ใบความรู้ที่ 5 การสร้างแผนภูมิ

12,208 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
12,208
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
39
Actions
Shares
0
Downloads
183
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบความรู้ที่ 5 การสร้างแผนภูมิ

 1. 1. 1 ใบความรู้ การสร้ างแผนภูมิ เมือข้อมูลในตารางมีปริ มาณมากขึน นอกจากการวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบข้อมูลจะทําได้ยากแล้วการนําเสนอข้อมูลแบบตารางจะดูไม่น่าสนใจ วิธีทีดี กว่าคือการแสดงข้อมูลโดยใช้กราฟเพราะสามารถสื อความหมายได้ชดเจน ั ในบทนี เราจะได้รู้จกกับวิธีการสร้ างกราฟชนิ ดต่าง ๆ โดยใช้ตววิเศษสร้ างกราฟ (Graph ั ัWizard) การปรับเปลียนรายละเอียดต่าง ๆ ของกราฟ และเทคนิคการปรับแต่งกราฟ5.1 กราฟประเภทต่ าง ๆ ใน Excel มี ก ราฟหลายรู ปแบบที เราสามารถใช้ได้โดยให้พิ จารณาถึ งลักษณะของข้อมูลทีต้องการนําเสนอว่าเหมาะกับกราฟประเภทใด ชนิดของกราฟ ลักษณะการใช้ งาน เหมาะสําหรับใช้ในการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของข้อมูล สํ า หรั บ ใช้ใ นการเปรี ย บเที ย บข้อ มู ล โดยจัด เรี ย งตามแนวนอน เหมาะสําหรับข้อมูลทีเกียวข้องกับระยะทางหรื อเวลา ใช้ในการแสดงแนวโน้มของข้อมูล แสดงข้อมูลโดยนํามาเปรี ยบเทียบกับผลรวมข้อมูลทังหมด แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลขเป็ นชุด แสดงแนวโน้มข้อมูลและผลรวมในช่วงเวลาหรื อช่วงข้อมูลที กําหนดMicrosoft Excel ครู พีรญา ดุนขุนทด
 2. 2. 2 ลักษณะคล้ายกับกราฟวงกลม แต่สามารถแสดงข้อมูลให้พร้ อมกัน หลายชุด ใช้เปรี ยบเทียบความแตกต่างของข้อมูล โดยเปรี ยบเทียบกับข้อมูลที จุดศูนย์กลาง แสดงแนวโน้ม ของข้อ มู ล โดยนํา ค่ า แกน X และแกน Yมาใช้ เปรี ยบเทียบโดยแสดงเป็ นกราฟทีมีพนผิวต่อเนือง ื รู ปแบบการใช้งานคล้ายกับกราฟ XY โดยจะมีการใช้ค่าที 3 แสดง ขนาดฟองสบู่และละฟองในกราฟ ใช้แสดงข้อมูล ค่าสู งสุ ด ค่าตําสุ ด และการเปลียนแปลงอืน ๆ ในแต่ ละช่วงเวลา คล้ายกับกราฟแท่งแต่แสดงข้อมูลเป็ นทรงกระบอกแทน คล้ายกับกราฟแท่งแต่แสดงข้อมูลเป็ นทรงกรวย คล้ายกับกราฟแท่งแต่แสดงข้อมูลเป็ นทรงปิ รามิด5.2 สร้ างกราฟด้ วยตัววิเศษสร้ างกราฟ (Graph Wizard) เราสามารถสร้ างกราฟให้อยู่ใน Worksheet เดี ยวกับข้อมูลหรื อแยกรู ปกราฟให้อยู่ในWorksheet ใหม่ก็ได้ เมือสร้างกราฟแล้วหากข้อมูลในตารางทีใช้วาดกราฟเปลียน รู ปกราฟก็จะเปลี ยนตามอัตโนมัติ วิธีการสร้ างกราฟอย่างรวดเร็ วคือการใช้ตววิเศษสร้างกราฟซึ งจะนําเราผ่าน ัขันตอนในการสร้างกราฟประมาณ 4 ขันตอนMicrosoft Excel ครู พีรญา ดุนขุนทด
 3. 3. 3 1. คลิกเมาส์เลือกกลุ่มเซล 2. คลิกเมาส์ 3. คลิกเลือกชนิ ดของกราฟ 4. คลิกเมาส์เลือกรู ปแบบกราฟ 5. คลิกเมาส์Microsoft Excel ครู พีรญา ดุนขุนทด
 4. 4. 4 ํ 6. คลิกเมาส์กาหนดรู ปแบบการใช้ขอมูลในการสร้างกราฟ ้ 8. กําหนดชือกราฟ และรายละเอียดอืน ๆ 7. คลิกเมาส์ ํ 10. คลิกเมาส์กาหนดวิธีสร้างกราฟ 9. คลิกเมาส์ 11. คลิกเมาส์Microsoft Excel ครู พีรญา ดุนขุนทด
 5. 5. 5 1.คลิกเมาส์ เลือกกลุ่มเซลทีมีขอมูลสําหรับนํามาสร้างกราฟ ้ 2.คลิกเมาส์ เลือก ทีแถบเครื องมือเพือเรี ยกตัววิเศษสร้างกราฟ 3.คลิกเมาส์ เลือกกราฟชนิดทีต้องการในช่อง Chart Type 4.คลิกเมาส์ เลือกรู ปแบบกราฟทีต้องการในช่อง Chart sub-type 5.ถ้าเรา คลิกเมาส์ ปุ่ ม Prress and holld tto viiew samplle P ess and ho d o v ew samp e ค้างไว้ Excel จะนําข้อมูลในกลุ่มเซลทีเราเลือกมาแสดงเป็ นกราฟตามรายละเอียดกราฟทีกําหนดในหน้าต่างย่อยให้เห็นเป็ นตัวอย่างซึ งเราสามารถเปลียนชนิดของกราฟหรื อรู ปแบบทีใช้ โดยกลับไปขันตอนที 3 และ4 เลือกชนิดและรู ปแบบกราฟใหม่ 6.คลิกเมาส์ ปุ่ ม Nextt> Nex > หลังจากได้เลือกชนิดและรู ปแบบของกราฟแล้ว Excel จะแสดงกราฟทีสร้างจากข้อมูลทีเราเลือกให้เห็นเป็ นตัวอย่างในหน้าต่างย่อย 7.คลิกเมาส์ • Rows ถ้าต้องการให้สร้างกราฟโดยใช้ขอมูลตามแนวนอนแถว ้ • Column ถ้าต้องการให้สร้างกราฟโดยใช้ขอมูลตามแนวนอนคอลัมน์ ้ (ในตัวอย่างเราต้องการสร้างกราฟจากข้อมูลทีจัดในแนวคอลัมน์โดยในแต่ละคอลัมน์ จะมี ชือข้อมูลตามด้วยข้อมูลตัวเลขในแต่ละเซล ดังนันเราจึงเลือก Column เพือให้ Excel สร้าง กราฟโดยใช้ขอมูลตามแนวคอลัมน์) ้ 8.คลิกเมาส์ ปุ่ ม Nextt> Nex > Excel จะแสดงรายละเอียดเพิมเติมทีเราสามารถกําหนดได้ในกราฟMicrosoft Excel ครู พีรญา ดุนขุนทด
 6. 6. 6 9.กําหนดชือกราฟใน Chart Title:, ชือแกน X และแกน Y ในกรอบ Category(X) Axis และValue(Y) Axis 10.คลิกเมาส์ ปุ่ ม Nextt> Nex > 11.ในกรอบ Place chart: ให้ Click mouse เลือก ่ • As new sheet สร้างกราฟให้อยูใน Worksheet ใหม่และพิมพ์ชือ Worksheet ใหม่ใน ช่อง Chart1 ่ • As object in สร้างกราฟให้อยูใน Worksheet เดียวกับตารางข้อมูล โดยเราอาจ สร้าง กราฟใน Worksheet ทีต้องการได้โดยเลือกจากรายการ การใช้ตวเลือกใดขึนกับลักษณะการใช้งานว่า ั เราต้องการแยกกราฟออกไปเก็บเป็ น Worksheet ทีมีเฉพาะกราฟนีเท่านันหรื อต้องการให้นากราฟมาแสดงร่ วมกับข้อมูล ํ ตัวเลขในตาราง Sheet1 12. คลิกเมาส์ ปุ่ ม Finish ตัววิเศษจะสร้างกราฟทีมีรายละเอียดตามทีเรากําหนด FinishMicrosoft Excel ครู พีรญา ดุนขุนทด
 7. 7. 75.3 เคลือนย้ าย เปลียนขนาด และลบรู ปกราฟ ถ้าในการสร้างกราฟด้วยตัววิเศษในขันตอนที 11 เราเลือกตัวเลือก As object in จะเป็ นการกําหนดให้สร้างกราฟเป็ นองค์ประกอบหนึงใน Worksheet ซึงการทําเช่นจะทําให้เราสามารถเคลือนย้าย เปลียนขนาด และลบรู ปกราฟได้ ดังตัวอย่างรู ปกราฟทีเราสร้างบดบังตาราง ข้อมูลในตารางซึ งเราสามารถย้าย และเปลียนขนาดกราฟให้พอดีได้ เคลือนย้ ายตําแหน่ งกราฟ 1. คลิกเมาส์ 2. Drag mouse เลือนกราฟไปยังตําแหน่งทีต้องการMicrosoft Excel ครู พีรญา ดุนขุนทด
 8. 8. 8 3. ปล่อยเมาส์ 1. คลิกเมาส์ ในบริ เวณทีว่างในรู ปกราฟ (Chart Area) เพือเลือกกราฟ 2. กดเมาส์ปุ่มซ้ายค้างไว้และ Drag mouse เลือนกราฟไปตําแหน่งใหม่ทีต้องการ 3. ปล่อยเมาส์ กราฟจะย้ายมาทีตําแหน่งใหม่การเปลียนขนาดรู ปกราฟ หากกราฟทีสร้างมีขนาดเล็กหรื อใหญ่เกินไป เราสามารถปรับขนาดของกราฟได้ตามต้องการในตาราง โดยการปรับเปลียนขนาดรู ปกราฟมีผลเฉพาะตัวกับกราฟเท่านัน ไม่มีผลกระทบกับข้อมูลในตารางแต่อย่างใดMicrosoft Excel ครู พีรญา ดุนขุนทด
 9. 9. 9 1. คลิกเมาส์ 2. คลิกเมาส์ 3. Drag mouse 1. คลิกเมาส์ ในบริ เวณทีว่างในรู ปกราฟเพือเลือกกราฟ 2. คลิกเมาส์ จุดใดจุดหนึงทีปรากฏตามเส้นของกราฟ 3. กดเมาส์ปุ่มว้ายค้างไว้และ Drag mouse จะเห็นเส้นของกรอบกราฟเปลียนขนาดตาม 4. ปล่อยเมาส์เมือกรอบกราฟมีขนาดตามต้องการขนาดของรู ปกราฟ จะเปลียนเพือเติมให้ เต็มขนาดกรอบกราฟใหม่ การลบกราฟ เราสามารถลบกราฟทีไม่ตองการได้โดย Click mouse ในบริ เวณทีว่างในกราฟเพือเลือก ้กราฟและกดปุ่ ม <Delete> ซึ งการลบกราฟละไม่ส่งผลใด ๆ กับข้อมูลในตารางMicrosoft Excel ครู พีรญา ดุนขุนทด
 10. 10. 10 Click mouse แล้วกดปุ่ ม <Delete> เพือลบ รู ปกราฟ5.4 การแก้ไขและปรับแต่ งรายละเอียดของกราฟ เมือเราต้องการแก้ไขหรื อปรับแต่งรายละเอียดของกราฟ เราจะพบว่ามีการแก้ไข 3 ขันตอนทีคล้ายกับ ขันตอนทีใช้ ในการสร้ างกราฟ 1. การเปลียนชนิดและรู ปแบบกราฟ 2. การแก้ไขและปรับเปลียนแหล่งข้อมูลทีใช้สร้างกราฟ 3. การปรับแต่งรายละเอียดต่าง ๆ และส่ วนประกอบย่อยของกราฟ เราจะกล่าวถึงการแก้ไขกราฟทีละขันตอนทีเราสามารถนํามาใช้ได้ เพือปรับแต่งกราฟให้เป็ นไปตามต้องการ 9.4.1 การเปลียนชนิดและรู ปแบบกราฟ กราฟแต่ละชนิ ดมี ความเหมาะสมในการแสดงข้อมูลบางประเภท เพราะฉะนัน หากเราพบว่ากราฟชนิ ดที ใช้ไม่เหมาะกับข้อมูลที แสดง ก็ส ามารถเปลี ยนชนิ ดของกราฟได้โดยไม่ตอง ้เสี ยเวลาลบกราฟเดิมเพือสร้างกราฟชนิดทีต้องการขึนใหม่Microsoft Excel ครู พีรญา ดุนขุนทด
 11. 11. 11 1. คลิกเมาส์ ปุ่ มขวา 2. เลือก Chart Type 3. คลิกเมาส์ เลือกชนิดและรู ปแบบกราฟ 4. คลิกเมาส์Microsoft Excel ครู พีรญา ดุนขุนทด
 12. 12. 12 1. คลิกเมาส์ ปุ่ มขวาในบริ เวณพืนทีว่าง (Chart Area) ในกราฟ 2. เลือก Chart Type 3. คลิกเมาส์ เลือกชนิดและรู ปแบบกราฟทีต้องการ 4. คลิกเมาส์ ปุ่ ม OK โปรแกรม Excel จะแสดงกราฟตามชนิด และรู ปแบบทีกําหนด 5.4.2 การแก้ ไขและปรับเปลียนแหล่ งข้ อมูลทีใช้ สร้ างกราฟ ชุดข้อมูลในกราฟ คือ กลุ่มข้อมูลทีถูกนํามาใช้ในการวาดกราฟ เมือใดทีเราต้องการแก้ไขกราฟและ Click mouse ทีกราฟ Excel จะแสดงชุดข้อมูลทีใช้สร้างกราฟให้เห็น โดยจะมีกรอบสีปรากฏล้อมรอบทีใช้ หากเราพบว่าได้มีการกําหนดชุดข้อมูลทีใช้สร้างกราฟ แต่ทราบปั ญหานี หลังจากทีได้สร้างกราฟเสร็ จแล้ว มีวธีในการเพิมและแก้ไขรายละเอียดชุ ดข้อมูลในกราฟได้โดยไม่ตองกราฟเดิมที ิ ้สร้างผิด และสร้างกราฟใหม่ เพราะทีเราสามารถทําการแก้ไขรายละเอียดในกราฟเดิม เพือให้ได้ผลลัพธ์ทีถูกต้องMicrosoft Excel ครู พีรญา ดุนขุนทด
 13. 13. 135.4.3 วิธีลดในการเพิมชุ ดข้ อมูลทีใช้ สร้ างกราฟ ั ถ้าเราต้องการเพิมชุ ดข้อมูลหรื อเปลียนแปลงชุดข้อมูลทีใช้สร้างกราฟ โดยให้เลือกชุดข้อมูลใหม่ทีต้องการเพิม และ Drag mouse ลากชุดข้อมูลนันไปทีกราฟได้เลย 1.คลิกเมาส์ เลือกชุดข้อมูลใหม่ทีต้องการเพิมในกราฟ 2.Drag mouse ลากชุดข้อมูลไปทีกราฟ 3. ปล่อยเมาส์ชุดข้อมูลทีเลือกจะถูกนําไปแสดงเพิมในกราฟ 1. คลิกเมาส์ เลือกชุดข้อมูลทีต้องการเพิมในกราฟ 2. Drag mouse ลากชุดข้อมูลนันไปทีกราฟ 3. เมือเราปล่อย mouse ชุดข้อมูลทีเลือกจะถูกนําไปแสดงเพิมในกราฟMicrosoft Excel ครู พีรญา ดุนขุนทด
 14. 14. 145.4.4 การปรับแต่ งรายละเอียดต่ าง ๆ ของกราฟ หลังจากการสร้างกราฟเสร็ จสิ น เราสามารถกลับไปปรับแต่งรายละเอียดต่าง ๆ และส่ วนประกอบย่อยของกราฟได้ เช่น ถ้ากราฟทีสร้างไม่มีหวข้อหรื อชื อแกน เราสามารถกลับไปเพิม ัได้ โดยการ คลิก เมาส์ ในบริ เวณทีว่างในรู ปกราฟ (Chart Area) เพือเลือกกราฟ และ คลิกเมาส์ปุ่ม ่ขวาเลือก คําสัง Chart Options จากเมนูยอย ซึ งเราจะพบกับหน้าจอย่อยหน้าจอเดียวกันกับทีใช้ในขันตอนที 3 ในการสร้างกราฟ ซึ งบ่งเป็ นแท็บย่อย ๆ สําหรับใช้ปรับแต่งส่ วนประกอบต่าง ๆ ของกราฟ ดังนี 1. คลิกเมาส์ บริ เวณทีว่างในกราฟ เพือเลือกกราฟ 2. คลิกเมาส์ ปุ่ มขวาเลือกตัวเลือกแผนภูมิMicrosoft Excel ครู พีรญา ดุนขุนทด
 15. 15. 155.4.5 เปลียนแปลงแก้ ไข ชื อกราฟ และชื อแกนต่ าง ๆ ํ ในแท็บ Title เราสามารถเพิมกราฟและชือแกนต่าง ๆ ได้ (ถ้ายังไม่ได้กาหนด) หรื อ ่แก้ไขชือทีใช้อยูได้ตามต้องการ ชือกราฟ ชือแกน X ชือแกน Y5.4.6 ปรับแต่ งแกนของกราฟ ในแท็บ Axis เราสามารถปรับแต่งแกนของกราฟ ซึ งมีรายละเอียด ดังนี Click mouseให้มีเครื องหมายถูก เพือแสดงค่ากํากับแกน X ถ้าเราสร้างกราฟ 3 มิติ ในแท็บ Axis จะมีตวเลือกนีเพิมขึน คือ ั Category (X) axis click mouse ให้มีเครื องหมายถูก เพือแสดงคากํากับแกน XMicrosoft Excel ครู พีรญา ดุนขุนทด
 16. 16. 16 Category (Y) axis click mouse ให้มีเครื องหมายถูก เพือแสดงค่ากํากับแกน Y Value (Z) axis click mouse ให้มีเครื องหมายถูก เพือแสดงค่ากํากับแกน Z5.5 เทคนิคเกียวกับกราฟเพิมเติม ในส่ วนนีขอกล่าวถึงเทคนิคเกียวกับกราฟเพิมเติมทีเรานํามาใช้ เพือปรับแต่งกราฟทีเราสร้างให้ได้ผลลัพธ์ทีตรงกับเรามากทีสุ ด เพิมคําบรรยายในกราฟ เราสามารถเพิมคําบรรยายในกราฟ เพือใช้สือสารประเด็นทีต้องการเกียวกับกราฟได้โดย คลิกเมาส์ เลือกพืนทีว่างในกราฟ และพิมพ์คาบรรยาย หลังจากนันให้กดปุ่ ม <Esc> เมือพิมพ์ ํเสร็ จแล้ว และใช้เมาส์เลือนคําบรรยายไปทีตําแหน่งในรู ปกราฟทีต้องการ 1. คลิกเมาส์ 2. พิมพ์คาบรรยายและกด Enter ํMicrosoft Excel ครู พีรญา ดุนขุนทด
 17. 17. 17การแก้ ไขข้ อความในรู ปกราฟ ่ เราสามารถแก้ไขส่ วนทีเป็ นข้อความในกราฟ ไม่วาจะเป็ นคําบรรยายในกราฟทีเพิมเข้าไปชือแกนหรื อชื อกราฟได้ 1. คลิกเมาส์ บริ เวณข้อความทีต้องการแก้ไขMicrosoft Excel ครู พีรญา ดุนขุนทด
 18. 18. 18 2. ทําการแก้ไขข้อความและ Enterลูกเล่ นเกียวกับพายกราฟ พายกราฟนันเหมาะสําหรับแสดงข้อมูลทีเป็ นส่ วนย่อยของข้อมูลทังหมด เช่น ส่ วนแบ่งทางการตลาดของบริ ษทเมือเปรี ยบเทียบกับมูลค่าทังหมดในตลาด หรื อยอดขายประจําปี โดยแยกตาม ัสิ นค้า จุดเด่นของพายกราฟทีน่าสนใจ คือ เราสามารถแยกชินพายกราฟเพือเน้นจุดทีต้องการได้ 1. คลิกเมาส์ทีรู ปพายกราฟ 2. คลิกเมาส์เลือกชินพายกราฟทีต้องการแยก และ Drag mouseMicrosoft Excel ครู พีรญา ดุนขุนทด
 19. 19. 19 3. ปล่อยเมาส์ เมือเราต้องการยกเลิกการแยกชินพายกราฟให้ใช้เมาส์เลือกชินพายกราฟทีแยกออกมา และลากกลับไปทีกลางกราฟเช่นเดิมปรับมุมมองกราฟ 3 มิติ เราสามารถปรับมุมมองของกราฟ 3 มิติ ทีแสดงในรู ปกราฟได้โดยการคลิกเมาส์ ปุ่ มขวา ่เลือกพืนทีว่างในกราฟ หรื อส่ วนทีมีรูปกราฟ จะปรากฏเมนูยอย เลือก 3-D View เราจะพบกับหน้าจอสําหรับปรับมุมมองกราฟทีมีรายละเอียดดังรู ป 1. คลิกเมาส์ปุ่มขวาเลือกพืนทีว่าง (chart area) 2. เลือก 3-D View (มุมมอง 3 มิติ)Microsoft Excel ครู พีรญา ดุนขุนทด
 20. 20. 20 ปรับมุมยกของรู ปกราฟ ปรับความลึกของรู ปกราฟ 3. คลิกเมาส์เมือปรับรู ปกราฟเสร็จการใช้ กราฟหลายชนิดพร้ อมกัน เราสามารถนําเสนอข้อมูลโดยใช้กราฟชนิดในรู ปกราฟเดียวกันได้ ซึ งการใช้กราฟชนิ ดใดนันขึนกับลักษณะของข้อมูลทีเราแสดง ดังตัวอย่างในรู ป เราเพิมชุดข้อมูลใหม่ในกราฟทีเป็ นยอดขายเฉลียในแต่ละเดือน ซึ งการแสดงข้อมูลชุดนีเป็ นกราฟเส้นจะทําให้แนวโน้มการเปลียนแปลงของยอดขายได้ดีกว่าการใช้กราฟแท่ง ชุดข้อมูลทีเพิมขึนใหม่ 1. คลิกเมาส์ปุ่มขวาเลือกชุดข้อมูล 2. เลือกชนิดแผนภูมิMicrosoft Excel ครู พีรญา ดุนขุนทด
 21. 21. 21 3. เลือกชนิดและรู ปแบบกราฟทีต้องการใช้ 4. คลิกเมาส์Microsoft Excel ครู พีรญา ดุนขุนทด

×