ใบความรู้ที่ 2 การป้อนและแก้ไขข้อมูล

1,235 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,235
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบความรู้ที่ 2 การป้อนและแก้ไขข้อมูล

 1. 1. 1 ใบความรู้ การป้ อนและแก้ไขข้ อมูล2.1 ข้ อมูลและประเภทของข้ อมูล ซอฟต์แวร์ สาเร็ จประเภทตารางทํางานมีการออกแบบพืนทีบนจอภาพให้เปรี ยบเสมือน ํกระดาษแผ่นใหญ่แบ่งออกเป็ นแถวและคอลัมน์ ทําให้พนทีส่ วนตัดระหว่างแถวและคอลัมน์เป็ น ืเซลสําหรับป้ อนข้อมูลเข้าไป การออกแบบพืนทีบนจอภาพดังกล่าวทําให้ขอมูลทีกรอกเข้าไปอยูใน ้ ่รู ปตาราง ซึ งเป็ นการนําเสนอข้อมูลทีเห็นได้ชดเจน ข้อมูลทีป้ อนเข้าไปในแต่ละเซลของตาราง ัทํางานแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท คือ ข้อความ จํานวน และสู ตร2.2 การป้ อนข้ อมูลและการแก้ไขข้ อมูล เริมปอนข้ อมูลในเซล ้ เราสามารถป้ อนข้อมูลในตารางได้ โดยเลือนกรอบดํามาตรงช่องเซลทีต้องการและพิมพ์ข้อมูล เข้าไปได้เลย ถ้าต้องการยกเลิกข้อมูลให้กด <ESC> 1. คลิกเมาส์ เลือกเซลทีต้องการป้ อนข้อมูล 2. พิมพ์ขอความและกด <Enter> หรื อเลือนกรอบสี เหลียมไปเซลอืนทีต้องการ ้ การแก้ ไขข้ อมูลในเซล หลังจากทีได้ป้อนข้อมูลแล้ว หากเราต้องการแก้ไขข้อมูลทีป้ อนในตารางก็สามารถทําได้โดย Double Click ทีเซลทีต้องการแก้ไขMicrosoft Excel ครู พีรญา ดุนขุนทด
 2. 2. 2 1. Double Click หรื อกดปุ่ ม F2 เซลทีต้องการ 2. แก้ไขข้อมูลและกด Enter หรื อ Click mouse ไปทีเซลอืน2.3 การบันทึกแฟมข้ อมูลและเปิ ดแฟมข้ อมูลได้ ้ ้ บันทึกแฟมข้ อมูล ้ ่ เมือต้องการเก็บข้อมูลในตารางทํางานทีกําลังใช้งานอยูในขณะนันไว้ในหน่วยความจํารองซึ งอาจเป็ นอาร์ ดดิสก์หรื อแผ่นบันทึกในชือแฟ้ มทีกําหนด เราสามารถทําได้โดยการบันทึกข้อมูลซึ งอาจเป็ นการบันทึกครังแรกซึ งต้องตังชื อใหม่ หรื อการบันทึกแฟ้ มข้อมูลโดยใช้ชือแฟ้ มข้อมูลเดิมดังนันการบันทึกแฟ้ มข้อมูลจึงมี 2 วิธี ดังนี การบันทึกแฟมข้ อมูลในชื อใหม่ ้ 1. เลือกเมนูแฟ้ ม>บันทึกเป็ น... 2. ระบุตาแหน่ง Save ข้อมูล ํ 3. ตังชือไฟล์ 4. Click >บันทึกหมายเหตุ หลักการตังชื อแฟ้ มมีดงนี ั 1. ความยาวของชือไม่เกิน 8 ตัวอักขระ 2. ไม่มีการเว้นวรรคระหว่างชือ การบันทึกแฟมข้ อมูลลงในชื อเดิม ้ คลิกทีรู ป หรื อ คลิกทีเมนูแฟ้ ม > บันทึก โปรแกรม Excel จะทําการบันทึกข้อมูลลงแฟ้ มชือเดิมทีเคยบันทึกไว้ก่อนหน้านี ถ้าต้องการเปลียนชือแฟ้ มในการบันทึก ต้องใช้คาสังทีเมนู ํแฟ้ ม > บันทึกเป็ น... จึงจะใส่ ชือแฟ้ มทีต้องการได้Microsoft Excel ครู พีรญา ดุนขุนทด
 3. 3. 3 การเปิ ดแฟมข้ อมูล ้ โปรแกรม Excel จะเก็ บข้อมู ล เป็ นแฟ้ ม ในแต่ล ะแฟ้ มจะถื อเป็ นสมุ ดทํา งาน (Workbook)1 เล่ม สมุดทํางานนี มีแผ่นตารางทํางานจํานวน 255 แผ่น ตารางทํางานแต่ละแผ่นจะประกอบด้วยแถวจํานวน 16384 แถวและคอลัมน์จานวน 256 คอลัมน์ โดยปกติเมือเข้าสู่ Excel จะปรากฏตาราง ํทํางานในแผ่นที 1 ของสมุ ดทํางานซึ งว่างพร้ อมที จะให้เราป้ อนข้อมูลของงานใหม่ได้ แต่ถ้าเรา ่ทํางานกับข้อมูลเดิมทีเก็บอยูในแฟ้ มข้อมูลก็สามารถเปิ ดแฟ้ มทีต้องการได้ 1.Click mouse 2.ระบุตาแหน่งเก็บ Workbook ํ 3.Click mouse เลือก Workbook ทีต้องการ 4. Click mouse1. เลือก จากแถบเครื องมือ หรื อใช้คาสัง แฟ้ ม>เปิ ด ํ2. ระบุตาแหน่งเก็บ Workbook ทีต้องการเปิ ดในกรอบ Lookin: ชือ Workbookจะปรากฏในกรอบ ํรายการ3. Click mouse เลือก Workbook ทีต้องการเปิ ด4. Click mouse ปุ่ ม Open2.4 การเลือกเซลหรือกลุ่มเซล เมือไรทีเราต้องการใช้คาสังทีมีผลกับข้อมูลในเซล เช่น คําสังทีทําการแก้ไขข้อมูลหรื อ ํคําสังลบข้อมูล เราจะต้องระบุเซลหรื อกลุ่มเซลทีจะทํางานด้วยก่อนใช้คาสังเหล่านัน ซึ งมีหลายวิธี ํดังต่อไปนีMicrosoft Excel ครู พีรญา ดุนขุนทด
 4. 4. 4เลือกเซลเฉพาะเซลช่ องใดช่ องหนึง Click mouse เซลทีต้องการเลือกเซลทังแถวในตาราง Click mouse เลขแถวทีต้องการ จะเกิดแถบดําตลอดแถวนัน เพือแสดงว่าเซลทังแถวถูกเลือกแล้วเลือกเซลทังคอลัมน์ ในตาราง Click mouse คอลัมน์ทีต้องการ จะเกิดแถบดําตลอดคอลัมน์นน เพือแสดงว่าคอลัมน์ถูกเลือกแล้ว ัMicrosoft Excel ครู พีรญา ดุนขุนทด
 5. 5. 5เลือกหลายเซลทีอยู่ติดกันในตาราง เราสามารถเลือกกลุ่มเซลทีอยูติดกันในตาราง โดยระบุเซลทีอยูมุมบนซ้ายสุ ดและเซลที ่ ่อยูมุมล่างขวาสุ ด เพือกําหนดขอบเขตของกลุ่มเซล เช่น ถ้าเราต้องการเลือกกลุ่มเซล 18 เซล จะมี ่ขันตอนดังนี Click mouse Drag mouse เกิดพืนทีสี ดาแสดงกลุ่มเซลทีถูกเลือก ํ 1.เลือน ไปทีเซลมุมบนซ้ายสุ ด ให้คลิกเมาส์ และกดค้างไว้ 2. Drag mouse ไปทีเซลมุมล่างขวาสุ ด 3. ปล่อย Mouse จะเกิดพืนทีสี เหลียมสี ดาแสดงกลุ่มเซลทีถูกเลือก ํเลือกหลายเซลในตารางทีไม่ ได้ อยู่ติดกัน บางครังเซลทีเราต้องการเลือกอาจไม่อยูติดกันในตาราง เช่น ถ้าเราต้องการเลือกเซล 2 กลุ่ม ่ดังรู ปให้ทาดังนี ํMicrosoft Excel ครู พีรญา ดุนขุนทด
 6. 6. 6 1.Drag mouse เลือกกลุ่มเซลทีอยู่ ่ 2. กด<Ctrl>+Click mouse เพือเลือกเซลทีไม่อยูติดกัน 3. กด <Ctrl> ค้างไว้ + Drag mouse เพือเลือกทังกลุ่มเซล1. Drag mouse เลือกกลุ่มเซลทีอยูติดกัน ่ ่2. กด<Ctrl>+Click mouse เพือเลือกเซลทีไม่อยูติดกัน3. หากมีหลายเซลติดกับเซลนันให้กด <Ctrl> ค้างไว้ + Drag mouse เพือเลือกทังกลุ่มเซล ทําตามขันตอนที 3 และ 4 จนเราเลือกครบทุกเซลทีต้องการ2.5 เลือก Worksheet ทีต้ องการ เมือเข้าสู่ Excel เราจะใช้ Worksheet แรกทีมีชือว่า Sheet1 ก่อน (ให้สังเกตจากแท็บชีตงาน ่สี ขาวทีแสดง Worksheet ทีใช้งานอยู) เราสามารถเปลียน Worksheet ทีใช้โดย Click mouse เลือกแท็บชีตงานทีมีชือของ Worksheet ทีต้องการใช้งานMicrosoft Excel ครู พีรญา ดุนขุนทด
 7. 7. 7 1. Click mouse เลือก Worksheet ทีต้องการ 2. Worksheet ทีใช้เปลียนไป2.6 ตังชือ Worksheet หลังจากทีเราได้ป้อนข้อมูลใน Worksheet แล้ว ควรเปลียนชือ Worksheet ให้สอดคล้องกับข้อมูลทีป้ อน เพือช่วยเตือนความจําของเรา และทําให้การเรี ยกใช้ขอมูลใน Worksheet นันสะดวก ้ยิงขึน 1. Double Click แท็บชีตงานของ Worksheet ทีต้องการตังชือใหม่ 2. พิมพ์ชือ Worksheet ใหม่และกด <Enter>Microsoft Excel ครู พีรญา ดุนขุนทด
 8. 8. 8 1 Double Click แท็บชี ตงานของ Worksheet ทีต้องการตังชื อใหม่ 2. พิมพ์ชือ Worksheet ใหม่และกด <Enter>2.7 ลบชีตงานทีไม่ ต้องการ เราควรลบ Worksheet ทีไม่ใช้ออกจาก Workbook เพราะนอกจากจะทําให้ตองใช้พนที ้ ืสําหรับบันทึกข้อมูลมากขึนแล้ว ยังทําให้งานของเราดูไม่เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยเพราะมี Worksheetทีไม่ตองการเต็มไปหมด ้Microsoft Excel ครู พีรญา ดุนขุนทด
 9. 9. 9 1. Click mouse ปุ่ มขวา Worksheet ทีต้องการลบ แล้วเลือก ลบ 2. Click mouse ปุ่ ม OK เพือลบ Worksheet2.8 สลับตําแหน่ ง Worksheet หากเราต้องการเรี ยงลําดับ Worksheet ใหม่เพือจัดข้อมูลให้เป็ นระเบียบมากขึนก็สามารถทําได้ดงนี ั 1. Click mouse เลือกแท็บชีตงานของ Worksheet ทีต้องการเปลียนตําแหน่งใหม่ Clickmouse ปุ่ มซ้ายค้างไว้ 2. Drag mouse ชีทีแท็บชีตงานของ Worksheet ทีต้องการให้ Worksheet ทีเลือกไว้มาแทรกทางขวา ่ 3. ปล่อยเมาส์แล้ว Worksheet ทีเลือกจะเปลียนมาอยูทีตําแหน่งใหม่ตามต้องการMicrosoft Excel ครู พีรญา ดุนขุนทด

×