Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ไตร่ตรองงานวิจัยของฉัน อัครเจตน์ สีหะวงษ์ [email_address] เรื่อง การศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ สมรรถนะสำคัญของผู้เรี...
ฉันอยากพัฒนาหรือแก้ไขอะไร 1. พัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ชั...
ความเป็นมาของสิ่งที่อยากจะพัฒนา / แก้ปัญหา <ul><li>หลักสูตร 2551  ได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอั...
ทำไม PBL <ul><li>PBL เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีกิจกรรมที่จะทำให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหา...
ข้อสงสัยที่อยากรู้หรือได้คำตอบ <ul><li>การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานสามารถพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และ สมรรถนะสำคัญของ...
วัตถุประสงค์ของการวิจัย <ul><li>เพื่อศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด...
หัวข้อที่ควรศึกษา <ul><li>หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 </li></ul><ul><li>ทฤษฎี (Constructionism) </...
นิยามศัพท์ <ul><li>การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน หมายถึงการให้นักเรียนใช้ ICT </li></ul><ul><li>มาเป็นเครื่องมือในการสร้...
เครื่องมือวิจัย <ul><li>แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ คู่มือ...
แนวทางการจัดการเรียนรู้ <ul><li>วัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโคร...
การจัดกิจกรรม ชั่วโมงที่ กิจกรรม สื่อ การประเมิน
การดำเนินงาน <ul><li>นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 คนเป็นนักเรียนชาย 16 คน นักเรียนหญิง 14 คน กำลังเรียนร...
การเก็บรวบรวมข้อมูล <ul><li>วัตถุประสงค์ </li></ul><ul><li>แผน </li></ul>
การวิเคราะห์ข้อมูล <ul><li>ปริมาณ คุณภาพ </li></ul><ul><li>วัตถุประสงค์การวิจัย </li></ul><ul><li>คำถาม </li></ul><ul><li...
การวิเคราะห์ข้อมูล <ul><li>ปริมาณ อยู่ในรูปจำนวนหรือตัวเลข </li></ul><ul><li>ความถี่ </li></ul><ul><li>ร้อยละ </li></ul><u...
แผนการดำเนินการวิจัย วัตถุประสงค์ คำถามวิจัย ข้อมูลที่ศึกษา วิธีเก็บข้อมูล เครื่องมือเก็บข้อมูล วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 1. พั...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kroojade Research

3,842 views

Published on

kroojade 's research

Published in: Education
 • Be the first to comment

Kroojade Research

 1. 1. ไตร่ตรองงานวิจัยของฉัน อัครเจตน์ สีหะวงษ์ [email_address] เรื่อง การศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ( PBL ) เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. 2. ฉันอยากพัฒนาหรือแก้ไขอะไร 1. พัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2. พัฒนา สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 3. ศึกษา ความพึงพอใจ ของผู้เรียน
 3. 3. ความเป็นมาของสิ่งที่อยากจะพัฒนา / แก้ปัญหา <ul><li>หลักสูตร 2551 ได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนไว้เป็นเป้าหมายของการจัดกระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>ผู้วิจัยได้เรียนรู้เรื่องการใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ( Project-based Learning using ICT) จากการอบรมฯ </li></ul><ul><li>ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะนำการเรียนรู้แบบโครงงานมาพัฒนาผู้เรียนในด้าน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ สมรรถนะสำคัญ </li></ul><ul><li>ของผู้เรียน </li></ul><ul><li>ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา ความพึงพอใจ ต่อการเรียนแบบโครงงาน </li></ul>
 4. 4. ทำไม PBL <ul><li>PBL เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีกิจกรรมที่จะทำให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น </li></ul><ul><li>การจัดการเรียนรู้แบบ PBL เป็นการสร้างชิ้นงาน เช่น แอนนิเมชัน บล็อก เว็บไซต์ และอื่น ๆ โดยใช้ ICT </li></ul><ul><li>เป็นเครื่องมือ ซึ่งผู้เรียน สามารถเรียนรู้ได้ด้วยการทำงาน </li></ul><ul><li>จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่า การเรียนแบบ PBL มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาความรู้ </li></ul><ul><li>และ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ของผู้เรียนได้ </li></ul><ul><li>ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะหาความสัมพันธ์ระหว่าง สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านต่าง ๆ จากการเรียนรู้แบบ PBL </li></ul>
 5. 5. ข้อสงสัยที่อยากรู้หรือได้คำตอบ <ul><li>การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานสามารถพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ได้หรือไม่ </li></ul><ul><li>ผู้วิจัยต้องการทราบระดับ ความพึงพอใจ ของผู้เรียนที่มีต่อ การเรียนรู้แบบโครงงาน </li></ul>
 6. 6. วัตถุประสงค์ของการวิจัย <ul><li>เพื่อศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 </li></ul><ul><li>เพื่อศึกษา ความพึงพอใจ ของผู้เรียน จากการเรียนรู้แบบโครงงาน </li></ul>
 7. 7. หัวข้อที่ควรศึกษา <ul><li>หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 </li></ul><ul><li>ทฤษฎี (Constructionism) </li></ul><ul><li>การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน </li></ul><ul><li>การใช้เทคโนโลยี เว็บ 2.0 </li></ul><ul><li>สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน </li></ul><ul><li>1. ความสามารถในการสื่อสาร </li></ul><ul><li>2. ความสามารถในการคิด </li></ul><ul><li>3. ความสามารถในการแก้ปัญหา </li></ul><ul><li>4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต </li></ul><ul><li>5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี </li></ul><ul><li>การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล </li></ul><ul><li>การวัดและประเมินผล / การประเมินชิ้นงาน </li></ul><ul><li>งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง </li></ul>
 8. 8. นิยามศัพท์ <ul><li>การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน หมายถึงการให้นักเรียนใช้ ICT </li></ul><ul><li>มาเป็นเครื่องมือในการสร้างชิ้นงาน </li></ul><ul><li>การใช้ ICT หมายถึง การนำโปรแกรมมัลติมีเดียมาใช้ในการสร้างชิ้นงาน </li></ul><ul><li>การสร้างชิ้นงาน หมายถึง การใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 มาใช้ในการเขียนเล่าเรื่อง </li></ul><ul><li>การเล่าเรื่อง หมายถึง นักเรียนนำสาระที่เรียนมาสร้างในรูปแบบที่มีเนื้อหาที่เรียนพร้อมการเลือกใช้ สื่อ ภาพ วิดีโอเสียง มาประกอบ </li></ul><ul><li>สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน หมายถึง </li></ul><ul><li>ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง </li></ul><ul><li>ความพึงพอใจ หมายถึง </li></ul>
 9. 9. เครื่องมือวิจัย <ul><li>แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ คู่มือการเขียนเรื่องเล่าโดยผ่านเครื่องมือดิจิทัล ( ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 เป็นเครื่องมือสร้างชิ้นงาน ) </li></ul><ul><li>แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน </li></ul><ul><li>แบบวัดความรู้จากชิ้นงาน (rubric) </li></ul><ul><li>แบบวัด สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ( ทั้ง 5 ด้าน ) </li></ul><ul><li>แบบวัดความพึงพอใจ </li></ul>แบบสอบถาม บันทึกอนุทินนักเรียน บันทึกอนุทินครู แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทักษะ พอใจ แบบประเมินชิ้นงาน
 10. 10. แนวทางการจัดการเรียนรู้ <ul><li>วัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงงานโดยใช้ ICT ( เทคโนโลยี เว็บ 2.0 ) </li></ul><ul><li>ผู้เรียนมีการพัฒนาสมรรถสำคัญทั้ง 5 ประการ </li></ul><ul><li>แนะนำหน่วยการเรียน จุดประสงค์ แนะนำเว็บ ทสรช . 2.0 และการใช้เทคโนโลยี เว็บ 2.0 และสมัคร e mail เข้าสู่ระบบ ( อาจใช้ Google apps นำเสนองาน หรือ movie maker Jing capture Utube ppt doc xls ) </li></ul><ul><li>แบ่งกลุ่มศึกษา วิเคราะห์ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต และหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยการทำโครงงาน </li></ul><ul><li>แนะนำตัว ตั้งคำถาม ตอบคำถาม บันทึก เก็บรวบรวม เรียบเรียง ด้วย word แล้ว post แล้ว sharing ด้วยการตกแต่งเป็นเว็บ และมีการสรุปอภิปราย </li></ul><ul><li>บันทึกอนุทิน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( ต้องมีคำถามนำ ) </li></ul><ul><ul><ul><li>มีอะไรเกิดขึ้น นร . เพื่อน ครูให้ นร . ทำ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ได้อะไร ความรู้ ความสนุก มิตรภาพ สอนเพื่อน ภูมิใจ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>รู้สึกอย่างไร ความคิดเห็นว่า ... วิธีการ โลกในยุคปัจุบัน </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ครูชอบ อนุทินไหน อันไหน ต้องปรับปรุง </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>การประเมิน วางแผน ปฏิบัติ ชิ้นงาน </li></ul></ul></ul>
 11. 11. การจัดกิจกรรม ชั่วโมงที่ กิจกรรม สื่อ การประเมิน
 12. 12. การดำเนินงาน <ul><li>นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 คนเป็นนักเรียนชาย 16 คน นักเรียนหญิง 14 คน กำลังเรียนรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2552 ซึ่งเป็นนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และได้รับการศึกษาแบบอยู่ประจำ </li></ul><ul><li>ผู้เรียน ทำโครงงานเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยใช้เทคโนโลยี เว็บ 2.0 เป็นเครื่องมือในการสร้างชิ้นงาน </li></ul><ul><li>ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 </li></ul>กลุ่มที่ศึกษา วิธีการจัดกิจกรรม
 13. 13. การเก็บรวบรวมข้อมูล <ul><li>วัตถุประสงค์ </li></ul><ul><li>แผน </li></ul>
 14. 14. การวิเคราะห์ข้อมูล <ul><li>ปริมาณ คุณภาพ </li></ul><ul><li>วัตถุประสงค์การวิจัย </li></ul><ul><li>คำถาม </li></ul><ul><li>ชนิดของข้อมูล ข้อมูลที่ศึกษา </li></ul><ul><li>วิธีเก็บ </li></ul><ul><li>เครื่องมือเก็บข้อมูล </li></ul><ul><li>วิธีวิเคราะห์ข้อมูล </li></ul>
 15. 15. การวิเคราะห์ข้อมูล <ul><li>ปริมาณ อยู่ในรูปจำนวนหรือตัวเลข </li></ul><ul><li>ความถี่ </li></ul><ul><li>ร้อยละ </li></ul><ul><li>ค่าเฉลี่ย </li></ul><ul><li>ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน </li></ul><ul><li>คุณภาพ ไม่อยู่ในรูปจำนวนหรือตัวเลข </li></ul><ul><li>ไม่ใช้วิธีการทางสถิติ </li></ul><ul><li>ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา </li></ul>
 16. 16. แผนการดำเนินการวิจัย วัตถุประสงค์ คำถามวิจัย ข้อมูลที่ศึกษา วิธีเก็บข้อมูล เครื่องมือเก็บข้อมูล วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้หรือไม่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบ แบบทดสอบ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย S.D. 2. พัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้าน ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานสามารถพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้หรือไม่ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของผู้เรียน ( ความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน การแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม ) <ul><li>การสังเกต </li></ul><ul><li>การบันทึกอนุทิน </li></ul><ul><li>การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี </li></ul><ul><li>- แบบสังเกต </li></ul><ul><li>แบบบันทึกอนุทิน </li></ul><ul><li>แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี </li></ul>3. ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานหรือไม่ ความพึงพอใจ <ul><li>การบันทึกอนุทิน </li></ul><ul><li>การวัดความพึงพอใจ </li></ul><ul><li>แบบบันทึกอนุทิน </li></ul><ul><li>แบบวัดความพึงพอใจ </li></ul>

×