Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

แบบฝึกหัดจำลองแผนภาพ

951 views

Published on

เมื่อศึกษาเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว ลองทำแบบฝึกหัดดูนะจ๊ะ

Published in: Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

แบบฝึกหัดจำลองแผนภาพ

  1. 1. แบบฝึกหัด<br />การแก้ปัญหา<br />
  2. 2. ลำดับขั้นตอนต่อไปนี้แสดงกิจกรรมที่จะทำในวันหยุด <br />จงนำขั้นตอนเหล่านี้เติมในรูปภาพที่กำหนด<br /><ul><li>เริ่ม
  3. 3. จบ
  4. 4. ซักเสื้อผ้า
  5. 5. ทำความสะอาดบ้าน
  6. 6. ดูทีวี
  7. 7. ดูว่าฝนตกหรือไม่</li></ul> ถ้าไม่ตกจะออกไปดูภาพยนตร์<br /> ถ้าตกอยู่บ้านอ่านหนังสือ<br />
  8. 8. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 4 คน<br />และทำรายงานค้นคว้าเรื่องสัญลักษณ์ในการสร้างผังงาน<br />หรือสัญลักษณ์ Flowchart<br />มีอะไรบ้าง และแต่ละสัญลักษณ์<br />เรียกว่าอะไร มีความหมายอย่างไร<br />จากนั้นให้นักเรียน แชร์รายงานไว้ที่<br />www.scribd.com<br />จากนั้นมาโพสต์urlที่ kroopoom.wordpress.com<br />

×