Successfully reported this slideshow.

บทที่่ 1

806 views

Published on

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูล

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

บทที่่ 1

 1. 1. บทที่ 1 บทนำเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล หัวข้อเนื้อหา 1 . แนวคิดการประมวลผลแฟ้มข้อมูล 2. แนวคิดการประมวลผลระบบฐานข้อมูล 3. องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล 4. ประเภทของฐานข้อมูล
 2. 2. แนวคิดการประมวลผลแฟ้มข้อมูล การประมวลผลแฟ้มข้อมูล ( File system) การประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลนับเป็นส่วนที่สำคัญยิ่งของการประมวลผล เพราะถ้าปราศจากข้อมูลการประมวลผลก็ไม่อาจทำได้ ข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล จะเป็นข้อมูลที่จัดเก็บเป็นแฟ้มข้อมูล ( File) โดยแบ่งออกเป็นเรื่อง ตามชื่อแฟ้มข้อมูลนั้น เช่น แฟ้มข้อมูลนักศึกษา แฟ้มข้อมูลอาจารย์ แฟ้มข้อมูลการลงทะเบียน เป็นต้น
 3. 3. วิธีการจัดเก็บในรูปแบบของการประมวลผลแฟ้มข้อมูล       File หรือ แฟ้มข้อมูล คือ กลุ่มของระเบียนที่มีความสัมพันธ์กัน เป็นเรื่องเดียวกัน จัดเก็บรวมกันเป็นแฟ้มข้อมูล เช่น แฟ้มข้อมูล      Record หรือ ระเบียน คือ กลุ่มของฟิลด์ที่สัมพันธ์กันและเกี่ยวข้องกันเก็บไว้ด้วยกัน เช่น ระเบียนประวัตินักศึกษา ประกอบด้วย รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา ที่อยู่นักศึกษา เป็นต้น       Field หรือ ฟิลด์ คือ การนำอักขระตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไปมารวมกันเพื่อให้ได้ความหมาย และมีความสัมพันธ์กัน เช่น ฟิลด์รหัสนักศึกษา เป็นต้น       Byte หรือ ไบต์ คือ ประกอบด้วยหลาย ๆ บิตมาเรียงต่อกัน ซึ่ง 1 ไบต์เ่ท่ากับ 8 บิต ที่ใช้แทนอักขระ 1 ตัว เช่น ก ข เป็นต้น       Bit หรือ บิต เป็นหน่วยของข้อมูลที่เล็กที่สุดของข้อมูล เป็นเลขฐานสอง ( Binary digit) ประกอบด้วย 0 และ 1
 4. 4. โครงสร้างวิ ธีการจัดเก็บข้อมูล
 5. 5. ปัญหาของแฟ้มข้อมูล
 6. 6. ปัญหาของแฟ้มข้อมูล 1. ความซ้ำซ้อนของข้อมูล ( Data redundancy) 2. ความไม่ตรงกันของข้อมูล ( Data inconsistency) 3. การประมวลผลข้อมูลยุ่งยาก 4. ข้อมูลไม่มีความเป็นอิสระ ( Data independence) 5. มีความถูกต้องของข้อมูลน้อย ( Data integrity) 6. ปัญหาในการควบคุมข้อมูล (Data control)
 7. 7. ความหมายของระบบฐานข้อมูล       ข้อมูล ( Data) หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ ที่เป็นข้อเท็จจริงในขณะนั้น ซึ่งถูกเก็บรวบรวมมาด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นต้น       ระบบฐานข้อมูล ( Database system) หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลมาไว้ด้วยกัน ที่มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยกลุ่มข้อมูลนี้ต้องเป็นเรื่องเดียวกันและมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
 8. 8. ข้อดีของระบบฐานข้อมูล       จากปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการประมวลผลแฟ้มข้อมูล ดังที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้มีรูปแบบการประมวลผลข้อมูลแบบใหม่ คือ “ ฐานข้อมูล (database)” โดยการจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล จะมีส่วนที่สำคัญกว่าการจัดเก็บข้อมูลในรูปของแฟ้มข้อมูลหลายอย่าง
 9. 10. ประมวลผลระบบฐานข้อมูล
 10. 11. ข้อดีของการจัดเก็บข้อมูลระบบฐานข้อมูล 1. ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล         2. ลดความไม่ตรงกันของข้อมูล 3. สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ 4. มีความเป็นอิสระของข้อมูล 5. ความคงสภาพของข้อมูล 6. รักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลทำได้อย่างสะดวก         7. สามารถขยายงานได้ง่าย
 11. 12. องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล <ul><li>Database Model เป็นแบบจำลองข้อมูลเพื่อใช้ในการนำเสนอรายละเอียดและโครงสร้างของข้อมูล ในการออกแบบฐานข้อมูลเราจะใช้ database model ช่วยในการอธิบายรายละเอียดของข้อมูล ความสัมพันธ์ต่างๆของข้อมูล และอธิบายถึงโครงสร้างของข้อมูลในฐานข้อมูล ในระดับตรรกะ ( logical) เพื่อที่จะี่นำเสนอข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลให้ผู้ใช้เห็นและเข้าใจได้ เป็นการอธิบายให้เห็นว่าภายในฐานข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้าง แต่ละข้อมูลมีความสัมพันธ์กันอย่างไร มีโครงสร้างข้อมูลเป็นอย่างไร มีกฎควบคุมความถูกต้องบนโครงสร้างข้อมูล </li></ul>
 12. 13. ระบบฐานข้อมูล ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบที่สำคัญ 1. ฮาร์ดแวร์ ( Hardware) 2. ซอฟต์แวร์ ( Software) 3. ข้อมูล ( Data)    4. บุคลากร ( People)
 13. 14. ประเภทของ database model 1. ฐานข้อมูลแบบลำดับขั้น ( Hierarchical database model)
 14. 15. ประเภทของ database model 2. ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย ( Network database model)
 15. 16. 3. ฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ (Relational database model)
 16. 17. คำถาม <ul><li>เขียนคำศัพท์เกี่ยวกับฐานข้อมูล พร้อมความหมาย อย่างน้อย 20 คำ </li></ul><ul><li>องค์ประกอบของฐานข้อมูลมีอะไรบ้าง อธิบายให้เข้าใจ </li></ul>

×