แผนการจัดการเรียนรู้ ที 4วิชา การจัดการข้อมูลและการคํานวณ                    ชันมัธยมศึกษาปี ที 2เรื อง...
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้      1) อธิ บายการใช้สูตรคํานวณได้      2) สามารถป้ อนสู ตรคํานวณได้      3) สาม...
คาบที 2    ขันนําเข้ าสู่ บทเรียน    ทบทวนเนื อหาคาบทีได้สอนเมือคาบทีแล้ว พร้อมทังซักถามนักเรี ยนประกอบ    ขันดํา...
คาบที 4    ขันนําเข้ าสู่ บทเรียน    สนทนาและซักถามถึง Excel ว่ามีฟังก์ชนการคํานวณมากมาย คงไม่สามารถกล่าวถึงได้ครบ ...
คาบที 6    ขันนําเข้ าสู่ บทเรียน    สนทนาและซักถามนักเรี ยนถึ ง การเขียนสู ตรคํานวณ หรื อฟั งก์ชนผิด Excel จะเสนอแ...
เครืองมือวัด  1) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน  2) แบบประเมินผลงานเกณฑ์ การวัด  1) การประเมินพฤติกรรม      a. ระดับค...
แบบประเมินผลงาน                                           คุณภาพการปฏิบัติ ลําดั...
แบบสั งเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม                             การร่ วม     ชือ – สกุล  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4

743 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4

 1. 1. แผนการจัดการเรียนรู้ ที 4วิชา การจัดการข้อมูลและการคํานวณ ชันมัธยมศึกษาปี ที 2เรื อง การคํานวณในตารางทํางาน เวลา 6 คาบ__________________________________________________________________________________มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล การเรี ยนรู ้ การสื อสาร การแก้ปัญหา การทํางาน และอาชีพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลและมีคุณธรรมตัวชี วัดช่ วงชั น -สมรรถนะผู้เรี ยน ความสามารถในการคิด 1) ทักษะการนําความรู ้ไปใช้ ความสามารถในการใช้ทกษะชีวต ั ิ 1) กระบวนการทํางานกลุ่ม 2) กระบวนการปฏิบติ ัสาระการเรี ยนรู้ 1) คํานวณโดยกําหนดสู ตรเอง a. เข้าใจการใช้สูตรคํานวณ b. การป้ อนสู ตรคํานวณ c. การแก้ไขสู ตรคํานวณ 2) คํานวณโดยใช้ฟังก์ชนั a. แนะนําส่ วนประกอบของฟังก์ชน ั b. การเขียนฟังก์ชน ั c. การใช้ Paste Function สร้างฟังก์ชนทีต้องการ ั d. แนะนําฟังก์ชนทีสําคัญ ั e. การแก้ไขฟังก์ชน ั f. การใช้ AutoSum g. ข้อความบอกข้อผิดพลาดทีเกิดจากการเขียนสู ตรและฟังก์ชนผิด ั ครู พีรญา ดุนขุนทด
 2. 2. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ 1) อธิ บายการใช้สูตรคํานวณได้ 2) สามารถป้ อนสู ตรคํานวณได้ 3) สามารถแก้ไขสู ตรคํานวณได้ 4) อธิ บายส่ วนประกอบของฟังก์ชนได้ ั 5) สามารถเขียนฟังก์ชนการคํานวณได้ ั 6) สามารถใช้ Paste Function ในการคํานวณได้ 7) อธิ บายฟังก์ชนทีสําคัญได้ ั 8) สามารถใช้ Autosum ในการคํานวณได้ 9) สามารถแก้ไขฟังก์ชนในการคํานวณได้ ั 10) บอกข้อผิดพลาดทีเกิดจากการเขียนสู ตรและฟังก์ชนผิด ักิจกรรมการเรี ยนรู้ คาบที 1 ขันนําเข้ าสู่ บทเรียน 1) ครู สนทนาเกียวกับผลดีของการความขยันหมันเพียร 2) สนทนาและซักถามถึง Excel ว่า สามารถบันทึกข้อมูลในตาราง และตกแต่งข้อมูลให้ดู สวยงาม นอกจากนัน Excel ยังมีสมบัติทีสําคัญมากนันคือ การคํานวณข้อมูลในตารางโดย ใช้สูตร ซึ งให้ผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยํา และรวดเร็ ว ขันดําเนินกิจกรรมการเรี ยนรู้ 1) อธิ บายประกอบการซักถาม เรื อง การใช้สูตรคํานวณ 2) ให้นกเรี ยนออกมาทําโจทย์ตวอย่างบนกระดาน (โดยการสุ่ ม) ั ั 3) ให้นกเรี ยนเปิ ดโปรแกรม Microsoft Excel ั 4) อธิ บายและสาธิ ตวิธีการป้ อนสู ตรคํานวณ พร้อมให้นกเรี ยนปฏิบติตาม ั ั 5) อธิ บายและสาธิ ตวิธีการแก้ไขสู ตรคํานวณ พร้อมให้นกเรี ยนปฏิบติตาม ั ั ขันสรุ ป ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ครู พีรญา ดุนขุนทด
 3. 3. คาบที 2 ขันนําเข้ าสู่ บทเรียน ทบทวนเนื อหาคาบทีได้สอนเมือคาบทีแล้ว พร้อมทังซักถามนักเรี ยนประกอบ ขันดําเนินกิจกรรมการเรี ยนรู้ 1) อธิ บายประกอบการซักถาม เรื อง ส่ วนประกอบของฟังก์ชน ั 2) ให้นกเรี ยนเปิ ดโปรแกรม Microsoft Excel ั 3) ให้นกเรี ยนป้ อนข้อมูลตามใบความรู ้ ั 4) อธิ บายและสาธิ ตวิธีการเขียนฟังก์ชน พร้อมให้นกเรี ยนปฏิบติตาม ั ั ั ขันสรุ ป ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระการเรี ยนรู ้ร่วมกัน คาบที 3 ขันนําเข้ าสู่ บทเรียน สนทนาและซักถามนักเรี ยนถึ ง การใช้ฟังก์ชนเมือคาบทีแล้ว ซึ งช่ วยให้เราไม่ตองสร้ างสู ตร ั ้คํานวณทีซับซ้อนด้วยตัวเราเอง แต่ฟังก์ชนใน Excel มีจานวนมากซึ งแต่ละตัวมีวิธีการใช้งานแตกต่าง ั ํกัน คงจําฟั งก์ชนแต่ละตัวไม่หมด Excel ยังมี Paste Function ทีสามารถสร้ างฟั งก์ชนให้เราโดย ั ัอัตโนมัติ ขันดําเนินกิจกรรมการเรี ยนรู้ 1) ให้นกเรี ยนเปิ ดโปรแกรม Microsoft Excel ั 2) ให้นกเรี ยนป้ อนข้อมูลตามใบความรู ้ ั 3) อธิ บายและสาธิ ตวิธีการใช้ Paste Function พร้อมให้นกเรี ยนปฏิบติตาม ั ั ขันสรุ ป ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ครู พีรญา ดุนขุนทด
 4. 4. คาบที 4 ขันนําเข้ าสู่ บทเรียน สนทนาและซักถามถึง Excel ว่ามีฟังก์ชนการคํานวณมากมาย คงไม่สามารถกล่าวถึงได้ครบ ัทุกตัวได้ แต่มีฟังก์ชนทีมีความสําคัญทีเราสามารถนําไปใช้ได้ในงานทัวไป ั ขันดําเนินกิจกรรมการเรี ยนรู้ 1) อธิ บายและสาธิ ตวิธีการใช้ฟังก์ชนทางคณิ ตศาสตร์ แต่ละตัว พร้อมให้นกเรี ยนปฏิบติตาม ั ั ั 2) อธิ บายและสาธิ ตวิธีการใช้ฟังก์ชนทางสถิติแต่ละตัว พร้อมให้นกเรี ยนปฏิบติตาม ั ั ั 3) ให้นกเรี ยนทําใบงานที 5 เรื อง การคํานวณในตารางทํางาน ั ขันสรุ ป ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระการเรี ยนรู ้ร่วมกัน คาบที 5 ขันนําเข้ าสู่ บทเรียน สนทนาและซักถามถึง การเขียนฟังก์ชน Sum ซึ งเป็ นฟังก์ชนทีมีการใช้งานมาก มีเครื องมือ ั ัหนึงทีสามารถหาผลรวมได้ภายในไม่กีขันตอน ทําให้เราไม่ตองเสี ยเวลาใช้ Paste Function หรื อเขียน ้ฟังก์ชน Sum นันก็คือ การใช้ Autosum (ผลรวมอัตโนมัติ) ั ขันดําเนินกิจกรรมการเรี ยนรู้ 1) ให้นกเรี ยนเปิ ดโปรแกรม Microsoft Excel ั 2) ให้นกเรี ยนป้ อนข้อมูลตามใบความรู ้ ั 3) อธิ บายและสาธิ ตการใช้ Autosum ในการคํานวณ พร้อมให้นกเรี ยนปฏิบติตาม ั ั 4) อธิ บายและสาธิ ตวิธีการแก้ไขฟังก์ชน พร้อมให้นกเรี ยนปฏิบติตาม ั ั ั 5) ให้นกเรี ยนทําใบงานที 6 เรื อง autosum ั ขันสรุ ป ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ครู พีรญา ดุนขุนทด
 5. 5. คาบที 6 ขันนําเข้ าสู่ บทเรียน สนทนาและซักถามนักเรี ยนถึ ง การเขียนสู ตรคํานวณ หรื อฟั งก์ชนผิด Excel จะเสนอแนว ัทางแก้ไ ขข้อผิดพลาดให้โดยอัตโนมัติ ในกรณี ทีสู ตรคํา นวณ หรื อฟั ง ก์ชันที เขี ย นถู กต้องตามหลักไวยากรณ์แต่เกิดปั ญหาเมือถูกนํามาคํานวณ Excel จะแสดงข้อความบอกความผิดพลาดทีแตกต่างกันไปตามลักษณะปั ญหาทีพบ ขันดําเนินกิจกรรมการเรี ยนรู้ 1) ให้นกเรี ยนเปิ ดโปรแกรม Microsoft Excel ั 2) อธิ บายข้อความบอกข้อผิดพลาดทีเกิดจากการเขียนสู ตรและฟังก์ชนผิด ั 3) สาธิ ตการเขียนสู ตรและการใช้ฟังก์ชนผิด เพือให้แสดงข้อความบอกข้อผิดพลาด พร้อม ั ให้นกเรี ยนปฏิบติตาม ั ั 4) ให้นกเรี ยนทําใบงานที 7 เรื อง การใช้ฟังก์ชนในการคํานวณ ั ั ขันสรุ ป ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระการเรี ยนรู ้ร่วมกันสื อ/แหล่ งเรียนรู้ สื อการเรี ยนรู้ 1) ใบความรู ้ที 4 เรื อง การคํานวณในตารางทํางาน 2) ใบงานที 5 เรื อง การคํานวณในตารางทํางาน 3) ใบงานที 6 เรื อง autosum 4) ใบงานที 7 เรื อง การใช้ฟังก์ชนในการคํานวณ ั แหล่ งการเรียนรู้ 1) ห้องสมุด 2) ห้องปฏิบติการคอมพิวเตอร์ ั 3) อินเทอร์ เน็ตการวัดและประเมินผล วิธีวด ั 1) สังเกตจาการทํากิจกรรม ครู พีรญา ดุนขุนทด
 6. 6. เครืองมือวัด 1) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน 2) แบบประเมินผลงานเกณฑ์ การวัด 1) การประเมินพฤติกรรม a. ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 2) การประเมินผลงาน a. ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ ครู พีรญา ดุนขุนทด
 7. 7. แบบประเมินผลงาน คุณภาพการปฏิบัติ ลําดับที รายการประเมิน 4 3 2 1 1 ความถูกต้องของเนือหา 2 สะอาด เรี ยบร้อย 3 การตรงต่อเวลา รวม ลงชือ...................................................ผูประเมิน ้ ............../.................../...............เกณฑ์ การให้ คะแนน ผลงานหรื อพฤติกรรมสมบูรณ์ชดเจน ั ให้ 4 คะแนน ผลงานหรื อพฤติกรรมค่อนข้างสมบูรณ์ ให้ 3 คะแนน ผลงานหรื อพฤติกรรมมีขอบกพร่ องเป็ นบางส่ วน ้ ให้ 2 คะแนน ผลงานหรื อพฤติกรรมมีขอบกพร่ องมาก ้ ให้ 1 คะแนนเกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ ช่ วงคะแนน ระดับคุณภาพ 10-12 ดีมาก 7-9 ดี 4-6 พอใช้ ตํากว่า 4 ปรับปรุ ง ครู พีรญา ดุนขุนทด
 8. 8. แบบสั งเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม การร่ วม ชือ – สกุล ความร่ วมมือ การแสดง การรับฟัง รวม การตังใจ ปรับปรุงลําดับที ของผู้รับการ ในการทํางาน ความคิดเห็น ความคิดเห็น 20 ทํางาน ผลงานกลุ่ม ประเมิน คะแนน 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 ลงชือ...................................................ผูประเมิน ้ ............../.................../................ เกณฑ์ การให้ คะแนน เกณฑ์ การตัดสินคุณภาพ ดีมาก = 4 ช่ วงคะแนน ระดับคุณภาพ ดี = 3 18-20 ดีมาก พอใช้ = 2 14-17 ดี 10-13 พอใช้ หมายเหตุ ครู อาจใช้วธีการมอบหมายให้หวหน้ากลุ่มเป็ นผูประเมิน หรื อให้ตวแทนกลุ่มผลัดกันประเมิน ิ ั ้ ั หรื อให้มีการประเมินโดยเพือน โดยตัวนักเรี ยนเอง ตามความเหมาะสมก็ได้ ครู พีรญา ดุนขุนทด

×