Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Photoshop cs3

5,292 views

Published on

สื่อประกอบการสอน ง32241

 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/39sFWPG ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Photoshop cs3

 1. 1. การใช้งาน Photoshop CS3 วิชา คอมพิวเตอร์ ผู้สอนครูโกเมศ พลเสน
 2. 2. Photoshopเป็นโปรแกรมที่ใช้สาหรับสร้างและตกแต่งภาพกราฟิกซึ่ง มีประสิทธิภาพและมีชื่อเสียงมากที่สุดโปรแกรมหนึ่ง ด้วยความสามารถที่หลากหลาย ทั้งการสร้างภาพใหม่ และตกแต่งภาพด้วยเครื่องมือและเทคนิคพิเศษต่าง ๆ จึงทาให้ Photoshop เป็นโปรแกรมสาคัญที่จาเป็นต้องมีติดตั้งใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์ของ ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ การใช้งาน Photoshop CS3
 3. 3. ในปัจจุบัน Photoshop ได้ผ่านการพัฒนามาจนถึงเวอร์ชั่นที่ 10 ซึ่งมีชื่อเรียกอย่างเป็น ทางการว่า Photoshop CS3 โดยในเวอร์ชั่นนี้ถูกออกแบบให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้นและ ออกแบบเครื่องมือให้เรียกใช้ได้สะดวกขึ้น ขณะนี้ Photoshop ได้ถูกนามาใช้ในการออกแบบ ชิ้นงานด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. สื่อสิ่งพิมพ์ไม่ว่าจะเป็น นิตยสาร วารสาร หนังสือ แผ่นพับและโบชัวร์ 2. งานกราฟิกโฆษณาสินค้าทางโทรทัศน์ 3. งานนาเสนอ (Presentation) และตกแต่งภาพสาหรับภาพยนตร์และมีเดียทั่วไป 4. ออกแบบกราฟิกสาหรับเว็บไซต์ การใช้งาน Photoshop CS3
 4. 4. ประเภทของงานกราฟิ ก งานกราฟิกที่พบเห็นกันในสื่อต่าง ๆ ปัจจุบันนี้มีความสวยงามหลากหลาย มาแต่โดยทั่วไปแล้วงานกราฟิกมีพื้นฐานการสร้าง 2 รูปแบบ คือ กราฟิ กแบบ Vector เป็นการสร้างภาพที่มีรูปทรงเรขาคณิตโดยใช้เส้น แบบต่าง ๆ มารวมกัน โดยสามารถประกอบกันเป็นรูปภาพซึ่งมีข้อดีคือ สามารถขยาย ได้โดยไม่เสียความสมดุลของรูปภาพ ขอบของรูปภาพจะไม่แตกเมื่อมีการขยาย โปรแกรมที่สามารถสสร้างภาพเวกเตอร์ได้ คือ CorelDRAW, Illustor กราฟิ กแบบ Bitmap เป็นการสร้างรูปภาพจากภาพถ่ายซึ่งรูปภาพจะ เกิดจากจุดสีที่มีลักษณะเป็นจุดสี่เหลี่ยม มาเรียงกันอยู่จานวนมากเรียกว่า จุดพิเซล พอมารวมกันจะก่อให้เกิดภาพ แหล่งที่มาของภาพจะได้มาจากการถ่ายภาพ ซึ่งสามารถ นาภาพไปตกแต่งและแก้ไขได้ในโปรแกรม Photoshop
 5. 5. ส่วนประกอบของโปรแกรม Photoshop CS3
 6. 6. 1. Title Bar เป็นแถบที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าต่างโปรแกรมมีหน้าที่แสดงชื่อของโปรแกรม 2. Menu Bar เป็นแถบที่รวบรวมคาสั่งทั้งหมดของโปรแกรมเอาไว้ โดยแยกประเภทคาสั่ง ออกเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะการทางานอย่างเช่น เมนู File มีหน้าที่จัดการไฟล์ เมนู Window จะรวบรวมคาสั่งทั้งหมดในการจัดการหน้าต่างโปรแกรมเอาไว้ เป็นต้น Ctrl+O คือ การเปิดเมนูด้วยวิธีลัด Menu - File - Open แต่เปิดด้วยวิธีลัดคือ กดปุ่ม Ctrl พร้อมกับ O ก็สามารถเปิด ไฟล์ ที่ต้องการได้ 3. Toolbox เป็นกล่องเครื่องมือที่รวบรวมชุดเครื่องมือที่โปรแกรม Photoshop เตรียมไว้ให้ใช้งาน เพื่อแก้ไข ตกแต่ง หรือสร้างชิ้นงานในลักษณะต่าง ๆ เครื่องมือหรือคาสั่งที่เห็น ใน Toolbox เป็นเครื่องมือที่มักจะถูกเรียกใช้งานบ่อยๆ โปรแกรม Photoshop จึง นามาไว้ใน Toolbox เพื่อความสะดวกในการทางานซึ่งนอกจากเครื่องมือเหล่านี้แล้ว โปรแกรม Photoshop ยังมีคาสั่งที่ใช้ในการแก้ไข ตกแต่ง หรือสร้างชิ้นงานอีกมากมาย ซ่อนอยู่ตามเมนูต่างๆ ใน Menu Bar อย่างเช่น Filter ที่ภายในจะรวบรวมคาสั่งที่ใช้ใน การสร้างเอฟเฟ็กต์ของรูปไว้มากมาย
 7. 7. 4. Option Bar (ออปชั่นบาร์) เป็นพื้นที่ส่วนที่โปรแกรม Photoshop จะแสดง คุณสมบัติของเครื่องมือที่เราเลือกมาใช้งาน เพื่อให้เราปรับแต่งค่าของเครื่องมือนั้นให้ เหมาะสมกับมากยิ่งขึ้น ดังนั้น สิ่งที่แสดงขึ้นมาที่ Option Bar จึงต่างกันไปตาม คุณสมบัติของเครื่องมือแต่ละชนิด 5. Paletes กลุ่มหน้าต่างเล็กๆ ที่มีหน้าที่การทางานเฉพาะ ส่วนใหญ่แล้วจะช่วยเสริม การทางาน และควบคุมรายละเอียดในด้านต่างๆของโปรแกรม อย่างเช่น พาเลท Swatches ใช้สาหรับเลือก หรือกาหนดสี , พาเลท History ใช้จัดการข้อมูลการ ทางานในขั้นตอนต่างๆ ที่ผ่านมา เป็นต้น เราสามารถปิดพาเลทเก็บไปบ้าง หรือเปิดพาเลทใหม่ขึ้นมาเพิ่มได้ โดยคลิก เมนู window รายชื่อของพาเลททั้งหมดจะปรากฏขึ้นมา พาเลทที่เปิดอยู่คือพาเลทที่มี เครื่องหมายถูกอยู่หน้าชื่อ ดังนั้น การเปิดพาเลทก็คือ การคลิกให้มีเครื่องหมายถูกหน้าชื่อพา เลทนั้นๆ ส่วนจะปิดก็เปลี่ยนเป็นคลิกให้เครื่องหมายถูกหายไป 6. Canvas พื้นที่ทางาน หรือกระดานวาดภาพ ตรงนี้เป็นส่วนที่เราจะสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมา ทางาน ตกแต่งชิ้นงาน หรือเปิดไฟล์รูปขึ้นมาแก้ไข
 8. 8. การตั้งหน้ากระดาษใหม่ เมื่อต้องการทางานกับภาพใน Photoshop ควรจะกาหนดขนาดภาพหรือ ตั้งค้าหน้ากระดาษเสียก่อน แล้วจึงนาไฟล์ภาพเข้ามาใช้งาน ซึ่งจะทาให้ได้ขนาดของภาพที่ ตรงกับความต้องการใช้งาน สาหรับการตั้งหน้ากระดาษมีขั้นตอนดังนี้ คลิกเมนู File > new 1.ตั้งชื่อไฟล์ (หน้ากระดาษ) ในช่อง Name 2.เลือกรูปแบบของกระดาษ ในช่อง Preset
 9. 9. การเปิดไฟล์ภาพทางาน ก่อนเริ่มต้นการทางานให้เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการขึ้นมา โดยเลือกแฟ้ มที่ได้ จัดเก็บไฟล์ภาพไว้ (ถ้าต้องการเปิดหลายไฟล์ภาพขึ้นมาพร้อมกันให้กดปุ่ม (Ctrl) ที่คีย์บอร์ดค้างไว้แล้วเลือกไฟล์ภาพทันที) ดังนี้ 1.คลิกเมนู File > Open 2.เลือกที่เก็บไฟล์ภาพหรือโฟลเดอร์ในช่อง Look in
 10. 10. การบันทึกไฟล์ภาพ การบันทึกไฟล์ภาพถือว่าเป็นขั้นตอนที่สาคัญมาก เพราะสามารถนากลับมาใช้ แก้ไขภายหลังหรือบันทึกเพื่อส่งต่อไปทางานร่วมกับโปรแกรมอื่น ส่วนไฟล์ภาพที่รองรับ Photoshop คือไฟล์ นามสกุล PSD (Photoshop Document) ซึ่งสามารถบันทึกภาพแบบแยกเลเยอร์ให้เป็นส่วน ๆ ดังนี้ 1.คลิกเมนู File > Save As 2.เลือกตาแหน่งบันทึกไฟล์ภาพ ในช่อง Save in 3.ตั้งชื่อไฟล์ภาพในช่อง File name
 11. 11. ออปชั่นในการบันทึกไฟล์ภาพในช่อง Save Option มีดังนี้ As a Copy เป็นการบันทึกไฟล์จากภาพต้นฉบับให้เป็นไฟล์ใหม่ Alpha Channels จะใช้บันทึก Channels เพื่อเก็บคุณสมบัติสี Layer บันทึกคุณสมบัติของเลเยอร์ Annotations เป็นหมายเหตุใช้อธิบายภาพและเสียง Sport Color เลือกรูปแบบสี Use Proof Setup ใช้กาหนดโหมดสีในการพิมพ์ ICC Profile เลือกโหมดสีภาพ Thumbnail ขนาดไฟล์ตัวอย่าง
 12. 12. ไฟล์ภาพที่ใช้ใน Photoshop Photoshop สามารถรองรับการทางานกับไฟล์ภาพได้หลายชนิด ดังนี้ .GIF เป็นการบันทึกรูปภาพที่จะสามารถบีบอัดข้อมูลให้มีขนาดเล็ก ส่วนมากจะ นาไปบันทึกเป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหว .PNG ใช้บันทึกรูปภาพประเภทเวกเตอร์ จะมีคุณสมบัติคล้ายกับไฟล์ GIF ซึ่งสามารถ บีบอัดข้อมูลให้มีขนาดเล็ก บันทึกส่วนที่โปร่งใส และสามารถเลือกระดับสีให้แสดงถึง 16.7 ล้านสี .Tiff เป็นการบันทึกไฟล์ภาพซึ่งสามารถบีบอัดข้อมูลทาให้คุณภาพของสีภาพเหมือน ต้นฉบับแต่ไฟล์ภาพนั้นจะมีขนาดใหญ่ ในกรณีที่บันทึกเป็นไฟล์สกุล TIFF สามารถ นาไปใช้ร่วมกับ PageMaker เพื่อสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ต่อไป .BMP เป็นรูปแบบของไฟล์มาตรฐานที่ใช้ในระบบปฏิบัติการ Windows และ Dos ซึ่ง สามารถที่จะจัดเรียงสีดาไปหาสีขาว (1 ไบต์ต่อ 1 pixel) และจะสามารถเลือกระดับสีสูง ถึง 24 บิต หรือ 16.7 ล้านสี
 13. 13. .EPS เป็นรูปของไฟล์ที่สามารถบรรจุภาพแบบเวกเตอร์และบิตแม็บสนับสนุนการ นารูปภาพไปเป็นภาพประกอบใน Illustrator หรือนาไปใช้ร่วมกับโปรแกรมจัดหน้า เอกสาร ในกรณีที่นาภาพแบบเวกเตอร์มาเปิดใน Photoshopจะถูกแปลงเป็น Bitmap ทันที .PDF เป็นรูปแบบของไฟล์ที่ใช้เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือนาเสนอข้อมูลบน เน็ต ข้อดีของไฟล์ PDF คือ รักษารูปแบบหน้ากระดาษ ตัวอักษร รูปภาพให้เหมือนกับ ต้นฉบับและนิยมนาไฟล์ PDF บันทึกไฟล์งานก่อนส่งโรงพิมพ์ส่วนโปรแกรมที่ใช้อ่าน ไฟล์ PDF คือ Adobe Acrobat Reader .JPEG เป็นไฟล์ที่สามารถบีบอัดข้อมูลที่เป็นไฟล์รูปภาพประเภท Bitmap หรือ ภาพถ่ายและสามารถกาหนดการแสดงภาพบนเว็บจากหยาบไปหาความละเอียดที่ เรียกว่า Progressive ซึ่งเราสามารถปรับค่าออปชั่นของรูปแบบไฟล์ JPEG ได้(ส่วนมาก ไฟล์ภาพเป็น *.jpeg เกือบทั้งหมด ไฟล์ภาพที่ใช้ใน Photoshop

×