แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 วอลเลย์บอล

63,309 views

Published on

Published in: Education

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 วอลเลย์บอล

 1. 1. แผนการจัดการเรียนรู้ ที 1กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา วิชา พ 23102 กีฬาวอลเลย์บอล ชันมัธยมศึกษาปี ที 3หน่ วยการเรียนรู้ ที 1 ความรู ้ทวไปเกียวกับกีฬาวอลเลย์บอล ั เวลาเรี ยน 2 ชัวโมงเรือง ประวัติความเป็ นมาของกีฬาวอลเลย์บอล เวลาเรี ยน 1 ชัวโมง1. สาระที 3 การเคลือนไหว การออกกําลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล2. มาตรฐานการเรียนรู้ พ 3.1 เข้าใจ มีทกษะการเคลือนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา ั3. มาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงชั) นที 3 1. แสดงการควบคุมตนเองเมือปฏิบติทกษะการเคลือนไหวในลักษณะผสมผสานได้ทงแบบอยูกบ ั ั ั ่ ัที แบบเคลือนทีและแบบบังคับสิ งของในการเข้าร่ วมกิจกรรมทางกายและกีฬา 2. เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการเคลือนไหวต่างๆในการเล่นกีฬาและการทํางาน 3. แสดง การเคลือนไหวทีทักษะกลไกการเคลือนไหวทีมีรูปแบบเฉพาะในการเข้าร่ วมกิจกรรมทางกาย เกม กีฬาไทย และกีฬาสากล4. สาระการเรี ยนรู้ ช่วงชั) นที 3 1. การควบคุมตนเอง เมือปฏิบติทกษะการเคลือนไหวในลักษณะการผสมผสานทังแบบ ั ั ่ ัอยูกบทีแบบเคลือนทีและแบบบังคับสิ งของในการเข้าร่ วมกิจกรรมทางกายและกีฬา 2. ประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการเคลือนไหวต่างๆในการเล่นกีฬาและทํางาน 3. การเคลือนไหว ทีใช้ทกษะกลไกเป็ นพืนฐาน ั 4. การเคลือนไหวทีทักษะกลไกการเคลือนไหวทีมีรูปแบบเฉพาะในการเข้าร่ วมกิจกรรม ทางกายเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล5. ผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง ี 1. รู ้ เข้าใจและแสดงการควบคุมตนเองเมือเคลือนไหวแบบผสมผสานในการเข้าร่ วมกิจกรรมทางกายและกีฬา 2. เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการเคลือนไหวร่ างกายในแบบต่างๆการเล่นกีฬา และการทํางาน 3. รู ้ เข้าใจและแสดงทักษะการเคลือนไหวทีใช้ทกษะกลไกเป็ นพืนฐานและนําไปสู่ การ ัเคลือนไหวทีมีรูปแบบเฉพาะในกิจกรรมทางกาย เกม กีฬาไทย และกีฬาสากล6. สาระการเรี ยนรู้ ช) ั นมัธยมศึกษาปี ที 3
 2. 2. 1. การควบคุมตนเองเมือเคลือนไหวแบบผสมผสานในการเข้าร่ วมกิจกรรมทางกายและกีฬา 2. ประสิ ทธิ ภาพของรู ปแบบการเคลือนไหวร่ างกายในแบบต่างๆในการเล่นกีฬา และการทํางาน 3. การเคลือนไหวทีทักษะกลไกการเคลือนไหวทีมีรูปแบบเฉพาะในการเข้าร่ วมกิจกรรมทางกาย เกม กีฬาไทย และกีฬาสากล7. สาระสํ าคัญ วอลเลย์บอลเป็ นกีฬาทีได้รับความนิยมมากในปั จจุบนมีการแข่งขันระดับท้องถินระดับประเทศ ัจนถึงระดับโลก การมีความรู ้เกียวกับกีฬาวอลเลย์บอลจะทําให้ทราบถึงประวัติ ความหมาย ประโยชน์ของวอลเลย์บอล คุณลักษณะของผูเ้ ล่นทีดีและผูดูทีดี สามารถเล่นวอลเลย์บอลได้ดวยความปลอดภัย ตลอดจน ้ ้การบํารุ งรักษาอุปกรณ์วอลเลย์บอลด้วย8. สาระการเรี ยนรู้ 1. ประวัติของกีฬาวอลเลย์บอล 2. ประวัติกีฬาวอลเลย์บอลในทวีปเอเชีย 3. ประวัติกีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทย9. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ 1. บอกประวัติของกีฬาวอลเลย์บอลได้ 2. บอกประวัติกีฬาวอลเลย์บอลในทวีปเอเชียได้ 3. บอกประวัติกีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทยได้10 คุณลักษณะทีพึงประสงค์ และ การบูรณาการหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักความพอประมาณ -รู ้จกประมาณตนให้เหมาะสมกับเวลาในการจัดกิจกรรมกลุ่ม ั หลักความมีเหตุผล -นักเรี ยนสามารถเลือกเล่นกีฬาทีชืนชอบตามความสนใจและความถนัด หลักภูมิค้ ุมกัน - นักเรี ยนมีสุขภาพทางกายและจิตใจทีสมบูรณ์แข็งแรงอย่างยังยืน เงือนไขความรู้ - มีความรู ้เกียวกับประวัติกีฬาวอลเลย์บอล เงือนไขคุณธรรม - มีความรับผิดชอบขณะมอบหมายงานเพือสรุ ปและการนําเสนอผลการเรี ยนรู ้ - มีความสามัคคี การพึงพาอาศัยของการทํากิจกรรมกลุ่ม
 3. 3. - ความมีนาใจเป็ นนักกีฬา ความเอืออาทรต่อกันขณะกิจกรรมกลุ่ม ํ11. กระบวนการจัดการเรียนรู้ ขั)นนําเข้ าสู่ บทเรียน 1. ครู สนทนาและซักถามกับนักเรี ยน เกียวกับประสบการณ์ดานกีฬาวอลเลย์บอล ้ให้นกเรี ยนแสดงความคิดเห็น พร้อมทังให้เหตุผล ั 2. ให้นกเรี ยนดูวดีทศน์ ชุด ประวัติความเป็ นมาของกีฬาวอลเลย์บอล ั ี ั ขั)นสอน 3. แบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 6 กลุ่ม โดยแต่ล่ะกลุ่มมอบหมายบทบาทหน้าที ศึกษาจากใบความรู ้เรื องประวัติความเป็ นมาของกีฬาวอลเลย์บอลและสรุ ปลงใบงาน ตามลําดับดังนี กลุ่มที 1. ประวัติความเป็ นมาของกีฬาวอลเลย์บอล กลุ่มที 2. ประวัติความเป็ นมาของกีฬาวอลเลย์บอลในทวีปเอเชีย กลุ่มที 3. ประวัติความเป็ นมาของกีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทย กลุ่มที 4. ประวัติความเป็ นมาของกีฬาวอลเลย์บอล กลุ่มที 5. ประวัติความเป็ นมาของกีฬาวอลเลย์บอลในทวีปเอเชีย กลุ่มที 6. ประวัติความเป็ นมาของกีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทย 4. ให้แต่ล่ะกลุ่มส่ งตัวแทนนําเสนอผลงานตามลําดับ ขั)นสรุ ป 5. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปผลการทํากิจกรรมการเรี ยนรู ้ ครู สรุ ปเพิมเติมให้สมบูรณ์เพิมขึน 6. นักเรี ยนทําแบบฝึ กหัดท้ายบท จํานวน 10 ข้อ12. สื อและอุปกรณ์ 1. วีดีทศน์ชุด ประวัติกีฬาวอลเลย์บอล ั 2. ใบความรู ้ 3. ใบงาน 4. แบบทดสอบท้ายบท13. แหล่ งการเรียนรู้ 1. หนังสื อประกอบการเรี ยนวิชาวอลเลย์บอล 2. ห้องสมุด 3. อินเตอร์ เนต
 4. 4. 14. การวัดและการประเมินผล วิธีวดผล ั 1. การสังเกตพฤติกรรม 2. การทําใบงาน 3. การทดสอบท้ายบท เครืองมือวัดผล 1. แบบสังเกตพฤติกรรม 2. ใบงานเรื อง ประวัติกีฬาวอลเลย์บอล 3. แบบทดสอบท้ายบท เกณฑ์ การวัด รายการประเมิน ระดับคะแนน ดี(2) พอใช้ (1) ปรับปรุ ง(0)1. บอกประวัติกีฬาวอลเลย์บอล -บอกได้ถูกต้อง -บอกได้บาง ้ -บอกไม่ได้เลย สมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์2. บอกประวัติกีฬาวอลเลย์บอล -บอกได้ถูกต้อง -บอกได้บาง ้ -บอกไม่ได้เลย ในเอเชีย สมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์3. บอกประวัติกีฬาวอลเลย์บอล -บอกได้ถูกต้อง -บอกได้บาง ้ -บอกไม่ได้เลย ประเทศไทย สมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์4. ทําแบบทดสอบท้ายบท 10 ข้อ ทําแบบทดสอบ ทําแบบทดสอบ ทําแบบทดสอบ ถูกต้อง 8-10 ข้อ ถูกต้อง 5-7 ข้อ ถูกต้อง 0-4 ข้อ ผลการรวมคะแนน รวมคะแนนทีได้จากการประเมิน ดังนี ระดับ ดีมาก 7-8 คะแนน ระดับ ดี 5-6 คะแนน ระดับ พอใช้ 3-4 คะแนน ระดับ ปรับปรุ ง 0-2 คะแนน สรุ ป ผลการประเมินจากการเรี ยนรู ้ ผ่าน ่ ไม่ผาน ควรปรับปรุ ง
 5. 5. พ 23102 กีฬาวอลเลย์ บอล แบบสั งเกตพฤติกรรมการเข้ าร่ วมกิจกรรมกลุ่ม ชื อกลุ่ม........................................... คําชี)แจง สังเกตนักเรี ยนในการทํากิจกรรมกลุ่ม โดยประเมินตามตารางนี การประเมิน/คะแนน รวม แสดงความ ความ ความ รับฟัง ชือ – สกุล คิดเห็น ร่ วมมือ ตังใจ ความเห็น 20 5 5 5 51............................................ ................... ................... ................... ................... ............2............................................ ................... ................... ................... ................... ............3............................................ ................... ................... ................... ................... ............4............................................ ................... ................... ................... ................... ............5............................................ ................... ................... ................... ................... ............6............................................ ................... ................... ................... ................... ............7............................................ ................... ................... ................... ................... ............8............................................ ................... ................... ................... ................... ............9............................................ ................... ................... ................... ................... ............10.......................................... ................... ................... ................... ................... ............เกณฑ์ การประเมิน ระดับ ดีมาก คะแนน 17 – 20 คะแนน ระดับ ดี คะแนน 13 – 16 คะแนน ระดับ พอใช้ คะแนน 9 – 12 คะแนน ระดับ ปรับปรุ ง คะแนน 0–8 คะแนน สรุ ป ผลการประเมินจากการเรี ยนรู ้ ผ่าน ่ ไม่ผาน ควรปรับปรุ ง ลงชือ...............................................ผูประเมิน ้ (..................................................)
 6. 6. พ 23102 กีฬาวอลเลย์ บอล ใบงาน เรือง ประวัติความเป็ นมาของกีฬาวอลเลย์ บอลหัวข้ อทีได้ รับมอบหมายของกลุ่ม..........................................................................................แหล่งข้อมูล ...........................................................................................................................สรุ ปผลการศึกษาค้นคว้า ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... กลุ่มที..............สมาชิกในกลุ่ม1....................................................................... 2................................................................3....................................................................... 4................................................................5....................................................................... 6................................................................ ลงชือ...............................................ผูประเมิน ้ (..................................................)
 7. 7. พ 23102 กีฬาวอลเลย์ บอล แบบทดสอบ ความรู้ ทวไปเกียวกับกีฬาวอลเลย์ บอล ั -----------------คําชี)แจง จงเลือกคําตอบทีถูกทีสุ ดเพียงข้อเดียว ( X ) ลงในกระดาษคําตอบ1. กีฬาวอลเลย์บอลกําเนิดครังแรกทีประเทศใด ก. ญีปุ่ น ข. อังกฤษ ค. ฝรังเศส ง. สหรัฐอเมริ กา2. จุดมุ่งหมายทีสําคัญทีมอร์ แกนวางไว้คืออะไร ก. เพือเป็ นกีฬาในร่ ม ข. เพือเป็ นกีฬากลางแจ้ง ค. เพือใช้แข่งขันทัวไป ง. เพือแข่งระหว่างประเทศ3. กีฬาทีนายมอร์ แกนคิดขึนในครังแรกตังชื อว่าอะไร ก. เทนนิส ข. เบสบอล ค. แฮนด์บอล ง. ฟุตบอล4. ผูทีได้ชือว่าบิดาแห่งกีฬาวอลเลย์บอลคือใคร ้ ก. วิลเลียม จี มอร์ แกน ข. อัลเฟรด ที เฮลสตีล ค. หลุยเอสเตอร์ บราว์ ง. ดร. จอร์ ซ เจ ฟิ ชเชอร์5. ข้อใดคือประโยชน์ทางด้านร่ างกาย ก. เพือรู ้จกแพ้ ชนะ ั ข. เพือฝึ กการควบคุมอารมณ์ ค. ให้รู้จกเสี ยสละ ั ง. ช่วยส่ งเสริ มพัฒนาทางด้านการวิง เดิน6. ข้อใดคือประโยชน์ทางด้านอารมณ์ ก. เพือให้มีมนุษยสัมพันธ์ทีดี ข. เพือส่ งเสริ มบุคลิกภาพให้ดีขึน ค. เพือฝึ กจิตใจไม่ให้เอารัดเอาเปรี ยบ ง. เพือฝึ กการควบคุมอารมณ์ให้มนคง ั7. ข้อใดคือประโยชน์ทางด้านจิตใจ ก. เพือให้รู้จกเสี ยสละ ั ข. เพือให้รู้จกแพ้ ชนะ ั ค. เพือให้มีอารมณ์แจ่มใส ง. รู ้จกใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ั
 8. 8. 8. ข้อใดคือมารยาททีดีในการดูการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ก. ส่ งเสี ยงให้ดงทีสุ ดเพือแสดงความดีใจ ข. ปรบมือให้เกียรตินกกีฬาทุกคนทีลงแข่งขัน ั ั ค. ต้องยืนดูทุกครังเพือความใกล้ชิด ง. โยนสิ งของต่างๆ ลงในสนามเพือเตือนสติ9. ข้อใดคือมารยาททีดีของผูเ้ ล่นกีฬาวอลเลย์บอล ก. มีความสุ ภาพอ่อนโยน ข. แสดงมิตรภาพอันดีดวยการจับมือ ้ ค. แสดงความยินดีกบคู่แข่งขัน ั ง. ถูกทุกข้อ10. ข้อใดเป็ นสาเหตุทีทําให้ลูกบอลชํารุ ดได้ง่ายทีสุ ด ก. เตะลูกบอล ข. นังทับลูกบอล ค. ตบลูกบอลกระทบพืน ง. ไม่มีขอถูก ้
 9. 9. 15. ข้ อเสนอแนะของหัวหน้ าสถานศึกษาหรือผู้ทได้ รับมอบหมาย (ตรวจสอบ/นิเทศ/เสนอแนะ/ ีรับรอง) ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................………………….…................................................................................................................................................................ ลงชือ (........................................................) ตําแหน่ง........................................................16. บันทึกหลังสอน1. สรุ ปผลการเรี ยนรู ้.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. แนวทางในการแก้ไขและพัฒนา.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. ข้อคิดเห็นอืนๆ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ลงชือ.........................................ครู ผสอน ู้ (นายนัธทวัฒน์ ลับโกษา) ตําแหน่ง ครู ชํานาญการ
 10. 10. พ 23102 กีฬาวอลเลย์ บอล ใบความรู้ ประวัติกฬาวอลเลย์ บอล ี กีฬาวอลเลย์บอลกําเนิ ดขึนในปี ค.ศ. 1895 โดยชาวอเมริ กานชื อ นายวิลเลียม จี มอร์ แกน (Mr. ่William G. Morgan) ซึ งตังอยูทีเมืองโฮลโยก (Holyoke) มลรัฐแมสซาซู เซทส์ (Massachusetts) โดยได้ดัด แปลงมาจากกี ฬ า3 ชนิ ด คื อ เทนนิ ส เบสบอล และแฮนด์ บ อลประยุ ก ต์ เ ข้า ด้ว ยกัน อุ ป กรณ์ทีใช้เล่นคือ ยางในของลูกบาสเกตบอล ใช้ตาข่ายแทนเทนนิ สแบ่งเขตแพน ให้ส่วนตรงกลางสู ง 6 ฟุต 6 นิ ว(1.95 ม.) โดยใช้ เ สาสองต้น ในโรงยิ ม เนเซี ย น นายวิ ล เลี ย ม จี มอร์ แ กน ได้ใ ห้ ค วามมุ่ ง หมายของการเล่นกีฬาชนิดนีไว้ 3 ประการ คือ 1. เพือส่ งเสริ มให้ผใหญ่ได้ออกกําลังกายและใช้เล่นร่ วมกันแทนกีฬาบาสเกตบอล ู้ซึ งเป็ นกีฬาไม่เหมาะสมกับวัยและอายุ 2 เพือให้มีกีฬาทีสามารถใช้เล่นในร่ มและในโยงยิมเนเซี ยมเล็กๆ ได้ และสามารถใช้เล่นในฤดูหนาวได้ 3. เพือให้ผมีอายุมากได้มีโอกาสใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และใช้เวลาพักผ่อนนันทนาการไปใน ู้ ุ่ตัวพร้อมกันด้วย โดยมีการกําหนดกติกาง่ายๆ ไม่ยงยากมากนัก กติกาทีกําหนด มีดงนี ั ก) การเริ มเล่น ให้ผูทีได้ส่งลู กของข้างใดข้างหนึ งเป็ นผูส่งลู ก และละคนมี สิทธิ ส่งลู ก 2 ครั ง ้ ้ ่ติดต่อกัน ไม่วาฝ่ ายส่ งจะเสี ยหรื อฝ่ ายตรงข้ามจะเสี ยก็ตาม ข) เกมหนึงประกอบไปด้วย 9อินนิง (inning) ถ้าฝ่ ายใดแพ้ 3 อินนิง ให้ปรับเป็ นฝ่ ายแพ้ ํ ค) ผูเ้ ล่ นแต่ ล ะคนของแต่ ล ะฝ่ าย พยายามตี ลู ก บอลโต้ใ ห้ล อยข้า มตาข่ า ยไปมา และไม่ ก า หนดจํานวนผูเ้ ล่นทีแน่นอน จะเล่นข้างละกีคนก็ได้ แต่ให้จานวนเท่ากัน ํ เกมการเล่นนีได้รับความสนใจจากประชาชนมากมาย เพราะทําให้เกิดความสนุ กสนาน และนายวิลเลียม จี มอร์ แกน ได้ให้ชือเมนีว่า มินโตเนต (Mintonette) ต่ อ มาในปี ค.ศ. 1896 เกมมิ น โนเนตได้มี วิว ฒ นาการใหม่ เมื อนายวิ ล เลี ย ม จี มอร์ แ กน ัแสดงวิธีการเล่นต่อทีประชุ มสัมนาผูอานวยการพลศึกษาของสมาคม Y.M.C.A. ทีวิทยาลัยสปริ งฟิ ลด์ มล ้ํรัฐแมสซาชูเซทส์ และได้รับความสนใจเป็ นอย่างมากจากผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มใหญ่ ศาสตราจารย์อลเฟรด ทีเฮล ัสตี ด ได้ เ สนอแนะให้ นายวิ ล เลี ย ม เปลี ยนชื อเรี ยกจากมิ น โตเนต เป็ น วอลเลย์ บ อล ตั งแต่นันมา และได้มีการแต่งตังคณะกรรมการขึนคณะหนึ ง เพือร่ างระเบียบและกําหนดวิธีการเล่นให้เป็ นแบบ ํฉบับต่อไป โดยได้กาหนดกติกาเพิมขึน เช่น จํานวนผูเ้ ล่นข้างละ 5 คนแข่งขันเกมละ 21 คะแนน ตาข่ายสู ง21 เมตร เป็ นต้น ในปี ค.ศ. 1919 สมาคม Y.M.C.A. ได้เชิ ญสมาคมส่ งเสริ มการกีฬาแห่ งชาติอเมริ กาทีมีชือเรี ยกว่าN.C.A.A. (The National Collegiate Athletic Association) เข้าร่ วมการพิจารณาและเป็ นผูอุปการะในการ ้
 11. 11. จัดพิมพ์หนังสื อกติกาวอลเลย์บอลโดยเฉพาะเป็ นเล่มแรกของโลกขึน มีชือเรี ยกว่า Sponding Bule CoverVolleyball Bule Book ทังมีความประสงค์เพือเผยแพร่ กติกาการเล่นวิลเลย์บอลสู่ วิทยาลัยและสมาคมอืนๆให้กว้างขวางยิงขึน กีฬาวอลเลย์บอลได้วิวฒนาการมาโดยตลอด ในปี ค.ศ. 1921 ได้มีการเปลียนแปลงโดยกําหนด ักติกาเพิมขึน เช่นผูเ้ ล่นใช้จานวนข้างละ 6 คน ขนาดสนามกว้าง 9 เมตร ยาว 18 เมตร มีเส้นแบ่งแดนกลาง ํตาข่ายสู ง 2.43 เมตร แข่งขันกันเกมละ 25 คะแนน เป็ นต้น ต่ อ มาในปี ค.ศ.1928ได้มี ก ารประชุ ม ขึ น และมี ก ารเปลี ยนแปลงกติ ก าเล่ น วอลเลย์บ อลของสมาคม Y.M.C.A. และได้จดตังสมาคมใหม่เรี ยกว่า U.S.V.B.A. ขึนโดยมี วตถุ ประสงค์เพือตัง ั ักฎเกณฑ์ กติ ก าการแข่ ง ขัน วอลเลยบอลระดับ ชาติ ประธานสมาคมคนแรก คื อ ดอกเตอร์ จอร์ จ เจ.พิสเซอร์ ซึ งบุคคลผูนีเป็ นผูทีมีบทบาทอย่างมากในการช่วยเผยแพร่ กีฬาวอลเลย์บอลออกไปเผยแพร่ ในใน ้ ้ลักษณะโครงการสันทนาการตามค่ายพักแรม ตามบ้าน และตามสถานทีท่องเทียวต่างๆ จนกีฬาวอลเลย์บอลเป็ นกีฬาทีมีคนนิยมเล่นกันอย่างกว้างขวาง และมีการจัดการแข่งขันแทบทุกหาทุกแห่ง ่ ปี ค.ศ. 1947 ได้มีการก่อตังสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) ตังอยูทีกรุ งปารี ส ประเทศฝรั งเศส ต่ อ มาได้ ย ้ า ยสํ า นั ก งานใหญ่ ไ ปตั งที เมื อ งโลวานน์ ประเทศสวิ ต เซอร์ แลนด์ ในปีค.ศ. 1949 ปั จจุบนมีประเทศต่างๆ เข้าร่ วมเป็ นสมาชิ ก 210 ประเทศ และมีผูสนใจเล่นกี ฬาวอลเลย์บอล ั ้ประมาณ 800 ล้านคน ปี ค.ศ. 1949 มี การจัดให้มีก ารแข่งขันกี ฬาวอลเลย์บอลเพือชิ งความเป็ นผูชนะเลิ ศของโลก ้ขึนทีกรุ งปราก ประเทศเซโกวโลวะเกีย โดยจัดการแข่งขันเฉพาะประเภทชายเท่านัน ปี ค.ศ. 1952 ได้มีการแข่งขันเพือชิ งความเป็ นผูชนะเลิศของโลกประเภทชายขึน เป็ นครังที 2 และ ้ประเภทหญิงเป็ นครังแรกทีกรุ งมอสโก ประเทศรัสเซี ย ปี ค.ศ. 1957 กีฬาวอลเลย์บอลเป็ นกีฬาประเภทหนึงทีจัดแข่งขันในกีฬาโอลิมปิ กกีฬาวอลเลย์ บอลในทวีปเอเชี ย ได้เริ มมีการเล่ นกี ฬาวอเลเลย์บอลครั งแรกในทวีปเอเซี ยทีกรุ งมะนิ ลา ประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ เมือปีค.ศ. 1910 โดยนายอี เอส บราวน์ (E.S.Bronwn) เป็ นผูนาเข้าไปเผยแพร่ เป็ นคนแรก ้ ํ ปี ค.ศ. 1913 นายอี เอส บราวน์ ได้นํา กี ฬ าวอลเลย์บ อลเข้า ไปเผยแพร่ ใ นประเทศญี ปุ่ นโดยใช้ผเู ้ ล่นข้างละ 8 คน ปี ค.ศ. 1927 ได้มีการจัดตังสมาคมวอลเลย์บอลแห่ งประเทศญีปุ่ น และมีการแข่งขันวอลเลย์บอลในการแข่งขันกีฬาตะวันออกไกล ครังที 8 ทีประเทศญีปุ่ นด้วย ปี ค.ศ. 1951 สามาคมวอลเลย์บ อลแห่ ง ประเทศญี หุ่ น สมัค รเข้า เป็ นสมาชิ ก ของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ
 12. 12. ต่อมาในปี ค.ศ. 1954 ในการแข่งขันกี ฬาเอเซี ยนเกมส์ ครังที 2 ทีประเทศอินเดี ย ยังไม่มีการแข่ ง ขัน วอลเลย์บ อล แต่ ไ ด้มี ก ารแข่ ง ขัน วอลเลย์บ อลชิ ง แชมป์ เอเชี ย แทนการแข่ ง ขัน วอลเลย์บ อลในเอเซี ยนเกมส์ ครังที 2 ปี ค.ศ. 1958 ได้เริ มมี ก ารแข่ ง ขันกี ฬ าวอลเลย์บ อล ในการแข่ ง ขันเอเซี ย นเกมส์ ครั งที 3โดยประเทศญีปุ่ นเป็ นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์ บอลในประเทศไทย ไม่ มี ป ระวัติ ห ลั ก ฐานบัน ทึ ก ไว้แ น่ น อนว่ า กี ฬ าวอลเลย์บ อลเข้า มาในประเทศไทยเมื อใดใครเป็ นผูนํา เข้า มา คาดว่า ประชาชนไทยบางกลุ่ ม ได้เ ริ มเล่ น และมี ก ารแข่ ง ขัน กี ฬ าวอลเลย์บ อลกัน ้ในสมัยหลังสงครามโลกครังที 2 ในช่ วงทีมีการแข่งขันเอเชี ยนเกมส์ ซึ งประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เป็ นประเทศทีนํามาเผยแพร่ โดยเริ มเล่นครังแรกใช้กติกาการแข่งขัน กําหนดให้มีผเู ้ ล่นทีมละ 9 คน จนกระทังในปี พ.ศ. 2500 มีการก่อตังสมาคมวอลเลย์บอลสมัครเล่นแห่ งประเทศไทยขึนโดยมีกรมพลศึกษาเป็ นผูดาเนินการจัดการแข่งขันขึนเป็ นประจําทุกปี ทังในระดับนักเรี ยนและ ระดับประชาชน ้ํ สมาคมวอลเลย์บอลสมัครเล่นแห่ งประเทศไทย ก่อตังขึนเพือวันที 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500 มีผู ้ริ เริ มก่อตัง คือ 1. พล.ท.สุ รจิตร จารุ เศรณี 2. นายกอง วิสุทธารมณ์ 3. นายสวัสx ิ เลขายานนท์ 4. นายนิคม พลสุ วรรณ 5. นายเสรี ไตรรัตน์ 6. นายแมน พลพยุหคีรี 7. นายเฉลิม บุญยะสุ นทร สําหรับการจัดการแข่งขัน นอกจากจะมีการดําเนิ นงานโดยสมาคมวอลเลย์บอลแห่ งประเทศไทยแล้ ว ยัง มี ห น่ ว ยงานอื นๆ ร่ วมกั น จั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าวอลเลย์ บ อลในกี ฬ าหลายๆ ระดั บ เช่ นกรมพลศึกษา กี ฬามหาวิทยาลัย กีฬาทหาร กีฬาแห่ งชาติ และกีฬานักเรี ยน เป็ นต้น นอกจากการแข่งขันในประเทศระดับต่างๆ แล้ว ประเทศไทยยังส่ งนักกี ฬาไปร่ วมการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศด้วย เช่ น กี ฬาซี เกมส์ กีฬาเอเชียนเกมส์ และการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยระหว่างประเทศ เป็ นต้น ในปั จจุบนนอกจากกี ฬาวอลเลย์บอลทีเล่นกันในร่ มฝ่ ายละ 6 คน หรื อเรี ยกตามภาษาสากลว่า ัวอลเลย์บอลอินดอร์ (Indoor Volleyball) แล้วยังมีกีฬาวอลเลย์บอลอีกประเภทหนึ งทีกําลังได้รับความสนใจ
 13. 13. และนิยมเล่นกันมากในปั จจุบน คือ วอลเลย์บอลชายหาด (Beach Volleyball) ทีเล่นกันกลางแจ้งบนพืนทราย ัซึ ง มี ผู ้ เ ล่ น ฝ่ า ย ล ะ 2 ค น โ ด ย มี ก า ร ป รั บ เ ป ลี ย น ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ก ฎ ก ติ ก าบางประการ ทังนี จะได้กล่าวถึงในรายละเอียดท้ายเล่มต่อไป

×