ปฐมนิเทศรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

694 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
694
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ปฐมนิเทศรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

  1. 1. แผนการจัดการเรียนรู้ เพือการปฐมนิเทศ เวลา 1 คาบมาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล การเรี ยนรู ้ การสื อสาร การแก้ปัญหา การทํางาน และอาชี พอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลและมีคุณธรรมตัวชี วัดช่ วงชั น ง 3.1 ม.2/1 อธิ บายหลักการเบืองต้นของการสื อสารข้อมูล และเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ง 3.1 ม.2/3 ค้นหาข้อมูลและติดต่อสื อสารผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างมีคุณธรรมและ จริ ยธรรม ง 3.1 ม.2/3 ใช้ซอฟต์แวร์ ในการทํางานสมรรถนะผู้เรี ยน ความสามารถในการคิด 1) ทักษะกระบวนการคิดตัดสิ นใจ 2) ทักษะการนําความรู ้ไปใช้ ความสามารถในการใช้ ทกษะชี วต ั ิ 1) กระบวนการทํางานกลุ่ม 2) กระบวนการปฏิบติ ัสาระการเรี ยนรู้ 1) จุดประสงค์การเรี ยนรู ้รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) งานทีนักเรี ยนต้องทํา และกําหนดส่ ง 3) การวัดผล และประเมินผลจุดประสงค์ การเรี ยนรู้ 1) บอกขอบข่าย เนื อหา จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ และกิจกรรมทีจะต้องปฏิบติในการเรี ยน ัรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) บอกเกณฑ์การวัดผลประเมินผลรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศกิจกรรมการเรี ยนรู้ 1) นักเรี ยนและครู อภิปรายร่ วมกัน เกียวกับเนือหาวิชาทีเรี ยน และข้อตกลงเกียวกับการเรี ยน การสอนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ดังนี - จุดประสงค์การเรี ยนรู ้รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ครู พีรญา ดุนขุนทด
  2. 2. - การวัดและประเมินผล เกณฑ์การประเมินผลการเรี ยน - กิจกรรมทีนักเรี ยนต้องทําในระหว่างเรี ยน 2) ครู ชีแจงให้นกเรี ยนทราบวิธีการศึกษาความรู ้จากใบความรู ้ แบบทดสอบก่อนเรี ยนและ ั แบบทดสอบหลังเรี ยน กิจกรรมและแบบฝึ กหัดต่างๆ ทีใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน 3) นักเรี ยนทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศสื อ/แหล่ งการเรียนรู้ สื อการเรี ยนรู้ 1) ใบความรู ้ แหล่ งการเรียนรู้ 1) ห้องสมุด 2) ห้องปฏิบติการคอมพิวเตอร์ ั 3) อินเทอร์ เน็ตการวัดและประเมินผล 1) การสังเกตพฤติกรรม 2) พิจารณาจากผลการสอบวัดความรู ้เดิมก่อนเรี ยนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ครู พีรญา ดุนขุนทด
  3. 3. การวัดผลและประเมินผลคะแนนการวัดผลจํานวนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็ น คะแนนระหว่างเรี ยน 70 คะแนน และคะแนนปลายภาค 30 คะแนน 1) คะแนนระหว่างเรี ยน 70 คะแนน คือ a. ประเมินผลด้านจิตพิสัย (10 คะแนน) - ความรับผิดชอบ 2 คะแนน - ความตังใจเรี ยน 2 คะแนน - ความซื อสัตย์ 2 คะแนน - ความตรงต่อเวลา 2 คะแนน - ความขยันหมันเพียร 2 คะแนน b. ประเมินผลก่อนวัดผลกลางภาค (40 คะแนน) c. ประเมินผลกลางภาคเรี ยน (20 คะแนน) 2) คะแนนปลายภาค 30 คะแนน คือ ประเมินผลปลายภาคเรี ยน (30 คะแนน)วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ครู พีรญา ดุนขุนทด
  4. 4. เกณฑ์ การประเมินผลการเรียน 1. เกณฑ์ การให้ ระดับผลการเรี ยน คะแนน ระดับคะแนนทีได้ 80 -100 4 75 -79 3.5 70 -74 3 65 - 69 2.5 60 -64 2 55 – 59 1 ตํากว่า 50 0 2. เกณฑ์ การประเมินผล “ร” 1. สอบตามรายจุดประสงค์ทีกําหนดไว้ น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ส่ งจํานวนกิจกรรมและแบบฝึ กหัด ไม่ถึงร้อยละ 80 3. ขาดการวัดผลกลางภาค หรื อปลายภาคอย่างใดอย่างหนึง 3. เกณฑ์ การประเมินผล “มส” มีเวลาเรี ยนน้อยกว่าร้อยละ 80 พฤติกรรมด้ านจิตพิสัยทีประเมิน 1. ความรับผิดชอบ 2. ความตังใจเรี ยน 3. ความซื อสัตย์ 4. การตรงต่อเวลา 5. ความขยันหมันเพียร รวม 10 คะแนนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ครู พีรญา ดุนขุนทด

×