Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ebook

3,805 views

Published on

Ebook

 1. 1. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 1
 2. 2. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 2 สารบัญ เรื่อง หนา แนะนํา Desktop Author version 5.6.1 - ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ Desktop Author 3 - การติดตั้งโปรแกรม 4 - วิธีการเขาสูโปรแกรม 8 - สวนประกอบของโปรแกรม Tools และแถบเครื่องมือ 8 เริ่มสรางหนังสือ - การกําหนดคุณสมบัติเบื้องตน 11 - การแบงหนากระดาษ 17 - การแทรกภาพปกหนา และกําหนดใหโปรงใส 21 - การเพิ่มหนากระดาษ 28 - การใสสีใหหนากระดาษ 30 ขอความและ Multimedia - การพิมพขอความลงในหนังสือ 37 - การทําภาพ Popup 45 - การแทรกไฟล MP3 53 - การแทรกไฟล Animation และวิดีโอ 58 ปุม Buttons และการเชื่อมโยง - การแทรกปุม Buttons และสรางการเชื่อมโยง 63 - การทําสารบัญ และการเชื่อมโยง 76 - การกําหนดปกหลังใหมีคุณภาพโปรงใส 80 สรางแบบทดสอบ - การสรางคําถามและคําตอบ 86 - การสรางปุมสําหรับการสงแบบทดสอบ 89 การบีบอัดไฟลเพื่อเผยแพรผลงาน - การบีบอัดไฟลงานดวยคําสั่ง Package 92 บรรณานุกรม
 3. 3. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 3 แนะนํา Desktop Author version 5.6.1 1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ Desktop Author โปรแกรม Desktop Authorเปนโปรแกรมสรางหนังสือแบบอิเล็กทรอนิกส (e-book) ที่มีลักษณะคลายกับ หนังสือจริง คือ มีหนาปก สารบัญขอความรูปภาพ สามารถแทรกภาพเคลื่อนไหว ไฟลวีดีโอ ไฟลFlash เพิ่มเสียง บรรยายสรางลิงคไปยังเว็บไซตตางๆ ผลงานที่ไดมีขนาดไฟลเล็ก ทําใหสามารถดาวนโหลดผานเว็บ หรือ สงผานอีเมล และสามารถเผยแพรผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได ความสามารถเดนของ Desktop Author คืออนุญาตใหปอนขอความ หรือรูปภาพ รวมทั้งสื่อมัลติมีเดียตาง ๆ ผลงานที่ไดเปนทั้งสื่อ Offline ในรูปแบบไฟลเปน.Exe สื่อออนไลน .html,.dnl ที่มีขนาดเล็กเหมาะสําหรับการนําเสนอ ผานเว็บ แตการเรียกดูจําเปนตองติดตั้ง DNL Reader กอนขึงจะแสดงผลได และScreen Saver (.Scr) สําหรับการรักษา อายุจอภาพคอมพิวเตอรดวยสื่อที่เราสามารถสรางสรรคเอง โปรแกรมDesktop Author 5.6.1 สามารถดาวนโหลดไดจาก http://www.desktopauthot.com/ รวมทั้ง DNL Reader ก็สามารถดาวนโหลดไดจาก Website ดังกลาว หรือ http://stks.or.th คุณสมบัติของ Desktop Author 5.6.1 1. ผลงานมีขนาดเล็ก แสดงผลไดทั้งoffline/online 2. มีลักษณะคลายกับหนังสือซึ่งเปนรูปแบบที่อานแลวเขาใจไดงาย 3. ฟงกชันimage popup ทําใหสามารถสรางเนื้อหาโตตอบกับผูใช 4. สามารถสั่งพิมพหนาแตละหนา หรือทั้งหมดของหนังสือได 5. สามารถแบบทดสอบ และแบบสํารวจไดดวย Eazy from ได 6. เชื่อมโยงไปหาเว็บไซตเพื่อดาวนโหลด 7. ผูใชสามารถสงตอไดงายโดยการสงผานอีเมล หรือระบบเครือขาย 8. สามารถใชไดทั้งเครื่องคอมพิวเตอรPC และ NoteBook 9. สามารถเผยแพรผานระบบเครือขายไดงายและDownload ผานเวป ไดรวดเร็ว หรือสามารถที่จะสง ไฟลผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ( E-Mail) ได ความตองการของระบบ 1. คอมพิวเตอรที่ติดตั้ง ระบบปฏิบัติการ window 98 , window 2000, window 2003 , หรือ window xp ขึ้นไป 2. CPU Celeron 300 Mhz ขั้นต่ํา 3. หนวยความจํา Ramไมนอยกวา 128 MB 4. จอภาพ SVGA Card ไมนอยกวา 16 bit colors 5. พื้นที่วางในฮารดดิสก 120 MB
 4. 4. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 4 2. การติดตั้งโปรแกรม ขั้นตอนการติดตั้ง 1. ดับเบิลคลิกที่ Folder ที่เก็บตัวโปรแกรมไว (ในที่นี้ไฟลโปรแกรมถูกเก็บไวบนDesktop) 2. คลิกที่Icon “Setup”เพื่อเริ่มกระบวนการติดตั้งโปรแกรม 3. จะปรากฏหนาตางขอตกลงเกี่ยวลิขสิทธิ์โปรแกรม คลิกปุม Next เพื่อไปสูขั้นตอนถัดไป
 5. 5. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 5 4. คลิกเลือกหนารายการที่มีชื่อวา I accept the license agreement เพื่อยอมรับขอตกลงในการลงโปรแกรม หลังจากนั้นใหคลิกปุม“Next” ไปเรื่อย ๆ จนเจอปุม “Finish”
 6. 6. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 6 5. คลิกปุม“Finish” 6. ดับเบิลคลิกที่ Folder ที่เก็บตัวโปรแกรมไวอีกครั้ง หลังจากนั้น ดับเบิ้ลคลิก folder “Patch”
 7. 7. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 7 7. ดับเบิลคลิกไฟล “desktopauthor professional เพื่อทําการ Crackโปรแกรม 8. หลังจากนั้นจะปรากฏหนาตางดังรูป ใหคลิกปุม“Patch” จนกระทั่งปรากฏคําวา “Done” ในกลองเหนือปุม Patch หลังจากนั้นคลิกปุม“Exit” เสร็จสิ้นขั้นตอนการลงโปรแกรม ------------------------------------------------------------------
 8. 8. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 8 3. วิธีการเขาสูโปรแกรม 3.1 ขั้นตอนการเขาสูโปรแกรมมีวิธีการดังภาพดานลาง ดังนี้ 4. สวนประกอบของโปรแกรม 4.1 แถบเครื่องมือ แถบเครื่องมือตาง ๆ จะปรากฏอยูบนหนาตางโปรแกรม แบงเปน 3 สวน สวนดานบนของหนาตาง โปรแกรม ,สวนดานซายของหนาตางโปรแกรม,สวนลางซายของหนาตางโปรแกรม  สวนดานบนของหนาตางโปรแกรม แบงออกเปน 3กลุม ดังนี้ คือ กลุมที่ 1
 9. 9. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 9 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3  สวนดานซายของหนาตางโปรแกรม แบงออกเปน 5 กลุม ดังนี้ คือ กลุมที่ 1 กลุมที่ 2
 10. 10. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 10 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4
 11. 11. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 11 กลุมที่ 5  สวนดานลางของหนาตางโปรแกรม เริ่มสรางหนังสือ การกําหนดคุณสมบัติเบื้องตน มีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกเลือก ปุม หรือ คลิกที่เมนู file BookProperties
 12. 12. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 12 2. ปรากฏหนาตาง สําหรับการตั้งคาคุณสมบัติของหนังสือ
 13. 13. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 13
 14. 14. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 14
 15. 15. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 15
 16. 16. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 16 หลังจากที่กําหนดคาตาง ๆของ ebookแลว ใหคลิกปุมok ------------------------------------------------------------------
 17. 17. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 17 การแบงหนากระดาษ เมื่อตั้งคาของebook แลวในขั้นตอนตอไปเปนขั้นตอนการแบงหนากระดาษ เพื่อกําหนดกึ่งกลางของ กระดาษ
 18. 18. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 18
 19. 19. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 19
 20. 20. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 20 เสร็จสิ้นขั้นตอนการแบงหนากระดาษ ------------------------------------------------------------------
 21. 21. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 21 การแทรกภาพปกหนา และกําหนดใหหนังสือโปรงใส 1. คลิกเลือก ปุม หรือ คลิกที่เมนู Insert Image เพื่อทําการแทรกภาพในปกหนาของหนังสือ 2. จะปรากฏหนาตางOpen ขึ้นมา เลือกรูปที่ตองการมาทําเปนปกหนา
 22. 22. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 22 3. คลิกเลือกตามรูปดานลาง เลือก Thumbnailsเพื่อใหการแสดงผลเปนภาพขนาดเล็ก 4. คลิกเลือกหาภาพที่ตองการมาทําเปนปก
 23. 23. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 23 5. เมื่อไดภาพที่ตองการแลว ใหคลิกรูปแลวกดปุมOpen 6. ปรับภาพใหไดตามขนาดที่ตองการแลวนํามาวางไวทางดานขวามือ
 24. 24. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 24 ขั้นตอนตอไปนี้เปนการกําหนดใหปกหนาโปรงใส 1. คลิกเลือกเมนูTool Transparency 2. จะปรากฏหนาตางBook Transparency Setting หลังจากนั้นคลิกในชองCheck boxหนา with Transparency
 25. 25. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 25 3. คลิกปุมSelect 4. เลือกสีที่ตองการใหมีคุณสมบัติเปนโปรงใส
 26. 26. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 26 5. เมื่อคลิกเลือกสีตองการแลว หลังจากนั้นใหคลิกปุม OK 6. คลิกปุมOK อีกครั้ง
 27. 27. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 27 7. คลิกเครื่องมือ Insert box ในกลองเครื่องมือInsert เพื่อวาดรูปสี่เหลี่ยม เพื่อทําปดหนาทางซายของ หนังสือ 8. จะปรากฏDialog Boxสีขึ้นมา ใหเลือกสีเดียวกันกับที่กําหนดไวในTransparent Colour
 28. 28. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 28 9. เมื่อเลือกสีที่ตองการแลว ขยายกลองสีใหเต็มครึ่งหนากระดาษทางดานซายมือ เพื่อทําใหพื้นที่ดังกลาวมีลักษณะ โปรงใส 10. เสร็จสิ้นขั้นตอนการกําหนดพื้นที่ใหมีลักษณะโปรงใส ------------------------------------------------------------------ การเพิ่มหนากระดาษใหกับ ebook มีขั้นตอนดังนี้
 29. 29. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 29 1. คลิกที่กลองเครื่องมือ ทางซายของหนาตางโปรแกรม หรือคลิกที่เมนูInsert Page 2. หากทําการเพิ่มหนากระดาษแลว สถานะของตัวเลขที่แสดงจํานวนหนาจะเปลี่ยนไปตามการคลิกเครื่องมือ ในแตละครั้ง . 3.เสร็จสิ้นขั้นตอนการเพิ่มหนากระดาษสําหรับการใสเนื้อหา ------------------------------------------------------------------
 30. 30. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 30 การใสสีใหหนากระดาษทั้งหมดเพื่อเติมสีสันใหกับ ebook มีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกเครื่องมือ ซึ่งอยูดานบนของหนาตางโปรแกรมหรือคลิกที่เมนูFile Book Properties
 31. 31. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 31 2. จะปรากฏหนาตางBookPropertiesคลิกเลือก Select Paper Colour เพื่อกําหนดสีใหกับหนากระดาษทั้งเลม 2. เลือกสีที่ตองการกําหนดในกระดาษ
 32. 32. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 32 3. คลิกปุมOK 4. จะปรากฏหนาตางของBook Properties ใหคลิกปุม OK อีกครั้ง
 33. 33. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 33 5. ผลลัพธที่ไดจากการกําหนดคาสีใน Paper Colour การสีใหกับหนากระดาษเพียงหนาเดียวใหกับ eBook
 34. 34. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 34 1. คลิกเครื่องมือ Insert box ในกลองเครื่องมือInsert 2. คลิกเลือกสีที่ตองการเพื่อกําหนดเปนสีพื้น
 35. 35. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 35 3. หลังจากนั้นขยายปดใหเต็มพื้นที่ที่ตองการ (ในที่นี้ ขยายเต็มกระดาษ) 4. หลังจากนั้นขยายกลองใหปดเต็มพื้นที่ที่ตองการ หลังจากนั้นคลิกขวาตรงพื้นที่ในกระดาษ เลือกคําสั่งSend to bottom เพื่อกําหนดใหกลองสีอยูทางดานหลังของภาพ
 36. 36. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 36 5. เสร็จสิ้นขั้นตอนการกําหนดสีใหกับกระดาษ เพียงหนาเดียว ผลลัพธที่ได ภาพจะปรากฏอยูบนสวนบนของกลอง สีที่เราลากปดพื้นที่ไว ------------------------------------------------------------------
 37. 37. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 37 ขอความและ Multimedia การพิมพขอความลงในหนังสือ ขอความเปนขอมูลสําคัญของการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส การพิมพขอความ ขนาดของตัวอักษร ตลอดจนการใชสีเพื่อเนนขอความ ลวนแลวแตเปนสิ่งสําคัญ นอกจากนั้นยังสามารถแทรกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และ เสียงบรรยาย ลงไปในในหนังสืออิเล็กทรอนิกสได การพิมพขอความ 1. เลือกเครื่องมือ Insert Text
 38. 38. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 38 2. เลือกเครื่องมือ Next Page ไปที่หนาที่ตองการพิมพขอความโดยเวนหนาคํานํา และหนา สารบัญ 3. คลิกปุม Insert Text เพื่อทําการสรางขอความ
 39. 39. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 39 4. โปรแกรมจะแสดงหนาตางText Editor ขึ้นมาคลิก Check boxหนาปุม Unicode เพื่อให Font แสดงผลเปนภาษาไทย 5. พิมพขอความที่ตองการลงในกลองขอความ
 40. 40. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 40 6. เมื่อทําการพิมพขอความเสร็จแลว คลิกเลือกปุมOK 7. ในกรณีที่ตองการแกไขขอความ ดับเบิ้ลคลิกขอความที่ตองการแกไข
 41. 41. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 41 8. highlight เลือกขอความที่ตองการ และเลือกรูปแบบของตัวอักษรที่ตองการแกไข 9. ทําการเลือกตัวอักษร โดยเลือก Ms Sans Serif หรือ Angsana UPCซึ่งโปรแกรมจะรองรับFontโดย สามารถใชกับคอมพิวเตอรทุกเครื่อง และเพื่อไมใหเกิดขอผิดพลาดในการแสดงผล
 42. 42. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 42 10. เลือกขนาดของตัวอักษรที่ตองการ 11. คลิกเลือก OK
 43. 43. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 43 12. เลือกเปลี่ยนสีของตัวอักษร เพื่อความสวยงาม และความโดดเดนของขอความ โดยคลิกที่ปุม ในหนาตาง Text Editor 13. เลือกสีตามที่ตองการ ตามความเหมาะสม
 44. 44. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 44 14. เมื่อไดสีตามที่ตองการแลว คลิกปุมOK 14. คลิกปุมOK ที่ หนาตางของ Text Editor อีกครั้ง
 45. 45. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 45 15. รูปแบบของตัวอักษร จะถูกเปลี่ยนไปตามที่ผูใชกําหนด --------------------------------------------------------------------------------------------- การทําภาพ Popup การแทรกภาพและPop UP ใหกับภาพ คือ การสรางการแสดงผลของภาพในหนาตางใหม หลังจากการคลิก
 46. 46. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 46 1. คลิก เครื่องมือ Insert image เพื่อแทรกภาพขนาดเล็กกอนทําภาพ Pop Up หรือคลิกที่ เมนู Insert image 2. จะปรากฏหนาตาง สําหรับการคนหาภาพเพื่อใหผูใช เลือกไฟลภาพที่ตองการ (ในที่นี้ภาพอยูใน Folder eBook)
 47. 47. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 47 3. เลือกขนาดภาพขนาดเล็กที่เตรียมเอาไว ทําPopupโดยตองเตรียมภาพขนาดเล็กและภาพขนาดใหญไว 2. คลิกปุมOpen
 48. 48. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 48 3. ไดรูปภาพตามที่ตองการแลว ทําการจัดวางใหไดตามขนาดตองการ 4. เลือก เครื่องมือ Insert popup images
 49. 49. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 49 5. จะปรากฏหนาตาง Popup Image Dialogขึ้นมา 6. คลิกเลือก ปุม Select Popup Image ในหนาตาง Popup Image Dialogตามภาพตัวอยางดานลาง
 50. 50. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 50 7. เลือกภาพเดิมที่มีขนาดใหญกวา เพื่อทําเปนภาพ Popup 8. คลิกปุมOpen
 51. 51. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 51 9. คลิกปุมOk 10. กรอบสี่เหลี่ยมเล็กจะปรากฏขึ้นหลังจากการ คลิกปุม Ok
 52. 52. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 52 11. ลากกรอบสี่เหลี่ยมใหคลอบคลุมรูปภาพขนาดเล็ก เพื่อกําหนดพื้นที่สําหรับการคลิก 12. ลักษณะภาพที่ไดจากการทํา Popup image ------------------------------------------------------------------
 53. 53. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 53 การแทรกไฟล MP3 1. คลิกปุม Insert Multimedia
 54. 54. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 54 2. ปรากฏหนาตาง Multimedia Dialog คลิกปุม Select Multimedia เพื่อทําการเลือกไฟล 3. Browse ไฟลที่ตองการ
 55. 55. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 55 4. เลือกชนิดไฟล Multimedia ที่ตองการแทรก 5. ในที่นี้เลือกเปนประเภทMP3
 56. 56. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 56 6. คลิกเลือกไฟลที่ตองการ หลังจากนั้นคลิกปุมOpen 7. คลิกเลือกOK จะปรากฏกรอบสี่เหลี่ยม (คือ พื้นที่การแสดงผลของเสียง) ขึ้นมา หมายเหตุ : .ในกรณีที่ไมตองการแสดงแถบควบคุมเสียง แนะนําผูใชใหยอกรอบการทํางานของเสียงใหเล็กที่สุด หากตองการแสดงแถบควบคุมการเลนเสียงดวยใหคลิก ในชอง Check boxหนา Show controls
 57. 57. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 57 8. ผลลัพธหลังจากการยอขนาดกรอบสี่เหลี่ยม 9. คลิกเลือก เครื่องมือ Page เพื่อทดลองดูการทํางาน เพื่อทดสอบการเลน
 58. 58. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 58 10. ตําแหนงการเลนMP 3ทีถูกยอใหเล็กลงจนมองไมเห็นเวลาทํางาน ------------------------------------------------------------------ การแทรกไฟล Animation และวิดีโอ 1. การแทรก Multimedia ประเภทVideo
 59. 59. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 59 2. คลิกปุมInsert Multimedia 3. คลิกปุมSelect Multimedia เพื่อเลือกไฟลสื่อเขามา
 60. 60. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 60 4. เลือกชนิดไฟล Multimedia ที่ตองการ 5. เลือกประเภทไฟลที่ตองการ ในที่นี้เปนไฟล .mov
 61. 61. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 61 6. คลิกปุมOpen 7. คลิกเลือกปุมShow Controls เพื่อใหแสดงปุมควบคุมการเลนไฟลภาพเคลื่อนไหว
 62. 62. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 62 8. คลิกOK 9. คลิกเลือกปุม page เพื่อทดลองสอบการทํางาน
 63. 63. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 63 10. ภาพหลังจากการคลิกปุม page ------------------------------------------------------------------ ปุม Buttons และการเชื่อมโยง การแทรกปุม Buttons และสรางการเชื่อมโยง การแทรกปุม Buttons และการเชื่อมโยง (Link)เปนสิ่งสําคัญในหนังสืออิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีทั้งการทํา ปุมเพื่อสั่งใหปดหนังสือ การพิมพหนังสือ และการทําหนาสารบัญเพื่อเชื่อมโยงไปยังหนาเนื้อหา การเชื่อมโยงที่ดีตองมี การออกแบบการเชื่อมโยงกอนปฏิบัติจริง เพื่อปองกันไมใหเกิดความผิดพลาดในการเชื่อมโยงหรือเมื่อคลิกปุมควบคุม แลวไมมีการตอบสนองเกิดขึ้น
 64. 64. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 64 1. การแทรกปุมควบคุมโปรแกรมมีขั้นตอนดังนี้ คลิกที่เครื่องมือ Buttons 2. เลือกคําสั่ง Home เพี่อสรางปุมสําหรับการกําหนดใหกลับไปยังปกหนังสือ เมื่อมีการคลิก
 65. 65. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 65 3. ปรากฏหนาตางButtons – Homeสามารถเลื่อน Scroll bar เพื่อเลือกลักษณะของปุมHome 4. คลิกปุมที่ตองการหลังจากนั้นคลิกปุม Use
 66. 66. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 66 5. ปุมที่เลือกถูกแสดง และจะปรากฏลักษณะของปุมที่มีการจัดวางที่ไมเรียบรอย 6. ทําการจัดวางปุมในตําแหนงที่ตองการ
 67. 67. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 67 7. คลิกเมาสปุมขวาแลวเลือก Change Link เพื่อกําหนดการ Link 8. เลือกประเภทของการเชื่อมโยงเปนแบบPage เพื่อตองการ Link ภายในหนาของeBook
 68. 68. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 68 9. คลิกปุมOK 10. เลือก Link Target เปนหนาปก (ในที่นี้คือหนาที่ 1)
 69. 69. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 69 11. เลือกคําสั่ง Contents เพื่อกําหนดเปนหนาสารบัญและเพื่อเชื่อมโยงไปในเนื้อหาทั้งหมด 12. ปรากฏหนาตางButtons – Contents สามารถเลื่อน Scrollbar เพื่อเลือกลักษณะของปุมContents แนะนําใหเลือกรูปแบบเดียวกันกับปุมHomeเพื่อความเหมาะสม
 70. 70. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 70 13. ปรากฏปุมที่อยูในตําแหนงที่ไมเหมาะสม คลิกที่ปุมเพื่อทําการยายไปวางตําแหนงใหมใหเหมาะสม 14. ผลลัพธหลังจากการวางปุมในตําแหนงที่เหมาะสม
 71. 71. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 71 15. คลิกขวาที่ปุมContentsเลือก Change Link เพื่อทําการกําหนดการเชื่อมโยง 16. เลือกประเภทการเชื่อมโยงเปนแบบpage ในกรณีที่ตองการเชื่อมโยงไปยังหนาอื่นๆ ภายในeBook
 72. 72. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 72 17. ในที่นี้ เลือกเปนหนาที่ 3 เพราะหนาที่ 3 เปนหนาของสารบัญ หลังจากนั้น คลิกปุม OK 18. คลิกเลือกปุม Close เพื่อกําหนดใหปดหนังสือ
 73. 73. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 73 19. คลิกเลือกปุม Close เพื่อกําหนดการปดหนังสือเมื่อผูอานตองการปดเมื่ออานเสร็จ 20. เมื่อไดรูปแบบที่ตองการแลวนั้นก็คลิกปุมUse
 74. 74. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 74 21. คลิกเมาสปุมขวาแลวเลือก Change Link 22. เลือก Close Window ใน Link Type ในกรณีที่ เปนปุมปด(สําหรับการกําหนดเพื่อปดโปรแกรม)
 75. 75. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 75 23. คลิกปุม OK 24. ผลลัพธเมื่อทําการจัดวางปุมเสร็จสมบูรณแลว -----------------------------------------------------------------------------------------
 76. 76. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 76 การทําสารบัญ และการเชื่อมโยง มีขั้นตอนในการทําดังนี้ 1. ทําการเลือก (Highlight) ขอความที่ตองการทําการเชื่อมโยง
 77. 77. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 77 2. เมื่อคลิกลากคลุมขอความที่ตองการ หลังจากนั้นคลิกปุม Link 3. ปรากฏ หนาตางLink Type เลือกประเภทของการเชื่อมโยงเปนแบบ Page
 78. 78. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 78 5. เลือกหนาที่ตองการ Link ในที่นี้เลือกเปน หนา 4 6. ทําตามขั้นตอนขางตน เมื่อตองการกําหนดการเชื่อมโยงใหกับขอความ เมื่อขอความกําหนดการเชื่อมโยง แลว จะปรากฏเสนขีดทับบนขอความ ตามตัวอยางดานลาง
 79. 79. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 79 7. คลิกปุม OK 8. จัดวางขอความในหนาสารบัญ ใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสม
 80. 80. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 80 9. คลิกปุม เพื่อ ทดสอบ Link ไฟลที่ไดจะเปนไฟล . Exe -------------------------------------------------------------------------------------------- การกําหนดปกหลังใหมีคุณภาพโปรงใส
 81. 81. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 81 1. เลือกเมนู Tool 2. เลือก Book Transparency
 82. 82. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 82 3. ใสเครื่องหมายถูกในชอง With Transparency 4. คลิกปุมSelect
 83. 83. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 83 5. เลือกกําหนดสีที่ตองการ 6. เมื่อคลิกสีที่ตองการแลว คลิกปุม OK
 84. 84. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 84 7. เลือกเครื่องมือ Insert Box เพื่อวาดรูปพื้นที่สี่เหลี่ยม 8. จะปรากฏDialog box ใหผูใชเลือกสีเดียวกันกับที่กําหนดใน Transparent Colour
 85. 85. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 85 9. หลังจากนั้นคลิกปุมOk 10. คลิกลากเพื่อ ขยายพื้นที่สี่เหลี่ยมเพื่อปดหนากระดาษทางขวามือเพื่อทําใหกลายเปนพื้นที่โปรงใส
 86. 86. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 86 11. ผลลัพธเมื่อทําการจัดวางหนาเรียบรอยแลว ------------------------------------------------------------------ สรางแบบทดสอบ จุดเดนของโปรแกรม Desktop Author version 5.6.1 คือการสรางแบบทดสอบ หรือแบบสอบถาม ดวย ความสามารถของEazy Form ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ การสรางคําถามและคําตอบ 1. โดยคลิกเลือก จะมีหนาตาง Add form objects ใหเลือก
 87. 87. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 87 2. โดยคลิกเลือก จะมีหนาตาง Add form objects ใหเลือก ในหนาตางจะแบงเปน 2 สวน คือสวนที่ 1 สวนของการสรางQuestion ,สวนที่ 2 คือ สวนของการสราง Answer สวนของ Question  Order คือ คําถามขอที่  Question ID คือ เปนสวนที่โปรแกรมกําหนดเอง ไมตองแกไข  Caption คือ คําอธิบายขอคําถาม (ชื่อเรื่อง)  Text to display คือ เปนสวนขอคําถามที่ตองพิมพเขาไป  Style คือ ใชในการกําหนดฟอนตและสีของตัวอักษร การแกไขใหคลิกปุม Style คา Default จะเปน Arial ใหเลือกฟอนตใหมเปนMS Sans Serif สวนที่ 1 สวนที่2
 88. 88. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 88 สวนของ Answer หมายเหตุ ในการกําหนดฟอนตของแบบทดสอบนั้น หากผูใชตองการพิมพภาษาไทยใหผูใชเลือกกําหนดชนิด ฟอนตเปนฟอนต Ms Sans Serif หรือ Angsana UPC เทานั้น Type : ชนิดของคําตอบสามารถเลือกไดหลายแบบ Input : สําหรับการตอบคําถามสั้น ๆ ไมเกิน 1 บรรทัด Text Area : สําหรับการตอบคําถามสั้น ๆ เชิงบรรยาย Drop down list : เลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียว จากรายการทั้งหมด List : เลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียว จากรายการทั้งหมด Check Box : ใชกับคําถามที่มีคําตอบมากกวา 1 ขอ Radio Box : ใชกับคําถามที่มีคําตอบเพียงขอเดียว Number of Answer : จํานวนตัวเลือกของคําตอบ Caption : ขอความที่แสดงใหเห็นตอนสงแบบทดสอบ Answer : สวนของคําตอบที่ตองพิมพลงไป Style : ใชกําหนดฟอนตและสีตัวอักษร Correct : กําหนดคําตอบที่ถูกตอง Point : กําหนดคะแนนใหกับคําตอบรายการนั้น 2. ปอนคําตอบ ซึ่งในที่นี้เลือกการสรางรูปแบบคําตอบแบบ Radio Box กําหนดตัวเลือก 4 ตัวเลือก เมื่อกําหนด คําตอบเรียบรอยแลว คลิกปุมOk
 89. 89. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 89 3. ผลลัพธจากการคลิกปุม OK การสรางปุมสําหรับการสงแบบทดสอบ เมื่อจัดทําแบบทดสอบเรียบรอยตามจํานวนที่ตองการแลว ตองสรางปุมเพื่อทําการสงแบบทดสอบเพื่อให โปรแกรมนําไปประมวลผล โดยใชคําสั่ง ตามภาพที่ปรากฏ
 90. 90. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 90 ขั้นตอนในการกําหนดปุมสําหรับการสงแบบทดสอบ มีขั้นตอนดังนี้คือ 1. คลิกปุม เพื่อทําการกําหนดปุมตรวจคําตอบ 2. ปอนขอความ ตรวจคําตอบ ในชอง Caption และกําหนด Style โดยคลิกที่ ปุม Edit หากผูใชตองการ กําหนดสีแบบอักษร ใหคลิกที่ Select TextColour หากตองการกําหนดสีของพื้นหลังขอความ คลิกเลือกที่ Select BackColour หลังจากนั้น คลิกปุม Ok
 91. 91. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 91 3. หลังจากนั้น เลือกในชองMethod เปน No information และคลิก Checkboxหนา View Result ในชอง item sent ใหเลือกเปนAll คลิกปุมOK อีกครั้ง 3. หลังจากนั้น เมื่อกําหนดคาตาง ๆ ใน แลว ใหคลิกปุม เพื่อไปกําหนดแบบ ฟอนต และสีฟอนตที่ตองการในหนา
 92. 92. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 92 4. หลังจากคลิกปุม เพื่อกําหนดรูปแบบหนารายงานผล ------------------------------------------------------------------ การบีบอัดไฟลเพื่อเผยแพรผลงาน การบีบอัดไฟลงานดวยคําสั่ง Package การบีบอัดหนังสืออิเล็กทรอนิกสเพื่อเผยแพรดวยคําสั่ง Package ในโปรแกรม Desktop Author สามารถทําไดหลายลักษณะ เชน รูปแบบ EXE ที่สามารถนําหนังอิเล็กทรอนิกสนั้นไปใชไดทันที หรือบีบอัดเพื่อเผยแพร บนเว็บเพจจะมีนามสกุล .dnl ซึ่งสามารถเปดใน web Browser ได นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดความเร็วของการเปด หนังสือไดดวยคําสั่ง File / Book Properties / Fly Speed และสามารถออกจากโหมดแสดงผลดวยการคลิกเมาสปุมขวาที่ e-Bookแลวเลือก Exit ดับเบิลคลิกสามารถกําหนดสีใหกับขอความใหมได
 93. 93. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 93 ขั้นตอนการนําหนังสือไปใชงานดวยคําสั่ง Package 1. คลิกเลือกเครื่องมือNext page เพื่อตรวจสอบความถูกตองของ e-bookที่สรางขึ้นทุกหนา
 94. 94. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 94 2. คลิกเลือกเมนูFile Book Properties 3. กําหนดเพื่อใหหนังสือเปดขึ้นมาพรอมกับแสดงพี้นหลัง โดยการคลิกชอง Check Box ในชอง Start With Background
 95. 95. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 95 4. คลิกปุม Select BackgroundColour เพื่อกําหนดสีพื้นหลัง 5. คลิกเลือกสีที่ตองการ
 96. 96. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 96 6. คลิกปุมOK 7. คลิกปุม OK อีกครั้งหนึ่ง
 97. 97. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 97 8. คลิกเลือกคําสั่ง Package ตามที่ตองการ (โปรดดูตามรายละเอียดในภาพ) ซึ่งในที่นี้ หากผูใชตองการ Package เปน .EXE ใหเลือกเครื่องมือ 9. ผลลัพธที่ได จากการ Package (ภาพตัวอยาง) หนาแรก
 98. 98. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 98 (ภาพตัวอยาง) หนาของคํานํา (ภาพตัวอยาง) หนาสารบัญ
 99. 99. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 99 (ภาพตัวอยาง) หนาความหมายของมัลติมีเดีย (ภาพตัวอยาง) หนา Audio
 100. 100. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 100 (ภาพตัวอยาง) หนาของสื่อ Animation (ภาพตัวอยาง) หนาของ Video
 101. 101. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 101 (ภาพตัวอยาง) หนาความหมายของ กราฟก (ภาพตัวอยาง) หนาบรรณานุกรม -----------------------------------------------------------------------
 102. 102. คูมือการใชงานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1 102 บรรณานุกรม ถนอมพร เลาหจรัสแสง. (2545). Designing e-Learning : หลักการออกแบบและการสรางเว็บเพื่อการเรียน การสอน. กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ. บรรพจณ โนแบว.การออกแบบ e-Book ดวย Desktop Author. โครงการตนแบบศูนยทางไกลเพื่อการศึกษา และพัฒนาชนบท.มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง. เชียงราย. บุญเลิศ อรุณพิบูลย. (2551). สรางสรรค Multimedia e-Book ดวย Desktop Author. ศูนยบริการความรูทาง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.กรุงเทพมหานคร. ศูนยอินเทอรเน็ตสรางสรรคและปลอดภัยเพื่อเยาวชน, กระทรวงศึกษาธิการ. เอกสารประกอบการอบรมe-Book ดวยโปรแกรมDesktop Author. กรุงเทพมหานคร. DeskTop Author - eBook Tutorials, eBrochure Tutorials.http://www.desktopauthor.com/tutorials/

×