักชำา คือ การตัของพืช เช่น ใบ กิงก้าน ลำาต้น หรือราก ่ออกจากต้นเดิมไปเก็บไว้ในทีที่มีสภาพสิง ่ ่แวดล้อมเหมาะสม ส่วนต่างๆ ของพืชดังกล่าวจะออกรากและแตกยอดเจริญเติบโต ขันตอนการ ้เป็นกชำพืชต้นใหม่ต่อไป ปั ต้น าตัดกิงให้มีความยาว 1) ่ประมาณ 6 – 10 นิ้ว (ขึ้นอยูกับชนิดของพืช) ตัดให้ ่เป็นแผลทำามุมเฉียง 450 –
 9. 9. 2) การปักชำากิ่ง นำาส่วนของโคนกิ่ง ปักลงไปในวัตถุปักชำาให้ลึกประมาณ ของ ความยาวของกิง โดยให้รอยแผลตัดด้าน ่ ปลายของกิ่งเป็นแนวตั้งตรงเพื่อ ป้องกันไม่ให้นำ้า ขังบริเวณรอยแผล ซึ่งจะช่วยลดการเน่า การดูแได้ กษา กกิ่ง ของกิ่ง ลรั การปั ในระยะแรกๆควรจัดระยะให้ห่างกันพอน ที่กงยังไม่ออกรากจำาเป็ ิ่ต้ประมาณอย่า ้นในบริเวณที่ปักชำาให้สู องรักษาความชืงมากๆ เพื่อลดการสูญเสียนำ้านไป จะทำาให้ ให้ชด หรือแน่นเกิ จากการคายนำ้า ิ
 10. 10. การตอนกิ ่ ง คือ การทำาให้กิ่งหรือต้นพืชเกิดราก ขณะติดอยู่กบต้นแม่ จะทำาให้ได้ต้นพืช ั ใหม่ ทีมีลักษณะทางสายพันธุ์ เหมือนกับ ่ข้ต้นแม่ทุกประการ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ อดีของการตอนกิ่ง ดังนี้ คงสภาพลักษณะพันธุ์เดิมทุก 1.ประการ 2. การตอนจะแตกรากในปริมาณมากกว่าการปักชำา 3. เมื่อนำาไปปลูกอัตราการรอดตาย
 11. 11. ข้อเสียของการตอนกิ่ง 1. ไม่มีระบบรากแก้ว จึงทำาให้กิ่งตอนโค่นล้มได้ง่าย 2. กิงตอนมีขนาดใหญ่ การเคลื่อนย้ายไป ่ปลูกทำาได้ลำาบาก 3. จำานวนกิ่งพันธุ์ที่ได้ต่อต้นน้อยกว่าการปัเครืา งมือและอุปกรณ์ใน กชำ ่อ การตอนกิ่งตอนกิ่ง ารทียุ่งยากกว่าองมี ก 4. การตอนกิงมีวธีก 1) มีด ่ ิ ่ มีดตอนกิ่งจะต้ การปัชำา ขนาดพอเหมาะ 5. ต้องใช้แรงงานมากและการดูแลมากยิง ่ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน ที่นยมใช้ ิขึ้น
 12. 12. 2) วัสดุทใช้ในการตอน ี่หรือวัตถุหมกิ่ง เพื่อให้กิ่ง ุ้ตอนได้รับความชื้นทีสูงพอ ่เหมาะสมำ่าเสมอตลอดจนป้องกันแสงสว่าง วัสดุที่ ใช้ในการหุ้มกิ่งตอนจะต้องมีคุณสมบัติ อุมความชื้นได้ดี ้3) ฮอร์โมนหรือสารเคมีทช่วยี่สะอาด ไม่เป็นพิษแก่พืช เช่นกระตุนการออกรากของกิ่ง กิ่งพืชบาง ้ดินร่วน กาบมะพร้าว ขุย เวลานาน การชนิดออกรากได้ยากและใช้มะพร้าโมนหรือสารเคมีบางชนิดทาใช้ฮอร์ ว
 13. 13. ขันตอนในการตอนกิ่ง ้ 1) การเลือกกิ่งตอน ควรเลือกกิ่งทีมีอายุไม่มากหรือไม่ ่แก่จนเกินไป เพราะจะทำาให้ออกรากได้เร็วขึ้น ซึงสังเกต ่2) โดยกิ่งจะมีสเขียวปนได้ การทำาแผลหรือีการควั่นกิ่งนำ้าตาล การควันกิง เป็นวิธี ่ ่ที่นยมปฏิบัติมากที่สด ิ ุและเหมาะสมกับพืชทุกชนิดโดยเฉพาะพืชทีออก ่
 14. 14. 3) การใช้ฮอร์โมนหรือสารเร่งการออกรากทากิ่งตอน เพื่อกระตุ้นให้กงออกรากได้เร็วและ ิ่มากขึน ควรจะต้องใช้ฮอร์โมน ้หรือสารเร่งรากทารอบๆ เหนือบริเวณรอยควัน(ขุยมะพร้าว ง 4) นำาตุ้มตอน ด้านบนและหลั ่จากฮอร์โแล้วบีบหมาด แล้ว จึง ที่แช่นำ้า มนที่ทาแห้งดี ๆค่อยหุ้มกิงตอน ่ อัดลงในถุงพลาสติก ผูก ปากถุงให้แน่น) มาผ่าตาม ความยาวแล้วนำาไปหุ้มบน
 15. 15. 5.) วิธีการหุ้มกิ่ง นำาตุ้มตอนไปหุ้มบริเวณรอยควัน ่โดยเฉพาะให้เหนือบริเวณรอยควันด้านบน พยายาม ่ดันกิงตอนให้เข้าไปอยู่กลาง ่ถุงให้มากทีสุด ดึงชายถุง ่พลาสติกที่ผาให้ซ้อนทับกัน ่ 4.) เมื่อกิ่งตอนมีราก งอกแทงผ่าด้วยเชือกฟาง มัดให้แน่น นวัสดุ และ เริ่มแก่เป็นสีเหลือง สี นำ้าตาล ปลายรากมีสี
 16. 16. การทาบกิ่ง คือ การทาบกิ่ง คือการนำาต้นพืชสองต้น ซึงมีระบบ ่รากและส่วนยอดมาเชื่อมให้เป็นต้นเดียวองการทาบกิ่ง เยือประโยชน์ข โดยมีเซลล์เนื้อ ่เป็นตัวเชื่อมประสาน นธุ์ที่มีลักษณะไม่ดีให้ 1. ช่วยเปลี่ยนพัเป็นพันธุ์ที่ดี 2. ได้พันธุ์พืชที่มีคุณภาพดีไปปลูก 3. ใช้กบพืชที่ขยายพันธุ์โดยวิธีอนๆ ั ื่ไม่ได้ผล
 17. 17. ขั้นตอนการทาบกิ่ง1. การเตรียมต้นตอ 1.1 เลือกต้นตออายุประมาณ 1ปี ตัดให้สง ูจากโคนประมาณ6นิ้วแล้วเฉือนต้นตอเป็นปากฉลามยาวประมาณ 2 นิ้ว 1.2 เฉือนปลายต้นตอ ให้
 18. 18. • การเตรียมกิ่ง พันธุ์ดี 2.1 เลือกกิงพันธุ์ดี ่ ทีสมบูรณ์ แข็งแรง ่ 2.2 เฉือนกิง ่พันธุ์ดีให้เข้าเนื้อไม้เฉียงขึ้นยาวประมาณ2 นิ้ว ตัดส่วนเปลือกที่
 19. 19. 3. การประกบกิ่งพันธุ์ดีเข้ากับต้นตอ 3.1 สอดปลายกิ่งต้นตอที่เฉือนเตรียมไว้ให้เนื้อเยือเจริญตรงกับกิ่งพันธุ์ดี ่ 3.2 พันด้วยแผ่นพลาสติกให้แน่น 3.3 ใช้เชือกผูกปากถุงตรึงกับโคนกิง่พันธุ์ให้แน่น
 20. 20. 4. ประมาณ 6 - 7 สัปดาห์แผลจะติดกันดี รากตุ้มต้นตอจะงอกแทงผ่านวัสดุและเริ่มมีสนำ้าตาล ปลาย ีรากมีสีขาว และมีจำานวนมากพอ จึงจะตัดได้5. นำาลงถุงเพาะชำาพร้อมปักหลัก คำ้ายันต้น เพื่อป้องกันต้นล้ม
 21. 21. การ การติดตา ดอการขยายพันธุ์พืชที่ ติ คืตานำาแผ่นตาเพียงตาเดียวจากกิ่งพันธุ์ดี ไปติดกับต้นตอในพืชประเภทเดียวกัน เพื่อให้ตานั้นเจริญเติบโตเป็นยอดอ่อน และกิง ่พันธุ์ดีต่อไป ซึ่งอุธีการนี้ ติดักษณะคล้ายกับวิธี วิ ปกรณ์ มีล ตาการต่อกิง แต่มข้อดีกว่าคือ ทำาได้ง่ายกว่า ่ ีได้ต้นพันธุ์ดีมากกว่า และมีความเสียงตำ่า ่ มีดติดตา แถบพลาสติก
 22. 22. ประเภทของการติดตา การติดตาแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ1. การติดตาแบบตัวที ( T budding) การติดตาแบบตัวที (T) เป็นวิธีที่นยม ิใช้กับพวกไม้ดอก ได้แก่ กุหลาบ และไม้ผลบางชนิด เช่น ส้ม พุทรา2. การติดตาแบบเพลต (Platebudding) การติดตาแบบเพลตใช้ขยายพันธุ์กบ ัพืชทีมีเปลือกหนาและเหนียว หรือวิธีนี้มัก ่
 23. 23. 3. การติดตาแบบแพตช์ (Patchbudding) การติดตาแบบแพตช์ คือ วิธีการติดตาที่ทำาการแกะเปลือกต้นตอออกเป็นรูปสีเหลี่ยมผืนผ้า แล้วใช้เปลือกตาของกิ่งพันธุ์ ่ดีทมีขนาดเท่ากันมาประกบแทนทีเปลือก ี่ ่ของต้นตอ4. การติดตาแบบวิธีนี้มักจะใช้กับพืชที่ การติ ดตาแบบชิป (Chip budding)เปลือกหนา ตาแบบวิวง ี้มักทำากับพันธุ์ไม้ที่ การติด เช่นมะม่ ธีน ยางพารา เป็นต้นลอกเปลือกออกได้ยาก และใช้ได้ผลดี กับ
 24. 24. ขันตอนการติดตา ้แบบตัวทีมีดังนีนตอ1. การเตรียมต้ ้ วิธีการกรีดต้นตอควรกรีดตามความยาวของต้นตอก่อน แล้วจึงกรีดตามขวางเป็นรูปตัวที (T) พร้อมกับพลิกใบมีดเล็กน้อยเพื่อ2. การเตรียมแผ่นตาเผยอเปลืตา คือ ส่วนของแผ่น แผ่น อกออกจากเนือไม้ ้เปลือกซึ่งมีตาพันธุ์ดีเพียง 1 ตา การเฉือนควรเฉือนแผ่นตาจากปลาย
 25. 25. 3. การประกบแผ่นตา ให้สอดแผ่นตาอยูใต้่เปลือกของต้นตอ โดยให้ตาอยู่ตรงกึงกลางของรอยแผล ่ 4. การพันแผ่นตา วัสดุทใช้ คือ แผ่น ี่ พลาสติกใส การพันจะต้อง พันจากล่างขึ้นบนให้กระชับ ติดกับต้นตอ คือพันไม่ให้ แน่นหรือหลวมเกิดไป จนกว่าเนื้อเยือเจริญของตา ่
 26. 26. การต่อกิ่ง Grafting การต่อกิง คือการนำา ่กิ่งพันธุ์ดีไปต่อบนต้นตอของพืชอีกต้นหนึ่ง เพื่อให้เกิดเป็นยอดและกิ่งพันธุ์ดี ขั้นตอนการต่อต่อไป กิ่ง 1. ก่อนต่อกิงต้อง ่ ตัดแต่งกิ่งต้นตอให้ โปร่งเพื่อความสะดวก ในการทำางาน
 27. 27. 2. การตัดกิงพันธุ์ ่ดีตััดกัิั่งพัันธัุั์ดัีทัีั่สม บัุรณั์ใหั้มัีตาตัิ 3. การเตรียมต้นตอ ดไปดั้วย 3-4 ตา กรีดเปลือกต้นตอให้ขนานกันตามแนว ยาวของกิ่ง ให้ยาวประมาณ2-3นิ้วแล้วใช้มี กรีดตัดด้านบนการกรีดต้นตอตัดขวางรอยกรีดลอกเปลือก
 28. 28. การเตรียมกิ่งพันธุ์ดี1. เฉือนกิ่งพันธุ์ดีให้เป็นรูปลิ่มเฉือนด้านหน้า เฉือนด้าน รอยเฉือนด้านหล
 29. 29. การประกบกิ่ง พันธุ์ดี นำากิงพันธุ์ดีประกบลงบนแผลของ ่ ต้นตอ โดยให้เปลือกชิดด้านใดด้านหนึ่ง แล้วพันด้วยพลาสติกให้แน่น โดยควรพัน จากด้านล่างขึ้นด้านบน เพื่อป้องกันนำ้าซึม เข้าารประกบรอยแผล การพันด้วยแถบพลาสติก
 30. 30. ยอดที่เกิดใหม่จาก

×