ArgumentaceJako téma svého závěrečného úkolu v předmětu Kurz práce s informacemi jsem si vybralatéma Mentální retardace, k...
Od roku 1992 platí 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí (dále jen MKN - 10),zpracovaná Světovou zdravotnickou organiz...
I u této skupiny se objevují přidružené choroby, které výrazně ovlivňují celkový zdravotnístav. Často se vyskytují tělesná...
Použitá literatura:ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-506-7.   -   zodpovědný   -   ověřen...
Závěrečný úkol - Mentální retardace
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Závěrečný úkol - Mentální retardace

581 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Závěrečný úkol - Mentální retardace

  1. 1. ArgumentaceJako téma svého závěrečného úkolu v předmětu Kurz práce s informacemi jsem si vybralatéma Mentální retardace, které spadá do oblasti psychopedie. Tento obor jsem si v rámcisvého studia speciální pedagogiky, zvolila jako specializaci. Tomuto tématu se věnuji i ve svébakalářské práci, na které v současné době pracuji. Integrace osob s mentální retardací jev současné společnosti často projednávanou problematikou, proto považuji téma za aktuální.Pro účely této práce jsem vybrala pouze základní informace a rozdělení z dané problematiky.AnotacePráce se zabývá aktuálním tématem z oboru psychopedie. Přináší základní informace omentální retardaci. V úvodu práce je definován daný pojem. Dále je uvedena klasifikace dleMezinárodní klasifikace nemocí a charakteristika jedince dle stupně mentální retardace. Prácevychází z odborné literatury.Klíčová slova - mentální retardace, klasifikace MR, charakteristika, stupně MR MENTÁLNÍ RETARDACE Definice mentální retardaceTermín mentální retardace je vymezován množstvím definic, které poukazují na celkovésnížení schopností daného jedince.Osoba s mentální retardací je ta, u které dochází k „zaostávání vývoje rozumových schopností,k odlišnému vývoji některých psychických vlastností a k poruchám v adaptačním chování.Hloubka a míra postižení jednotlivých funkcí je u nich individuálně odlišná“ (Švarcová, 2000,s. 24). Klasifikace mentální retardacePsychopedická terminologie prochází neustálým vývojem. Humanizační snahy vedouk nahrazování termínů, (debil, imbecil, idiot,…), které získaly pejorativní nádech. Novépřístupy upřednostňují spíše pojmy jako osoba či jedinec s mentálním postižením, kde naprvním místě je člověk, lidská bytost a až na druhém místě je jeho postižení. Stále užívanýmtermínem zůstává pojem mentální retardace.
  2. 2. Od roku 1992 platí 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí (dále jen MKN - 10),zpracovaná Světovou zdravotnickou organizací v Ženevě. Na základě MKN - 10 se mentálnípostižení dělí do 6 základních kategorií: o lehká mentální retardace o středně těžká mentální retardace o těžká mentální retardace o hluboká mentální retardace o jiná mentální retardace o nespecifikovaná mentální retardaceZákladní charakteristiky jedinců příslušného stupně postižení:Lehká mentální retardace IQ 50 – 69 (F 70)Vývoj jedinců s lehkou mentální retardací je pomalejší. Odchylky od intaktního stavu jsouvšak méně závažné. Jedinec je schopen užívat řeč k běžné komunikaci, udržet rozhovor, ikdyž si mluvu osvojuje opožděně. V oblasti péče o sebe sama a v praktické rovině domácíchdovedností dosáhne většina osob s tímto postižením úplné nezávislosti. Hlavní potíže seprojevují v teoretické oblasti ve škole. Problémy mají se čtením a psaním. Je důležité volitmetody a postupy umožňující tyto nedostatky kompenzovat. Lépe se začleňují do manuálních,praktických činností.V oblasti sociální se postižení vůbec nemusí projevit. Záleží na emoční a sociální vyzrálosti aschopnostech jedince přizpůsobit se svému okolí, vyrovnat se s problémy, udržet sizaměstnání.Středně těžká mentální retardace, IQ 35-49 (F 71)U jedinců v této kategorii je výrazně opožděno chápání a užívání řeči. I další schopnostiz této oblasti, zejména sebeobsluha a zručnost jsou omezeny. Ve školní oblasti jsou někteříjedinci schopni zvládnout alespoň základní dovednosti v oblasti čtení a psaní s využitímspeciálních vzdělávacích programů.V dospělosti jsou schopni zvládnout jednoduchou manuální práci, která obsahuje pevnoustrukturu, pod odborným dohledem. Úplně samostatného života zpravidla nejsou schopni.U této skupiny je značný rozptyl mezi zvládnutelnými dovednostmi. Někteří jedinci dosahujílepší výsledky v úkolech senzoricko-motorických, jiní jsou úspěšnější v oblasti sociálníinterakce a komunikace.
  3. 3. I u této skupiny se objevují přidružené choroby, které výrazně ovlivňují celkový zdravotnístav. Často se vyskytují tělesná postižení, neurologická onemocnění, dětský autismus,epilepsie a další. Vzhledem k omezené verbální schopnosti je často diagnostika možná pouzena základě informací nejbližších osob (Švarcová 2000).Těžká mentální retardace, IQ 20-34 (F72)Tato kategorie je velmi podobná předcházející v klinickém obrazu, organické etiologii apřidružených chorobách.Výrazný rozdíl spatřujeme v motorické oblasti, která je značně omezená. Porucha motoriky ajiné přidružené vady signalizují vadný vývoj ústředního nervového systému.Výchovné a vzdělávací možnosti jsou značně omezené. Kvalifikovanou a včasnourehabilitační a výchovně vzdělávací péči můžeme přispět k zlepšení kvality života těchtoosob, zejména v oblasti soběstačnosti, komunikace a motoriky (podle WHO).Hluboká mentální retardace, IQ nižší než 20 (F 73)Tito jedinci jsou velmi omezeni v oblasti porozumění instrukcím, či požadavkům, komunikujípouze neverbálně. Vyžadují neustálý celodenní dohled. Jsou značně omezeni v pohybu, ažimobilní. Často trpí inkontinencí. Jen ve výjimečných případech jsou schopni si osvojit částizákladních hygienických návyků.Vzdělávací možnosti jsou velmi omezené. IQ nižší než 20 je nezměřitelné, proto se udává jen„nižší než 20.“ Při vhodném dohledu a vedení jsou schopni podílet se malým dílem naúkonech sebeobsluhy a drobných praktických úkonech (Švarcová 2000).U většiny případů lze určit organickou příčinu. Přidružují se těžké neurologické nedostatky,které postihují hybnost, epilepsie, poškození zraku a sluchu. U mobilních jedinců jsou časténejtěžší formy pervazivních vývojových poruch – atypický autismus.Jiná mentální retardace (F 78)Tato diagnóza je stanovena tehdy, jestliže není možné určit stupeň mentálního postiženíz důvodu jiného přidruženého senzorického nebo somatického postižení, např. u osobnevidomých, neslyšících, s těžkými poruchami chování, s autismem.Nespecifikovaná mentální retardace (F 79)Do této kategorie jsou zařazeni jedinci, u kterých je mentální retardace prokázána, ale pronedostatek informací nelze jedince zařadit do některé z výše uvedených kategorií.
  4. 4. Použitá literatura:ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-506-7. - zodpovědný - ověřený - doporučovaný odborníky z oboru - dobře dostupný - srozumitelný i pro širokou veřejnostImy [online]. [cit. 2012-12-16]. Dostupné z: http://www.imy.cz/ - aktuální - odkazuje na další zdroje - vychází z praxe s klienty - využívá odbornou terminologii - přehledná struktura webuKLIMEŠ, Jeroným. Svět mentálně retardovaných. Svět mentálně retardovaných [online].2007 [cit. 2012-12-16]. Dostupné z:http://klimes.mysteria.cz/clanky/psychologie/retardace.htm - přehledný - využívá tabulky - kvalifikovaný autor - čerpá z vlastní praxe - dobře se orientuje v dané problematiceSumarizační infografika

×