ความหมายของโครงงาน

13,284 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
13,284
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11,066
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ความหมายของโครงงาน

 1. 1. ความหมายและประเภท โครงงานคอมพิวเตอร์ ครูลัดดา เพ็ชสังฆาต รหัสวิชา ง 30209 รายวิชา ปัญหาพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 2. 2. ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ความหมายของโครงงาน 1. กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนได้ทาการศึกษาค้นคว้าและ ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 2. อาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการอื่นๆ ไปใช้ในการศึกษาหาคาตอบ 3. ครูผู้ ส อนคอยกระตุ้น แนะน าและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ เ รีย น ตั้งแต่การเลือกหัวข้อที่จะศึกษา ค้นคว้า ดาเนินงานตามแผน กาหนด ขั้นตอนการดาเนินงานและการนาเสนอ
 3. 3. ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ 1. กิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษา ปัญหาที่ตนสนใจ 2. อาจเป็นปัญหาที่ต้องใช้ความรู้ ทางคอมพิวเตอร์ ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน
 4. 4. ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ 3. อาจต้องการวัสดุอุปกรณ์นอกเหนือจากที่มีอยู่ ซึ่ง นักเรียนจะต้องคิดออกแบบสร้างขึ้น หรือดัดแปลงเพื่อใช้งาน ได้ตรงกับความต้องการ 4. การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์จะอยู่ภายใต้การดูแล และให้ ค าปรึ ก ษาของครู ใ นสาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ห รื อ ต่ า ง สาขาวิชารวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ด้วย
 5. 5. องค์ประกอบหลักของโครงงานคอมพิวเตอร์ 1. เป็ น กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ซอฟต์ แ วร์ และ/หรื อ ฮาร์ดแวร์ 2. ผู้ เ รี ย นเป็ น ผู้ ริ เ ริ่ ม และเลื อ กเรื่ อ งที่ จ ะศึ ก ษา ค้ น คว้ าพัฒนา ด้วยตนเองตามความสนใจและระดับความรู้ความสามารถ 3. ผู้เรียนเป็นผู้วางแผนในการศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนการ พัฒนา เก็บรวบรวมข้อมูล หรือประดิษฐ์คิดค้น รวมทั้งการ สรุปผล และการเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
 6. 6. คุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์ 1. ผู้เรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง 2. ผู้ เ รี ย นได้ ศึ ก ษา ค้ น คว้ า และเรี ย นรู้ ใ นเรื่ อ งที่ผู้เรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ 3. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหาการตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน 4. กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 7. 7. คุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์ 5. ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นได้ ใ ช้ เ วลาให้ เ ป็ น ประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ 6. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและชุมชน 7.สร้างสานึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง
 8. 8. ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์แบ่งเป็น 5 ประเภท 1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา 2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ 3. โครงงานจาลองทฤษฏี 4. โครงงานประยุกต์ใช้งาน 5. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
 9. 9. ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา - ลักษณะ เด่นของโครงงานประเภทนี้ คือ เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา - โครงงาน ประเภทนี้สามารถพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนในวิชาต่างๆ - ตัวอย่างโครงงาน เช่น การเคลื่อนที่แบบโปรเจ็กไตล์ โครโมโซม ระบบสมการ หลักภาษาไทยและสถานที่สาคัญของประเทศไทย
 10. 10. ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ 1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา- ตัวอย่างบทเรียนออนไลน์ photoshop cs3 http://krukorawee.com/photoshopcs3/mix_unit1.html- ตัวอย่างบทเรียนเรื่อง Microsoft Excel http://www.skr.ac.th/link/web_education/web_teacher/co m/ben/web_30201/Website_M2/Excel/Html/index.html
 11. 11. ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ - โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานเพื่อพัฒนาเครื่องมือช่วย สร้างงานประยุกต์ต่างๆ - โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปซอฟต์แวร์ - ตัวอย่างโครงงาน เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป ซอฟต์แวร์พิมพ์งาน และซอฟต์แวร์ช่วยการมองวัตถุ ในมุมต่างๆ
 12. 12. ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ - ตัวอย่างโครงงาน เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป
 13. 13. ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์- ตัวอย่างโครงงาน เช่น ซอฟต์แวร์พิมพ์งาน Office – WordGraph
 14. 14. ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์- ตัวอย่างโครงงาน เช่น ซอฟต์แวร์ช่วยการมองวัตถุในมุมต่างๆ
 15. 15. ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์3. โครงงานจาลองทฤษฏี - เป็ น โครงงานที่ ใ ช้ ค อมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยในการจ าลองการ ทดลองของสาขา ต่างๆ - เป็ น โครงงานที่ ผู้ท าต้ อ งศึ ก ษารวบรวมความรู้ หลั ก การ ข้อเท็จจริง และแนวคิดต่างๆ อย่างลึกซึ้ง - ตัวอย่างโครงงานจาลองทฤษฎี เช่น การทดลอง เรื่องการไหลของของเหลว การจุดระเบิด การทดลอง ผสมสารเคมี และการทดลองเรื่องการมองเห็นวัตถุแบบสามมิติ
 16. 16. ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ - ตัวอย่างโครงงานจาลองทฤษฎี เช่น การทดลองเรื่องการไหลของของเหลว
 17. 17. ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ - ตัวอย่างโครงงานจาลองทฤษฎี เช่น โปแกรมการทดลองผสมสารเคมี
 18. 18. ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์4. โครงงานประยุกต์ใช้งาน - เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างผลงานเพื่อ ประยุกต์ใช้งาน จริงในชีวิตประจาวัน -โครงงานประเภทนี้จะมีการประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใช้ สอยต่างๆ -โครงงานลักษณะนี้จะต้องศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของ ผู้ใช้ก่อน แล้วนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการออกแบบ - ตัวอย่าง เช่นซอฟต์แวร์สาหรับการออกแบบและตกแต่ง ภายในอาคาร ซอฟต์แวร์สาหรับการผสมสี และซอฟต์แวร์สาหรับ การระบุคนร้าย
 19. 19. ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ - ตัวอย่างโครงงานประยุกต์ใช้งาน เช่นซอฟต์แวร์สาหรับการออกแบบและตกแต่งภายใน
 20. 20. ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ - ตัวอย่างโครงงานประยุกต์ใช้งาน เช่น ซอฟต์แวร์สาหรับการผสมสี เช่น Image RGB
 21. 21. ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ - ตัวอย่างโครงงานประยุกต์ใช้งาน เช่น ซอฟต์แวร์สาหรับการระบุคนร้าย
 22. 22. ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์5. โครงงานพัฒนาเกม - เป็นโครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อความรู้ และ/หรือ ความเพลิดเพลิน - เกมที่พัฒนาขึ้นนี้น่าจะเน้นให้เป็นเกมที่ไม่รุนแรง เน้นการใช้สมองเพื่อฝึกความคิดอย่างมีหลักการ - มี ก ารออกแบบลั ก ษณะและกฎเกณฑ์ ก ารเล่ น เพื่ อ ให้น่าสนใจแก่ผู้เล่น พร้อมทั้งให้ความรู้สอดแทรก - ตัวอย่าง เช่น เกมหมากรุก เกมทายคาศัพท์และเกมการคานวณเลข
 23. 23. ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ - ตัวอย่าง เช่น เกมหมากรุก
 24. 24. ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์- ตัวอย่าง เช่น เกมทายคาศัพท์
 25. 25. ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์- ตัวอย่าง เช่น เกมการคานวณเลข
 26. 26. สรุป การจัด ท าโครงงานคอมพิวเตอร์นั้ น ผู้เ รีย นควรมี ค วามรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ หลักการที่ใช้ในการแก้ปัญหา กระบวนการแก้ปัญหา หลักการเขียนโปรแกรม และการแทนข้อ มู ล ในคอมพิวเตอร์ ก่ อ นที่ จ ะเริ่ม ท าโครงงาน และใช้ความรู้ ดั ง กล่ า วเป็ น พื้ น ฐานในการสร้ า งความรู้ ใ หม่ ใ นโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยในการทาโครงงานผู้เรียนอาจจะมีโอกาสได้ทาความรู้จักกับความรู้ใหม่เพิ่ม เติมอีกด้วย
 27. 27. จบการนาเสนอ ??????????

×