Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 
           
     กิจกรรมที่ 2 บุกเบิก


    การผูกเงื่อนและการผูกแนน
     ลูกเสือสามัญรุนให...
เงื่อนลูกเสือสามัญรุนใหญ 
                             
เงื่อนลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุนให...
การระวังรักษาเชือก 
๑. เมื่อซื้อเชือกมาแลวใหพนหัวเชือกใหเรียบรอย กันเกลียวเชือกคลายตัว 
              ั

...
เงื่อนลูกเสือสามัญรุนใหญ 
๑.เงื่อนพิรอด ( Reef Knot หรือ Square Knot) 
เปนเงื่อนที่มีประโยชนมากในชีวิตประจําวันของเรา ...
๒.เงื่อนขัดสมาธิ ( Sheet Bend ) 
เปนเงื่อนที่ใชประโยชนตอเชือกที่มีขนาดตางกันโดยใชเสนใหญเปนบวง สวนเสนเล็กเปนเส...
๓.เงื่อนกระหวัดไม ( Half Hitch ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน 
๑. ใชสาหรับผูกเรือ ผูกแพไวกับหลัก แตไมสามารถหมุนรอบไดเหม...
 
๔.เงื่อนบวงสายธนู ( Bowline ) 
เปนเงื่อนที่ไมรูด ไมเลื่อนเขาไปรัดกับสิ่งทีผูก ตัวบวงจะคงที 
           ...
 
๕.เงื่อนตะกรุดเบ็ด ( Cleve Hitch ) 
เปนเงื่อนผูกแนนแตแกงาย ใชในการผูกของ ผูกเสารั้ว ผูกหลัก ผูกตอมอ ในการสรางสะพา...
 
๖.เงื่อนประมง ( Fisherman's Knot ) 
เปนเงื่อนที่ใชสําหรับตอเชือกที่มขนาดเดียวกัน ซึงเปนที่รูจักกันอีกชือหนึงวา เงื...
 
๗.เงื่อนผูกซุง ( A Timber Hitch ) 
เปนเงื่อนที่ใชสําหรับผูกสิงของตาง ๆ ใหแนน เปนเงื่อนที่มีลักษณะพิเศษคือผูกงาย แ...
 
๘.เงื่อนผูกรั้ง ( Tarbuck Knot ) 
ใชผกแทนสายเต็นทยึดเสาธงเพื่อกันลม ใชรั้งตนไม เปนเงื่อนเลื่อนใหตึงและหยอนไดตา...
 
๙.เงื่อนปมตาไก ( A Fingere of Einght Knot ) 
ใชขมวดหัวเชือกที่ไมใหญนก ถาตองการใหปมใหญก็ขมวดหลายครั้งมีชื่อเรียกว...
 
๑๐.การผูกทแยง ( Diagonal Lashing ) 

การผูกทแยงเปนการผูกทอนไมที่ไขวกนอยูใหติดแนนเขาดวยกัน เชน ใชผูกนั่งรานใน...
๑๑.การผูกประกบ ( Sheer Lashing หรือ Round Lashing )

    การผูกประกบเปนการผูกไมดวยวิธีจับไม ๒ ทอนมาเขาคูกัน แลว...
๑. การผูกประกบสอง 
     
     
 
 
 
 
 
ประโยชน  
๑.ใชตอเสาหรือไมสองทอนเขาดวยกัน 

๒.ตอไมใหยาว 
๒. ผูกประ...
๑๒.ผูกกากบาท ( Square Lashing ) 
   ขึนตนดวยเงื่อนตะกรุกเบ็ดที่ไมตวใดตัวหนึง และหักคอลงดวยเงื่อนตะกรุดเบ็ดที่ไมอีก...
แผนการฝกกิจกรรมการผูกเงื่อน 
            การอยูคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

   ...
ฐานที่           ชื่อฐาน           ผูกํากับประจําฐาน    หมายเหตุ

 6    เงื่อนประมง ( Fishe...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

เงื่อนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

67,992 views

Published on

เงื่อนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

 1. 1.     กิจกรรมที่ 2 บุกเบิก การผูกเงื่อนและการผูกแนน ลูกเสือสามัญรุนใหญ             โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลําลูกกา         
 2. 2. เงื่อนลูกเสือสามัญรุนใหญ   เงื่อนลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุนใหญ เปนวิชาหนึ่งของเครื่องหมายลูกเสือโลก ทุกคนตองปฏิบัตการผูกเงื่อน ิ ทั่วไป และเงื่อนผูกแนนไดเพือนําความรูทกษะการผูกเงือนไปใชทํากิจกรรมในการสรางคายพักแรม การปฏิบัติ ่ ั ่ กิจกรรมอื่น ๆ และการบําเพ็ญประโยชน  ชนิดของเชือก  ๑. เชือกกาบมะพราว ทําจากกาบมะพราว มีน้ําหนักเบา ลอยน้ําไดเหมาะหรับใชในน้ํา ไมอมน้า นิยมใชโยงเรือ ํ กําลังงานนอยกวาเชือกมนิลาที่มีขนาดเทากัน  ๒. เชือกปาน ทําจากตนเฮมม สีเหลือง เสนใยหยาบ แข็ง ผูกงายไมเหมาะสําหรับงานเกียวกับน้า นิยมชุบ ่ ํ น้ํามันจึงเรียกวา เชือกน้ํามัน เมื่อชุบน้าแลวกําลังงานจะนอยลงกวาเดิม  ํ ๓. เชือกมนิลา ทําจากตนมนิลามีมากในประเทศฟลิปปนส สีคอนขางขาว ออนตัวดี มีกําลังมากกวาเชือกปาน นิยมใชเปนเชือกรอก ทําฐานผจญภัย และในการบุกเบิก ถาใชในที่แหงจะทนดี แตถาเปยกน้าบอย ๆ จะขาด ํ งาย  ๔. เชือกปอ เปนเชือกทําจากปอกระเจาในประเทศไทย เหมาะสําหรับใชงานชั่วคราวบนบก เชน ขันชะเนาะ นั่งรานเปนตน ตองเก็บรักษาใหดี ระวังทิ้งไว มอด และปลวกกัดกินทําใหขาดงาย   ๕. เชือกดาย เปนเชือกที่ทาจากดายดิบ มีสขาวสะอาด ออนนิ่ม ขดมวนงาย ไมมีมอด หรือปลวกอาศัย ใชทํา ํ ี แห หรือใชงานในรมไมถกแดด  ู ๖. เชือกไนลอน เปนเชือกทีทําจากสารสังเคราะห มีความทนทานและเหนียวมาก มีความยืดหยุนมากกวาเชือก ่  ชนิดอื่น ๆ ผูกยากเพราะคลายตัวงาย ถาดึงมากเชือกยืดได เหมาะใชงานในน้ํา หามอยูใกลความรอน หรือใกล ไฟ   ๗. เชือกลวดหรือลวดสลิง ลักษณะคลายเชือก แตทําจากเหล็กกลาเคลือบสังกะสีควั่นเปนเกลียวมีน้ําหนังและ กําลังมาก มีราคาแพงและเกิดสนิมไดงาย เหมาะสําหรับยึดเกาะโครงสรางสูงเชน ใชยึดทําฐานผจญภัยถาวร  ยึดเสาโทรทัศน หรือหอคอย เปนตน มีหลายขนาดใหเลือก    ขนาดของเชือก  เชือกมีหลายขนาด ใหวัดตามความยาวของเสนรอบวง เชน ถาวัดความยาวของเสนรอบวงได ๑ นิว ก็เปนเชือก ้ ขนาด ๑ นิ้ว เปนตน   
 3. 3. การระวังรักษาเชือก  ๑. เมื่อซื้อเชือกมาแลวใหพนหัวเชือกใหเรียบรอย กันเกลียวเชือกคลายตัว  ั ๒. ขณะใชเชือกพยายามอยาใหเชือกเปยกน้ํา (ยกเวนเชือกที่ผูกหรือใชในน้า)  ํ ๓. ใหใชผาเการองรับระหวางเชือกกับเชือก หรือระหวางเชือกกับวัตถุอื่น ที่จุด ผูกหรือจุดเสียดสี   ๔. หลังจากใชเชือกแลว ควรตรวจเชือกใหละเอียด ถามีจุดชํารุดตองซอม หากเชือกเปยกชืน ตองผึงลมใหแหง ้ ่ สนิทกอนเก็บ และถาเปน ไปได ควรแขวนไว  การเก็บเชือก    หลังจากใชเชือกแลวใหเก็บเชือกรอยไวที่เข็มขัด หอยมวนเชือกลงดานขางตัว เพื่อความ เรียบรอยสวยงาม  ๑. ทบเชือก ๓ ครั้ง เพื่อแบงเปน ๘ สวน ถือไวดวยมือซาย ๓ สวน อีก ๕ สวนที่เหลือปลอยลงเอาไวสําหรับพัน รอบ  ๒. เอาเชือกสวนยาวที่เหลือ ๕ สวน พันรอบเชือกทีถือไวดวยมือซาย โดยเริ่มพันถัดจากบวงหัวประมาณ ๑ นิ้ว ่ รูป ๒ พันใหแนนจนตลอดจะเหลือปลายเชือก ใหสอดปลายเชือกนันเขาไปในบวงทาย รูป   ้ ๓.ขั้นสุดทาย ดึงบวงหัว จนบวงทายรัดปลายเชือกที่สอดไวแนน    ชนิดและประโยชนของเงือน  ่ เงื่อน คือ การผูกเชือกกับเชือก หรือเชือกกับวัตถุอน หรือทําใหเกิดบวงหรือปมในเชือกเสนเดียวกัน เงื่อนแบง ื่ ออกเปนหลายประเภทตามลักษณะ เพื่อใชประโยชนอยางใดก็ได และสามารถแยกเงื่อนตามประเภทการใช งานไดดังนี ้ ๑. ประเภทตอเชือกเขาดวยกัน เพื่อใชประโยชนในการตอเชือกใหยาวขึ้น คือ เงื่อนพิรอด เงื่อนขัดสมาธิ เงื่อน ประมง เงื่อนยายแก เงื่อนนายพราน ฯ  ๒. ประเภททําบวง เพื่อใชประโยชนสําหรับคลองหรือสวมกับหลัก เสา สัตว หรือคน คือ เงื่อนเกาอี้ เงื่อนคนลาก เงื่อนสายนกหวีด ฯ  ๓. ประเภท ผูกกับวัตถุ เพื่อใชประโยชนสาหรับผูกใหแนน ใชร้งใหตงหรือดึงใหแนน คือเงื่อนผูกซุง เงื่อนตะกรุด ํ ั ึ เบ็ด เงื่อนกระหวัดไม เงื่อนผูกประกบ เงื่อนผูกทแยง เงือนกากบาท เงื่อนเงื่อนผูกรั้ง ฯ  ่ ๔. ประเภทใชถักและแทง ไดแก ถักสายนกหวีด ถักลูกโซหลายชั้น ถักเกลียวกลม แทงบวง ถักวอกเกิล 
 4. 4. เงื่อนลูกเสือสามัญรุนใหญ  ๑.เงื่อนพิรอด ( Reef Knot หรือ Square Knot)  เปนเงื่อนที่มีประโยชนมากในชีวิตประจําวันของเรา โดยเฉพาะการตอปลายเชือก ๒ขางเขาดวยกันดวยเงื่อนนี้ จะแนนมากแตก็แกออกไดงาย เงื่อนเมื่อตอแลวปมจะไมนูนจนเกินไป ผูกไดหลายวิธี เชือกที่ผกตองเปนเสน  ู เชือกที่มีขนาดเทากันมีความเหนียวเทากัน                     ประโยชน  ๑. ใชเชือกตอ ๒ เสน มีขนาดเทากัน และเหนียวเทากัน   ่ ๒. ใชผูกปลายเชือกเสนเดียวกัน เพื่อผูกมัดหอสิ่งของและวัสดุตางๆ  ๓. ใชผูกเชือกผูกรองเทา (ผูกเงื่อนพิรอด กระตุกปลาย ๒ ขาง)  ๔. ใชในการปฐมพยาบาล เชน ผูกชายผาพันแผล ผูกชายผาทําสลิงคลองคอ ใชผูกปลายเชือกกากบาทญี่ปุน   ๕. ใชตอผาเพือใหความยาวตามตองการในกรณีที่ไมมเี ชือก เชน ตอผาปูทนอน ใชชวยคนในยามฉุกเฉินเมื่อ ่ ี่  เวลาเกิดเพลิงไหม และใชผาพันคอลูกเสือตอกัน เพื่อชวยคนที่ตดอยูบนที่สง และใชผูกโบ เปนตน  ิ  ู        
 5. 5. ๒.เงื่อนขัดสมาธิ ( Sheet Bend )  เปนเงื่อนที่ใชประโยชนตอเชือกที่มีขนาดตางกันโดยใชเสนใหญเปนบวง สวนเสนเล็กเปนเสนพันขัด                       ประโยชน   ๑. ใชตอเชือกขนาดตางกัน หรือขนาดเดียวกันก็ได  ๒. ใชตอเชือกแข็งกับเชือกออน (เสนออนเปนเสนพันขัด)   ๓. ใชตอเชือกที่คอนขางแข็ง เชน เถาวัลย   ๔. ใชผกเชือกกับสิงทีมีลกษณะเปนขอหรือหูอยูแลว เชน ธงชาติ  ู ่ ่ ั ๕. ใชตอเสนดาย เสนไหมทอผา              
 6. 6. ๓.เงื่อนกระหวัดไม ( Half Hitch )                  ประโยชน  ๑. ใชสาหรับผูกเรือ ผูกแพไวกับหลัก แตไมสามารถหมุนรอบไดเหมือน เงื่อนบวงสายธนู เงื่อนกระหวัดไมนี้ถา ํ ยิ่งดึงยิ่งแนนขึน  ้ ๒. ใชสําหรับผูกรอกตาง ๆ  ๓. ใชเปนเงื่อนแรกในเงื่อนผูกซุง  ๔. ใชเปนเงื่อนบุกเบิก                       
 7. 7.   ๔.เงื่อนบวงสายธนู ( Bowline )  เปนเงื่อนที่ไมรูด ไมเลื่อนเขาไปรัดกับสิ่งทีผูก ตัวบวงจะคงที  ่ ่                     ประโยชน  ๑. ใชผกสัตวไวกับหลักหรือตนไม เปนเงื่อนที่ไมรูดและไมเลื่อนเขารัดกับหลัก เหมาะสําหรับการผูกลาม เพราะ ู สามารถหมุนรอบได  ๒. ใชเปนบวงคลองชวยคนตกน้ํา เพราะเงื่อนชนิดนี้จะไมรูดเขาหาตัวคนที่เราชวย  ๓. ใชคลองคนใหหยอนตัวจากที่สงลงสูทต่ําแทนเงื่อนเกาอี้ได  ู ี่ ๔. ใชคลองคันธนูเพื่อโกงคันธนู  ๕.ใชผูกเรือกับหลัก เมื่อเวลาน้าขึ้นหรือน้ําลงบวงจะเลื่อนขึ้นลงไดเอง  ํ        
 8. 8.   ๕.เงื่อนตะกรุดเบ็ด ( Cleve Hitch )  เปนเงื่อนผูกแนนแตแกงาย ใชในการผูกของ ผูกเสารั้ว ผูกหลัก ผูกตอมอ ในการสรางสะพาน ทําหอคอย  ผูกเบ็ด         ประโยชน  ๑. ใชแขวนรอก  ๒. ผูกเชือกกับสมอเรือ  ๓. ใชผกขอเบ็ดตกปลา  ู ๔. ใชผกเชือกกับเสาหรือหลักเพื่อลามสัตวเลี้ยงหรือแพ  ู ๕. ใชผกบันใดเชือก บันใดลิง  ู ๖. ใชในการผูกแนน เชน ผูกประกบ ผูกกากบาท          
 9. 9.   ๖.เงื่อนประมง ( Fisherman's Knot )  เปนเงื่อนที่ใชสําหรับตอเชือกที่มขนาดเดียวกัน ซึงเปนที่รูจักกันอีกชือหนึงวา เงื่อนหัวลานชนกัน   ี ่ ่ ่                 ประโยชน  ๑. ใชตอเชือกที่มีขนาดเล็ก   ๒. ใชตอเชือกสองเสนที่มีขนาดเดียวกัน  ๓. ผูกคอขวดแยมสําหรับเปนทีถือหิว (คอขวดที่มีขอบขวด)  ่ ้ ๔. ใชตอเชือกที่มีขนาดใหญที่ลากจูง  ๕. ใชตอเชือกดาย ดายทอ สายเบ็ด ใชตอเชือกกันเปนเกลียว   ๖. ใชตอสายไฟฟา            
 10. 10.   ๗.เงื่อนผูกซุง ( A Timber Hitch )  เปนเงื่อนที่ใชสําหรับผูกสิงของตาง ๆ ใหแนน เปนเงื่อนที่มีลักษณะพิเศษคือผูกงาย แตเปนเงื่อนทียิ่งดึงยิ่งแนน ่ ่ ยิ่งดึงแรงมากเทาไรก็ยงแนนมากขึ้นเทานัน  ิ่ ้                   ประโยชน   ๑. ใชผกกับวัตถุท่เปนทอนยาว ๆ เชน ทอนซุง เสา เพือใชลาก  ู ี ่ ๒. ใชผูกกับหินแทนสมอเรือ หรือใชผูกหินแทนสมอบกก็ได  ๓. ใชเปนเชือกเริ่มตนในการผูกทแยง  ๔. ใชผูกกับหินเพื่อใชแทนสมอเรือ  ๕. ใชผูกสัตว เรือ แพไวกับทาหรือเสาหรือรั้ว ตนไม  ๖. เปนเงื่อนทีผูกงาย แกยาก  ่         
 11. 11.   ๘.เงื่อนผูกรั้ง ( Tarbuck Knot )  ใชผกแทนสายเต็นทยึดเสาธงเพื่อกันลม ใชรั้งตนไม เปนเงื่อนเลื่อนใหตึงและหยอนไดตามตองการ  ู                   ประโยชน  ๑. ใชยึดเสาเต็นท เสาธง สมอบก  ๒. ใชผูกกับหวงตาง ๆ   ๓. เปนเงื่อนเลื่อนใหตึงหรือหยอนตามความตองการ                 
 12. 12.   ๙.เงื่อนปมตาไก ( A Fingere of Einght Knot )  ใชขมวดหัวเชือกที่ไมใหญนก ถาตองการใหปมใหญก็ขมวดหลายครั้งมีชื่อเรียกวาปมไก  ั                     ประโยชน  ๑. ใชผกปลายเชือกใหเปนปมเพื่อที่จะไดถือ หรือหิ้วไดถนัด  ู ๒. ใชผูกแทนกันหัวเชือกชั่วคราว  ๓. ใชผูกรอยหูเต็นท  ๔. ทําปมบันไดเชือก                     
 13. 13.   ๑๐.การผูกทแยง ( Diagonal Lashing )  การผูกทแยงเปนการผูกทอนไมที่ไขวกนอยูใหติดแนนเขาดวยกัน เชน ใชผูกนั่งรานในการกอสราง ใชผูกตอมอ ั สะพาน การสรางทีพักอาศัยของชาวบานดวยไมไผ  ่ *สวนมากใชผกไมที่มีลกษณะไขวกันที่ไมเปนมุมฉากกัน ( กากบาท )  ู ั วิธีการผูก  ๑.ขึ้นตนดวยเงื่อนผูกซุง โดยควบไมทง ๒ ทอน  ั้ ๒.พันขวางไมทั้ง ๒ ดาน  ๓.พันหักคอไก  ๔.ลงทายดวยเงื่อนตะกรุดเบ็ด              ประโยชน   ๑. ใชในงานกอสราง  ๒. ใชผกเสาหรือไมค้ํายัน ปองกันลม  ู ๓. ใชทาตอมอสะพาน ํ        
 14. 14. ๑๑.การผูกประกบ ( Sheer Lashing หรือ Round Lashing ) การผูกประกบเปนการผูกไมดวยวิธีจับไม ๒ ทอนมาเขาคูกัน แลวผูกเขาดวยกันใหแนน ซึ่งอาจพูด  ไดหลายวิธี วิธีที่นิยมใชกันมาก ไดแก การผูกประกบ ๒ ทอน และการผูกประกบ ๓ ทอน ประโยชน ๑. ใชตอไมหลายๆทอนใหยาวออกไป ๒. ใชผูกตอไมในการกอสราง ๓. ใชผูกตอพลองทําเสาธงลอย วิธีผูกประกบ(โดยละเอียด) ๑. เอาไมที่จะตอมาวางซอนใหขนานกันตรงปลายที่จะตอ การวางซอนควรใหซอนกันประมาณ ๑ ใน ๒ ของความยาวของไมหรือเสา ๒. เริ่มตนผูกการผูกกับตนไม แลวบิดพันปลายเชือกเขากับตัวเชือก (หรือเรียกวา แตงงานกัน)ใช ลิ่มยัดเสา ๓. พันเชือกรอบเสา ๒ ตนเรียงกัน ความหนาของเชือกมีพันขนาดกวาง ๔. สอดเชือกเขาตรงกลางระหวางไมทั้ง ๒ แลวเอาปลายเชือกพันคอไก(พันรอบเสนเชือกชวงที่อยู ระหวางไม ๒ - ๓ รอบ และดึงใหแนน ) ๕. ผูกปลายเชือกดวยเงื่อนตะกรุดเบ็ดบนไมตนที่นํามาตอ หรือบนไมอีกตนหนึ่งที่ไมใชอันที่เริ่มตนผูก   วิธีการผูก  ๑.เริ่มตนดวยเงื่อนตะกรุดเบ็ด แลวแตงงานเชือก  ๒.พันรอบไมทตองการผูกแบบเรียงเสน  ี่ ๓.พันหักคอไก  ๔.ลงทายดวยเงื่อนตะกรุดเบ็ด               
 15. 15. ๑. การผูกประกบสอง                ประโยชน   ๑.ใชตอเสาหรือไมสองทอนเขาดวยกัน  ๒.ตอไมใหยาว  ๒. ผูกประกบสาม              ประโยชน   ๑.ใชตอเสาทําเสาธงลอย   ๒.เพื่อทําขาหยั่ง  ๓.ใชตอเสาหรือตอไมใหยาวขึ้น  ๔.ใชทาขาตั้งวางอางลางหนา ลางมือ เวลาอยูคายพักแรม  ํ ๕.ใชทาสามเสาในงานกอสราง  ํ
 16. 16. ๑๒.ผูกกากบาท ( Square Lashing )  ขึนตนดวยเงื่อนตะกรุกเบ็ดที่ไมตวใดตัวหนึง และหักคอลงดวยเงื่อนตะกรุดเบ็ดที่ไมอีกตัวหนึง การวาง ้ ั ่ ่ ใหวางพาด ตังฉากกัน  ้                 ประโยชน  ๑.      ใชผูกนั่งรานในการกอสราง  ๒.      ใชผูกสรางคายพักแรมและอุปกรณคายพักแรม  ๓.      ใชทํารัวหรือคอกสัตว  ้ ๔.      ใชผูกตอมอสะพาน  วิธีผูก  ๑. นําไมมาวางพาดตั้งฉากกันเปนรูปกากบาท  ๒. นําเชือกมาผูกเงื่อนตะกรุดเบ็ดที่ไมอันตั้ง เพื่อปองกันไมใหไมอันนอนเลื่อนลง แลวนําปลายเชือกพันกันให เรียบรอย  ๓. ใชเชือกพันรอบไมท้งสองอันดึงเชือกทับไมอันนอนอีกครั้งแลวสอดไปใตไมอันตั้งอีกครั้งหนึ่งพันเชือกเรียง ั กันไปอยาใหเชือกทับกัน พยายามดึงเชือกใหแนน ประมาณ ๓ ‐ ๔ รอบ  ๔. พันเชือกหักคอไก สัก ๒ ‐ ๓ รอบ ดึงเชือกใหแนนปองกันไมใหไมรูด  ๕. ผูกตะกรุดเบ็ดกับไมอันนอน ดึงใหแนน 
 17. 17. แผนการฝกกิจกรรมการผูกเงื่อน  การอยูคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลกลูกกา  ผูกํากับที่ดูแล 1. นางโสภา โพธิ์ศรี  2. นายวุฒธิชย จันทรศิริ ั 3. นางสาวอรพรรณ ควรขุนทด ฐานที่ ชื่อฐาน ผูกํากับประจําฐาน หมายเหตุ 1 เงื่อนพิรอด ( Reef Knot หรือ Square Knot) นางวรลักษณ วุฒิปราณี เงื่อนปมตาไก ( A Fingere of Einght Knot ) นายณัฐพล บัวอุไร นางสาวชุติรัตน การญจนธนชัย นางสาวนันทิดา นบกลาง 2 เงื่อนขัดสมาธิ ( Sheet Bend ) นายวุฒิชย มังคลาด ั นางสาวเยาวลักษณ บุตรศรี นางสาวสาวิตรี แยมพินิจ นางนงลักษณ ทองสิน 3 เงื่อนกระหวัดไม ( Half Hitch ) นางสาวนิตยา พูลภาค นางสาวปริศนา ปองปน นายสัญชัย สนเขียว นางจิราภรณ หางแกว 4 เงื่อนบวงสายธนู ( Bowline ) นายศิริชัย อ่าบุญชู ํ นางสาวอนงค อาจจงทอง นางสาวกมลา กัลยาณพงศ 5 เงื่อนตะกรุดเบ็ด ( Cleve Hitch ) นางกนกวรรณ ศศิธร นางสาวธัญญพัสตร แยมพินิจ นายธวัชย สัสดีทอง ั
 18. 18. ฐานที่ ชื่อฐาน ผูกํากับประจําฐาน หมายเหตุ 6 เงื่อนประมง ( Fisherman's Knot ) นางสาวกนกกาญจน โพธอวุฒนกูล ิ ุ นางสาวอุมารอนทร แสนเพ็งเคน นายปารเมศ วรรณทอง นางสาวญาติกา อิ่มหิรัญ 7 เงื่อนผูกซุง ( A Timber Hitch ) นางสาวลําเพย อุเทยโย นางสาวเพียงฤทัย โรจนสโรจน นายวรวุฒิ สะเดา นางอัญฑิกา โพธิ์ชัยยอย 8 เงื่อนผูกรั้ง ( Tarbuck Knot ) พ.อ.อ.เจริญ การสมวรรณ นายพิศนุพงษ จิรรัตนตรัย นางสาวนาตยา เกาบริบูรณ นางสาวศิริรัตน แวงดา 9 การผูกทแยง ( Diagonal Lashing ) นายสุวทย ดาวังปา ิ นายณัฐพล บุญภิละ นางสาวบุษยา ออนทรัพย วาที่รอยตรีหญิงประอร ผองใส 10 การผูกประกบ นายสัมพันธ เผือกแตงพันษ นายสุนทร พริกจํารูญ (Sheer Lashing หรือ Round Lashing ) นางสาวพชรภรณ เชียงสิน วาที่รอยตรีหญิงนพมาศ อังศุภนิช 11 ผูกกากบาท ( Square Lashing ) นายจิราวัฒนา ศรีสวาง นายอภิชาต รักประสงค นางสาวกนิษฐา กสิผล นางสาวนาตอนงค บานกรด *รวมผูกํากับ จํานวน 45 คน 

×