โครงสร้้างข้้อมูลแบบกราฟโ           ฟ
ความหมายของกราฟ                ฟกราฟ เป็นโครงสร้างที่แทนความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่มีข้อมูลจํากัดน้อย ความ...
Edgea              b     Node /Vertices  ความสัมพันธ์ของโหนด a กับ b
ความสํําคััญของกราฟ                 ฟกราฟใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย เช่น              ระบบ...
ประเภทของกราฟ         ป      ฟกราฟไมมทศทาง (Undirected Graph) เปนกราฟทมเสนเชอมกราฟไม่มีทิศทาง (U di t d G h) ...
ประเภทของกราฟกราฟมีทิศทาง (Directed Graph) เป็นกราฟที่มีเส้นเชื่อมระบุทิศทางกํากับอยู่               B   ...
เส้้นทางเดินในกราฟ             ิ ใ ฟการกําหนดเส้นทางเดินในกราฟมีการเชื่อมต่อ 2 ลักษณะ คือ1. ต่อกันโดยทางตรง (...
เส้้นทางเดินในกราฟ              ิ ใระยะทางของการเชือมต่อ การต่อทางตรง ระยะทางจะน้อยกว่า           ...
B                             E  A               C              ...
การแทนโครงสร้างข้อมูลกราฟ1. Adjacency Matrix คือ การแทนด้วยอาร์เรย์ ขนาด n x n       yโดยการใส่เลข 1 ในแถวที่ i และ...
โครงสรางกราฟแบบไมมทศทาง      โครงสร้างกราฟแบบไม่มีทิศทางA    B          i    j  A  B  C  D  E ...
โครงสรางกราฟแบบมทศทาง        โครงสร้างกราฟแบบมีทิศทางA    B          i    j  A  B  C  D  E  ...
การแทนโครงสรางขอมูลกราฟ         โ ส้ ้     ฟ2. Node Directory เกิดจากแทนกราฟด้วยอาร์เรย์ ต้องมีการเก็บข้อมูล...
แบบโหนดไดเร็กทอรี่ (NODE DIRECTORY)เปนการแทนดวยลงกลสต ออกเปน สวน คอเป็นการแทนด้วยลิงก์ลิสต์ ออกเป็น 2 ส่วน คือโหนดไดเร็กทอ...
แบบมัลติลิสต์ (MULTI-LIST)      แบบมลตลสตประกอบดวย สวน คอ สวนทเปนไดเรกทอร และเอจ อนฟอรเมปร กอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที...
การแทนโครงสร้างของกราฟแบบ WEIGHED GRAPHWeighted graph เรียกอย่างหนึ่งว่า ข่ายงาน คือ กราฟที่มีตวเลขกากบดานแตละดาน โดยตัวเล...
WEIGHTED GRAPH                2  1       10 ม.                B          ...
ประยุกต์ใช้กราฟ WEIGHTED GRAPHประยุกต์์ใช้กับงานต่่างๆ เช่น การกําหนดเส้้นทางการเดิินจาก      ้        ่   ...
PERT (PROGRAM EVALUATION AND REVIEW TECHNIQUE)เป็นเทคนิคสําหรับคํานวณเวลาที่เร็วที่สุดในการทํากิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เสร็จ ...
PERT      5     งาน1         11                 3เรมตนเริ่ มต้น           ...
PERT จากรูปภาพ เวลาของการทํางานแต่ละขั้นตอน ดังนี้ เส้นทางที่ 1 เริ่มต้น งานที่ 1 งานที่ 3 งานที่ 4 เสร็จงาน   = 5+3+10+...
Graph
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Graph

1,704 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,704
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
481
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Graph

 1. 1. โครงสร้้างข้้อมูลแบบกราฟโ ฟ
 2. 2. ความหมายของกราฟ ฟกราฟ เป็นโครงสร้างที่แทนความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่มีข้อมูลจํากัดน้อย ความสัมพันธ์ที่ไม่จํากัดว่าต้องเป็นตามลําดับขั้น หรือข้อมูลต้องเรียงจากซ้ายไปขวากราฟ หมายถึง เชตของสิ่งที่เรียกว่าโหนด และเส้นเชื่อม (Edge) gโหนด คือ สมาชิกของความสัมพันธ์ระหว่างโหนด 2 โหนด จะเขยนอยู นรปของค่ นดับ b)เขียนอย่ในรูปของคูอันดบ (a ,b)
 3. 3. Edgea b Node /Vertices ความสัมพันธ์ของโหนด a กับ b
 4. 4. ความสํําคััญของกราฟ ฟกราฟใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย เช่น ระบบเครอขายคอมพวเตอร การวางแผนขายงาน การวิเคราะห์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การวางแผนข่ายงาน การวเคราะหเส้ น ทางวิ ก ฤต การวิ เ คราะห์ เ ส้ น ทางที่ สั้ น ที่ สุ ด ถื อ เป็ นระบบทีี่ ช่ ว ยในการวางแผนการดํํ า เนิิ น งานเพืื่ อ ใ ้ เ กิิ ด ใ ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
 5. 5. ประเภทของกราฟ ป ฟกราฟไมมทศทาง (Undirected Graph) เปนกราฟทมเสนเชอมกราฟไม่มีทิศทาง (U di t d G h) เป็นกราฟที่มีเส้นเชื่อมระหว่างโหนด 2 ตัว ไม่มีทศทาง ิ B A C D
 6. 6. ประเภทของกราฟกราฟมีทิศทาง (Directed Graph) เป็นกราฟที่มีเส้นเชื่อมระบุทิศทางกํากับอยู่ B A C
 7. 7. เส้้นทางเดินในกราฟ ิ ใ ฟการกําหนดเส้นทางเดินในกราฟมีการเชื่อมต่อ 2 ลักษณะ คือ1. ต่อกันโดยทางตรง (Directly Connection)2. ต่อกันแบบทางอ้อม ( Indirectly Connetion)
 8. 8. เส้้นทางเดินในกราฟ ิ ใระยะทางของการเชือมต่อ การต่อทางตรง ระยะทางจะน้อยกว่า ่การเชอมตอทางออมการเชือมต่อทางอ้อม ่เส้นเชื่อมที่เข้าและออกจากโหนด เรียกว่า Degree Outdegree เป็็นเส้นทีออกจากโหนด ่ Indegree เป็นเส้นทีเข้ามายังโหนดนั้นๆ ่
 9. 9. B E A C DA B, B C, C E ,D E มีการเชื่อมต่อกันโดยทางตรงA D, B E, A C ,C E มีการเชื่อมต่อกันโดยอ้อม
 10. 10. การแทนโครงสร้างข้อมูลกราฟ1. Adjacency Matrix คือ การแทนด้วยอาร์เรย์ ขนาด n x n yโดยการใส่เลข 1 ในแถวที่ i และคอลัมน์ jมคาเปน หมายถง มีเส้นเชื่อมจากมีค่าเป็น 1 หมายถึง มเสนเชอมจาก i ไป jมีค่าเป็น 0 หมายถึง ไม่มีเส้นเชื่อมจาก i ไป j
 11. 11. โครงสรางกราฟแบบไมมทศทาง โครงสร้างกราฟแบบไม่มีทิศทางA B i j A B C D E F A 0 1 1 0 0 0 B 1 0 1 1 0 0 D C 1 0 1 1 1 1 C D 0 1 1 0 1 0 E 0 0 1 1 0 0 F 0 0 1 0 0 0 EF
 12. 12. โครงสรางกราฟแบบมทศทาง โครงสร้างกราฟแบบมีทิศทางA B i j A B C D E F A 0 1 1 0 0 0 B 0 0 0 1 0 0 D C 0 0 0 1 0 0 C D 0 0 0 0 1 0 E 0 0 1 0 0 0 F 0 0 1 0 0 0 EF
 13. 13. การแทนโครงสรางขอมูลกราฟ โ ส้ ้ ฟ2. Node Directory เกิดจากแทนกราฟด้วยอาร์เรย์ ต้องมีการเก็บข้อมูลเส้นทางเชื่อมต่อทุกๆ ด้าน ที่เกิดขึ้น ทําให้สิ้นเปลืองเนื้อที่ มี 2 รูปแบบ คือแบบโหนดไดเร็กทอรี่ (Node Directory)แบบมัลติลิสต์ (Multi-list)
 14. 14. แบบโหนดไดเร็กทอรี่ (NODE DIRECTORY)เปนการแทนดวยลงกลสต ออกเปน สวน คอเป็นการแทนด้วยลิงก์ลิสต์ ออกเป็น 2 ส่วน คือโหนดไดเร็กทอรี (Node Directory) คือ ส่วนของพอยเตอร์ที่ทําหน้้าทีี่ชไปยัังโ ซึงมีีการเชืื่อมต่่อกัับโ ี้ โหนด ึ่ โหนดแต่่ละโหนด โเอ็จ อินฟอร์เมชัน (Edge Information) เซตโครงสร้างข้อมูลของการเชือมโยงประกอบด้วยชื่อโหนด และพอยเตอร์ทช้ไปยังสมาชิก ่ ี่ ีตัวถัดไป Directory Edge Information
 15. 15. แบบมัลติลิสต์ (MULTI-LIST) แบบมลตลสตประกอบดวย สวน คอ สวนทเปนไดเรกทอร และเอจ อนฟอรเมปร กอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นไดเร็กทอรี แล เอ็จ อินฟอร์เมชัน โดยในไดเร็กทอรีของโหนดแต่ละโหนดจะชีไปยังลิงก์ลิสต์ ที่มี ้ขอมูล สวน คอ ข้อมลของโหนดข้อมล 4 ส่วน คือ ขอมูลของโหนด i โหนด jDirectory Edge Information Vi Next i Vj Next j
 16. 16. การแทนโครงสร้างของกราฟแบบ WEIGHED GRAPHWeighted graph เรียกอย่างหนึ่งว่า ข่ายงาน คือ กราฟที่มีตวเลขกากบดานแตละดาน โดยตัวเลขนั้นอาจแสดงถึงระยะทางตัวเลขกํากับด้านแต่ละด้าน โดยตวเลขนนอาจแสดงถงระยะทางเวลา ค่าใช้จาย หรือปริมาณต่างๆ ่
 17. 17. WEIGHTED GRAPH 2 1 10 ม. B i j A B C D E A 5ม ม. A 0 10 8 0 0 2 ม.8 ม. 3 ม. 5 B 10 0 2 3 53 C 8 2 0 15 0 E D 0 3 15 0 12 C 4 E 0 5 0 12 0 12 ม. 15 ม ม. D
 18. 18. ประยุกต์ใช้กราฟ WEIGHTED GRAPHประยุกต์์ใช้กับงานต่่างๆ เช่น การกําหนดเส้้นทางการเดิินจาก ้ ่ ํจุดเริ่มต้นไปถึงปลายทาง ว่าใช้ถนนเส้นใดบ้าง ระยะทางน้อยที่สุดจัดการเกี่ยวกับโปรเจ็กต์ต่างๆ ว่ามีขั้นตอนอย่างไร กี่วน กี่ช่วโมง ั ัเพื่อคํานวณค่าใช้จาย ่มี 2 ลักษณะ คือ PERT และ CPM
 19. 19. PERT (PROGRAM EVALUATION AND REVIEW TECHNIQUE)เป็นเทคนิคสําหรับคํานวณเวลาที่เร็วที่สุดในการทํากิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เสร็จ มีข้อกําจัด คือ กิจกรรมจะต้องเป็นไปตามลําดับการทํางานก่อน หลัง กิจกรรมใดทําก่อนต้องทําให้เสร็จก่อนจึงจะทํากิจกรรมอื่นได้
 20. 20. PERT 5 งาน1 11 3เรมตนเริ่ มต้น 10 งาน4 งาน3 7 8 5 งาน2 เสร็ จ
 21. 21. PERT จากรูปภาพ เวลาของการทํางานแต่ละขั้นตอน ดังนี้ เส้นทางที่ 1 เริ่มต้น งานที่ 1 งานที่ 3 งานที่ 4 เสร็จงาน = 5+3+10+8 = 26 เส้นทางที่ 1 เริ่มต้น งานที่ 2 งานที่ 3 งานที่ 4 เสร็จงาน = 7+5+10+8 = 30 เส้นทางที่ 1 เริ่มต้น งานที่ 1 งานที่ 4 เสร็จงาน = 5+11+8 = 24

×