~1~    คู่มือการใช้ งานระบบช่ วยแนะนําสํ าหรับการดูแลช่ วยเหลือนักเรียน      โดยการจําแนกข้ อมูลด้ วยเทคนิค Supp...
~2~      ภาพที ข-2 ข้อความแสดงเตือนในกรณี กรอกชือผูใช้งาน และรหัสผ่านผิด                      ...
~3~3. หน้ าจอจัดการข้ อมูลผู้ใช้ งาน    เป็ นหน้าจอแสดงข้อมูลของผูทีใช้งานระบบ ซึ งผูดูแลระบบสามารถดูขอมูลรายละเอียดของ...
~4~  3.1 หน้าจอเพิมผูใช้งาน          ้   ผูแลระบบสามารถเพิมข้อมูลผูใช้งานได้ โดยกรอกข้อมูลผูใช้งานให้ครบทุกช่...
~5~  3.2 หน้าจอแสดงข้อมูลรายละเอียดของผูใช้งาน                   ้    จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของผูใ...
~6~4. หน้ าจอจัดการข้ อมูลนักเรี ยน    เป็ นหน้าจอแสดงข้อมูลของนักเรี ยน ซึ งผูดูแลระบบสามารถดูขอมูลรายละเอียดของนักเร...
~7~  4.1 หน้าจอเพิมข้อมูลนักเรี ยน    ผูแลระบบสามารถเพิมข้อมูลนักเรี ยนได้ โดยกรอกข้อมูลนักเรี ยนให้ครบทุกช่ องแล้วคลิ...
~8~           ภาพที ข-19 หน้าจอแสดงข้อมูลรายละเอียดของนักเรี ยน   การลบข้อมูลนักเรี ยน ซึ งผูดูแลระบบสามารถลบ...
~9~5. หน้ าจอจัดการข้ อมูลครู   เป็ นหน้าจอแสดงข้อมูลของครู ซึงผูดูแลระบบสามารถดูขอมูลรายละเอียดของครู แต่ละคนได้   ...
~ 10 ~                ภาพที ข-25 หน้าจอเพิมข้อมูลครู   ถ้าในกรณี ผดูแลระบบ ไม่กรอกข้อมูลครู ให้ครบทุกช่อ...
~ 11 ~             ภาพที ข-28 หน้าจอเลือกครู ทีต้องการลบ   ลบข้อมูลครู ให้คลิกทีปุ่ ม ตกลง เพือยืนยันการลบ แ...
~ 12 ~7. หน้ าจอคัดกรองนักเรี ยน   เป็ นหน้าจอสําหรับคัดกรองนักเรี ยน เพือจัดกลุ่มนักเรี ยน มี 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ กล...
~ 13 ~    หน้าจอแสดงผลการจัดกลุ่มนักเรี ยนในด้านการเรี ยน แสดงดังภาพที ข-35         ภาพที ข-35 หน้าจอแสดงผลกา...
~ 14 ~   หน้าจอแสดงผลการจัดกลุ่มนักเรี ยนในด้านสุ ขภาพ แสดงดังภาพที ข-38        ภาพที ข-38 หน้าจอแสดงผลการจัดกลุ...
~ 15 ~   หน้าจอแสดงผลการจัดกลุ่มนักเรี ยนในด้านเศรษฐกิจ แสดงดังภาพที ข-41        ภาพที ข-41 หน้าจอแสดงผลการจัดกลุ...
~ 16 ~   หน้าจอแสดงผลการจัดกลุ่มนักเรี ยนในด้านคุมครองจากครอบครัว แสดงดังภาพที ข-44                   ...
~ 17 ~              ภาพที ข-47 รายงานประวัตินกเรี ยน                           ั ...
~ 18 ~            ภาพที ข-50 รายงานผลการเรี ยนของนักเรี ยน  8.3 รายงานการจัดกลุ่มนักเรี ยนรายบุคคล ผูดูแลระบบส...
~ 19 ~ภาพที ข-52 รายงานผลการประเมินตนเอง (SDQ) ของนักเรี ยนรายบุคคล  ภาพที ข-53 รายงานการจัดกลุ่มนักเรี ยนรายบุคคลตามด้าน...
~ 20 ~ 8.4 รายงานการจัดกลุ่มของนักเรี ยนแยกตามกลุ่ม ผูดูแลระบบสามารถกําหนดเงือนไขต่าง ๆ                 ...
~ 21 ~  8.5 กราฟแสดงการจัดกลุ่มนักเรี ยน แบ่งออกเป็ น 5 ด้าน คือ ด้านการเรี ยน ด้านสุ ขภาพกายด้านเศรษฐกิจ ด้านคุมครองจากค...
~ 22 ~    ภาพที ข-59 กราฟวงกลมแสดงการจัดกลุ่มนักเรี ยน ด้านเศรษฐกิจภาพที ข-60 กราฟวงกลมแสดงการจัดกลุ่มนักเรี ยน ด้านการ...
~ 23 ~9. หน้ าจอเปลียนรหัสผ่ าน   ผูดูแลระบบสามารถทําการเปลียนรหัสผ่านของตนเอง โดยทําการป้ อนรหัสผ่านเดิม    ้รหัสผ...
~ 24 ~              คู่มือการใช้ งานระบบสํ าหรับผู้บริหารโรงเรียน1. หน้ าจอล็อกอินเข้ าสู่ ระบบ   ผูบริ หา...
~ 25 ~        ภาพที ข-3 ข้อความแสดงเตือนในกรณี กรอกข้อมูลล็อกอินไม่ครบ2. หน้ าจอแรกของผู้บริ หารโรงเรียนเมือเข้ าส...
~ 26 ~จากภาพที ข-64 เมือกําหนดเงื อนไขต่าง ๆ ทีต้องการแสดงรายงาน ให้คลิกปุ่ ม แสดงผล ระบบจะแสดงข้อมูลตามเงือนไขทีค้นหา และ...
~ 27 ~     ภาพที ข-68 หน้าจอแสดงข้อมูลผลการเรี ยนของนักเรี ยนตามเงือนไขทีค้นหา            ภาพที ข-69 รายงา...
~ 28 ~     ภาพที ข-71 รายงานผลการประเมินตนเอง (SDQ) ของนักเรี ยนรายบุคคล       ภาพที ข-72 รายงานการจัดกลุ่มนัก...
~ 29 ~          ภาพที ข-54 รายงานการจัดกลุ่มนักเรี ยนแยกตามกลุ่ม   จากภาพที ข-54 เมือกําหนดเงือนไขต่าง ๆ ทีต้อง...
~ 30 ~4. หน้ าจอเปลียนรหัสผ่ าน   ผูบริ หารโรงเรี ยนสามารถทําการเปลียนรหัสผ่านของตนเอง โดยทําการป้ อนรหัสผ่านเดิม   ...
~ 31 ~               คู่มือการใช้ งานระบบสํ าหรับครู ประจําชั น1. หน้ าจอล็อกอินเข้ าสู่ ระบบ   ครู ประจํ...
~ 32 ~2. หน้ าจอแรกของครู ประจําชั นเมือเข้ าสู่ ระบบ   ในหน้าจอแรกเมือครู ประจําชันล็อกอินเข้ามา ส่ วนด้านบนจะเป็ นโลโ...
~ 33 ~4. หน้ าจอคัดกรองนักเรี ยน   เป็ นหน้าจอสําหรับคัดกรองนักเรี ยน เพือจัดกลุ่มนักเรี ยน มี 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ กล...
~ 34 ~  4.2   หน้าจอคัดกรองนักเรี ยนด้านสุ ขภาพ ซึ งข้อมูลทีทําการวิเคราะห์ คือ นําหนัก/ส่ วนสู งสายตา การรับฟั ง โรคป...
~ 35 ~         ภาพที ข-82 หน้าจอแสดงผลการจัดกลุ่มนักเรี ยนด้านเศรษฐกิจ  4.4 หน้าจอคัดกรองนักเรี ยนด้านคุมครองจากค...
~ 36 ~            ภาพที ข-85 หน้าจอรายงานประวัตินกเรี ยน                           ...
~ 37 ~           ภาพที ข-87 หน้าจอรายงานผลการเรี ยนของนักเรี ยน  5.3 รายงานการจัดกลุ่มของนักเรี ยนรายบุคคล สําห...
~ 38 ~ภาพที ข-89 รายงานผลการประเมินตนเอง (SDQ) ของนักเรี ยนภาพที ข-90 รายงานการจัดกลุ่มนักเรี ยนรายบุคคลตามด้านต่าง ๆ   ...
~ 39 ~  5.4 รายงานการจัดกลุ่มของนักเรี ยนแยกตามกลุ่ม สําหรับครู ประจําชันสามารถกําหนดเงือนไขทีต้องการค้นหา แสดงดังภาพที ข...
~ 40 ~               คู่มือการใช้ งานระบบสํ าหรับนักเรี ยน1. หน้ าจอล็อกอินเข้ าสู่ ระบบ มีขนตอนการใช้งานเห...
~ 41 ~           ภาพที ข-94 หน้าจอแก้ไขข้อมูลส่ วนตัวของนักเรี ยน4. หน้ าจอรายละเอียดนักเรียน   เป็ นหน้าจอสํ...
~ 42 ~6. หน้ าจอเปลียนรหัสผ่ าน   นักเรี ยนสามารถทําการเปลียนรหัสผ่านของตนเอง โดยทําการป้ อนรหัสผ่านเดิม รหัสผ่านใหม่ แ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

18,369 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
18,369
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 1. 1. ~1~ คู่มือการใช้ งานระบบช่ วยแนะนําสํ าหรับการดูแลช่ วยเหลือนักเรียน โดยการจําแนกข้ อมูลด้ วยเทคนิค Support Vector Machine กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ คู่มือการใช้งานแบ่งเป็ น 4 ส่ วน คือ คู่มือการใช้งานระบบสําหรับผูดูแลระบบ คู่มือการใช้ ้งานระบบสําหรับผูบริ หารโรงเรี ยน คู่มือการใช้งานระบบสําหรับครู ประจําชัน และคู่มือการใช้งาน ้ระบบสําหรับนักเรี ยน คู่มือการใช้ งานระบบสํ าหรับผู้ดูแลระบบ1. การล็อกอินเข้ าสู่ ระบบ ผูดูแลระบบสามารถล็อกอินเข้าสู่ ระบบได้จากหน้าจอแรกของระบบ โดยกรอก ชือผูใช้งาน ้ ้และรหัสผ่าน แสดงดังภาพที ข-1 ภาพที ข-1 หน้าจอการล็อกอินเข้าสู่ ระบบของผูดูแลระบบ ้ จากภาพที ข-1 ถ้าผูดูแลระบบกรอกชือผูใช้งาน และรหัสผ่านผิด หรื อกรอกข้อมูลไม่ครบ ้ ้ทุกช่อง ระบบจะแสดงข้อความเตือนให้ทราบ แสดงดังภาพที ข-2 และภาพที ข-3 จัดทําโดย ครู พีรญา ดุนขุนทด
 2. 2. ~2~ ภาพที ข-2 ข้อความแสดงเตือนในกรณี กรอกชือผูใช้งาน และรหัสผ่านผิด ้ ภาพที ข-3 ข้อความแสดงเตือนในกรณี กรอกข้อมูลล็อกอินไม่ครบ2. หน้ าจอแรกของผู้ดูแลระบบเมือเข้ าสู่ ระบบ ในหน้าจอแรกเมือผูดูแลระบบล็อกอินเข้ามา ส่ วนด้านบนจะเป็ นโลโก้ของโรงเรี ยน และชื อ ้ของระบบ ทางซ้ายจะแสดงเมนู ซึงประกอบไปด้วย จัดการข้อมูลผูใช้งาน จัดการข้อมูลนักเรี ยน ้จัดการข้อมูลครู ประจําชัน ตรวจสอบการใช้งาน คัดกรองนักเรี ยน รายงาน เปลียนรหัสผ่าน ออกจากระบบ แสดงดังภาพที ข-4 ภาพที ข-4 หน้าจอแรกของผูดูแลระบบ ้ จัดทําโดย ครู พีรญา ดุนขุนทด
 3. 3. ~3~3. หน้ าจอจัดการข้ อมูลผู้ใช้ งาน เป็ นหน้าจอแสดงข้อมูลของผูทีใช้งานระบบ ซึ งผูดูแลระบบสามารถดูขอมูลรายละเอียดของ ้ ้ ้ผูใช้งานแต่ละคนได้ โดยคลิกทีปุ่ ม ้ หรื อถ้าต้องการเพิมข้อมูลผูใช้งานให้คลิกทีปุ่ ม ้ หรื อคลิกทีปุ่ ม แสดงดังภาพที ข-5 ภาพที ข-5 หน้าจอจัดการข้อมูลผูใช้งาน ้ ผูดูแลระบบสามารถค้นหาข้อมู ลผูใ ช้งานได้ ซึ งจะค้นหาจากประเภทผูใ ช้งาน ชื อ และ ้ ้ ้นามสกุลผูใช้งาน โดยกรอกรายละเอียดการค้นหา แสดงดังภาพที ข-6 ส่ วนรายละเอียดทีค้นหาตาม ้เงือนไขทีกําหนด แสดงดังภาพที ข-7 ภาพที ข-6 การค้นหาข้อมูลผูใช้งาน ้ ภาพที ข-7 ข้อมูลผูใช้งาน โดยค้นหาตามประเภทของผูใช้งาน และตามชือ ้ ้ จัดทําโดย ครู พีรญา ดุนขุนทด
 4. 4. ~4~ 3.1 หน้าจอเพิมผูใช้งาน ้ ผูแลระบบสามารถเพิมข้อมูลผูใช้งานได้ โดยกรอกข้อมูลผูใช้งานให้ครบทุกช่ องแล้วคลิ ก ้ ้ ้ปุ่ มบันทึก แสดงดังภาพที ข-8 ภาพที ข-8 หน้าจอเพิมข้อมูลผูใช้งาน ้ ้ ่ ช่อง username ผูดูแลระบบสามารถตรวจสอบก่อนได้วา username นันมีซาในฐานข้อมูล ํแล้วหรื อยัง ถ้ามีแล้วจะใช้ username ซํากันไม่ได้ โดยคลิกทีปุ่ ม check user แสดงดังภาพที ข-9 ภาพที ข-9 หน้าจอการตรวจสอบ username ถ้าในกรณี ผดูแลระบบ ไม่กรอกข้อมูลผูใช้งานให้ครบทุกช่อง ระบบจะแสดงข้อความเตือน ู้ ้ให้ทราบ แสดงดังภาพที ข-10 ภาพที ข-10 ข้อความแสดงเตือนในกรณี กรอกข้อมูลผูใช้งานไม่ครบ ้ จัดทําโดย ครู พีรญา ดุนขุนทด
 5. 5. ~5~ 3.2 หน้าจอแสดงข้อมูลรายละเอียดของผูใช้งาน ้ จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของผูใช้งาน ซึ งผูดูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลผูใช้งานได้ ้ ้ ้โดยคลิกทีปุ่ ม แสดงดังภาพที ข-11 ภาพที ข-11 หน้าจอแสดงข้อมูลรายละเอียดของผูใช้งาน ้ 3.3 การลบข้อมูลผูใช้งาน ซึ งผูดูแลระบบสามารถลบข้อมูลผูใช้งานได้ โดยทําเครื องหมาย ้ ้ ้ทีหน้าชือผูใช้งานทีต้องการลบ แล้วปุ่ ม ้ เพือลบข้อมูลผูใช้งาน แสดงดังภาพที ข-12 ้ ภาพที ข-12 หน้าจอเลือกผูใช้งานทีต้องการลบ ้ ลบข้อมูลผูใช้งาน ให้คลิกทีปุ่ ม ตกลง เพือยืนยันการลบ แสดงดังภาพที ข-13 ้ ภาพที ข-13 หน้าจอยืนยันการลบข้อมูลผูใช้งาน ้ จัดทําโดย ครู พีรญา ดุนขุนทด
 6. 6. ~6~4. หน้ าจอจัดการข้ อมูลนักเรี ยน เป็ นหน้าจอแสดงข้อมูลของนักเรี ยน ซึ งผูดูแลระบบสามารถดูขอมูลรายละเอียดของนักเรี ยน ้ ้แต่ละคนได้ โดยคลิ กทีปุ่ ม หรื อถ้าต้องการเพิมข้อมูลนักเรี ยนให้คลิกทีปุ่ ม หรื อคลิกทีปุ่ ม แสดงดังภาพที ข-14 ภาพที ข-14 หน้าจอจัดการข้อมูลนักเรี ยน ผูดูแลระบบสามารถค้นหาข้อมูลนักเรี ยนได้ ซึ งจะค้นหาจาก เลขประจําตัวนักเรี ยน ชื อ และ ้นามสกุล โดยกรอกรายละเอี ยดการค้นหา แสดงดังภาพที ข-15 ส่ วนรายละเอี ยดที ค้นหาตามเงือนไขทีกําหนด แสดงดังภาพที ข-16 ภาพที ข-15 การค้นหาข้อมูลนักเรี ยน ภาพที ข-16 ข้อมูลนักเรี ยน โดยค้นหาตามชือนักเรี ยน จัดทําโดย ครู พีรญา ดุนขุนทด
 7. 7. ~7~ 4.1 หน้าจอเพิมข้อมูลนักเรี ยน ผูแลระบบสามารถเพิมข้อมูลนักเรี ยนได้ โดยกรอกข้อมูลนักเรี ยนให้ครบทุกช่ องแล้วคลิ ก ้ปุ่ มบันทึก แสดงดังภาพที ข-17 ภาพที ข-17 หน้าจอเพิมข้อมูลนักเรี ยน ถ้าในกรณี ผดูแลระบบ ไม่กรอกข้อมูลนักเรี ยนให้ครบทุกช่อง ระบบจะแสดงข้อความเตือน ู้ให้ทราบ แสดงดังภาพที ข-18 ภาพที ข-18 ข้อความแสดงเตือนในกรณี กรอกข้อมูลนักเรี ยนไม่ครบ 4.2 หน้าจอแสดงข้อมูลรายละเอียดของนักเรี ยน จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของนักเรี ยน ซึ งผูดูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลนักเรี ยนได้ โดย ้คลิกทีปุ่ ม แสดงดังภาพที ข-19 จัดทําโดย ครู พีรญา ดุนขุนทด
 8. 8. ~8~ ภาพที ข-19 หน้าจอแสดงข้อมูลรายละเอียดของนักเรี ยน การลบข้อมูลนักเรี ยน ซึ งผูดูแลระบบสามารถลบข้อมูลนักเรี ยนได้ โดยทําเครื องหมาย ้ทีหน้าชือนักเรี ยนทีต้องการลบ แล้วปุ่ ม เพือลบข้อมูลนักเรี ยน แสดงดังภาพที ข-20 ภาพที ข-20 หน้าจอเลือกนักเรี ยนทีต้องการลบ ลบข้อมูลนักเรี ยน ให้คลิกทีปุ่ ม ตกลง เพือยืนยันการลบ แสดงดังภาพที ข-21 ภาพที ข-21 หน้าจอยืนยันการลบข้อมูลนักเรี ยน จัดทําโดย ครู พีรญา ดุนขุนทด
 9. 9. ~9~5. หน้ าจอจัดการข้ อมูลครู เป็ นหน้าจอแสดงข้อมูลของครู ซึงผูดูแลระบบสามารถดูขอมูลรายละเอียดของครู แต่ละคนได้ ้ ้โดยคลิกทีปุ่ ม หรื อถ้าต้องการเพิมข้อมูลครู ให้คลิ กทีปุ่ ม หรื อคลิกทีปุ่ ม แสดงดังภาพที ข-22 ภาพที ข-22 หน้าจอจัดการข้อมูลครู ผูดู แ ลระบบสามารถค้น หาข้อ มู ล ครู ไ ด้ ซึ งจะค้น หาจาก เลขประจํา ตํา แหน่ ง ชื อ และ ้นามสกุล โดยกรอกรายละเอี ยดการค้นหา แสดงดังภาพที ข-23 ส่ วนรายละเอี ยดที ค้นหาตามเงือนไขทีกําหนด แสดงดังภาพที ข-24 ภาพที ข-23 การค้นหาข้อมูลครู ภาพที ข-24 ข้อมูลครู โดยค้นหาตามชื อครู 5.1 หน้าจอเพิมข้อมูลครู ผูแลระบบสามารถเพิมข้อมูลครู ได้ โดยกรอกข้อมูลครู ให้ครบทุกช่องแล้วคลิกปุ่ มบันทึก ้แสดงดังภาพที ข-25 จัดทําโดย ครู พีรญา ดุนขุนทด
 10. 10. ~ 10 ~ ภาพที ข-25 หน้าจอเพิมข้อมูลครู ถ้าในกรณี ผดูแลระบบ ไม่กรอกข้อมูลครู ให้ครบทุกช่อง ระบบจะแสดงข้อความเตือนให้ ู้ทราบ แสดงดังภาพที ข-26 ภาพที ข-26 ข้อความแสดงเตือนในกรณี กรอกข้อมูลครู ไม่ครบ 5.2 หน้าจอแสดงข้อมูลรายละเอียดของครู จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของครู ซึ งผูดูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลครู ได้ โดยคลิกทีปุ่ ม ้ แสดงดังภาพที ข-27 ภาพที ข-27 หน้าจอแสดงข้อมูลรายละเอียดของคร 5.3 การลบข้อมูลครู ซึ งผูดูแลระบบสามารถลบข้อมูลครู ได้ โดยทําเครื องหมาย ้ ทีหน้าชือครู ทีต้องการลบ แล้วปุ่ ม เพือลบข้อมูลครู แสดงดังภาพที ข-28 จัดทําโดย ครู พีรญา ดุนขุนทด
 11. 11. ~ 11 ~ ภาพที ข-28 หน้าจอเลือกครู ทีต้องการลบ ลบข้อมูลครู ให้คลิกทีปุ่ ม ตกลง เพือยืนยันการลบ แสดงดังภาพที ข-29 ภาพที ข-29 หน้าจอยืนยันการลบข้อมูลครู6. หน้ าจอตรวจสอบการเข้ าใช้ งานระบบ จะแสดงข้อมูลการเข้าใช้งานระบบของผูใช้งาน โดยผูดูแลระบบสามารถเลือกการค้นหาจาก ้ ้ชื อ นามสกุล ของผูใช้งาน แสดงดังภาพที ข-30 ส่ วนรายละเอียดทีค้นหาตามเงื อนไขทีกําหนด ้แสดงดังภาพที ข-31 ภาพที ข-30 หน้าจอตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบ ภาพที ข-31 ข้อมูลตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบโดยค้นหาตามชือ จัดทําโดย ครู พีรญา ดุนขุนทด
 12. 12. ~ 12 ~7. หน้ าจอคัดกรองนักเรี ยน เป็ นหน้าจอสําหรับคัดกรองนักเรี ยน เพือจัดกลุ่มนักเรี ยน มี 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี ยงและกลุ่มมีปัญหา โดยทําการวิเคราะห์ขอมูล ในด้านต่าง ๆ แสดงดังภาพที ข-32 ้ ภาพที ข-32 หน้าจอคัดกรองนักเรี ยน 7.1 หน้าจอคัดกรองนักเรี ยนด้านการเรี ยน ซึ งข้อมูลทีทําการวิเคราะห์ คือ ผลการเรี ยน การมาเรี ยน ทักษะการเรี ยน ผูดูแลระบบสามารถเลื อกคัดกรองนักเรี ยน ตามเงื อนไขต่าง ๆ ที กําหนด ้แสดงดังภาพที ข-33 ภาพที ข-33 หน้าจอผูดูแลระบบกําหนดเงือนไขคัดกรองนักเรี ยน ้ จากภาพที ข-33 เมือกําหนดเงือนไขคัดกรองนักเรี ยนเรี ยบร้อย ให้คลิกปุ่ ม ประมวลผลระบบจะแสดงข้อความ ดังภาพที ข-34 ภาพที ข-34 ข้อความแสดงการประมวลผลข้อมูลสําเร็ จ จัดทําโดย ครู พีรญา ดุนขุนทด
 13. 13. ~ 13 ~ หน้าจอแสดงผลการจัดกลุ่มนักเรี ยนในด้านการเรี ยน แสดงดังภาพที ข-35 ภาพที ข-35 หน้าจอแสดงผลการจัดกลุ่มนักเรี ยนด้านการเรี ยน 7.2 หน้าจอคัดกรองนักเรี ยนด้านสุ ขภาพ ซึ งข้อมูลทีทําการวิเคราะห์ คือ นําหนัก/ส่ วนสู งสายตา การรับฟั ง โรคประจําตัว ผูดูแลระบบสามารถเลือกคัดกรองนักเรี ยน ตามเงือนไขต่าง ๆ ที ้กําหนด แสดงดังภาพที ข-36 ภาพที ข-36 หน้าจอผูดูแลระบบกําหนดเงือนไขคัดกรองนักเรี ยน ้ จากภาพที ข-36 เมือกําหนดเงือนไขคัดกรองนักเรี ยนเรี ยบร้อย ให้คลิกปุ่ ม ประมวลผลระบบจะแสดงข้อความ ดังภาพที ข-37 ภาพที ข-37 ข้อความแสดงการประมวลผลข้อมูลสําเร็ จ จัดทําโดย ครู พีรญา ดุนขุนทด
 14. 14. ~ 14 ~ หน้าจอแสดงผลการจัดกลุ่มนักเรี ยนในด้านสุ ขภาพ แสดงดังภาพที ข-38 ภาพที ข-38 หน้าจอแสดงผลการจัดกลุ่มนักเรี ยนด้านสุ ขภาพ 7.3 หน้าจอคัดกรองนักเรี ยนด้านเศรษฐกิจ ซึ งข้อมูลทีทําการวิเคราะห์ คือ รายได้ครอบครัวต่อเดื อน การมีงานทําของบิดามารดา การใช้จ่ายในครอบครั ว การได้เงิ นมาโรงเรี ยน ผูดูแลระบบ ้สามารถเลือกคัดกรองนักเรี ยน ตามเงือนไขต่าง ๆ ทีกําหนด แสดงดังภาพที ข-39 ภาพที ข-39 หน้าจอผูดูแลระบบกําหนดเงือนไขคัดกรองนักเรี ยน ้ จากภาพที ข-39 เมือกําหนดเงือนไขคัดกรองนักเรี ยนเรี ยบร้อย ให้คลิกปุ่ ม ประมวลผลระบบจะแสดงข้อความ ดังภาพที ข-40 ภาพที ข-40 ข้อความแสดงการประมวลผลข้อมูลสําเร็ จ จัดทําโดย ครู พีรญา ดุนขุนทด
 15. 15. ~ 15 ~ หน้าจอแสดงผลการจัดกลุ่มนักเรี ยนในด้านเศรษฐกิจ แสดงดังภาพที ข-41 ภาพที ข-41 หน้าจอแสดงผลการจัดกลุ่มนักเรี ยนด้านเศรษฐกิจ 7.4 หน้าจอคัดกรองนักเรี ยนด้านคุมครองจากครอบครัว ซึ งข้อมูลทีทําการวิเคราะห์ คือ ผูดูแล ้ ้นักเรี ยน บรรยากาศครอบครัว สภาพแวดล้อม บุคคลในครอบครัว ผูดูแลระบบสามารถเลื อกคัด ้กรองนักเรี ยน ตามเงือนไขต่าง ๆ ทีกําหนด แสดงดังภาพที ข-42 ภาพที ข-42 หน้าจอผูดูแลระบบกําหนดเงือนไขคัดกรองนักเรี ยน ้ จากภาพที ข-42 เมือกําหนดเงือนไขคัดกรองนักเรี ยนเรี ยบร้อย ให้คลิกปุ่ ม ประมวลผลระบบจะแสดงข้อความ ดังภาพที ข-43 ภาพที ข-43 ข้อความแสดงการประมวลผลข้อมูลสําเร็ จ จัดทําโดย ครู พีรญา ดุนขุนทด
 16. 16. ~ 16 ~ หน้าจอแสดงผลการจัดกลุ่มนักเรี ยนในด้านคุมครองจากครอบครัว แสดงดังภาพที ข-44 ้ ภาพที ข-44 หน้าจอแสดงผลการจัดกลุ่มนักเรี ยนด้านคุมครองจากครอบครัว ้8. หน้ าจอรายงาน 8.1 รายงานประวัตินกเรี ยน ผูดูแลระบบสามารถกําหนดเงือนไขต่าง ๆ แสดงดังภาพที ข-45 ั ้ ภาพที ข-45 หน้าจอรายงานประวัตินกเรี ยน ตามเงือนไขทีกําหนด ั จากภาพที ข-45 เมือกําหนดเงือนไขต่าง ๆ ทีต้องการแสดงรายงาน ให้คลิกปุ่ ม แสดงผลระบบจะแสดงข้อมูลตามเงือนไขทีค้นหา และรายงาน แสดงดังภาพที ข-46 และ ภาพที ข-47 ภาพที ข-46 หน้าจอแสดงข้อมูลนักเรี ยนตามเงือนไขทีค้นหา จัดทําโดย ครู พีรญา ดุนขุนทด
 17. 17. ~ 17 ~ ภาพที ข-47 รายงานประวัตินกเรี ยน ั 8.2 รายงานผลการเรี ยนของนักเรี ยน ผูดูแลระบบสามารถกําหนดเงือนไขต่าง ๆ แสดงดังภาพที ้ข-48 ภาพที ข-48 หน้าจอรายงานผลการเรี ยนของนักเรี ยน ตามเงือนไขทีกําหนด จากภาพที ข-48 เมือกําหนดเงือนไขต่าง ๆ ทีต้องการแสดงรายงาน ให้คลิกปุ่ ม แสดงผลระบบจะแสดงข้อมูลตามเงือนไขทีค้นหา และรายงาน แสดงดังภาพที ข-49 และ ภาพที ข-50 ภาพที ข-49 หน้าจอแสดงข้อมูลผลการเรี ยนของนักเรี ยนตามเงือนไขทีค้นหา จัดทําโดย ครู พีรญา ดุนขุนทด
 18. 18. ~ 18 ~ ภาพที ข-50 รายงานผลการเรี ยนของนักเรี ยน 8.3 รายงานการจัดกลุ่มนักเรี ยนรายบุคคล ผูดูแลระบบสามารถกําหนดเงือนไขต่าง ๆ แสดง ้ดังภาพที ข-51 ภาพที ข-51 หน้าจอรายงานการจัดกลุ่มนักเรี ยนรายบุคคล ตามเงือนไขทีกําหนด จากภาพที ข-51 เมือกําหนดเงือนไขต่าง ๆ ทีต้องการแสดงรายงาน ให้คลิกปุ่ ม แสดงผลระบบจะแสดงข้อมูลตามเงือนไขทีค้นหา และรายงาน แสดงดังภาพที ข-52 และ ภาพที ข-53 จัดทําโดย ครู พีรญา ดุนขุนทด
 19. 19. ~ 19 ~ภาพที ข-52 รายงานผลการประเมินตนเอง (SDQ) ของนักเรี ยนรายบุคคล ภาพที ข-53 รายงานการจัดกลุ่มนักเรี ยนรายบุคคลตามด้านต่าง ๆ จัดทําโดย ครู พีรญา ดุนขุนทด
 20. 20. ~ 20 ~ 8.4 รายงานการจัดกลุ่มของนักเรี ยนแยกตามกลุ่ม ผูดูแลระบบสามารถกําหนดเงือนไขต่าง ๆ ้แสดงดังภาพที ข-54 ภาพที ข-54 รายงานการจัดกลุ่มนักเรี ยนแยกตามกลุ่ม จากภาพที ข-54 เมือกําหนดเงือนไขต่าง ๆ ทีต้องการแสดงรายงาน ให้คลิกปุ่ ม แสดงผลระบบจะแสดงข้อมูลตามเงือนไขทีค้นหา และรายงาน แสดงดังภาพที ข-55 และ ภาพที ข-56 ภาพที ข-55 หน้าจอแสดงข้อมูลตามเงือนไขทีค้นหา ภาพที ข-56 รายงานการจัดกลุ่มของนักเรี ยนแยกตามกลุ่ม จัดทําโดย ครู พีรญา ดุนขุนทด
 21. 21. ~ 21 ~ 8.5 กราฟแสดงการจัดกลุ่มนักเรี ยน แบ่งออกเป็ น 5 ด้าน คือ ด้านการเรี ยน ด้านสุ ขภาพกายด้านเศรษฐกิจ ด้านคุมครองจากครอบครัว ด้านสุ ขภาพจิตและพฤติกรรม โดยจัดกลุ่มนักเรี ยนเป็ น ้3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ(สี เขียว) กลุ่มเสี ยง(สี เหลือง) และกลุ่มมีปัญหา(สี แดง) แสดงดังภาพที ข-57ภาพที ข-58 ภาพที ข-59 ภาพที ข-60 และภาพที ข-61 ภาพที ข-57 กราฟวงกลมแสดงการจัดกลุ่มนักเรี ยน ด้านการเรี ยน ภาพที ข-58 กราฟวงกลมแสดงการจัดกลุ่มนักเรี ยน ด้านสุ ขภาพ จัดทําโดย ครู พีรญา ดุนขุนทด
 22. 22. ~ 22 ~ ภาพที ข-59 กราฟวงกลมแสดงการจัดกลุ่มนักเรี ยน ด้านเศรษฐกิจภาพที ข-60 กราฟวงกลมแสดงการจัดกลุ่มนักเรี ยน ด้านการคุมครองจากครอบครัว ้ภาพที ข-61 กราฟวงกลมแสดงการจัดกลุ่มนักเรี ยน ด้านสุ ขภาพจิตและพฤติกรรม จัดทําโดย ครู พีรญา ดุนขุนทด
 23. 23. ~ 23 ~9. หน้ าจอเปลียนรหัสผ่ าน ผูดูแลระบบสามารถทําการเปลียนรหัสผ่านของตนเอง โดยทําการป้ อนรหัสผ่านเดิม ้รหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่านใหม่ แสดงดังภาพที ข-62 ภาพที ข-62 หน้าจอการเปลียนรหัสผ่าน จัดทําโดย ครู พีรญา ดุนขุนทด
 24. 24. ~ 24 ~ คู่มือการใช้ งานระบบสํ าหรับผู้บริหารโรงเรียน1. หน้ าจอล็อกอินเข้ าสู่ ระบบ ผูบริ หารโรงเรี ยนสามารถล็อกอินเข้าสู่ ระบบได้จากหน้าจอแรกของระบบ โดยกรอก ชือ ้ผูใช้งาน และรหัสผ่าน แสดงดังภาพที ข-1 ้ ภาพที ข-1 หน้าจอการล็อกอินเข้าสู่ ระบบของผูบริ หารโรงเรี ยน ้ จากภาพที ข-1 ถ้าผูบริ หารโรงเรี ยนกรอกชือผูใช้งาน และรหัสผ่านผิด หรื อกรอกข้อมูลไม่ ้ ้ครบทุกช่อง ระบบจะแสดงข้อความเตือนให้ทราบ แสดงดังภาพที ข-2 และภาพที ข-3 ภาพที ข-2 ข้อความแสดงเตือนในกรณี กรอกชือผูใช้งาน และรหัสผ่านผิด ้ จัดทําโดย ครู พีรญา ดุนขุนทด
 25. 25. ~ 25 ~ ภาพที ข-3 ข้อความแสดงเตือนในกรณี กรอกข้อมูลล็อกอินไม่ครบ2. หน้ าจอแรกของผู้บริ หารโรงเรียนเมือเข้ าสู่ ระบบ ในหน้าจอแรกเมือผูบริ หารโรงเรี ยนล็อกอินเข้ามา ส่ วนด้านบนจะเป็ นโลโก้ของโรงเรี ยน ้และชือของระบบ ทางซ้ายจะแสดงเมนูซึงประกอบไปด้วย รายงาน เปลียนรหัสผ่าน ออกจากระบบ แสดงดังภาพที ข-63 ภาพที ข-63 หน้าจอแรกของผูบริ หารโรงเรี ยน ้3. หน้ าจอรายงาน 3.1 รายงานประวัตินกเรี ยน ผูบริ หารโรงเรี ยนมารถกําหนดเงือนไขต่าง ๆ แสดงดังภาพที ข-64 ั ้ ภาพที ข-64 หน้าจอรายงานประวัตินกเรี ยน ตามเงือนไขทีกําหนด ั จัดทําโดย ครู พีรญา ดุนขุนทด
 26. 26. ~ 26 ~จากภาพที ข-64 เมือกําหนดเงื อนไขต่าง ๆ ทีต้องการแสดงรายงาน ให้คลิกปุ่ ม แสดงผล ระบบจะแสดงข้อมูลตามเงือนไขทีค้นหา และรายงาน แสดงดังภาพที ข-65 และ ภาพที ข-66 ภาพที ข-65 หน้าจอแสดงข้อมูลนักเรี ยนตามเงือนไขทีค้นหา ภาพที ข-66 รายงานประวัตินกเรี ยน ั 3.2 รายงานผลการเรี ยนของนักเรี ยน ผูบริ หารโรงเรี ยนสามารถกําหนดเงือนไขต่าง ๆ แสดงดัง ้ภาพที ข-67 ภาพที ข-67 หน้าจอรายงานผลการเรี ยนของนักเรี ยน ตามเงือนไขทีกําหนด จากภาพที ข-67 เมือกําหนดเงือนไขต่าง ๆ ทีต้องการแสดงรายงาน ให้คลิกปุ่ ม แสดงผลระบบจะแสดงข้อมูลตามเงือนไขทีค้นหา และรายงาน แสดงดังภาพที ข-68 และ ภาพที ข-69 จัดทําโดย ครู พีรญา ดุนขุนทด
 27. 27. ~ 27 ~ ภาพที ข-68 หน้าจอแสดงข้อมูลผลการเรี ยนของนักเรี ยนตามเงือนไขทีค้นหา ภาพที ข-69 รายงานผลการเรี ยนของนักเรี ยน 3.3 รายงานการจัดกลุ่มนักเรี ยนรายบุคคล ผูบริ หารโรงเรี ยนมารถกําหนดเงือนไขต่าง ๆ แสดง ้ดังภาพที ข-70 ภาพที ข-70 หน้าจอรายงานการจัดกลุ่มนักเรี ยนรายบุคคล ตามเงือนไขทีกําหนด จากภาพที ข-70 เมือกําหนดเงือนไขต่าง ๆ ทีต้องการแสดงรายงาน ให้คลิกปุ่ ม แสดงผลระบบจะแสดงข้อมูลตามเงือนไขทีค้นหา และรายงาน แสดงดังภาพที ข-71 และ ภาพที ข-72 จัดทําโดย ครู พีรญา ดุนขุนทด
 28. 28. ~ 28 ~ ภาพที ข-71 รายงานผลการประเมินตนเอง (SDQ) ของนักเรี ยนรายบุคคล ภาพที ข-72 รายงานการจัดกลุ่มนักเรี ยนรายบุคคลตามด้านต่าง ๆ 3.4 รายงานการจัดกลุ่มของนักเรี ยนแยกตามกลุ่ม ผูดูแลระบบสามารถกําหนดเงือนไขต่าง ๆ ้แสดงดังภาพที ข-54 จัดทําโดย ครู พีรญา ดุนขุนทด
 29. 29. ~ 29 ~ ภาพที ข-54 รายงานการจัดกลุ่มนักเรี ยนแยกตามกลุ่ม จากภาพที ข-54 เมือกําหนดเงือนไขต่าง ๆ ทีต้องการแสดงรายงาน ให้คลิกปุ่ ม แสดงผลระบบจะแสดงข้อมูลตามเงือนไขทีค้นหา และรายงาน แสดงดังภาพที ข-55 และ ภาพที ข-56 ภาพที ข-55 หน้าจอแสดงข้อมูลตามเงือนไขทีค้นหา ภาพที ข-56 รายงานการจัดกลุ่มของนักเรี ยนแยกตามกลุ่ม 3.5 กราฟแสดงการจัดกลุ่มนักเรี ยน แบ่งออกเป็ น 5 ด้าน คือ ด้านการเรี ยน ด้านสุ ขภาพกายด้านเศรษฐกิ จ ด้านคุ มครองจากครอบครั ว ด้า นสุ ขภาพจิ ตและพฤติ กรรม มี ขนตอนการใช้งาน ้ ัเหมือนในส่ วนของผูดูแลระบบ ้ จัดทําโดย ครู พีรญา ดุนขุนทด
 30. 30. ~ 30 ~4. หน้ าจอเปลียนรหัสผ่ าน ผูบริ หารโรงเรี ยนสามารถทําการเปลียนรหัสผ่านของตนเอง โดยทําการป้ อนรหัสผ่านเดิม ้รหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่านใหม่ แสดงดังภาพที ข-73 ภาพที ข-73 หน้าจอการเปลียนรหัสผ่าน จัดทําโดย ครู พีรญา ดุนขุนทด
 31. 31. ~ 31 ~ คู่มือการใช้ งานระบบสํ าหรับครู ประจําชั น1. หน้ าจอล็อกอินเข้ าสู่ ระบบ ครู ประจําชันสามารถล็อกอินเข้าสู่ ระบบได้จากหน้าจอแรกของระบบ โดยกรอก ชือผูใช้งาน ้และรหัสผ่าน แสดงดังภาพที ข-1 ภาพที ข-1 หน้าจอการล็อกอินเข้าสู่ ระบบของครู ประจําชัน จากภาพที ข-1 ถ้าครู ประจําชันกรอกชื อผูใช้งาน และรหัสผ่านผิด หรื อกรอกข้อมูลไม่ครบ ้ทุกช่อง ระบบจะแสดงข้อความเตือนให้ทราบ แสดงดังภาพที ข-2 และภาพที ข-3 ภาพที ข-2 ข้อความแสดงเตือนในกรณี กรอกชือผูใช้งาน และรหัสผ่านผิด ้ ภาพที ข-3 ข้อความแสดงเตือนในกรณี กรอกข้อมูลล็อกอินไม่ครบ จัดทําโดย ครู พีรญา ดุนขุนทด
 32. 32. ~ 32 ~2. หน้ าจอแรกของครู ประจําชั นเมือเข้ าสู่ ระบบ ในหน้าจอแรกเมือครู ประจําชันล็อกอินเข้ามา ส่ วนด้านบนจะเป็ นโลโก้ของโรงเรี ยน และชือของระบบ ทางซ้ายจะแสดงเมนูซึงประกอบไปด้วย ข้อมูลด้านการเรี ยนของนักเรี ยน การคัดกรองนักเรี ยน รายงาน เปลียนรหัสผ่าน ออกจากระบบ แสดงดังภาพที ข-74 ภาพที ข-74 หน้าจอแรกของครู ประจําชัน3. หน้ าจอข้ อมูลด้ านการเรี ยนของนักเรียน เป็ นหน้าจอสําหรับครู ประจําชัน กรอกข้อมูลเกรดเฉลีย การมาเรี ยน และทักษะการอ่านของนักเรี ยนทีปรึ กษาของตน แสดงดังภาพที ข-75 ภาพที ข-75 หน้าจอข้อมูลด้านการเรี ยนของนักเรี ยน จัดทําโดย ครู พีรญา ดุนขุนทด
 33. 33. ~ 33 ~4. หน้ าจอคัดกรองนักเรี ยน เป็ นหน้าจอสําหรับคัดกรองนักเรี ยน เพือจัดกลุ่มนักเรี ยน มี 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี ยงและกลุ่มมีปัญหา โดยทําการวิเคราะห์ขอมูล ในด้านต่าง ๆ แสดงดังภาพที ข-76 ้ ภาพที ข-76 หน้าจอคัดกรองนักเรี ยน 4.1 หน้าจอคัดกรองนักเรี ยนด้านการเรี ยน ซึ งข้อมูลทีทําการวิเคราะห์ คือ ผลการเรี ยน การมาเรี ยน ทักษะการเรี ยน ครู ประจําชันสามารถเลื อกคัดกรองนักเรี ยน ตามเงื อนไขต่าง ๆ ทีกําหนดแสดงดังภาพที ข-77 ภาพที ข-77 หน้าจอครู ประจําชันกําหนดเงือนไขคัดกรองนักเรี ยน จากภาพที ข-77 เมือกําหนดเงือนไขคัดกรองนักเรี ยนเรี ยบร้อย ให้คลิกปุ่ ม ประมวลผลจะแสดงผลการจัดกลุ่มนักเรี ยนในด้านการเรี ยน แสดงดังภาพที ข-78 ภาพที ข-78 หน้าจอแสดงผลการจัดกลุ่มนักเรี ยนด้านการเรี ยน จัดทําโดย ครู พีรญา ดุนขุนทด
 34. 34. ~ 34 ~ 4.2 หน้าจอคัดกรองนักเรี ยนด้านสุ ขภาพ ซึ งข้อมูลทีทําการวิเคราะห์ คือ นําหนัก/ส่ วนสู งสายตา การรับฟั ง โรคประจําตัว ครู ประจําชันเลื อกคัดกรองนักเรี ยน ตามเงือนไขต่าง ๆ ทีกําหนดแสดงดังภาพที ข-79 ภาพที ข-79 หน้าจอครู ประจําชันกําหนดเงือนไขคัดกรองนักเรี ยน จากภาพที ข-79 เมือกําหนดเงือนไขคัดกรองนักเรี ยนเรี ยบร้อย ให้คลิกปุ่ ม ประมวลผลจะแสดงผลการจัดกลุ่มนักเรี ยนในด้านสุ ขภาพ แสดงดังภาพที ข-80 ภาพที ข-80 หน้าจอแสดงผลการจัดกลุ่มนักเรี ยนด้านสุ ขภาพ 4.3 หน้าจอคัดกรองนักเรี ยนด้านเศรษฐกิจ ซึ งข้อมูลทีทําการวิเคราะห์ คือ รายได้ครอบครัวต่อเดื อน การมีงานทําของบิดามารดา การใช้จ่ายในครอบครัว การได้เงิ นมาโรงเรี ยน ครู ประจําชันสามารถเลือกคัดกรองนักเรี ยน ตามเงือนไขต่าง ๆ ทีกําหนด แสดงดังภาพที ข-81 ภาพที ข-81 หน้าจอครู ประจําชันกําหนดเงือนไขคัดกรองนักเรี ยน จากภาพที ข-81 เมือกําหนดเงือนไขคัดกรองนักเรี ยนเรี ยบร้อย ให้คลิกปุ่ ม ประมวลผลจะแสดงผลการจัดกลุ่มนักเรี ยนในด้านเศรษฐกิจ แสดงดังภาพที ข-82 จัดทําโดย ครู พีรญา ดุนขุนทด
 35. 35. ~ 35 ~ ภาพที ข-82 หน้าจอแสดงผลการจัดกลุ่มนักเรี ยนด้านเศรษฐกิจ 4.4 หน้าจอคัดกรองนักเรี ยนด้านคุมครองจากครอบครัว ซึ งข้อมูลทีทําการวิเคราะห์ คือ ผูดูแล ้ ้นักเรี ยน บรรยากาศครอบครัว สภาพแวดล้อม บุคคลในครอบครัว ครู ประจําชันสามารถเลื อกคัดกรองนักเรี ยน ตามเงือนไขต่าง ๆ ทีกําหนด แสดงดังภาพที ข-83 ภาพที ข-83 หน้าจอครู ประจําชันกําหนดเงือนไขคัดกรองนักเรี ยน จากภาพที ข-83 เมือกําหนดเงือนไขคัดกรองนักเรี ยนเรี ยบร้อย ให้คลิกปุ่ ม ประมวลผลจะแสดงผลการจัดกลุ่มนักเรี ยนในด้านคุมครองจากครอบครัว แสดงดังภาพที ข-84 ้ ภาพที ข-84 หน้าจอแสดงผลการจัดกลุ่มนักเรี ยนด้านคุมครองจากครอบครัว ้5. รายงาน 5.1 รายงานประวัตินกเรี ยน สําหรับครู ประจําชันสามารถค้นหานักเรี ยน ตามเลขประจําตัว ันักเรี ยน ชื อ นามสกุล และพิมพ์รายงานประวัตินกเรี ยนได้ แสดงดังภาพที ข-85 และ ภาพที ข-86 ั จัดทําโดย ครู พีรญา ดุนขุนทด
 36. 36. ~ 36 ~ ภาพที ข-85 หน้าจอรายงานประวัตินกเรี ยน ั ภาพที ข-86 รายงานประวัตินกเรี ยนรายบุคคล ั 5.2 รายงานผลการเรี ยนของนักเรี ยน สําหรับครู ประจําชัน ซึ งสามารถกําหนดเงื อนไข จากปี การศึกษา และภาคเรี ยน แสดงดังภาพที ข-87 จัดทําโดย ครู พีรญา ดุนขุนทด
 37. 37. ~ 37 ~ ภาพที ข-87 หน้าจอรายงานผลการเรี ยนของนักเรี ยน 5.3 รายงานการจัดกลุ่มของนักเรี ยนรายบุคคล สําหรับครู ประจําชัน ซึ งสามารถค้นหานักเรี ยนตามเลขประจําตัวนักเรี ยน ชื อ นามสกุล แสดงดังภาพที ข-88 ภาพที ข-88 หน้าจอรายงานการจัดกลุ่มของนักเรี ยนรายบุคคล จากภาพที ข-88 ครู ประจําชันสามารถคลิกแบบประเมินตนเอง (SDQ) หรื อ แนวทางแก้ไขหลังชือนักเรี ยนทีต้องการพิมพ์รายงาน แสดงดังภาพที ข-89 และ ภาพที ข-90 จัดทําโดย ครู พีรญา ดุนขุนทด
 38. 38. ~ 38 ~ภาพที ข-89 รายงานผลการประเมินตนเอง (SDQ) ของนักเรี ยนภาพที ข-90 รายงานการจัดกลุ่มนักเรี ยนรายบุคคลตามด้านต่าง ๆ จัดทําโดย ครู พีรญา ดุนขุนทด
 39. 39. ~ 39 ~ 5.4 รายงานการจัดกลุ่มของนักเรี ยนแยกตามกลุ่ม สําหรับครู ประจําชันสามารถกําหนดเงือนไขทีต้องการค้นหา แสดงดังภาพที ข-91 ภาพที ข-91 หน้าจอรายงานการจัดกลุ่มของนักเรี ยนแยกตามกลุ่ม6. หน้ าจอเปลียนรหัสผ่ าน ครู ประจําชันสามารถทําการเปลียนรหัสผ่านของตนเอง โดยทําการป้ อนรหัสผ่านเดิมรหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่านใหม่ แสดงดังภาพที ข-92 ภาพที ข-92 หน้าจอการเปลียนรหัสผ่าน จัดทําโดย ครู พีรญา ดุนขุนทด
 40. 40. ~ 40 ~ คู่มือการใช้ งานระบบสํ าหรับนักเรี ยน1. หน้ าจอล็อกอินเข้ าสู่ ระบบ มีขนตอนการใช้งานเหมือนในส่ วนของผูดูแลระบบ ั ้2. หน้ าจอแรกของนักเรี ยนเมือเข้ าสู่ ระบบ ในหน้าจอแรกเมือครู ประจําชันล็อกอินเข้ามา ส่ วนด้านบนจะเป็ นโลโก้ของโรงเรี ยน และชือของระบบ ทางซ้ายจะแสดงเมนูซึงประกอบไปด้วย ข้อมูลด้านการเรี ยนของนักเรี ยน การคัดกรองนักเรี ยน รายงาน เปลียนรหัสผ่าน ออกจากระบบ แสดงดังภาพที ข-93 ภาพที ข-93 หน้าจอแรกของนักเรี ยน3. หน้ าจอข้ อมูลส่ วนตัว เป็ นหน้าจอสําหรับนักเรี ยนมาแก้ไขข้อมูลส่ วนตัว รวมทังข้อมูลผูปกครอง แสดงดังภาพที ข-94 ้ จัดทําโดย ครู พีรญา ดุนขุนทด
 41. 41. ~ 41 ~ ภาพที ข-94 หน้าจอแก้ไขข้อมูลส่ วนตัวของนักเรี ยน4. หน้ าจอรายละเอียดนักเรียน เป็ นหน้าจอสําหรับนักเรี ยนกรอกข้อมูลในด้านสุ ขภาพ ด้านเศรษฐกิ จ และด้านครอบครั วเพือนําข้อมูลดังกล่าวมาคัดกรอง จัดกลุ่มนักเรี ยน แสดงดัง ภาพที ข-95 ภาพที ข-95 หน้าจอรายละเอียดนักเรี ยนตามด้านต่าง ๆ5. หน้ าจอแบบประเมินตนเอง SDQ เป็ นหน้าจอสําหรับนักเรี ยน กรอกข้อมูลประเมินตนเอง SDQ ซึ งมีทงหมด 25 ข้อ แบ่งเป็ น ั ่5 ด้าน คือ ด้านอารมณ์ ด้านความประพฤติ ด้านพฤติกรรมไม่อยูนิง/สมาธิ สัน ด้านความสัมพันธ์กับเพือน และด้านความสัมพันธ์ทางสังคม แสดงดังภาพที ข-96 ภาพที ข-96 หน้าจอแบบประเมินตนเอง SDQ จัดทําโดย ครู พีรญา ดุนขุนทด
 42. 42. ~ 42 ~6. หน้ าจอเปลียนรหัสผ่ าน นักเรี ยนสามารถทําการเปลียนรหัสผ่านของตนเอง โดยทําการป้ อนรหัสผ่านเดิม รหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่านใหม่ แสดงดังภาพที ข-97 ภาพที ข-97 หน้าจอการเปลียนรหัสผ่าน จัดทําโดย ครู พีรญา ดุนขุนทด

×