Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

แบบฝึกหัด เรื่องกราฟการเคลื่อนที่

1,708 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

แบบฝึกหัด เรื่องกราฟการเคลื่อนที่

  1. 1. แบบฝึกหัด เรื่องกราฟการเคลื่อนที่ชื่อ........................................................................................................................................ชั้น..............เลขที่.............คําชี้แจง ให้นักเรียนแสดงวิธีหาคําตอบ1. จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งกับเวลาของการเคลื่อนที่อนุภาคหนึ่งที่กําลังเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วย เมื่อเริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่ง จงหาการกระจัดของวัตถุในเวลา 10 วินาที2. เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับเวลา กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับเวลา
  2. 2. เรื่องการหาปริมาณทางฟิสิกส์จากสูตรชื่อ........................................................................................................................................ชั้น..............เลขที่............. 21. วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่ออกจากจุดหยุดนิ่งด้วยความเร่งคงที่ 5 เมตรต่อวินาที อยากทราบว่าเมื่อเวลาผ่านไป 10 วินาที วัตถุจะมีความเร็วเท่าไร และจะเคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าใด2. ขับรถไปด้วยความเร็ว 72 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แล้วเบรกเพื่อให้จอดในเวลา 12 วินาที อยากทราบรถเคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าใดก่อนหยุด

×