Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
การจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ดร.กุศลิน มุสิกุล
สสวท.
การศึกษา
วท.บ. เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. เคมีอินทรีย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. Science Education, University of ...
ศตวรรษที่ 21 เริ่มตั้งแต่เมื่อไร
2050 /
2593
2000 /
2543
2100 /
2643
2025 /
2568
2050 /
2618
2016 /
2559
• การทางานของเราทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงจากเดิมหรือไม่
• นักเรียนของเราเปลี่ยนแปลงจากเดิมหรือไม่
• สังคมของเราเปลี่ยนแปลงจากเด...
ในศตวรรษที่ 21
สภาพสังคมทั้งด้านสภาพแวดล้อม
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี หรืออาชีพ
มีความแตกต่างจากศตวรรษที่ผ่านมา
ดร.กุศลิน มุสิกุล...
ดร.กุศลิน มุสิกุล สสวท.
เราส่งธนาณัติ
ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
ดร.กุศลิน มุสิกุล สสวท.
เป็ นครั้งแรกในประศาสตร์โลก ที่มีคน
4 Generations ทางานด้วยกัน
ดร.กุศลิน มุสิกุล สสวท.
เติบโตขึ้นในยุคที่ใช้รูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างกัน
ดร.กุศลิน มุสิกุล สสวท.
เปลี่ยนรูปแบบการกินการอยู่
Did you know 2014
เปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง
Did you know 2014
เทคโนโลยีเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสาร
Did you know 2014
เทคโนโลยียังเปลี่ยนอะไรในชีวิตเราอีกบ้าง
Did you know 2014
ทุกวันนี้ ในแต่ละเดือน มีคนประมาณ 100,000 ล้านคน
ที่เข้าค้นหาข้อมูลทาง Google
ดร.กุศลิน มุสิกุล สสวท.
ภายในปี 2563 จะมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เนตไร้สาย
ประมาณ 50,000 ล้าน ชิ้น
ดร.กุศลิน มุสิกุล สสวท.
2025
• ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ
• คนรุ่นใหม่เรียนหนังสือระดับวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
มากขึ้น เพราะไม่ต ้องการทางานในโรงงานอุตสาห...
“Reduced employee strength from
110,000 to 50,000 thanks to the
introduction of robots"
“
in a robot workforce”
"We are ap...
ท่านคิดว่า...
ชีวิตของลูกหลานเราจะเป็ นอย่างไร
และพวกเขาจะทาอาชีพอะไรในอนาคต
ดร.กุศลิน มุสิกุล สสวท.
เพราะโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ทาไมเราต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อศตวรรษที่ 21
เกษตรกรรมคนป่า อุตสาหกรรม บริการ ความรู้
เพื่อการอยู่รอด:
ล่าสัตว์
เก็บเกี่ยว
หากิน
ย้ายถิ่น
ยั่งยืน:
เพาะปลูก
เลี้ยงสัตว์...
กรอบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 20
กรอบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
• เป็นนักคิดวิเคราะห์ (A critical thinker)
• เป็นนักแก้ปัญหา (A problem solver)
• เป็นนักสร้างสรรค์ (An innovator)
• เป็นน...
• เป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง (A self-directed learner)
• รู้จักใช้ข้อมูลและข่าวสาร (Information and media literate)
• ตระหนั...
เราต้องช่วยกันเตรียมเด็กของเรา
... ให้พร้อมประกอบอาชีพที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น
... ให้ใช้เทคโนโลยีที่ยังไม่เคยมีใครสร้าง
... ใ...
ห้องเรียนในศตวรรษนี้จะเป็ นอย่างไร
ทาไม สะเต็ม จึงมีความสาคัญ
จะมีวิธีอย่างไรบ้าง
ที่จะทาให้รู้ว่าที่จอดรถช่องใดว่าง
STEM Education
สะเต็มศึกษา
สะเต็มศึกษาเป็ นกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ นักเรียนเรียนรู้และใช้ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์...
ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสะเต็ม
สมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับศตวรรษที่ 21
มีความพร้อมในการเป็ นแรงงานด้านสะเต็ม
สนใจและผูกพัน
...
• ยกระดับการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
• สมรรถนะแห่งศตวรรษที่ 21
• เพิ่มอัตราการเข้าเรียนสาขา/แขนงวิชาด้านสะเต็ม
• เ...
สะเต็มศึกษาในโรงเรียนควรเป็ นอย่างไร
ดร.กุศลิน มุสิกุล สสวท.
เรียนรู้เกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัว
ทั้งในโลกและนอกโลก เพื่อพยายามตอบ
คาถามที่สงสัยหรืออยากรู้
การเติมเต็มความต้องการของมนุษย์ หรือ
แก้ปัญหาเพื่อทาให้มนุษย์สะดวกสบาย
มีวิธีแก้ปัญหาได้หลายวิธี
ไม่มี วิธีใดที่ถูกต้องที่สุด
หัวใจของสะเต็มศึกษา คือการจัด
ประสบการณ์ให้นักเรียนได้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
ในชีวิต ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ศาสตร์
คณิต...
กรอบแนวคิดของการพัฒนา
ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณิตศาสตร์ (M) วิทยาศาสตร์ (S)
...
จัดกิจกรรมสอดแทรกไปตามเนื้อหาวิชา
ในชั่วโมงเรียน
จัดกิจกรรมไว้ในรายวิชาเลือกเสรี/
รายวิชาเพิ่มเติม
จัดกิจกรรมนอกชั้นเรียน ...
ภาษาไทย สังคม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
• ตัวชี้วัด ท.1
• ตัวชี้วัด ท.2
• ตัวชี้วัด ท.3
• ตัวชี้วัด ท.4
• ตัวชี้ว...
ภาษาไทย สังคม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
• ตัวชี้วัด ท.1
• ตัวชี้วัด ท.2
• ตัวชี้วัด ท.3
• ตัวชี้วัด ท.4
• ตัวชี้ว...
การประเมินการเรียนรู ้ตามแนวสะเต็มศึกษา
มิติการเรียนรู้
ความรู ้/แนวคิดหลัก
(Core Ideas)
แนวคิดเชิงบูรณาการ
(Cross-cutting Concepts)
การประเมินการเรียนรู ้ตามแนวสะเต็มศึกษา
การประเมินการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา ต้องใช้
วิธีการประเมินการเรียนรู ้ที่หลากหล...
มาช่วยกันสร้าง
อนาคตของชาติ
กับสะเต็มศึกษา
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ดร.กุศลิน 191116
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ดร.กุศลิน 191116
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ดร.กุศลิน 191116
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ดร.กุศลิน 191116
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ดร.กุศลิน 191116
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ดร.กุศลิน 191116
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ดร.กุศลิน 191116
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ดร.กุศลิน 191116
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ดร.กุศลิน 191116
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ดร.กุศลิน 191116
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ดร.กุศลิน 191116
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ดร.กุศลิน 191116
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ดร.กุศลิน 191116
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ดร.กุศลิน 191116
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ดร.กุศลิน 191116
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ดร.กุศลิน 191116
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ดร.กุศลิน 191116
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
stem
Next
Upcoming SlideShare
stem
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ดร.กุศลิน 191116

Download to read offline

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดย ดร.กุศลิน

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ดร.กุศลิน 191116

 1. 1. การจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ดร.กุศลิน มุสิกุล สสวท.
 2. 2. การศึกษา วท.บ. เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วท.ม. เคมีอินทรีย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Ph.D. Science Education, University of Missouri- Columbia, USA ดร.กุศลิน มุสิกุล ผู้ช่วยผู้อานวยการ สสวท. kmusi@ipst.ac.th ความรู้สาหรับครูเพื่อจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (PCK) การพัฒนาวิชาชีพครู (PD) การเรียนรู้ของนักเรียน (Student Learning) งานวิจัยที่สนใจ กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสายน้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
 3. 3. ศตวรรษที่ 21 เริ่มตั้งแต่เมื่อไร 2050 / 2593 2000 / 2543 2100 / 2643 2025 / 2568 2050 / 2618 2016 / 2559
 4. 4. • การทางานของเราทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงจากเดิมหรือไม่ • นักเรียนของเราเปลี่ยนแปลงจากเดิมหรือไม่ • สังคมของเราเปลี่ยนแปลงจากเดิมหรือไม่ • ประเทศของเราเปลี่ยนแปลงจากเดิมหรือไม่ • โลกของเราเปลี่ยนแปลงจากเดิมหรือไม่
 5. 5. ในศตวรรษที่ 21 สภาพสังคมทั้งด้านสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี หรืออาชีพ มีความแตกต่างจากศตวรรษที่ผ่านมา ดร.กุศลิน มุสิกุล สสวท.
 6. 6. ดร.กุศลิน มุสิกุล สสวท.
 7. 7. เราส่งธนาณัติ ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ ดร.กุศลิน มุสิกุล สสวท.
 8. 8. เป็ นครั้งแรกในประศาสตร์โลก ที่มีคน 4 Generations ทางานด้วยกัน ดร.กุศลิน มุสิกุล สสวท.
 9. 9. เติบโตขึ้นในยุคที่ใช้รูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างกัน ดร.กุศลิน มุสิกุล สสวท.
 10. 10. เปลี่ยนรูปแบบการกินการอยู่ Did you know 2014
 11. 11. เปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง Did you know 2014
 12. 12. เทคโนโลยีเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสาร Did you know 2014
 13. 13. เทคโนโลยียังเปลี่ยนอะไรในชีวิตเราอีกบ้าง Did you know 2014
 14. 14. ทุกวันนี้ ในแต่ละเดือน มีคนประมาณ 100,000 ล้านคน ที่เข้าค้นหาข้อมูลทาง Google ดร.กุศลิน มุสิกุล สสวท.
 15. 15. ภายในปี 2563 จะมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เนตไร้สาย ประมาณ 50,000 ล้าน ชิ้น ดร.กุศลิน มุสิกุล สสวท.
 16. 16. 2025
 17. 17. • ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ • คนรุ่นใหม่เรียนหนังสือระดับวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย มากขึ้น เพราะไม่ต ้องการทางานในโรงงานอุตสาหกรรม • ค่าแรงงานมีราคาสูงขึ้น วงการอุตสาหกรรมจีนต้องเร่งปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ลดต้นทุน ด้านแรงงาน โดยทดแทนด้วยแรงงานหุ่นยนต์เพื่อความคุ้มทุน และความอยู่รอดของบริษัทฯ
 18. 18. “Reduced employee strength from 110,000 to 50,000 thanks to the introduction of robots" “ in a robot workforce” "We are applying robotics engineering and other innovative manufacturing technologies to replace repetitive tasks previously done by employees, our employees to focus on higher value- added elements in the manufacturing process, such as research and development, process control and quality control.”
 19. 19. ท่านคิดว่า... ชีวิตของลูกหลานเราจะเป็ นอย่างไร และพวกเขาจะทาอาชีพอะไรในอนาคต ดร.กุศลิน มุสิกุล สสวท.
 20. 20. เพราะโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาไมเราต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อศตวรรษที่ 21
 21. 21. เกษตรกรรมคนป่า อุตสาหกรรม บริการ ความรู้ เพื่อการอยู่รอด: ล่าสัตว์ เก็บเกี่ยว หากิน ย้ายถิ่น ยั่งยืน: เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ เก็บเกี่ยว เก็บ แจก แบ่งปัน จัดเตรียม หากิน สร้างที่พักอาศัย สร้างสรรค์ สร้างสัมพันธ์ ตัดสินใจ สร้างสรรค์ สร้างสัมพันธ์ ตัดสินใจ สร้างสรรค์ สร้างสัมพันธ์ ตัดสินใจ จัดการ บริหาร บารุงรักษา: วิจัย ประสานความ ร่วมมือ รายงาน ติดตาม การบริหารและการ รักษาไว้: วิจัย ประสานความ ร่วมมือ รายงาน ติดตาม
 22. 22. กรอบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 20
 23. 23. กรอบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 24. 24. • เป็นนักคิดวิเคราะห์ (A critical thinker) • เป็นนักแก้ปัญหา (A problem solver) • เป็นนักสร้างสรรค์ (An innovator) • เป็นนักสื่อสาร (An effective communicator) • เป็นนักประสานความร่วมมือ (An effective collaborator) คุณลักษณะพึงประสงค์ ของคนในศตวรรษที่ 21
 25. 25. • เป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง (A self-directed learner) • รู้จักใช้ข้อมูลและข่าวสาร (Information and media literate) • ตระหนักรับรู้สภาวะของโลก (Globally aware) • เป็นพลเมืองทรงคุณค่า (Civically engaged) • มีความรู้ด้านเศรษฐกิจและการเงิน (Financially and economically literate) คุณลักษณะพึงประสงค์ ของคนในศตวรรษที่ 21
 26. 26. เราต้องช่วยกันเตรียมเด็กของเรา ... ให้พร้อมประกอบอาชีพที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น ... ให้ใช้เทคโนโลยีที่ยังไม่เคยมีใครสร้าง ... ให้แก้ปัญหาที่ยังไม่มีใครรู้ว่าปัญหานั้นคืออะไร ดร.กุศลิน มุสิกุล สสวท.
 27. 27. ห้องเรียนในศตวรรษนี้จะเป็ นอย่างไร
 28. 28. ทาไม สะเต็ม จึงมีความสาคัญ
 29. 29. จะมีวิธีอย่างไรบ้าง ที่จะทาให้รู้ว่าที่จอดรถช่องใดว่าง
 30. 30. STEM Education สะเต็มศึกษา สะเต็มศึกษาเป็ นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ส่งเสริมให้ นักเรียนเรียนรู้และใช้ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี ร่วมกับกระบวนการทาง วิศวกรรมศาสตร์แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ในชีวิตจริง และเพื่อช่วยให้นักเรียน มองเห็นลู่ทางสู่การประกอบอาชีพ แห่งอนาคต ดร.กุศลิน มุสิกุล สสวท.
 31. 31. ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสะเต็ม สมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับศตวรรษที่ 21 มีความพร้อมในการเป็ นแรงงานด้านสะเต็ม สนใจและผูกพัน ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และกระบวนการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมศาสตร์
 32. 32. • ยกระดับการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ • สมรรถนะแห่งศตวรรษที่ 21 • เพิ่มอัตราการเข้าเรียนสาขา/แขนงวิชาด้านสะเต็ม • เพิ่มการจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับสะเต็ม • มีความสนใจด้านสะเต็ม และสร้างผลงานด้านสะเต็ม • สามารใช้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และ กระบวนการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมศาสตร์
 33. 33. สะเต็มศึกษาในโรงเรียนควรเป็ นอย่างไร
 34. 34. ดร.กุศลิน มุสิกุล สสวท.
 35. 35. เรียนรู้เกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัว ทั้งในโลกและนอกโลก เพื่อพยายามตอบ คาถามที่สงสัยหรืออยากรู้
 36. 36. การเติมเต็มความต้องการของมนุษย์ หรือ แก้ปัญหาเพื่อทาให้มนุษย์สะดวกสบาย
 37. 37. มีวิธีแก้ปัญหาได้หลายวิธี ไม่มี วิธีใดที่ถูกต้องที่สุด
 38. 38. หัวใจของสะเต็มศึกษา คือการจัด ประสบการณ์ให้นักเรียนได้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ในชีวิต ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการทาง วิศวกรรมศาสตร์
 39. 39. กรอบแนวคิดของการพัฒนา ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน คณิตศาสตร์ (M) วิทยาศาสตร์ (S) และเทคโนโลยี (T) พัฒนาและเพิ่มพูน ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะการเรียนรู้ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา และการทางานเป็นทีม สร้างแรงบันดาลใจและ เห็นความสาคัญของสะเต็มศึกษา M S และT เน้นการใช้ความรู ้เพื่อแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการทางวิศวกรรม (E) M S และT เน้นการเรียนรู ้และแก้ปัญหาแบบ บูรณาการความรู ้ M S T และ E
 40. 40. จัดกิจกรรมสอดแทรกไปตามเนื้อหาวิชา ในชั่วโมงเรียน จัดกิจกรรมไว้ในรายวิชาเลือกเสรี/ รายวิชาเพิ่มเติม จัดกิจกรรมนอกชั้นเรียน ช่วงบ่าย สาหรับกิจกรรมบรณาการ ชมรม/ ชุมนุม/โครงงานสะเต็มศึกษา ฯ การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาในโรงเรียน
 41. 41. ภาษาไทย สังคม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ • ตัวชี้วัด ท.1 • ตัวชี้วัด ท.2 • ตัวชี้วัด ท.3 • ตัวชี้วัด ท.4 • ตัวชี้วัด ท.5 • ตัวชี้วัด ส.1 • ตัวชี้วัด ส.2 • ตัวชี้วัด ส.3 • ตัวชี้วัด ส.4 • ตัวชี้วัด ส.5 • ตัวชี้วัด ส.6 • ตัวชี้วัด ส.7 • ตัวชี้วัด ค.1 • ตัวชี้วัด ค.2 • ตัวชี้วัด ค.3 • ตัวชี้วัด ค.4 • ตัวชี้วัด ค.5 • ตัวชี้วัด ว.1 • ตัวชี้วัด ว.2 • ตัวชี้วัด ว.3 • ตัวชี้วัด ว.4 • ตัวชี้วัด ว.5 • ตัวชี้วัด ว.6 • ตัวชี้วัด ว.7 • ตัวชี้วัด ว.8 • ตัวชี้วัด ว.9 • ตัวชี้วัด คม.1 • ตัวชี้วัด คม.2 • ตัวชี้วัด คม.3 • ตัวชี้วัด คม.4 การออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษาแบบบูรณาการตัวชี้วัด
 42. 42. ภาษาไทย สังคม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ • ตัวชี้วัด ท.1 • ตัวชี้วัด ท.2 • ตัวชี้วัด ท.3 • ตัวชี้วัด ท.4 • ตัวชี้วัด ท.5 • ตัวชี้วัด ส.1 • ตัวชี้วัด ส.2 • ตัวชี้วัด ส.3 • ตัวชี้วัด ส.4 • ตัวชี้วัด ส.5 • ตัวชี้วัด ส.6 • ตัวชี้วัด ส.7 • ตัวชี้วัด ค.1 • ตัวชี้วัด ค.2 • ตัวชี้วัด ค.3 • ตัวชี้วัด ค.4 • ตัวชี้วัด ค.5 • ตัวชี้วัด ว.1 • ตัวชี้วัด ว.2 • ตัวชี้วัด ว.3 • ตัวชี้วัด ว.4 • ตัวชี้วัด ว.5 • ตัวชี้วัด ว.6 • ตัวชี้วัด ว.7 • ตัวชี้วัด ว.8 • ตัวชี้วัด ว.9 • ตัวชี้วัด คม.1 • ตัวชี้วัด คม.2 • ตัวชี้วัด คม.3 • ตัวชี้วัด คม.4 กิจกรรม สะเต็ม การออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษาแบบบูรณาการตัวชี้วัด
 43. 43. การประเมินการเรียนรู ้ตามแนวสะเต็มศึกษา มิติการเรียนรู้
 44. 44. ความรู ้/แนวคิดหลัก (Core Ideas) แนวคิดเชิงบูรณาการ (Cross-cutting Concepts)
 45. 45. การประเมินการเรียนรู ้ตามแนวสะเต็มศึกษา การประเมินการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา ต้องใช้ วิธีการประเมินการเรียนรู ้ที่หลากหลายที่นักเรียน สามารถแสดงออกถึงประสิทธิภาพของการใช้ความรู้/ แนวคิดหลักและวิธีการทางวิทยาศาสตร ์กับบริบท หรือ สถานการณ์ที่ต้องใช้ความรู้เชิงบูรณาการ เพื่อ แก้ปัญหาในชีวิตจริง
 46. 46. มาช่วยกันสร้าง อนาคตของชาติ กับสะเต็มศึกษา
 • MamerwMerw

  May. 22, 2017
 • TUmmTumm

  Dec. 17, 2016

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดย ดร.กุศลิน

Views

Total views

2,509

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

251

Actions

Downloads

99

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×