หนวยทีี่ 1คว มรู บองตน กยวกบโครงสร งขอมลความรเบืองตนเกียวกับโครงสรางขอมูล     ้    ่
ความหมายของโครงสรางขอมูล                    ู• โครงสรางขอมล (Data Structures) คือ หนวยรับขอมลยอย...
ชนิดของโครงสรางขอมููล• โครงสรางขอมลชนิดพืนฐาน (Primitive Data Structure) ไดแก ขอมูล โครงสรางขอมูลชนดพนฐาน     ...
คุณสมบัตของโครงสรางขอมููล         ุ   ิ• การใชโครงสรางการควบคมที่ชัดเจน งายตอการปรับปรงแกไขภายหลัง การใ...
โครงสรางขอมูลที่ติดตอกันระหวางขอมูลกับคอมพิวเตอร         ู            ู•  คอมพวเตอรมคาพนฐาน ค...
โครงสรางขอมูลชนิดพื้นฐานตามแบบมาตรฐาน       ู    ฐ      ฐแบบขอมูล  ความหมาย         รูปแบบกา...
การกําหนดคา (set of value range)                      g)แบบขอมูลู      กําหนดคาทีจดเก็บได  ...
รููปแบบการทํางานของขอมููล (set of peration)                    p    )แบบขอมูล  ขอมูล  ตัวดําเน...
ชนิดขอมูลนามธรรม (Abstract Data Types:ADT)      ู            yp   )• ชนิดขอมลนามธรรม คือ ขอมูลทใชตร...
การอางถึงหนวยความจํา• การใชชื่อ value หรือ delta การใชชอ        หรอ• Value =value+deltaหมายถึึง การนํําคาทีี่...
ประโยชนของการเรียนเรื่องโครงสรางขอมููล• เพื่อจะไดเขาถึงขอมล ชวยลดหนวยความจาในรูปแบบโครงสรางไดอยางม เพอจะไดเขาถงขอมู...
11
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

11

1,840 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,840
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,253
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

11

 1. 1. หนวยทีี่ 1คว มรู บองตน กยวกบโครงสร งขอมลความรเบืองตนเกียวกับโครงสรางขอมูล ้ ่
 2. 2. ความหมายของโครงสรางขอมูล ู• โครงสรางขอมล (Data Structures) คือ หนวยรับขอมลยอยๆ ท่ โครงสรางขอมูล คอ หนวยรบขอมูลยอยๆ ที จัดวางในรูปแบบที่เหมาะสมแลว กําหนดลักษณะความสัมพันธและ ความเชอมโยงทางตรรกะ เพอนามาประยุกตใชงานในโปรแกรม ื่ โ ื่ ํ ป ใ  ใ โป
 3. 3. ชนิดของโครงสรางขอมููล• โครงสรางขอมลชนิดพืนฐาน (Primitive Data Structure) ไดแก ขอมูล โครงสรางขอมูลชนดพนฐาน ้ ไดแก ขอมล ชนิดเลขจํานวนเต็ม (integer) เลขจํานวนจริง (real) ขอมูลชนิดตัวอักษร (character Data) และ ขอมลชนิดตรรกะ (logical data) ขอมูลชนดตรรกะ• โครงสรางขอมูลชนิดซับซอน ไดแก อารเรย เร็ดคอรด สแต็ก ลิงคลิสต คิว กราฟ และทรี และทร
 4. 4. คุณสมบัตของโครงสรางขอมููล ุ ิ• การใชโครงสรางการควบคมที่ชัดเจน งายตอการปรับปรงแกไขภายหลัง การใชโครงสรางการควบคุมทชดเจน งายตอการปรบปรุงแกไขภายหลง• การจัดวางหนวยขอมูลยอยเปนกลุม บอกใหทราบวาจะเขาถึง Access หรอจดเกบ หรือจัดเก็บ Store• การสรางและจัดวางขอมูลยอยๆ การเขาถึงที่ซับซอนและยุงยาก• สามารถสะทอนความสัมพันธของขอมูลกับโลกของความเปนจริงไดดี และ ออกแบบหรือแกไขขอมูลไดงายตอการประมวลผล
 5. 5. โครงสรางขอมูลที่ติดตอกันระหวางขอมูลกับคอมพิวเตอร ู ู• คอมพวเตอรมคาพนฐาน คา คอ คอมพิวเตอรมีคาพื้นฐาน 2 คา คือ 0 และ 1• หนวยขอมูลที่เล็กที่สุด เรียกวา บิต (bit binary digit)• การนํําบิิตมาเรีียงกััน โ ิ่มมากขึึ้นๆ จนถึึง 2n โดยเพิ• n คือ จํานวนบิตที่นํามาเรียงกัน• 28 = 256 คา เรียก 1 ไบต• 216 = 65536 คา เรียกวาเวิรด (word) 6 36 ค รยกว วรด• 232 = 4,294,967,296 คา เรียก ดับเบิลเวิรด (Double Word)
 6. 6. โครงสรางขอมูลชนิดพื้นฐานตามแบบมาตรฐาน ู ฐ ฐแบบขอมูล ความหมาย รูปแบบการทํางานของขอมูลInteger เลขจานวนเตมบวก/ลบ เลขจํานวนเต็มบวก/ลบ + - * mod div < > =Real เลขจํานวนทศนิยมบวก +-*/ < > =Character ตัวอักขระ ตัวอักษรพิเศษ concat substr < > =boolean บูลีน/คาตรรกะ and or not
 7. 7. การกําหนดคา (set of value range) g)แบบขอมูลู กําหนดคาทีจดเก็บได ่ั การดําเนินการขอขอมูล ูInterger -32768…+32767 +50000Real 10-38…10+37 1x10-400Character A…Z,a..z,0..9 ‘to’boolean True,false ‘m’
 8. 8. รููปแบบการทํางานของขอมููล (set of peration) p )แบบขอมูล ขอมูล ตัวดําเนินการ ขอมูล ผลลัพธinteger 10 add 5 15real 2.5 more than 5.0 Falsecharacter ‘T’ concat ‘o’ ‘To’boolean False and True False
 9. 9. ชนิดขอมูลนามธรรม (Abstract Data Types:ADT) ู yp )• ชนิดขอมลนามธรรม คือ ขอมูลทใชตรรกะ และคณิตศาสตรมากําหนดชนิด ชนดขอมูลนามธรรม คอ ขอมลที่ใชตรรกะ และคณตศาสตรมากาหนดชนด ขอมูล เปนที่รวมคาของขอมูลและโอเปอรเรชั่นที่ทํางานกับขอมูลนั้นๆ• การกําหนดชนิดขอมลนามธรรม คือ การกาหนดขนาดของหนวยความจาหรอ การกาหนดชนดขอมูลนามธรรม คอ การกําหนดขนาดของหนวยความจําหรือ ประสิทธิภาพในการทํางาน• การออกแบบชนิดขอมูลนามธรรม คืือ การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ โดย ิ  ํ ั โ ตองมีการนิยามคา ใสเงื่อนไข นิยามตัวดําเนินการ การกําหนดคา คํํานวณ หรือเปรียบเทียบ ื ี ี
 10. 10. การอางถึงหนวยความจํา• การใชชื่อ value หรือ delta การใชชอ หรอ• Value =value+deltaหมายถึึง การนํําคาทีี่เก็็บใ วยความจํําใ อง value บวกกัับคาที่ีเก็็บใ อง ในหน ในช ในช delta และนําผลลัพธที่ไดเก็บกลับในชอง value กอน หลัง value delta value l delta d lt 5 2 7 2
 11. 11. ประโยชนของการเรียนเรื่องโครงสรางขอมููล• เพื่อจะไดเขาถึงขอมล ชวยลดหนวยความจาในรูปแบบโครงสรางไดอยางม เพอจะไดเขาถงขอมูล ชวยลดหนวยความจําในรปแบบโครงสรางไดอยางมี ประสิทธิภาพ• เพื่อจะไดนําโครงสรางขอมลที่มีอย มาประยกตใชงานรวมกับโปรแกรม เพอจะไดนาโครงสรางขอมูลทมอยู มาประยุกตใชงานรวมกบโปรแกรม คอมพิวเตอรที่เราเปนผูเขียนขึ้นมาเอง• เพืื่อเพิิ่มประสิิทธิิภาพใหกับโ ใ โปรแกรมคอมพิิวเตอร• สามารถเลือกใชโครงสรางขอมูลไดอยางเหมาะสม

×