แผนการจัดการเรียนรู้ ที 2วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 4               ชันมัธยมศึกษาปี ที 2       เวลา 2 คาบ...
3) ครู และนักเรี ยนช่วยกันสรุ ป แล้วเชือมโยงเข้าสู่ บทเรี ยน   ขันดําเนินกิจกรรมการเรี ยนรู้       1) ครู ชีแจง ...
ขันสรุ ป          1) ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ ในการทํางาน          2) ให้นกเร...
แบบประเมินผลงาน                                           คุณภาพการปฏิบัติ ลําดั...
แบบสั งเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล                 การทํางาน   การรับฟัง        การร่ วมมือ  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

1,633 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

 1. 1. แผนการจัดการเรียนรู้ ที 2วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ชันมัธยมศึกษาปี ที 2 เวลา 2 คาบหน่วยที 1 ซอฟต์แวร์ และการเลือกใช้ เรื อง การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ ในการทํางาน__________________________________________________________________________________มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล การเรี ยนรู ้ การสื อสาร การแก้ปัญหา การทํางาน และอาชีพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลและมีคุณธรรมตัวชี วัดช่ วงชั น ง 3.1 ม.2/4 ใช้ซอฟต์แวร์ ในการทํางานสมรรถนะผู้เรี ยน ความสามารถในการคิด 1) ทักษะการนําความรู ้ไปใช้ ความสามารถในการใช้ ทกษะชี วต ั ิ 1) กระบวนการทํางานกลุ่ม 2) กระบวนการปฏิบติ ัสาระการเรี ยนรู้ 1) ใช้ซอฟต์แวร์ ระบบช่วยในการทํางาน เช่น บีบอัด ขยาย โอนย้ายข้อมูล ตรวจสอบไวรัส คอมพิวเตอร์ 2) ใช้ซอฟต์แวร์ ประยุกต์ช่วยในการทํางาน เช่น ใช้โปรแกรมในการคํานวณและจัดเรี ยง ข้อมูล ใช้โปรแกรมช่วยค้นหาคําศัพท์หรื อความหมาย ใช้โปรแกรมเพือความบันเทิงจุดประสงค์ การเรี ยนรู้ 1) อธิ บายลักษณะการทํางานของซอฟต์แวร์ ระบบและซอฟต์แวร์ ประยุกต์ได้ 2) ใช้ซอฟต์แวร์ ระบบบีบอัด ขยาย โอนย้ายข้อมูล ตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์ ได้ 3) ใช้ซอฟต์แวร์ ประยุกต์ช่วยในการคํานวณและจัดเรี ยงข้อมูล ค้นหาคําศัพท์หรื อความหมาย และใช้เพือความบันเทิงได้กิจกรรมการเรี ยนรู้ ขันนําเข้ าสู่ บทเรียน 1) ครู สนทนาเกียวกับการใช้ซอฟต์แวร์ โดยแนะนําไม่ให้ใช้ซอฟต์แวร์ ทีละเมินลิขสิ ทธิ 2) ครู ให้นกเรี ยนช่วยกันยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ ทีนํามาใช้ประโยชน์ในการทํางาน โดยบอกชือ ั ซอฟต์แวร์ และหน้าทีของซอฟต์แวร์ อย่างคร่ าว ๆวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ครู พีรญา ดุนขุนทด
 2. 2. 3) ครู และนักเรี ยนช่วยกันสรุ ป แล้วเชือมโยงเข้าสู่ บทเรี ยน ขันดําเนินกิจกรรมการเรี ยนรู้ 1) ครู ชีแจง ให้นกเรี ยนช่วยกันบอกความสําคัญของซอฟต์แวร์ ตามความเข้าใจของ ั นักเรี ยน เพือให้สามารถประเมินความรู ้ความเข้าใจพืนฐานของนักเรี ยน 2) ครู ชีแจงให้นกเรี ยนทราบว่า การใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์จะต้องศึกษาและ ั นําไปฝึ กปฏิบติให้เกิดความชํานาญ ั 3) ให้นกเรี ยนฝึ กปฏิบติการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ โดยครู เป็ นผูแนะนํา ั ั ้ โปรแกรมดังนี a. การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์จดการไฟล์ (file manager) ั b. การใช้โปรแกรมยกเลิกการติดตังโปรแกรม (uninstaller) c. การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์สแกนดิสก์ (disk scanner) d. การใช้โปรแกรมจัดเรี ยงพืนทีจัดเก็บข้อมูลของฮาร์ ดดิสก์ (disk defragmenter) e. การใช้โปรแกรมรักษาหน้าจอ (Screen saver) f. การใช้โปรแกรมป้ องกันไวรัส (anti virus program) g. การใช้โปรแกรมไฟร์ วอลล์ (firewall) h. การใช้โปรแกรมบีบอัดไฟล์ (file compression utility) 4) ครู นาตัวอย่างผลงานทีทําจากซอฟต์แวร์ ทางด้านกราฟิ ก และมัลติมีเดีย ํ (ตัวอย่างมิวสิ กวีดีโอการร์ ตูนเคลือนไหว) มาเปิ ดให้นกเรี ยนดู ั 5) ครู กล่าวถึงประโยชน์ทีได้รับจากการใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ ทางด้านกราฟิ กและ มัลติมีเดียในชีวตประจําวัน และการนํามาใช้ประโยชน์ในด้านธุ รกิจ ิ 6) ให้นกเรี ยนช่วยกันยกตัวอย่างการใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ ทางด้านกราฟิ ก และ ั มัลติมีเดียมาใช้ประโยชน์ในด้านธุ รกิจ เช่น a. การตัดต่อภาพเคลือนไหว b. การออกแบบสื อสิ งพิมพ์ เช่น โบร์ ชวร์ นิตยสาร ป้ ายโฆษณา ั c. การออกแบบและจัดทําเว็บไซต์ 7) ครู อธิ บายเพิมเติมเกียวกับการนําซอฟต์แวร์ ประยุกต์มาใช้ในการทํางาน ซึ งอาจมี ข้อจํากัดในการใช้งาน จึงได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทีมีความเหมาะสมกับการใช้งาน แต่ละลักษณะขึนมาเพืออํานวยความสะดวกในการทํางาน เรี ยกว่า ซอฟต์แวร์ ประยุกต์เฉพาะงานวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ครู พีรญา ดุนขุนทด
 3. 3. ขันสรุ ป 1) ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ ในการทํางาน 2) ให้นกเรี ยนทําใบงาน 1.1 เรื อง การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ ในการทํางาน ัสื อ/แหล่ งเรียนรู้ สื อการเรี ยนรู้ 1) ใบความรู ้ 1.2 เรื อง การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ ในการทํางาน 2) หนังสื ออ่านเพิมเติม a. สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, กระทรวงศึกษาธิการ. หนังสื อเรียนสาระการเรี ยนรู้ เพิมเติม ซอฟต์ แวร์ ประยุกต์ กลุ่มสาระการ เรียนรู้ การงานอาชี พและ เทคโนโลยี ช่ วงชั นที 3 ชั นมัธยมศึกษาปี ที 1-3 ตามหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2544. พิมพ์ ครังที 2. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์ คุรุสภา ลาดพร้ าว, 2551. 3) ตัวอย่างมิวสิ กวีดีโอการ์ ตูนเคลือนไหว 4) ใบงาน 1.1 เรื อง การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ ในการทํางาน แหล่ งการเรียนรู้ 1) ห้องสมุด 2) ห้องปฏิบติการคอมพิวเตอร์ ั 3) อินเทอร์ เน็ตการวัดและประเมินผล วิธีวด ั 1) สังเกตจาการทํากิจกรรม เครืองมือวัด 1) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยน 2) แบบประเมินผลงาน เกณฑ์ การวัด 1) การประเมินพฤติกรรม a. ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 2) การประเมินผลงาน a. ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ครู พีรญา ดุนขุนทด
 4. 4. แบบประเมินผลงาน คุณภาพการปฏิบัติ ลําดับที รายการประเมิน 4 3 2 1 1 ความถูกต้องของเนือหา 2 สะอาด เรี ยบร้อย 3 การตรงต่อเวลา รวม ลงชือ...................................................ผูประเมิน ้ ............../.................../...............เกณฑ์ การให้ คะแนน ผลงานหรื อพฤติกรรมสมบูรณ์ชดเจน ั ให้ 4 คะแนน ผลงานหรื อพฤติกรรมค่อนข้างสมบูรณ์ ให้ 3 คะแนน ผลงานหรื อพฤติกรรมมีขอบกพร่ องเป็ นบางส่ วน ้ ให้ 2 คะแนน ผลงานหรื อพฤติกรรมมีขอบกพร่ องมาก ้ ให้ 1 คะแนนเกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ ช่ วงคะแนน ระดับคุณภาพ 10-12 ดีมาก 7-9 ดี 4-6 พอใช้ ตํากว่า 4 ปรับปรุ งวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ครู พีรญา ดุนขุนทด
 5. 5. แบบสั งเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล การทํางาน การรับฟัง การร่ วมมือ ชือ – สกุล รวมลําดับ ความมีวนัย ตามทีได้ รับ ความคิดเห็น ความมีนําใจ ในการทํางาน ิ ของผู้รับการ 20 ที มอบหมาย ของผู้อน ื ส่ วนรวม ประเมิน คะแนน 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1เกณฑ์ การให้ คะแนน ปฏิบติหรื อแสดงพฤติกรรมอย่างสมําเสมอ ั ให้ 4 คะแนน ปฏิบติหรื อแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง ั ให้ 3 คะแนน ปฏิบติหรื อแสดงพฤติกรรมบางครัง ั ให้ 2 คะแนน ปฏิบติหรื อแสดงพฤติกรรมน้อยครัง ั ให้ 1 คะแนนเกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ ช่ วงคะแนน ระดับคุณภาพ 18-20 ดีมาก 14-17 ดี 10-13 พอใช้ ตํากว่า 10 ปรับปรุ งวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ครู พีรญา ดุนขุนทด

×