ใบความรู้ 2.2 เครือข่ ายคอมพิวเตอร์     เครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) คื อ กลุ่มของคอมพิวเตอร์ และอุ ปกรณ...
- ระบบปฏิบัติการเครื อข่ าย หรื อ NOS (Network Operating System) ระบบปฏิ บติการ    ัเครื อข่ า ยที คอยจัดการเกี ยวกับ ...
3. เครือข่ ายระดับเมือง (MAN)                                        ่    เป็ น...
รู ปแบบการเชื อมต่ อเครือข่ าย     1. เครื อข่ ายแบบบัส (Bus Network) เป็ นเครื อข่ายทีเชื อมต่อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์...
ทํางานของหน่วยสลับสายกลาง จึงเป็ นศูนย์กลางของการติดต่อ วงจรเชื อมโยงระหว่างสถานี ต่าง ๆ ทีต้องการติดต่อกัน     3. เคร...
4. เครือข่ ายแบบต้ นไม้ (Tree Network) เป็ นเครื อข่ายทีมีผสมผสานโครงสร้างเครื อข่ายแบบต่างๆเข้าด้วยกันเป็ นเครื อข่ายขนาด...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2.2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

1,870 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,870
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
26
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2.2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

 1. 1. ใบความรู้ 2.2 เครือข่ ายคอมพิวเตอร์ เครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) คื อ กลุ่มของคอมพิวเตอร์ และอุ ปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทีถู กนํ า มาเชื อมต่ อกันผ่านอุ ปกรณ์ ด้า นการสื อสารหรื อสื ออื นใด ทําให้ผูใ ช้ในระบบ ้เครื อข่ายสามารถติดต่อสื อสารแลกเปลียนและใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื อข่ายร่ วมกันได้ การทีเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ มีบทบาท และความสําคัญเพิมขึนเพราะไมโครคอมพิวเตอร์ ได้รับการใช้งานอย่างแพร่ หลาย จึงเกิดความต้องการทีจะเชือมต่อคอมพิวเตอร์ เหล่านันเข้าด้วยกัน เพือเพิมขีดความสามารถของระบบให้สูงขึนเพิมการใช้งานด้านต่าง ๆ และลดต้นทุนระบบโดยรวมลง เครื อข่ายมีตังแต่ขนาดเล็กทีเชือมต่อกันด้วยคอมพิวเตอร์ เพียงสองสามเครื องเพือใช้งานในบ้าน หรื อในบริ ษทเล็กๆ ัไปจนถึงเครื อข่ายระดับโลกทีครอบคลุมไปเกือบทุกประเทศเครื อข่ายสามารถเชื อมต่อคอมพิวเตอร์ เป็ นจํานวนมากทัวโลกเข้าด้วยกัน เราเรี ยกว่า เครือข่ ายอินเทอร์ เน็ตองค์ ประกอบระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ จึงประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ ตงแต่ 2 เครื องขึนไป โดยแบ่งเป็ น ัองค์ประกอบสําคัญ คือ - คอมพิวเตอร์ อย่ างน้ อย 2 เครือง - เน็ตเวิร์คการ์ ด หรื อ NIC (Network Interface Card) เป็ นการ์ ดเสี ยบเข้ากับช่องสล๊อตบนเมนบอร์ ดของคอมพิวเตอร์ ซึ งเป็ นจุดเชือมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย - สื อกลางและอุปกรณ์ สําหรั บการรั บส่ งข้ อมูล เช่ น สายสัญญาณ ปั จจุบนทีนิ ยมใช้ได้แก่ สาย ัโคแอ๊กเชี ยล สายคู่เกลี ยวบิด และสายใยแก้วนําแสง ส่ วนอุปกรณ์ เครื อข่ายได้แก่ สวิตช์ เกตเวย์ ฮับเราท์เตอร์ - โปรโตคอล (Protocol) โปรโตคอลเป็ นภาษาที คอมพิ วเตอร์ ใช้สือสารกันผ่านเครื อข่ า ยคอมพิ วเตอร์ ที สามารถสื อสารกันได้จา เป็ นต้องมี ภาษาสื อกลางที ทํา ให้เ ข้า ใจกัน คื อ โปรโตคอล ํเดียวกัน เช่น TCP/IP, IPX/SPXวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2 พีรญา ดุนขุนทด
 2. 2. - ระบบปฏิบัติการเครื อข่ าย หรื อ NOS (Network Operating System) ระบบปฏิ บติการ ัเครื อข่ า ยที คอยจัดการเกี ยวกับ การใช้ง านเครื อข่ า ยของผูใ ช้แต่ล ะคน ควบคุ ม ทรั พ ยากรต่า ง ๆ ของ ้เครื อข่าย ระบบปฏิบติการทีนิยม ได้แก่ Windows Server 2003, Novell NetWare, Sun Solaris, Linux ัชนิดของเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถจําแนกตามระยะทางทีเชื อมต่อระหว่างอุปกรณ์การสื อสารเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ แบ่งแยกออกตามสภาพการเชื อมโยงได้เป็ น 4 ชนิดคือ 1. เครื อข่ายส่ วนบุคคล(Personal area network : PAN 2. เครื อข่ายท้องถิน หรื อเครื อข่ายแลน (Local Area Network : LAN) 3. เครื อข่ายระดับเมือง หรื อเครื อข่ายแมน (Metropolitan Area Network : MAN) 4. เครื อข่ายระดับประเทศ หรื อเครื อข่ายแวน (Wide Area Network : WAN) 1. เครือข่ ายแบบบุคคล (PAN) เป็ นเครื อ ข่ า ยไร้ ส าย เชื อมโยง อุ ป กรณ์ ก ารสื อสารหลายๆ เครื องเข้า ด้ว ยกัน ระยะทางการเชือมต่อ ไม่เกิน 1 เมตร ความเร็ ว ประมาณ 10 Mbp ใช้สือ IrDA Port, Bluetooth, Wireless 2. เครือข่ ายท้ องถิน (LAN) ั ่ เครือข่ ายแลน หรือเครือข่ ายท้ องถิน เป็ นเครื อข่ายขนาดเล็ก ใช้กนอยูในบริ เวณไม่กว้าง ซึ ง ่เชือมโยงคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สือสารทีอยูในท้องทีบริ เวณเดียวกันเข้าด้วยกัน เช่น ภายในอาคารหรื อภายในองค์การทีมีระยะทางไม่ไกลมากนักวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2 พีรญา ดุนขุนทด
 3. 3. 3. เครือข่ ายระดับเมือง (MAN) ่ เป็ นเครือข่ ายทีใช้ ภายในเมือง หรือภายในจังหวัด เป็ นระบบทีมีขนาดกลางอยูระหว่าง เครื อข่ายแลน กับ เครื อข่าย แวน 4. เครือข่ ายระดับประเทศ (WAN) เป็ นเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ทีเชือมโยงระบบคอมพิวเตอร์ ในระยะห่างไกล เป็ นเครื อข่ายขนาดใหญ่ มีการติดต่อต่อสื อสารกันในบริ เวณกว้าง เช่น เชื อมโยงระหว่างจังหวัด ระหว่างประเทศวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2 พีรญา ดุนขุนทด
 4. 4. รู ปแบบการเชื อมต่ อเครือข่ าย 1. เครื อข่ ายแบบบัส (Bus Network) เป็ นเครื อข่ายทีเชื อมต่อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆด้วยสายเคเบิลยาวต่อเนืองไปเรื อย ๆ โดยจะมีคอนเน็กเตอร์ เป็ นตัวเชือมต่อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เข้ากับสายเคเบิล ในการส่ งข้อมูลจะมีคอมพิวเตอร์ เพียงตัวเดียวเท่านันทีสามารถส่ งข้อมูลได้ในช่วง เวลาหนึงๆ การจัดส่ งข้อมูลวิธีนี จะต้องกําหนดวิธีการทีจะไม่ให้ทุกสถานี ส่งข้อมูลพร้อมกัน เพราะจะทําให้ข้อมูลชนกัน วิธีการทีใช้อาจแบ่งเวลาหรื อให้แต่ละสถานี ใช้ความถีสัญญาณทีแตกต่างกัน การเซตอัปเครื องเครื อข่ายแบบบัสนี ทําได้ไม่ยาก เพราะว่าเครื องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์แต่ละชนิ ด ถูกเชื อมต่อด้วยสาย เคเบิลเพียงเส้นเดียวโดยส่ วนใหญ่แล้วเครื อข่ายแบบบัส มักจะใช้ในเครื อข่ายขนาดเล็ก ซึ งอยู่ในองค์กรทีมีคอมพิวเตอร์ ใช้ไม่มากนัก 2. เครือข่ ายแบบดาว (Star Network) เป็ นเครื อข่ายทีเชือมต่อคอมพิวเตอร์ เข้ากับอุปกรณ์ทีเป็ นจุ ด ศู น ย์ก ลางของเครื อ ข่ า ย โดยการนํา สถานี ต่ า ง ๆ มาต่ อ ร่ วมกัน กับ หน่ ว ย สลับ สายกลางการติดต่อสื อสารระหว่างสถานี จะกระทําได้ดวยการติ ดต่อผ่านทางวงจรของหน่ วยสลับสายกลาง การ ้วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2 พีรญา ดุนขุนทด
 5. 5. ทํางานของหน่วยสลับสายกลาง จึงเป็ นศูนย์กลางของการติดต่อ วงจรเชื อมโยงระหว่างสถานี ต่าง ๆ ทีต้องการติดต่อกัน 3. เครื อข่ ายแบบวงแหวน (Ring Network) เป็ นเครื อข่ายทีเชื อมต่อ คอมพิวเตอร์ ดวยสายคเบิล ้ยาวเส้นเดี ยวในลักษณะวงแหวน การรับส่ งข้อมูลในเครื อข่ายวงแหวน จะใช้ทิศทางเดียวเท่านัน เมือคอมพิวเตอร์ เครื องหนึ งส่ งข้อมูลมันก็จะส่ งไปยังคอมพิวเตอร์ เครื องถัดไป ถ้าข้อมูลที รับมาไม่ตรงตามทีคอมพิวเตอร์ เครื องต้นทางระบุ ก็จะส่ งผ่านไปยังคอมพิวเตอร์ เครื องถัดไปซึ งจะเป็ นขันตอน อย่าง ่นีไปเรื อย ๆ จนกว่าจะถึงคอมพิวเตอร์ ปลายทางทีถูกระบุตามทีอยูจากเครื องต้นทางวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2 พีรญา ดุนขุนทด
 6. 6. 4. เครือข่ ายแบบต้ นไม้ (Tree Network) เป็ นเครื อข่ายทีมีผสมผสานโครงสร้างเครื อข่ายแบบต่างๆเข้าด้วยกันเป็ นเครื อข่ายขนาดใหญ่ การจัดส่ งข้อมูลสามารถส่ งไปถึงได้ทุกสถานี การสื อสาร ่ข้อมูลจะผ่านตัวกลางไปยังสถานีอืน ๆ ได้ทงหมด เพราะทุกสถานีจะอยูบนทางเชือม รับส่ งข้อมูล ัเดียวกันข้อมูลอ้างอิง: http://www.skn.ac.th/a_cd/contentวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2 พีรญา ดุนขุนทด

×