Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
การพัฒนาเว็บไซต์ เรื องการขายอุปกรณ์เดินป่ า             นายสมัคร ทับทิมนาคโครงการนีเป็ นส่ วนหนึงของวิชา การ...
ชือผูจดทํา   ้ั       :นายสมัคร ทับทิมนาคชือเรื อง       :การพัฒนาเว็บไซต์ เรื องการขายอุปกรณ์เดินป่ าแผนก...
สารบัญ                              หน้าบทคัดย่อ                       ...
สารบัญ(ต่ อ)                        หน้า*****4.3**หน้ารายละเอียดสิ นค้า         21*****4....
สารบัญตารางตารางที                      หน้า********ตารางที 3-1 ฐานข้อมูล counterdb      12****...
สารบัญภาพภาพที                       หน้ า*****ภาพที 3-1 ภาพโครงร่ างเว็บไซต์         13**...
บทที 1                        บทนํา1.1**ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา     ความก้าวหน้าทางด...
2********ระบบการขายอุปกรณ์อุปกรณ์เดินป่ า เป็ นระบบทีสร้างขึนมาเพือจําหน่ายอุปกรณ์เดินป่ า                ...
31.5**ระยะเวลาดําเนินการ********ตังแต่เดือน พฤษภาคม-กันยายน 25551.6**ประโยชน์ ทคาดว่ าจะได้ รับ        ี********1.6...
บทที 2               เอกสารและงานวิจยทีเกียวข้ อง                      ั********การสร้...
52.2**ประเภทของระบบสารสนเทศ********ระบบสารสนเทศเพือการจัดการ (Management Information Systems) (MIS) เป็ นระบบ       ...
6และอนาคตอันใกล้นีจะเกิน 1,000 ราย ดังนันฝ่ ายบริ หารจึงเรี ยกนักวิเคราะห์ระบบเข้ามาศึกษาแก้ไขระบบงานปั ญหาทีสําคัญของระบบ...
7********2.3.4**การออกแบบ (Design)ในระยะแรกของการออกแบบ นักวิเคราะห์ระบบจะนําการตัดสิ นใจ ของฝ่ ายบริ หารทีได้จากขันตอนการ...
8********2.3.7**บํารุ งรักษา**(Maintenance)**การบํารุ งรักษาได้แก่**การแก้ไขโปรแกรมหลังจากการใช้งานแล้ว สาเหตุทีต้องแก้ไขโ...
9****2.4.3**ลักษณะของข้อมูลทีดี**********ลักษณะของข้อมูลทีดีควรมีดงต่อไปนี                     ั******...
10          ่คือ การนํากรรมวิธียอย ๆ จากการทํางานของหน่วยงานต่าง ๆ มารวมเข้าด้วยกันเป็ นเรื องทีทําได้ไม่ง่ายนัก...
บทที 3                   วิธีการดําเนินงาน    ในการพัฒ นาเว็บ ไซต์ การขายสิ น ค้า ประเภท อุ ป กรณ์ ...
12ตารางที 3-1 ฐานข้อมูล counterdb********3.2.1**ฐานข้อมูล counterdb เป็ นโปรแกรมทีใช้เก็บสถิติผเู ้ ยียมชม เริ มจากการดึงจ...
133.3 กําหนดโครงร่ าง********ผูศึกษาได้ทาการกําหนดโครงร่ างของเว็บไซต์ทบทิมนาค อุปกรณ์การเดินป่ าไว้ดงนี     ้    ...
143.4**การกําหนดการเชื อมโยงระหว่ างเพจ                    index.php                 ...
15เดิ นป่ า หน้า สมุ ดเยียมชมหรื อ guest.php เป็ นโปรแกรมสมุ ดเยี ยมชมและมี ก ารเชื อมโยงกับshow.php เป็ นโปรแกรมแสดงข้อมู...
16    3.5.2**การออกแบบหน้า home               ภาพที 3-4 การออกแบบหน้า home********จากภาพที 3-4 ในหน้า hom...
17    3.5.4**การออกแบบหน้า guest                ภาพที 3-6 การออกแบบหน้า guest********จากภาพที 3-6 ในหน้...
18    3.5.6**การออกแบบหน้า admin              ภาพที 3-8 การออกแบบหน้า admin********จากภาพที 3-8 ในหน้า ad...
บทที 4                 ผลการดําเนินงาน********จากการดําเนินงานสร้างเว็บไซต์ผจดทําได้ทาการออกแบบฐานข้อมูล ...
204.2**หน้ าหลัก                  ภาพที 4-2 หน้าหลัก********จากภาพที 4-2 คือหน้าหลักของเว็บไซต์ซึงจะแสดง...
214.3**หน้ ารายละเอียดสิ นค้ า                ภาพที 4-3 หน้ารายละเอียดสิ นค้า********จากภาพที 4-3 เป็ นหน้า...
224.4**หน้ าสมุดเยียมชม                   ภาพที 4-4 หน้าสมุดเยียมชม********จากภาพที 4-4 เป็ นหน้า สมุ ดเ...
234.5**หน้ าติดต่ อ                 ภาพที 4-5**หน้าติดต่อ********จากภาพที 4-5 ในหน้านีจะเป็ นหน้าติดต่อกั...
244.6**หน้ าผู้ดูแลระบบ                 ภาพที 4-6 หน้าผูดูแลระบบ                     ...
254.8**หน้ าแก้ ไข-ลบรายการสิ นค้ า              ภาพที 4-8**หน้าแก้ไข-ลบรายการสิ นค้า********จากภาพที 4-8**เ...
264.10**หน้ าปรับปรุ งรายการสิ นค้ า              ภาพที 4-10**หน้าปรับปรุ งรายการสิ นค้า********จากภาพที 4-1...
บทที 5               สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ5.1**สรุ ปผลจากการทดสอบเว็บไซต์********การทําโครงงานการพัฒนาเว็บไ...
28                     เอกสารอ้ างอิงสุ ริยน ศรี สวัสดิกุล. ระบบสื อสารข้ อมูลคอมพิวเตอร์ . พิมพ์ครังท...
29      ภาคผนวก กโค้ ด เว็บไซต์ การขายอุปกรณ์ เดินป่ า
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Manual
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Manual

180,357 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Manual

 1. 1. การพัฒนาเว็บไซต์ เรื องการขายอุปกรณ์เดินป่ า นายสมัคร ทับทิมนาคโครงการนีเป็ นส่ วนหนึงของวิชา การพัฒนาเว็บเพจชันสู ง รหัสวิชา 3204 – 2204 หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง แผนกคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ปี การศึกษา 2555
 2. 2. ชือผูจดทํา ้ั :นายสมัคร ทับทิมนาคชือเรื อง :การพัฒนาเว็บไซต์ เรื องการขายอุปกรณ์เดินป่ าแผนกวิชา :คอมพิวเตอร์ ธุรกิจสาขางาน :การพัฒนาเว็บเพจทีปรึ กษา :นางพีรญา ดุนขุนทดปี การศึกษา :2555 บทคัดย่ อ********โครงงานการพัฒนาเว็บไซต์ เรื องการขายอุปกรณ์ เดินป่ านีมีจุดมุ่งหมายเพือการทําธุ รกิ จขายสิ นค้าในรู ปแบบกรขายสิ นค้า ออนไลน์ โดยได้ท าการสร้ า งเว็บ ไซต์เกี ยวกับ การขายสิ นค้า ํออนไลน์ทีสามารถสังซื อสิ นค้าจากทางร้ านค้าโดยสังซื อผ่านทางเว็บ ไซต์ซึ งจะเชื อมโยงไปยังฐานข้อมูลของเว็บไซต์ ในการใช้งานนันผูเ้ ข้าใช้บริ การสามารถเข้าตรวจดูสินค้าภายในร้านค้าว่ามีสิ นค้าชนิดในบ้าง ราคาเท่าไร และมีลกษณะการใช้งานเป็ นอย่างไรซึ งสิ นค้าในรายการของเว็บไซต์ ันันจะทําการเพิมเข้าไปโดยผูดูแลระบบ เพือให้สินค้ามีการปรับปรุ งให้เป็ นปั จจุบน ้ ั ก
 3. 3. สารบัญ หน้าบทคัดย่อ กสารบัญตาราง ขสารบัญภาพ คบทที 1บทนํา 1****1.1**ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา 1****1.2**วัตถุประสงค์ 2****1.3**ขอบเขต 2****1.4**สถานทีดําเนินการ 2****1.5**ระยะเวลาดําเนิ นการ 3****1.6**ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 3บทที 2 เอกสารและงานวิจยทีเกียวข้อง ั 4*****2.1**ความหมายและความเป็ นมาของอินเทอร์ เน็ต 4*****2.2**ประเภทของระบบสารสนเทศ 5*****2.3**วงจรการพัฒนาระบบ 5*****2.4**ความรู ้เกียวกับฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล 8*****2.5**ความหมายของเว็บไซต์ 10บทที 3 วิธีการดําเนิ นงาน 11*****3.1**การศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ 11*****3.2**ออกแบบฐานข้อมูล 11*****3.3**กําหนดโครงร่ าง 13*****3.4**การกําหนดการเชือมโยงระหว่างเพจ 14*****3.5**ออกแบบเว็บเพจ 15บทที 4 ผลการดําเนิ นงาน 19*****4.1**หน้าแรก 19*****4.2**หน้าหลัก 20
 4. 4. สารบัญ(ต่ อ) หน้า*****4.3**หน้ารายละเอียดสิ นค้า 21*****4.4**หน้าสมุดเยียมชม 22*****4.5**หน้าติดต่อ 23*****4.6**หน้าผูดูแลระบบ ้ 24*****4.7**หน้าเพิมรายการสิ นค้า 24*****4.8**หน้าแก้ไข-ลบรายการสิ นค้า 25*****4.9**หน้าการออกจากระบบ 25*****4.10**หน้าปรับปรุ งรายการสิ นค้า 26บทที 5 สรุ ปผลและข้อเสนอแนะ 27*****5.1**สรุ ปผลจากการทดสอบเว็บไซต์ 27*****5.2**ปั ญหาและอุปสรรค์ในการทดลอง 27*****5.3**การแก้ไขปั ญหา 27เอกสารอ้างอิง 28ภาคผนวก 29ประวัติผจดทํา ู้ ั 60****
 5. 5. สารบัญตารางตารางที หน้า********ตารางที 3-1 ฐานข้อมูล counterdb 12********ตารางที 3-2 ฐานข้อมูล product 12********ตารางที 3-3 ฐานข้อมูล guest 12 ข
 6. 6. สารบัญภาพภาพที หน้ า*****ภาพที 3-1 ภาพโครงร่ างเว็บไซต์ 13*****ภาพที 3-2ภาพการกําหนดการเชื อมโยงระหว่างเพจ 14*****ภาพที 3-3 การออกแบบหน้า index 15*****ภาพที 3-4 การออกแบบหน้า home 16*****ภาพที 3-5 การออกแบบหน้า product 16*****ภาพที 3-6 การออกแบบหน้า guest 17*****ภาพที 3-7 การออกแบบหน้า contact 17*****ภาพที 3-8 การออกแบบหน้า admin 18*****ภาพที 3-9 การออกแบบหน้า product edit 18*****ภาพที 4-1 หน้าแรก 19*****ภาพที 4-2 หน้าหลัก 20*****ภาพที 4-3 หน้ารายละเอียดสิ นค้า 21*****ภาพที 4-4 หน้าสมุดเยียมชม 22*****ภาพที 4-5 หน้าติดต่อ 23*****ภาพที 4-6 หน้าผูดูแลระบบ ้ 24*****ภาพที 4-7 หน้าเพิมรายการสิ นค้า 24*****ภาพที 4-8 หน้าแก้ไข – ลบรายการสิ นค้า 25*****ภาพที 4-9 หน้าการออกจากระบบ 25*****ภาพที 4-10 หน้าปรับปรุ งรายการสิ นค้า 26 ค
 7. 7. บทที 1 บทนํา1.1**ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ **และเทคโนโลยีทาให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ งอํานวย ํความสะดวกสบายต่อการดําชี วิตเป็ นอันมากเทคโนโลยีได้เข้ามาเสริ มปั จจัยพืนฐานการดํารงชี วิตได้เป็ นอย่างดี**เทคโนโลยีทาให้การสร้างทีพักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตสิ นค้า**และ ํให้บริ การต่างๆเพือตอบสนองความต้องการของมนุ ษย์มากขึน เทคโนโลยีทาให้ระบบการผลิ ต ํสามารถผลิ ต สิ น ค้า ได้เ ป็ นจํา นวนมากมี ร าคาถู ก ลงสิ น ค้า ได้คุ ณ ภาพเทคโนโลยี ท ํา ให้ มี ก ารติดต่อสื อสารกันได้สะดวกการเดินทางเชื อมโยงถึงกันทําให้ประชากรในโลกติดต่อรับฟั งข่าวสารกันได้ตลอดเวลา ดังนันผูประกอบการ นักลงทุ น จึ งได้เล็งเห็ นความสําคัญของอินเตอร์ เน็ตจึงได้มีการนํา ้เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ เ พื อประโยชน์ ใ นด้า นต่ า ง**ๆ**ไม่ ว่ า จะเป็ น**ภาคธุ ร กิ จ ***เทคโนโลยีสารสนเทศช่ วยเพิมผลผลิ ต**ลดต้นทุน**เพิมประสิ ทธิ ภาพในการทํางานประชาชนส่ วนใหญ่ก็ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศอินเตอร์ เน็ตเป็ นอย่างมากในปั จจุบน เนื องจาก ัมี ก ารใช้ง านที สะดวกสบาย เข้า ถึ ง ได้ง่ า ย และมี ก ัน อยู่เ กื อ บทุ ก บ้า น****ส่ ว นด้า นการศึ ก ษากระทรวงศึกษาธิ การได้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถาบันการศึกษาเพือให้นกศึกษาสามารถ ัค้นคว้าหาความรู ้ได้ทดเทียมกัน ั ในการสร้ า งระบบการขายสิ นค้ า หรื อบริ การบนอิ น เตอร์ เ น็ ต นั นจะต้ อ งอยู่ ภ ายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึงจะต้องไม่มีการละเมิดกฎใดๆทังสิ นเพื อเป็ นที ยอมรั บ ในการให้ บ ริ ก ารและความปลอดภัย ในการใช้บ ริ ก ารของลู ก ค้า เองด้ว ยในพระราชบัญญัตินี “ระบบคอมพิวเตอร์ ” หมายความว่า อุปกรณ์หรื อชุ ดอุปกรณ์ ของคอมพิวเตอร์ ทีเชื อมการทํา งานเข้า ด้วยกัน โดยได้มี ก ารกํา หนดคํา สังชุ ดคํา สัง หรื อ สิ งอื นใด**และแนวทางปฏิ บั ติ ง านใ ห้ อุ ป ก รณ์ หรื อ**ชุ ดอุ ปก รณ์ ทํ า หน้ า ที ประ มวล ผลข้ อ มู ล โดย อั ต โนมั ติ“ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ” หมายความว่าข้อมูล ข้อความ คําสัง ชุ ดคําสัง หรื อสิ งอื นใดบรรดาทีอยู่ในระบบคอมพิ วเตอร์ ในสภาพที ระบบคอมพิวเตอร์ อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึ งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดวย ้
 8. 8. 2********ระบบการขายอุปกรณ์อุปกรณ์เดินป่ า เป็ นระบบทีสร้างขึนมาเพือจําหน่ายอุปกรณ์เดินป่ า ่ ่เพือให้ลูกค้าสามารถสังซื อสิ นค้าได้ไม่วาจะอยูทีใดของประเทศซึ งเป็ นวิธีทีสะดวกสบายในการ ่เลือกซื อซื อเพียงแค่มีการใส่ ชือทีอยูลงไปแล้วมีการโอนเงินเข้ามาในบัญชี ของทางร้านและทางร้าน ่จะทําการยืนยันการโอนเงินเข้าบัญชีและทําการส่ งสิ นค้าไปให้ตามทีอยูในการสมัครสมาชิก และระบบมีการเก็บข้อมูลสิ นค้าภายในร้านว่ามีสินค้าตัวใดเหลืออยูบาง่ ้********ดังนันการทําระบบการขายอุปกรณ์เดินป่ า จึงมีความสําคัญและส่ งผลต่อ ประสิ ทธิ ภาพของการทําธุ รกิจ เนื องจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาแล้วยังช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลของสิ นค้าได้อย่างสะดวกสบายทุกที1.2**วัตถุประสงค์********1.2.1**เพือศึกษาถึงวิธีการสร้างระบบการขายสิ นค้าบนอินเตอร์ เน็ต********1.2.2**เพือลดต้นทุนในการเปิ ดร้านขายหรื อเป็ นตัวแทนขาย********1.2.3**เพือนําไปสู่ การสร้างอาชีพและรายได้ในอนาคต********1.2.4**เพือนําระบบทีสร้างไปใช้งานได้จริ ง1.3**ขอบเขต********ระบบการขายอุปกรณ์เดินป่ ามีฐานข้อมูลไว้สาหรับเก็บข้อมูลอุปกรณ์เดินป่ า รวมทัง ํข้อมูลของลูกค้าทีสมัครเป็ นสมาชิกเป็ น รหัสสมาชิก ซึ งจะสามารถสังสิ นค้าภายในระบบได้และมีการเก็บข้อมูลอุปกรณ์ชนิ ดต่าง ๆ ทีมีการวางจําหน่าย จํานวนทีวางจําหน่าย ราคาของอุปกรณ์ต่างๆและระบบสังซื อสิ นค้าที สามารถระบุทีอยู่ ปลายทางทีจําทําการส่ งสิ นค้าไปให้********1.3.1**เครื องมือทีใช้ 1.3.1.1**เครื องคอมพิวเตอร์ intel R Pentium R 4 CPU 3.20 GHz, 0.99 GB of RAM*************1.3.1.2**ระบบปฏิบติการ Microsoft Windows XP Professional ขึนไป ั*************1.3.1.3**Dreamwaver CS3*************1.3.1.4**EditPlus 3*************1.3.1.5**Microsoft Office*************1.3.1.6**AppServ*************1.3.1.7**Photoshop CS31.4**สถานทีดําเนินการ********วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 44/3 จันทคามวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
 9. 9. 31.5**ระยะเวลาดําเนินการ********ตังแต่เดือน พฤษภาคม-กันยายน 25551.6**ประโยชน์ ทคาดว่ าจะได้ รับ ี********1.6.1**ได้รับความรู ้ใหม่ๆในการสร้างระบบการขายสิ นค้าทางอินเตอร์ เน็ต********1.6.2**ระบบทีสร้างสามารถลดต้นทุนการขายได้********1.6.3**สามารนําความรู ้ทีได้ไปใช้ประกอบอาชี พหรื อสร้างรายได้********1.6.4**ระบบการขายสิ นค้าบนอินเตอร์ เน็ตสามารถนําไปใช้งานได้จริ ง
 10. 10. บทที 2 เอกสารและงานวิจยทีเกียวข้ อง ั********การสร้างระบบการขายอุปกรณ์เดินป่ าผ่านทางอินเตอร์ เน็ตผูศึกษาได้ทาการศึกษาค้นคว้า ้ ํเอกสารและงานวิจยทีเกียวข้องโดยนําเสนอตามลําดับหัวข้อดังนี ั********2.1**ความหมายและความเป็ นมาของอินเตอร์ เน็ต********2.2**ประเภทของระบบสารสนเทศ********2.3**วงจรการพัฒนาระบบ********2.4**ความรู ้เกียวกับฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล********2.5**ความหมายของเว็บไซต์2.1**ความหมายและความเป็ นมาของอินเตอร์ เน็ต********อินเทอร์ เน็ต ( Internet ) คือ เครื อข่ายของคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ทีเชื อมโยงเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ทวโลกเข้าด้วยกัน***โดยอาศัยเครื อข่ายโทรคมนาคมเป็ นตัวเชื อมเครื อข่าย***ภายใต้ ัมาตรฐานการเชื อมโยงด้วยโปรโตคอลเดี ยวกันคือ TCP/IP (Transmission Control Protocol /Internet Protocol) เพือให้คอมพิวเตอร์ ทุกเครื องในอินเทอร์ เน็ตสามารถสื อสารระหว่างกันได้ นับว่าเป็ นเครื อข่ายทีกว้างขวางทีสุ ดในปั จจุบน เนื องจากมีผูนิยมใช้ โปรโตคอลอินเทอร์ เน็ตจากทัวโลก ั ้มากทีสุ ดอินเทอร์ เน็ตจึงมีรูปแบบคล้ายกับเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ WAN แต่มีโครงสร้างการทํางานทีแตกต่างกันมากพอสมควร**เนืองจากระบบ***WAN เป็ นเครื อข่ายทีถูกสร้างโดยองค์กรๆเดียวหรื อกลุ่มองค์กร เพือวัตถุประสงค์ดานใดด้านหนึ ง และมีผดูแลระบบทีรับผิดชอบแน่นอน แต่ ้ ู้อินเทอร์ เน็ตจะเป็ นการเชื อมโยงกันระหว่างคอมพิวเตอร์ นบล้านๆ**เครื องแบบไม่ถาวรขึนอยูกบ ั ่ ัเวลานันๆ ว่าใครต้องการเข้าสู่ ระบบอิ นเทอร์ เน็ ตบ้าง ใครจะติ ดต่อสื อสารกับใครก็ได้ จึ งทําให้ระบบอินเทอร์ เน็ตไม่มีผใดรับผิดชอบหรื อดูแลทังระบบ ู้
 11. 11. 52.2**ประเภทของระบบสารสนเทศ********ระบบสารสนเทศเพือการจัดการ (Management Information Systems) (MIS) เป็ นระบบ ัเกียวกับการจัด หาคน หรื อข้อมูลทีสัมพันธ์กบข้อมูล เพือการดําเนินงานขององค์การ เช่น การใช้MIS เพือช่วยเหลือกิจกรรมของลูกจ้าง เจ้าของกิจการ ลูกค้า และบุคคลอืนทีเจ้ามาเกียวข้องกับองค์การ การประมวลผลของข้อมูลจะช่วยแบ่งภาระการ ทํางานและยังสามารถนํา สารสนเทศมาช่วยในการตัดสิ นใจของผูบริ หาร**หรื อ**MIS**เป็ นระบบซึ งรวมความสามารถของผูใช้งาน*และ ้ ้คอมพิวเตอร์ เข้าด้วยกัน โดยมีจุดมุ่งหมาย เพือให้ได้มาซึ งสารสนเทศเพือการดําเนินงานการจัดการและการตัดสิ นใจในองค์การ หรื อ MIS หมายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล การ ประมวลผล และการสร้างสารสนเทศขึนมาเพือช่วยในการตัดสิ นใจ การประสานงาน และการควบคุม นอกจากนันยังช่วยผูบริ หาร และ พนักงานในการวิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหา และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ โดย MIS ้จะต้องใช้อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์*(Hardware)**และ**โปรแกรม**(Software)**ร่ วมกับผูใช้ ้(Peopleware) เพือก่อให้เกิดความสําเร็ จในการได้มาซึ งสารสนเทศทีมีประโยชน์2.3**วงจรการพัฒนาระบบ********ระบบสารสนเทศทังหลายมีวงจรชีวตทีเหมือนกันตังแต่เกิดจนตายวงจรนีจะทําเป็ น ิขันตอนทีเป็ นลําดับตังแต่ตนจนเสร็ จเรี ยนร้อย เป็ นระบบทีใช้งานได้ ซึ งนักวิเคราะห์ระบบต้องทํา ้ ่ความเข้าใจให้ดีวาในแต่ละขันตอนจะต้องทําอย่างไร ่ ้********ขันตอนการพัฒนาระบบมีอยูดวยกัน 7 ขันด้วยกันคือ********1.**เข้าใจปั ญหา (Problem Recognition)********2.** ศึกษาความเป็ นไปได้ (Feasibility Study)********3.**วิเคราะห์ (Analysis)********4.**ออกแบบ (Design)********5.**สร้างหรื อพัฒนาระบบ (Construction)********6.**การปรับเปลียน (Conversion)********7.**บํารุ งรักษา (Maintenance)********2.3.1**เข้าใจปั ญหา**(Problem**Recognition)**ระบบสารสนเทศจะเกิดขึนได้ก็ต่อเมือผูบริ หารหรื อผูใช้ตระหนักว่า ต้องการระบบสารสนเทศหรื อระบบจัดการเดิม ได้แก่ระบบเอกสาร ้ ้ในตูเ้ อกสาร**ไม่มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอทีตอบสนองความต้องการในปั จจุบนปัจจุบนผูบริ หาร ั ั ้ตืนตัวกันมากทีจะให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้ในหน่วยงานของตน**ในงานธุ รกิจอุตสาหกรรม หรื อใช้ในการผลิต ตัวอย่างเช่น บริ ษทของเรา จํากัด ติดต่อซื อสิ นค้าจากผูขายหลาย ั ้บริ ษท ซึ งบริ ษทของเราจะมีระบบ MIS ทีเก็บข้อมูลเกียวกับหนีสิ นทีบริ ษทขอเราติดค้างผูขายอยู่ ั ั ั ้แต่ระบบเก็บข้อมูลผูขายได้เพียง 1,000 รายเท่านัน แต่ปัจจุบนผูขายมีระบบเก็บข้อมูลถึง 900 ราย ้ ั ้
 12. 12. 6และอนาคตอันใกล้นีจะเกิน 1,000 ราย ดังนันฝ่ ายบริ หารจึงเรี ยกนักวิเคราะห์ระบบเข้ามาศึกษาแก้ไขระบบงานปั ญหาทีสําคัญของระบบสารสนเทศในปั จจุบน คือ ระบบเขียนมานานแล้ว ส่ วน ัใหญ่เขียนมาเพือติดตามเรื องการเงิน ไม่ได้มีจุดประสงค์เพือให้ขอมูลข่าวสารในการตัดสิ นใจ แต่ ้ปั จจุบนฝ่ าย บริ หารต้องการดูสถิติการขายเพือใช้ในการคาดคะเนในอนาคต หรื อความต้องการอืนๆ ัเช่น สิ นค้าทีมียอดขายสู ง หรื อสิ นค้าทีลูกค้าต้องการสู ง หรื อการแยกประเภทสิ นค้าต่างๆทีทําได้ไม่ ่ง่ายนักการทีจะแก้ไขระบบเดิมทีมีอยูแล้วไม่ใช่เรื องทีง่ายนัก หรื อแม้แต่การสร้างระบบใหม่ ดังนันควรจะมีการศึกษาเสี ยก่อนว่า ความต้องการของเราเพียงพอทีเป็ นไปได้หรื อไม่ ได้แก่ "การศึกษาความเป็ นไปได้" (Feasibility Study)********2.3.2** ศึกษาความเป็ นไปได้ (Feasibility Study)จุดประสงค์ของการศึกษาความเป็ นไปได้ก็คือ***การกําหนดว่าปั ญหาคืออะไรและตัดสิ นใจว่าการพัฒนาสร้างระบบสารสนเทศ หรื อการแก้ไขระบบสารสนเทศเดิมมีความเป็ นไปได้หรื อไม่โดยเสี ยค่าใช้จ่ายและเวลาน้อยทีสุ ด และได้ผลเป็ นทีน่าพอใจ ่********ปั ญหาต่อไปคือ**นักวิเคราะห์ระบบจะต้องกําหนดให้ได้วาการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวมีความเป็ นไปได้ทางเทคนิคและบุคลากร ปั ญหาทางเทคนิคก็จะเกียวข้องกับเรื องคอมพิวเตอร์ และเครื องมือเก่าๆถ้ามี รวมทังเครื องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ดวย ตัวอย่างคือ คอมพิวเตอร์ ทีใช้อยูใน ้ ่บริ ษทเพียงพอหรื อไม่ คอมพิวเตอร์ อาจจะมีเนือทีของฮาร์ ดดิสก์ไม่เพียงพอ รวมทังซอฟต์แวร์ ว่า ัอาจจะต้องซือใหม่ หรื อพัฒนาขึนใหม่ เป็ นต้น ความเป็ นไปได้ทางด้านบุคลากร คือ บริ ษทมีบุคคล ัทีเหมาะสมทีจะพัฒนาและติดตังระบบเพียงพอหรื อไม่ ถ้าไม่มีจะหาได้หรื อไม่ จากทีใด เป็ นต้นนอกจากนันควรจะให้ความสนใจว่าผูใช้ระบบมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเปลียนแปลง รวมทัง ้ความเห็นของผูบริ หารด้วย ้********2.3.3**การวิเคราะห์ (Analysis) เริ มเข้าสู่ การวิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์ระบบเริ มตังแต่การศึกษาระบบการทํางานของธุ รกิจนัน***ในกรณี ทีระบบเราศึกษานันเป็ นระบบสารสนเทศอยู่แล้วจะต้องศึกษาว่าทํางานอย่างไร**เพราะเป็ นการยากทีจะออกแบบระบบใหม่โดยทีไม่ทราบว่าระบบเดิมทํางานอย่างไร หรื อธุ รกิจดําเนินการอย่างไร หลังจากนันกําหนดความต้องการของระบบใหม่ ซึ งนักวิเคราะห์ระบบจะต้องใช้เทคนิคในการเก็บข้อมูล (Fact-Gathering Techniques) ดังรู ปได้แก่ ศึกษาเอกสารทีมีอยู**ตรวจสอบวิธีการทํางานในปั จจุบน สัมภาษณ์ผใช้และผูจดการทีมีส่วน ่ ั ู้ ้ัเกียวข้องกับระบบ เอกสารทีมีอยูได้แก่ คู่มือการใช้งาน แผนผังใช้งานขององค์กร รายงานต่างๆที ่ ั ั ่หมุนเวียนใน**ระบบการศึกษาวิธีการทํางานในปั จจุบนจะทําให้นกวิเคราะห์ระบบรู ้วาระบบจริ งๆทํางานอย่างไรซึ งบางครังค้นพบข้อผิดพลาดได้ ตัวอย่าง เช่น เมือบริ ษทได้รับใบเรี ยกเก็บเงินจะมี ัขันตอนอย่างไรในการจ่ายเงิน ขันตอนทีเสมียนป้ อนใบเรี ยกเก็บเงินอย่างไร เฝ้ าสังเกตการทํางานของผูเ้ กียวข้อง เพือให้เข้าใจและเห็นจริ งๆ ว่าขันตอนการทํางานเป็ นอย่างไร ซึ งจะทําให้นักวิเคราะห์ระบบค้นพบจุดสําคัญของระบบว่าอยูทีใด ่
 13. 13. 7********2.3.4**การออกแบบ (Design)ในระยะแรกของการออกแบบ นักวิเคราะห์ระบบจะนําการตัดสิ นใจ ของฝ่ ายบริ หารทีได้จากขันตอนการวิเคราะห์การเลือกซือคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ดวย (ถ้ามีหรื อเป็ นไปได้) หลังจากนันนักวิเคราะห์ระบบจะนําแผนภาพต่างๆ ทีเขียนขึน ้ในขันตอนการวิเคราะห์มาแปลงเป็ นแผนภาพลําดับขัน (แบบต้นไม้) ดังรู ปข้างล่าง เพือให้มองเห็น ัภาพลักษณ์ทีแน่นอนของโปรแกรมว่ามีความสัมพันธ์กนอย่างไร และโปรแกรมอะไรบ้างทีจะต้องเขียนในระบบ**หลังจากนันก็เริ มตัดสิ นใจว่าควรจะจัดโครงสร้างจากโปรแกรมอย่างไร*การเชื อมระหว่างโปรแกรมควรจะทําอย่างไร ในขันตอนการวิเคราะห์นกวิเคราะห์ระบบต้องหาว่า"จะต้องทํา ั ่อะไร(What)"แต่ในขันตอนการออกแบบต้องรู ้วา**"จะต้องทําอย่างไร*(How)"**ในการออกแบบโปรแกรมต้องคํานึงถึงความปลอดภัย (Security) ของระบบด้วย เพือป้ องกันการผิดพลาดทีอาจจะเกิดขึน เช่น "รหัส" สําหรับผูใช้ทีมีสิทธิสํารองไฟล์ขอมูลทังหมดเป็ นต้นนักวิเคราะห์ระบบจะต้อง ้ ้ออกแบบฟอร์ มสําหรับข้อมูลขาเข้า (Input Format) ออกแบบรายงาน (Report Format) และการแสดงผลบนจอภาพ (Screen Fromat) หลักการการออกแบบฟอร์ มข้อมูลขาเข้าคือ ง่ายต่อการใช้งานและป้ องกันข้อผิดพลาดทีอาจจะเกิดขึน********2.3.5**การพัฒนาระบบ**(Construction)***ในขันตอนนี โปรแกรมเมอร์ จะเริ มเขียนและทดสอบ โปรแกรมว่า ทํางานถูกต้องหรื อไม่ ต้องมีการทดสอบกับข้อมูลจริ งทีเลือกแล้ว ถ้าทุกอย่างเรี ยบร้อย เราจะได้โปรแกรมทีพร้อมทีจะนําไปใช้งานจริ งต่อไป หลังจากนันต้องเตรี ยมคู่มือการใช้และการฝึ กอบรมผูใช้งานจริ งของระบบระยะแรกในขันตอนนี นักวิเคราะห์ระบบต้องเตรี ยมสถานที ้สําหรับ***เครื องคอมพิวเตอร์ แล้วจะต้องตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ ทางานเรี ยบร้อยโปรแกรมเมอร์ ํเขียนโปรแกรมตามข้อมูลทีได้จากเอกสารข้อมูลเฉพาะของการออกแบบ (Design*Specification)**ปกติแล้วนักวิเคราะห์ระบบไม่มีหน้าทีเกียวข้องในการเขียนโปรแกรม***แต่ถาโปรแกรมเมอร์ คิด ้ว่าการเขียนอย่างอืนดีกว่าจะต้องปรึ กษานักวิเคราะห์ระบบเสี ยก่อน***เพือทีว่านักวิเคราะห์จะบอก ่ได้วาโปรแกรมทีจะแก้ไขนันมีผลกระทบกับระบบทังหมดหรื อไม่***โปรแกรมเมอร์ เขียนเสร็ จแล้วต้องมีการทบทวนกับนักวิเคราะห์ระบบและผูใช้งาน เพือค้นหาข้อผิดพลาด วิธีการนีเรี ยกว่า ้"Structure Walkthrough"**การทดสอบโปรแกรมจะต้องทดสอบกับข้อมูลทีเลือกแล้วชุดหนึง ซึ งอาจจะเลือกโดยผูใช้ การทดสอบเป็ นหน้าทีของโปรแกรมเมอร์ แต่นกวิเคราะห์ระบบต้องแน่ใจว่า ้ ัโปรแกรมทังหมดจะต้องไม่มีขอผิดพลาด้********2.3.6**การปรับเปลียน(Construction)ขันตอนนี บริ ษทนําระบบใหม่มาใช้แทนของเก่า ัภายใต้การดูแลของนักวิเคราะห์ระบบ การป้ อนข้อมูลต้องทําให้เรี ยบร้อย และในทีสุ ดบริ ษทเริ มต้น ัใช้งานระบบใหม่นีได้การนําระบบเข้ามาควรจะทําอย่างค่อยเป็ นค่อยไปทีละน้อย ทีดีทีสุ ดคือ ใช้ระบบใหม่ควบคู่ไปกับระบบเก่าไปสักระยะหนึง*โดยใช้ขอมูลชุดเดียวกันแล้วเปรี ยบเทียบผลลัพธ์ ้ว่าตรงกันหรื อไม่ ถ้าเรี ยบร้อยก็เอาระบบเก่าออกได้ แล้วใช้ระบบใหม่ต่อไป
 14. 14. 8********2.3.7**บํารุ งรักษา**(Maintenance)**การบํารุ งรักษาได้แก่**การแก้ไขโปรแกรมหลังจากการใช้งานแล้ว สาเหตุทีต้องแก้ไขโปรแกรมหลังจากใช้งานแล้ว สาเหตุทีต้องแก้ไขระบบส่ วนใหญ่มี 2 ข้อ คือ มีปัญหาในโปรแกรม (Bug) และ การดําเนิ นงานในองค์กรหรื อธุ รกิจเปลียนไป จากสถิติของระบบทีพัฒนาแล้วทังหมดประมาณ 40% ของค่าใช้จ่ายในการแก้ไขโปรแกรม เนืองจากมี "Bug" ดังนันนักวิเคราะห์ระบบควรให้ความสําคัญกับการบํารุ งรักษา ซึ งปกติจะคิดว่าไม่มีความสําคัญมากนัก**เมือธุ รกิจขยายตัวมากขึน ความต้องการของระบบอาจจะเพิมมากขึน เช่น ต้องการรายงานเพิมขึน ระบบทีดีควรจะแก้ไขเพิมเติมสิ งทีต้องการได้***การบํารุ งรักษา ่ระบบควรจะอยูภายใต้การดูแลของนักวิเคราะห์ระบบ**เมือผูบริ หารต้องการแก้ไขนักวิเคราะห์ ้ระบบต้องเตรี ยมแผนภาพต่าง ๆ และศึกษาผลกระทบต่อระบบ และให้ผบริ หารตัดสิ นใจต่อไปว่า ู้ควรจะแก้ไขหรื อไม่2.4**ความรู้ เกียวกับฐานข้ อมูลและการออกแบบฐานข้ อมูล****2.4.1**ความของข้อมูลและสารสนเทศ**********ข้อมูล (Data) หมายถึง กลุ่มตัวอักขระทีเมือนํามารวมกันแล้วมีความหมายอย่างใดอย่างหนึงและมีความสําคัญควรค่าแก่การจัดเก็บเพือนําไปใช้ในโอกาสต่อ ๆ ไป ข้อมูลมักเป็ นข้อความทีอธิ บายถึงสิ งใดสิ งหนึง อาจเป็ นตัวอักษร ตัวเลข หรื อสัญลักษณ์ใด ๆ ทีสามารถนําไปประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ได้ (ทักษิณา สวนานนท์ และฐานิศรา เกียรติบารมี, 2546, หน้า 165)**********สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลทีเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตของมนุ ษย์ มนุษย์แต่ละคนตังแต่เกิดมาได้เรี ยนรู ้สิงต่างๆ จํานวนมาก เรี ยนรู ้สภาพสังคมความเป็ นอยู่ กฎเกณฑ์และวิชาการ (จรณิ ต แก้วกังวาน :2538, หน้า 124)****2.4.2**ประเภทของข้อมูล**********2.4.2.1**ข้อมูลตัวอักษร คือ ข้อมูลทีประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขทีไม่ใช้ในการคํานวณ ทังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ เช่น ทะเบียนรถยนต์ ชือ นามสกุลหมายเลขโทรทัศน์ บ้านเลขที เป็ นต้น**********2.4.2.2**ข้อมูลทีเป็ นตัวเลข คือ ข้อมูลทีประกอบด้วยตัวเลข 0 ถึง 9 ใช้ในการคํานวณได้ เช่น คะแนน จํานวนเงิน ราคาสิ นค้า เป็ นต้น**********2.4.2.3**ข้อมูลภาพ คือข้อมูลทีเป็ นภาพอาจเป็ นภาพนิง เช่นภาพถ่าย ภาพวาดภาพเคลือนไหว เช่น ภาพจากวิดีทศน์ เป็ นต้น อาจเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ หรื อแผ่นซี ดี เป็ นต้น ั
 15. 15. 9****2.4.3**ลักษณะของข้อมูลทีดี**********ลักษณะของข้อมูลทีดีควรมีดงต่อไปนี ั**********2.4.3.1**ข้อมูลทีมีความถูกต้องและเชือถือได้ (accuracy) ข้อมูลจะมีความถูกต้องและเชือถือได้มากน้อยเพียงใดนัน ขึนกับวิธีการทีใช้ในการควบคุมข้อมูลนําเข้า และการควบคุมการประมวลผลการควบคุมข้อมูลนําเข้าเป็ นการกระทําเพือให้เกิดความมันใจว่า***ข้อมูลนําเข้ามีความถูกต้องเชือถือได้***เพราะถ้าข้อมูลนําเข้าไม่มีความถูกต้องแล้ว***ถึงแม้จะใช้วธีการวิเคราะห์และ ิประมวลผลข้อมูลทีดีเพียงใด ผลลัพธ์ทีได้ก็จะไม่มีความถูกต้อง หรื อนําไปใช้ไม่ได้ ข้อมูลนําเข้า ่จะต้องเป็ นข้อมูลทีผ่านการตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว ข้อมูลบางอย่างอาจต้องแปลงให้อยูในรู ปแบบทีเครื องคอมพิวเตอร์ สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้อง***ซึ งอาจต้องพิมพ์ขอมูลมาตรวจเช็คด้วยมือ ้ ่ก่อน***การประมวลผลถึงแม้วาจะมีการตรวจสอบข้อมูลนําเข้าแล้วก็ตาม**ก็อาจทําให้ได้ขอมูลที ้ผิดพลาดได้ เช่น เกิดจากการเขียนโปรแกรมหรื อใช้สูตรคํานวณผิดพลาดได้ ดังนันจึงควรกําหนดวิธีการควบคุมการประมวลผลซึ งได้แก่***การตรวจเช็คยอดรวมทีได้จากการประมวลผลแต่ละครัง ัหรื อการตรวจสอบผลลัพธ์ทีได้จากการประมวลผลด้วยเครื องคอมพิวเตอร์ กบข้อมูลสมมติทีมีการคํานวณด้วยว่ามีความถูกต้องตรงกันหรื อไม่**********2.4.3.2**ข้อมูลตรงตามความต้องการของผูใช้ (relevancy) ได้แก่ การเก็บเฉพาะข้อมูล ้ทีผูใช้ตองการเท่านัน ไม่ควร เก็บข้อมูลอืน ๆ ทีไม่จาเป็ นหรื อไม่เกียวข้องกับการใช้งาน เพราะจะ ้ ้ ํทําให้เสี ยเวลาและเสี ยเนือทีในหน่วยเก็บข้อมูล แต่ทงนีข้อมูลทีเก็บจะต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ั**********2.4.3.3**ข้อมูลมีความทันสมัย (timeliness) ข้อมูลทีดีนนนอกจากจะเป็ นข้อมูลทีมี ัความถูกต้องเชื อถือได้แล้วจะ ต้องเป็ นข้อมูลทีทันสมัย ทังนีเพือให้ผใช้สามารถนําเอาผลลัพธ์ทีได้ ู้ไปใช้ได้ทนเวลา นันคือจะต้องเก็บข้อมูลได้รวดเร็ วเพือทันความต้องการของผูใช้ ั ้********2.4.4**การออกแบบฐานข้อมูล**********ข้อมูลทีดีควรเป็ นข้อมูลทีมีคุณลักษณะดังต่อไปนี**********2.4.4.1**การออกแบบฐานข้อมูลด้วยวิธีอุปนัย หรื อ การออกแบบฐานข้อมูลจากล่างขึนบน (bottom-up design) เป็ นการออกแบบฐานข้อมูลจากแนวคิดพืนฐานทีว่า ลักษณะงานในแต่ละหน่วยงานย่อมมี ความสมบูรณ์และความซับซ้อนแตกต่างกัน ฉะนัน รู ปแบบของฐานข้อมูลทีดีควรเกิดจากการรวบรวมข้อดีของข้อมูลและ/หรื อโปรแกรมต่าง**ๆ**ทีมีการใช้งานอยูแล้วภายใน่หน่วยงานต่าง ๆ มาจัดทําเป็ นรู ปแบบฐานข้อมูลขององค์กร เนืองจากข้อมูลและ/หรื อโปรแกรมดังกล่าวสามารถตอบสนองความต้องการของผูใช้งานในหน่วยงานนัน***ๆ**อยูแล้วดังนัน*** ้ ่การออกแบบฐานข้อมูลด้วยวิธีอุปนัยจึงเป็ นการออกแบบฐานข้อมูลด้วยการเก็บรวบรวม***ข้อมูล ่และ/หรื อโปรแกรมทีมีการใช้งานอยูแล้วภายในหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรมาเชื อมโยงเข้าด้วยกันเพือจัดทําเป็ นระบบฐานข้อมูลขององค์กรหากทว่าข้อจํากัดในการออกแบบฐานข้อมูลด้วยวิธีอุปนัย
 16. 16. 10 ่คือ การนํากรรมวิธียอย ๆ จากการทํางานของหน่วยงานต่าง ๆ มารวมเข้าด้วยกันเป็ นเรื องทีทําได้ไม่ง่ายนัก และต้องใช้เวลาอย่างมากจึงจะสามารถออกแบบและสร้างระบบฐานข้อมูลทีสมบูรณ์ได้**********2.4.4.2**การออกแบบฐานข้อมูลด้วยวิธีนิรนัย หรื อ การออกแบบฐานข้อมูลจากบนลงล่าง (top-down design) เป็ นการออกแบบฐานข้อมูลด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลพืนฐาน ขันตอนการทํางานของหน่วยงาน ต่าง ๆ ภายในองค์กร และความต้องการใช้งานฐานข้อมูล จากการสังเกตการณ์ สอบถาม และ/หรื อ สัมภาษณ์บุคลากรทีเกียวข้องกับการใช้งานฐานข้อมูล ตลอดจน ่รวบรวมข้อมูลจากแบบฟอร์ มต่าง ๆ ทีมีใช้อยูภายในหน่วยงาน เพือนํามาออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลขององค์กรหากทว่าข้อจํากัดในการออกแบบฐานข้อมูลด้วยวิธีนิรนัย คือ บุคลากรทีเกียวข้องกับการใช้งานฐานข้อมูลควรต้องเข้าใจให้ความสําคัญและความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงจะทําให้ได้ระบบฐานข้อมูลทีถูกต้องและครอบคลุมระบบงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ซึ งข้อดีของการออกแบบฐานข้อมูลด้วยวิธีนิรนัย คือ เป็ นวิธีการออกแบบทีเหมาะกับการจัดวางระบบฐานข้อมูลในองค์กรทีมีความหลากหลายของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น ในแต่ละหน่วยงานมีการอ้างถึงข้อมูลเดียวกันด้วยชื อทีแตกต่างกัน เป็ นต้น2.5**ความหมายของเว็บไซต์********เว็บไซต์ (website, web site, หรื อ Web site) หมายถึง หน้าเว็บเพจหลายหน้า ซึ งเชือมโยงกันผ่านทางไฮเปอร์ ลิงก์ ส่ วนใหญ่จดทําขึนเพือนําเสนอข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ โดยถูกจัดเก็บไว้ใน ัเวิลด์ไวด์เว็บ หน้าแรกของเว็บไซต์ทีเก็บไว้ทีชือหลักจะเรี ยกว่า โฮมเพจ เว็บไซต์โดยทัวไปจะให้บริ การต่อผูใช้ฟรี แต่ในขณะเดียวกันบางเว็บไซต์จาเป็ นต้องมีการสมัครสมาชิกและเสี ยค่าบริ การ ้ ํเพือทีจะดูขอมูล ในเว็บไซต์นน ซึ งได้แก่ขอมูลทางวิชาการ ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ หรื อข้อมูลสื อ ้ ั ้ต่างๆ ผูทาเว็บไซต์มีหลากหลายระดับ ตังแต่สร้างเว็บไซต์ส่วนตัว จนถึงระดับเว็บไซต์สาหรับธุ รกิจ ้ ํ ํ ่หรื อองค์กรต่างๆ***การเรี ยกดูเว็บไซต์โดยทัวไปนิยมเรี ยกดูผานซอฟต์แวร์ ในลักษณะของเว็บเบราว์เซอร์
 17. 17. บทที 3 วิธีการดําเนินงาน ในการพัฒ นาเว็บ ไซต์ การขายสิ น ค้า ประเภท อุ ป กรณ์ เ ดิ น ป่ าผู ้ศึ ก ษาได้ด ํา เนิ น การตามลําดับขันตอนดําเนินการต่างๆตามลําดับขันตอน ดังนีต่อไปนี 3.1 การศึกษา และ รวบรวมข้อมูลต่างๆ 3.2 ออกแบบฐานข้อมูล 3.3 กําหนดโครงสร้างของเว็บไซต์ 3.4 กําหนดการเชือมโยงระหว่างเว็บเพจ 3.5 ออกแบบเว็บแต่ละหน้าภายในเว็บไซต์3.1**การศึกษา และ รวบรวมข้ อมูลต่ างๆ********ผูศึกษาได้ออกแบบเว็บเพจ การขายสิ นค้า ประเภท อุปกรณ์ เดิ นป่ า โดยเริ มจากการรวม ้รวมข้อมูลสิ นค้าประเภทต่าง ๆ คุ ณสมบัติของสิ นค้า ราคา ความคงทน วัสดุ ทีใช้ทา ความนิ ยมใน ํหมู่นกเดินป่ า และนํามาวางขายในร้านค้า และจัดทําเว็บไซต์แสดงข้อมูลสิ นค้าทีวางขายภายในร้าน ัผูจดทําได้ทาการศึกษาและรวบข้อมูลสําคัญทีใช้ในการทําเว็บไซต์ ดังต่อไปนี ้ั ํ******๕3.1.1**ความหมายและความเป็ นมาของอินเตอร์ เน็ต********3.1.2**ประเภทของระบบสารสนเทศ********3.1.3**วงจรการพัฒนาระบบ********3.1.4**ความรู ้เกียวกับฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล********3.1.5**ความหมายของเว็บไซต์3.2**ออกแบบฐานข้ อมูล********ผูศึกษาได้ทาการออกแบบฐานข้อมูลโดย ดังต่อไปนี ้ ํ********3.2.1**ฐานข้อมูล counterdb********3.2.2**ฐานข้อมูล product********3.2.3**ฐานข้อมูล guest
 18. 18. 12ตารางที 3-1 ฐานข้อมูล counterdb********3.2.1**ฐานข้อมูล counterdb เป็ นโปรแกรมทีใช้เก็บสถิติผเู ้ ยียมชม เริ มจากการดึงจํานวนผูเ้ ข้ามาภายในเว็บไซต์ ณ ปั จจุบนจากฐานข้อมูล counterdb ซึ งมีตาราง countertbl ไว้สาหรับเก็บ ั ํจํานวนผูเ้ ข้าชม หลังจากนันก็ทาการเพิมจํานวนผูเ้ ข้ามาชมภายในเว็บไซต์ขึน 1 และสุ ดท้ายทําการ ํแก้ไขกลับลงไปยังตาราง countertbl ตามเดิมตารางที 3-2 ฐานข้อมูล product********3.2.3**ฐานข้อมูล product ประกอบไปด้วยการแสดงข้อมูล ประเภทสิ นค้าและรายละเอียด ราคาสิ นค้า รู ปภาพสิ นค้า มีหลักการทํางาน คือ ดึงข้อมูลทุกเรคคอร์ ดจากฐานข้อมูลproduct ซึ งมีตาราง product_data มาแสดงผลโดยใช้แท็ก Tabla มาจัดข้อมูลให้สวยงามตารางที 3-3 ฐานข้อมูล guest********3.2.3**ฐานข้อมูล guest เป็ นโปรแกรมทีให้ผเู ้ ข้ามาชมเว็บไซต์สามารถทีจะเข้ามาเขียนคําแนะนํา ติชม หรื อเขียนคําทักทาย ทําให้ระบบงานมีจุดดึงดูดแก่ผเู ้ ยียมชม หลักการทํางาน คือ สร้างตารางฐานข้อมูลเพือเก็บรายการในสมุดเยียม
 19. 19. 133.3 กําหนดโครงร่ าง********ผูศึกษาได้ทาการกําหนดโครงร่ างของเว็บไซต์ทบทิมนาค อุปกรณ์การเดินป่ าไว้ดงนี ้ ํ ั ั par index.php home.php guest.php contact.php Login_form.php ภาพที 3-1 ภาพโครงร่ างเว็บไซต์********โครงร่ างของเว็บไซต์จะมีการเชื อมโยงกับหน้าหลัก ๆ โดยทีหน้าหลัก ๆ จะมีการ ้ั ํเชือมโยงต่อไปอีกซึ งผูจดทําได้กาหนดโครงร่ างเว็บไซต์ไว้ดงภาพที 3-1 ซึ งมีการเชือมโยงกับ ั
 20. 20. 143.4**การกําหนดการเชื อมโยงระหว่ างเพจ index.php home.php product.php guest.php contact.php login_form.php show.php admin.php insert_admin.php logout_admin.php load_product_admin.php load_product.php delete.php update.php ภาพที 3-2 การเชื อมโยงระหว่างเพจ********จากภาพที 3-2 แสดงการเชื อมโยงระหว่างเพจของเว็บทับทิมนาค อุปกรณ์เดินป่ า ไว้ คือหน้าแรกจะมีหน้าเชือมโยงไปยังหน้า product.php ซึ งเป็ นหน้าโปรแกรมแสดงข้อมูลสิ นค้าอุปกรณ์
 21. 21. 15เดิ นป่ า หน้า สมุ ดเยียมชมหรื อ guest.php เป็ นโปรแกรมสมุ ดเยี ยมชมและมี ก ารเชื อมโยงกับshow.php เป็ นโปรแกรมแสดงข้อมูลการเยียมชม หน้าติ ดต่อ contact.php เป็ นหน้าที ใช้สําหรั บติดต่อกับผูพฒนาเว็บไซต์ หน้า ฟอร์ ม login.php หรื อ login_form.php จะมีการเชื อมโยงกับหน้า ้ ัผูดูแลระบบซึ งหน้าผูดูแลระบบจะมีการเชื อมโยงกับโปรแกรมเพิมข้อมูล insert_admin.php หน้า ้ ้แก้ไข-ลบข้อมูล load_product.php หน้าออก logout_admin.php ในส่ วนของหน้าแก้ไข-ลบข้อมูลจะมีการเชื อมโยงกับ load_product.php ซึ งจะเป็ นโปรแกรมลบข้อมูลรายการสิ นค้า delete.php และเชือมโยงกับโปรแกรมแก้ไขข้อมูลรายการห้อง update.php3.5**ออกแบบเว็บเพจ 3.5.1**การออกแบบหน้า index ภาพที 3-3 การออกแบบหน้า index********จากภาพที 3-3 ในหน้า index จะมีการเชื อมโยงไปยังหน้า home และด้านล่างจะมีโปรแกรมการนับจํานวนผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์
 22. 22. 16 3.5.2**การออกแบบหน้า home ภาพที 3-4 การออกแบบหน้า home********จากภาพที 3-4 ในหน้า home จะมีการแสดงรู ปภาพของสิ นค้าทีมีการวางจําหน่ายในร้านบอกถึงรายละเอียดร้าน ด้านขวาจะมีการเชื อมโยงไปยังหน้าต่าง ๆ ด้านขวาล่างจะเป็ นการใส่ รหัสสมาชิกหรื อรหัสผูดูแลระบบ ้ 3.5.3**การออกแบบหน้า product ภาพที 3-5 การออกแบบหน้า product********จากภาพที 3-5 ในหน้าของ product จะมีการแสดงสิ นค้ารายละเอียดสิ นค้า ราคาของสิ นค้าและรู ปภาพของสิ นค้า ด้านขวาบนจะเป็ นจุดเชื อมโยงไปยังหน้าต่าง ๆ ของเว็บไซต์ดานขวา ้ล่างเป็ นการเข้าสู่ ระบบสมาชิก
 23. 23. 17 3.5.4**การออกแบบหน้า guest ภาพที 3-6 การออกแบบหน้า guest********จากภาพที 3-6 ในหน้าของ guest เป็ นหน้าทีมีไว้สาหรับการติดต่อให้คาแนะนําแสดง ํ ํความคิดเห็นต่อเว็บไซต์ ขวาบนเป็ นส่ วนทีเชือมต่อไปยังหน้าต่างๆ ด้านขวาล่างเป็ นส่ วนเข้าสู่ระบบสมาชิก 3.5.5**การออกแบบหน้า contact ภาพที 3-7 การออกแบบหน้า contact********จากภาพที 3-7 ในหน้าของ contact เป็ นหน้าติดต่อกับทางร้านโดยตรงซึ งจะมีการแสดงแผนทีทางไปร้านค้าโดยตรงขวาบนเป็ นส่ วนทีเชือมต่อไปยังหน้าต่างๆ ด้านขวาล่างเป็ นส่ วนเข้าสู่ระบบสมาชิก
 24. 24. 18 3.5.6**การออกแบบหน้า admin ภาพที 3-8 การออกแบบหน้า admin********จากภาพที 3-8 ในหน้า admin เป็ นหน้าทีจะแสดงหลังจากทีทําการ Login เข้าสู่ ระบบโดยใช้ User ของ admin เมือ เข้าสู่ ระบบแล้วจะจะปรากฏหน้าดังภาพที 8 ซึ งทางซ้ายจะเป็ นข้าความต้อนรับและทางด้านขวาจะเป็ นการเชื อมต่อไปสู่ โปรแกรมแก้ไขและเพิมรายละเอียดสิ นค้า 3.5.7**การออกแบบหน้า product edit ภาพที 3-9 การออกแบบหน้า product edit********จากภาพที 3-9 ในหน้าการแก้ไขรายละเอียดสิ นค้าจะเป็ นโปรแกรมการแก้ไขและเพิมรายละเอียดสิ นค้าเมือทําการเข้าสู่ ระบบโดย User ของผูดูแลระบบจึงจะสามารถทําการแก้ไขได้ ้
 25. 25. บทที 4 ผลการดําเนินงาน********จากการดําเนินงานสร้างเว็บไซต์ผจดทําได้ทาการออกแบบฐานข้อมูล ทําการกําหนด ู้ ั ํโครงร่ างเว็บไซต์ และ ทําการออกแบบเว็บไซต์ซึงจากการดําเนินงานต่าง ๆ สารมารถจัดทําเว็บไซต์ได้ดงนี ั4.1**หน้ าแรก ภาพที 4-1 หน้าแรก********จากภาพที 4-1 เป็ นหน้าหลักของเว็บไซต์ทีมีการนับจํานวนคนเข้าชมและเชือมต่อไปยังหน้าหลักของเว็บไซต์โดยคลิกที เข้าสู่ หน้าหลัก
 26. 26. 204.2**หน้ าหลัก ภาพที 4-2 หน้าหลัก********จากภาพที 4-2 คือหน้าหลักของเว็บไซต์ซึงจะแสดงรู ปภาพสิ นค้าทีมีวางขายในร้านและมีการแนะนําร้านว่าขายสิ นค้าใด มีการประกันคุณภาพ และมีจุดเชื อมโยงไปยังหน้าแรก สิ นค้าและราคา สมุดเยียมชม ติดต่อ และมีระบบ login เข้าสู่ ระบบ ด่านล่างจะเป็ นส่ วนของผูดูแลระบบจึงจะ ้สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้
 27. 27. 214.3**หน้ ารายละเอียดสิ นค้ า ภาพที 4-3 หน้ารายละเอียดสิ นค้า********จากภาพที 4-3 เป็ นหน้าแสดงรายละเอียดสิ นค้าต่างๆทีได้ทาการเพิมลงไปหรื อทางร้านมี ํขายจะมี ก ารแสดง รายละเอี ยดสิ นค้า ราคาสิ นค้า และรู ปภาพของสิ นค้าที มี วางขายภายในร้ า นคุณภาพ และมีจุดเชื อมโยงไปยังหน้าแรก สิ นค้าและราคา สมุดเยียมชม ติดต่อ และมีระบบ loginเข้าสู่ ระบบ ด่านล่างจะเป็ นส่ วนของผูดูแลระบบจึงจะสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ ้
 28. 28. 224.4**หน้ าสมุดเยียมชม ภาพที 4-4 หน้าสมุดเยียมชม********จากภาพที 4-4 เป็ นหน้า สมุ ดเยียมชมจะมี แบบฟอร์ ม การเยียมชมหรื อการแสดงความคิ ด เห็ น ที มี ต่ อ เว็บ ไซต์ข ้อ มู ล จากการกรอกคํา ติ ช มหรื อ การแสดงความคิ ด เห็ น จะถู ก ส่ ง ไปยัง ่ฐานข้อมูล guest เพือเก็บไว้และสามารถดึงลงมาแสดงให้ทราบได้วาใครเป็ นผูแสดงความคิดเห็น มี ้การระบบเลข IP อีกด้วย
 29. 29. 234.5**หน้ าติดต่ อ ภาพที 4-5**หน้าติดต่อ********จากภาพที 4-5 ในหน้านีจะเป็ นหน้าติดต่อกับทางร้านโดยตรงซึ งจะมีการแสดงแผนทีหรื อทีตังของร้านขายสิ นค้าโดยตรงและมีจุดเชือมโยงไปยังหน้าแรก สิ นค้าและราคา สมุดเยียมชมติดต่อ และมีระบบ login เข้าสู่ ระบบ ด่านล่างจะเป็ นส่ วนของผูดูแลระบบจึงจะสามารถเข้าไปแก้ไข ้ข้อมูลได้
 30. 30. 244.6**หน้ าผู้ดูแลระบบ ภาพที 4-6 หน้าผูดูแลระบบ ้********จากภาพที 4-6 เป็ นหน้าของผูดูแลระบบซึ งจะแสดงขึนมาหลังจากการทําการ login เข้าสู่ ้ระบบโดยใช้ user ของผูดูแลระบบ ซึ งในหน้าจะสามารถเข้าไปทําการแก้ไขเพิมเติมข้อมูลได้โดย ้การคลิกเลือกจุดเชื อมโยงทางด้านขวา4.7**หน้ าเพิมรายการสิ นค้ า ภาพที 4-7**หน้าเพิมรายการสิ นค้า********จากภาพที 4-7**เป็ นหน้าของการทําการเพิมรายการสิ นค้าซึ งจะเข้าหน้านีได้จะต้องทําการเข้าสู่ ระบบโดยใช้รหัสผ่านของผูดูแลระบบ ในหน้านีจะสามารถทําการเพิมข้อมูลรายการสิ นค้า ้ประเภทของสิ นค้า ราคาของสิ นค้า รู ปภาพของสิ นค้า ได้ เมือทําการเพิมลงไปแล้วข้อมูลจะถูกส่ งไปยังฐานข้อมูล product
 31. 31. 254.8**หน้ าแก้ ไข-ลบรายการสิ นค้ า ภาพที 4-8**หน้าแก้ไข-ลบรายการสิ นค้า********จากภาพที 4-8**เป็ นหน้าทีมีไว้สาหรับการแก้ไขและลบรายการสิ นค้าจะมีการแสดง ํรายละเอียดสิ นค้า สามารถทําการเพิมข้อมูลและทําการลบข้อมูลออกได้โดยการคลิกทีเครื องหมายกากบาทเมือคลิกแล้วจะทําการลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูล product4.9**หน้ าการออกจากระบบ ภาพที 4-9**หน้าการออกจากระบบ********จากภาพที 4-9 เป็ นหน้าทีจะแสดงขึนมาหลังจากทําการออกจากระบบโดยการ logout ซึ งจะปรากฏข้อความ คุ ณได้ออกจากรส่ วนของผูดูแลระบบแล้วเมื อทําการออกแล้วจะไม่สามารถ ้แก้ไขหรื อลบข้อมูลใดๆในระบบได้จะต้องทําการเข้าสู่ ระบบอีกครัง
 32. 32. 264.10**หน้ าปรับปรุ งรายการสิ นค้ า ภาพที 4-10**หน้าปรับปรุ งรายการสิ นค้า********จากภาพที 4-10**จะเป็ นหน้า ที ไว้สํ า หรั บ การแก้ไ ขและลบข้อ มู ล สิ น ค้า ออกจากฐานข้อมูล product โดยการคลิกทีเครื องหมายกากบาทและจะสามารถเพิมข้อมูลได้โดยการคลิกทีเครื องหมายถูกเมือคลิกแล้วจะมีฟอร์ มการเพิมเติมข้อมูล ในส่ วนของหน้านี หากไม่ได้ทาการเข้าสู่ ํระบบโดยรหัสของผูดูแลระบบ ้
 33. 33. บทที 5 สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ5.1**สรุ ปผลจากการทดสอบเว็บไซต์********การทําโครงงานการพัฒนาเว็บไซต์ เรื องการขายอุปกรณ์เดินป่ า มีหลักการทีจะพัฒนาใน ัเรื องของการขายสิ นค้าให้กบลูกค้า โดยจะแสดงรายละเอียดของสิ นค้า ราคาของสิ นค้า รู ปของสิ นค้าทําให้สะดวกต่อการตัดสิ นใจเลือกของลูกค้า และมีแผนทีแสดงทีตังของร้านค้าทําให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับทางร้านได้โดยตรง********จากการทําโครงงานการพัฒนาเว็บไซต์ เรื องการขายอุปกรณ์เดินป่ า ระบบของเว็บไซต์สามารถทําการตรวจดูสินค้าทีมีวางจําหน่ายภายในร้านและสามารถทําการสังซื อสิ นค้าโดยการพิมพ์ในแบบฟอร์ มการเยียมชมซึ งเมือกรอกลงไปข้อมูลการสังซื อจะถูกส่ งไปยังฐานข้อมูลและทางร้านจะส่ งสิ นค้าไปให้โดยทีลูกค้าจะต้องทําการโอนเงินเข้ามาในบัญชีของทางร้าน ซึ งระบบสามารถทําการขายสิ นค้ากับลูกค้าได้จริ ง********จากการทําโครงงานการพัฒนาเว็บไซต์ เรื องการขายอุปกรณ์เดินป่ า ได้มีการทดสอบเว็บไซต์การขายอุปกรณ์เดินป่ าซึ งการจัดทําเว็บไซต์ขึนมาในครังนี เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ทําให้ได้เว็บไซต์ตามทีกําหนดและยังสามารถนําไปใช้งานได้ง่ายและสะดวก อย่างไรก็ตามการพัฒนาเว็บไซต์สามารถทําการพัฒนาระบบเว็บไซต์ต่อยอดให้มีความสมบูรณ์และครบถ้วนได้อีก หรื อมีประสิ ทธิ ภาพมากขึนกว่าเดิม5.2**ปัญหาและอุปสรรค์ ในการทดลอง********5.2.1**ปั ญหาการสร้างเว็บไซต์ให้สามารถเชื อมต่อกับฐานข้อมูล********5.2.2**ปั ญหาการออกแบบเว็บไซต์เนื องจากเป็ นโปรแกรมทีจะต้องพิมพ์โค้ดเองจึงทําให้เว็บไซต์ออกมาไม่สวยงามเท่าทีควร5.3**การแก้ ไขปั ญหา********5.3.1**ในการสร้างเว็บไซต์ให้สามารถเชื อต่อกับฐานข้อมูลควรสร้างฐานข้อมูลไว้ก่อนแล้วจึงเขียนโค้ดให้เชื อต่อกับฐานข้อมูล********5.3.2**ในการออกแบบเว็บไซต์ให้สวยงามควรใช้โปรแกรมตัวอืนเข้ามาช่วยในการออกแบบรู ปภาพให้มีความสวยงาม
 34. 34. 28 เอกสารอ้ างอิงสุ ริยน ศรี สวัสดิกุล. ระบบสื อสารข้ อมูลคอมพิวเตอร์ . พิมพ์ครังที 2, กรุ งเทพฯ : สกายบุค, 2540. ั ๊ลอง, ลารี . เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ. กรุ งเทพฯ : เพียร์ สัน เอ็ดดูเคชัน อินโดไชน่า,********2543.วิเศษศักดิ โคตรอาษา. เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการเรี ยนรู้ . กรุ งเทพฯ : เธิ ร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชัน, 2542ชาญชัย ศุภอรรถกร. การพัฒนาเว็บเพจชั นสู ง. พิมพ์ครังที 1. กรุ งเทพฯ : บริ ษท ซัคเซค มีเดีย จํากัด, ั********2540.สุ นนทา วิเชียรชม. (2553). หลักการออกแบบเว็บเพจ. 26. (ออนไลน์). สื บค้นเมือ 2 กันยายน 2555. ั********จาก http://rcccom.blogspot.com/.เว็บไซต์ . 1.(ออนไลน์). สื บค้นมือ 2 กันยายน 2555. จาก http://th.wikipedia.org/wiki/เว็บไซต์
 35. 35. 29 ภาคผนวก กโค้ ด เว็บไซต์ การขายอุปกรณ์ เดินป่ า

×