แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5

980 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
980
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5

  1. 1. แผนการจัดการเรียนรู้ ที 5วิชา การจัดการข้อมูลและการคํานวณ ชันมัธยมศึกษาปี ที 2เรื อง การสร้างแผนภูมิ เวลา 4 คาบ__________________________________________________________________________________มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล การเรี ยนรู ้ การสื อสาร การแก้ปัญหา การทํางาน และอาชีพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลและมีคุณธรรมตัวชี วัดช่ วงชั น -สมรรถนะผู้เรี ยน ความสามารถในการคิด 1) ทักษะการนําความรู ้ไปใช้ ความสามารถในการใช้ทกษะชีวต ั ิ 1) กระบวนการทํางานกลุ่ม 2) กระบวนการปฏิบติ ัสาระการเรี ยนรู้ 1) อธิ บายประเภทของกราฟแต่ละชนิดได้ 2) สามารถสร้างกราฟด้วยตัววิเศษสร้างกราฟได้ 3) สามารถเคลือนย้าย เปลียนขนาด และลบรู ปกราฟได้ 4) สามารถแก้ไข และปรับแต่งรายละเอียดของกราฟได้ 5) บอกเทคนิคเกียวกับกราฟเพิมเติมได้จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ 1) กราฟประเภทต่างๆ 2) สร้างกราฟด้วยตัววิเศษสร้างกราฟ (Graph Wizard) 3) เคลือนย้าย เปลียนขนาด และลบรู ปกราฟ 4) การแก้ไขและปรับแต่งรายละเอียดของกราฟ 5) เทคนิคเกียวกับกราฟเพิมเติม ครู พีรญา ดุนขุนทด
  2. 2. กิจกรรมการเรี ยนรู้ คาบที 1 ขันนําเข้ าสู่ บทเรียน 1) ครู สนทนาเกียวกับผลดีของการอดทน 2) สนทนาและซักถามนักเรี ยนถึ ง ข้อมูลในตารางมีปริ มาณมากขึน นอกจากการวิเคราะห์ และเปรี ยบเทียบข้อมูลจะทําได้ยากแล้ว การนําเสนอข้อมูลแบบตารางจะดูไม่น่าสนใจ วิธี ทีดีกว่า คือ การแสดงข้อมูล โดยใช้กราฟ เพราะสามารถสื อความหมายได้ชดเจน ั ขันดําเนินกิจกรรมการเรี ยนรู้ 1) อธิ บายประกอบการซักถามนักเรี ยนถึง ส่ วนประกอบของกราฟ 2) อธิ บายประกอบการซักถามนักเรี ยนในเรื อง ประเภทของกราฟต่าง ๆ 3) ให้นกเรี ยนป้ อนข้อมูลตามใบความรู ้ ั 4) อธิ บาย และสาธิ ตวิธีการสร้างกราฟด้วยตัววิเศษ พร้อมให้นกเรี ยนปฏิบติตาม ั ั ขันสรุ ป ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระการเรี ยนรู ้ร่วมกัน คาบที 2 ขันนําเข้ าสู่ บทเรียน ทบทวนเนื อหาคาบทีแล้ว และซักถามนักเรี ยนในเรื อง ประเภทของกราฟต่างๆ ว่ามีลกษณะ ัอย่างไร แล้วเชื อมโยงเข้าสู่ เนือหาการเคลือนย้าย เปลียนขนาด และลบรู ปกราฟ ขันดําเนินกิจกรรมการเรี ยนรู้ 1) ให้นกเรี ยนเปิ ดโปรแกรม Microsoft Excel ั 2) อธิ บาย และสาธิ ตวิธีการเคลือนย้าย เปลียนขนาด และลบรู ปกราฟ พร้อมให้นกเรี ยนปฏิบติ ั ั ตาม 3) ให้นกเรี ยนทําใบงานที 8 การสร้างแผนภูมิ ั ขันสรุ ป ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ครู พีรญา ดุนขุนทด
  3. 3. คาบที 3 ขันนําเข้ าสู่ บทเรียน สนทนาและซัก ถามนัก เรี ย นถึ ง กราฟแต่ ล ะชนิ ดมี ค วามเหมาะสมในการแสดงข้อมู ล บางประเภทเท่านัน หากพบว่ากราฟชนิดทีใช้ไม่เหมาะกับข้อมูลทีแสดง ก็สามารถเปลียนชนิ ดของกราฟได้โดยไม่ตองเสี ยเวลาลบกราฟเดิม เพือสร้างกราฟชนิดทีต้องการขึนใหม่ ทําให้ประหยัดเวลามากขึน ้ ขันดําเนินกิจกรรมการเรี ยนรู้ 1) ให้นกเรี ยนเปิ ดโปรแกรม Microsoft Excel ั 2) อธิ บาย และสาธิ ตวิธีการแก้ไข และปรับแต่งรายละเอียดของกราฟ พร้อมให้ นักเรี ยน ปฏิบติตาม ั 3) ให้นกเรี ยนทําใบงานที 9 การแก้ไขแผนภูมิ ั ขันสรุ ป ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระการเรี ยนรู ้ร่วมกัน คาบที 4 ขันนําเข้ าสู่ บทเรียน ทบทวนเนื อหาคาบทีแล้ว และซักถามนักเรี ยนในเรื อง การแก้ไข และปรับแต่งรายละเอียดของกราฟ แล้วเชือมโยงเข้าสู่ เนือหาเทคนิคเกียวกับกราฟเพิมเติม ขันดําเนินกิจกรรมการเรี ยนรู้ 1) ให้นกเรี ยนเปิ ดโปรแกรม Microsoft Excel ั 2) อธิ บาย และสาธิ ตเทคนิคเกียวกับกราฟ พร้อมให้นกเรี ยนปฏิบติตาม ั ั 3) ให้นกเรี ยนทําใบงานที 10 การสร้างแผนภูมิ ั ขันสรุ ป ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ครู พีรญา ดุนขุนทด
  4. 4. สื อ/แหล่ งเรียนรู้ สื อการเรี ยนรู้ 1) ใบความรู ้ที 5 เรื อง การสร้างแผนภูมิ 2) ใบงานที 8 เรื อง การสร้างแผนภูมิ 3) ใบงานที 9 เรื อง การแก้ไขแผนภูมิ 4) ใบงานที 10 เรื อง การสร้างแผนภูมิ แหล่ งการเรียนรู้ 1) ห้องสมุด 2) ห้องปฏิบติการคอมพิวเตอร์ ั 3) อินเทอร์ เน็ตการวัดและประเมินผล วิธีวด ั 1) สังเกตจาการทํากิจกรรม เครืองมือวัด 1) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน 2) แบบประเมินผลงาน เกณฑ์ การวัด 1) การประเมินพฤติกรรม a. ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 2) การประเมินผลงาน a. ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ ครู พีรญา ดุนขุนทด
  5. 5. แบบประเมินผลงาน คุณภาพการปฏิบัติ ลําดับที รายการประเมิน 4 3 2 1 1 ความถูกต้องของเนือหา 2 สะอาด เรี ยบร้อย 3 การตรงต่อเวลา รวม ลงชือ...................................................ผูประเมิน ้ ............../.................../...............เกณฑ์ การให้ คะแนน ผลงานหรื อพฤติกรรมสมบูรณ์ชดเจน ั ให้ 4 คะแนน ผลงานหรื อพฤติกรรมค่อนข้างสมบูรณ์ ให้ 3 คะแนน ผลงานหรื อพฤติกรรมมีขอบกพร่ องเป็ นบางส่ วน ้ ให้ 2 คะแนน ผลงานหรื อพฤติกรรมมีขอบกพร่ องมาก ้ ให้ 1 คะแนนเกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ ช่ วงคะแนน ระดับคุณภาพ 10-12 ดีมาก 7-9 ดี 4-6 พอใช้ ตํากว่า 4 ปรับปรุ ง ครู พีรญา ดุนขุนทด
  6. 6. แบบสั งเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม การร่ วม ชือ – สกุล ความร่ วมมือ การแสดง การรับฟัง รวม การตังใจ ปรับปรุงลําดับที ของผู้รับการ ในการทํางาน ความคิดเห็น ความคิดเห็น 20 ทํางาน ผลงานกลุ่ม ประเมิน คะแนน 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 ลงชือ...................................................ผูประเมิน ้ ............../.................../................ เกณฑ์ การให้ คะแนน เกณฑ์ การตัดสินคุณภาพ ดีมาก = 4 ช่ วงคะแนน ระดับคุณภาพ ดี = 3 18-20 ดีมาก พอใช้ = 2 14-17 ดี 10-13 พอใช้ หมายเหตุ ครู อาจใช้วธีการมอบหมายให้หวหน้ากลุ่มเป็ นผูประเมิน หรื อให้ตวแทนกลุ่มผลัดกันประเมิน ิ ั ้ ั หรื อให้มีการประเมินโดยเพือน โดยตัวนักเรี ยนเอง ตามความเหมาะสมก็ได้ ครู พีรญา ดุนขุนทด

×